Status prestaties

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Status prestaties

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Grondslagen:

Rechtmatigheid
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten de uitgangspunten voor het financiële beleid en de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Toerekening baten en lasten
De bepaling van het resultaat vindt in principe plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. Bij verleende opdrachten worden de lasten verantwoord naar rato van de geleverde prestatie.
De last bij subsidieverlening wordt verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger start met de uitvoering van de activiteiten op basis van de startdatum van de projectperiode in de subsidieverleningsbeschikking (meestal jaar van beschikking) tenzij:

  1. De verstrekte subsidie een boekjaar/exploitatiesubsidie betreft: uit de subsidiebeschikking blijkt onomstotelijk dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend in één of meerdere volgende jaren zal plaatsvinden.
  2. De verstrekte subsidie een projectsubsidie betreft, het individuele subsidiebedrag het grensbedrag overschrijdt en die boekjaar overschrijdend is. Het grensbedrag is vastgesteld in onze financiële verordening  op € 1,5 miljoen.

Voor de volledigheid merken wij op dat de lastneming met betrekking tot subsidieaanvragen die vóór 31 december zijn ingediend, maar pas in het volgende boekjaar worden beschikt, in beginsel niet op het jaar van indiening wordt verwerkt, ook al ligt de startdatum in dat jaar. Het uitgangspunt hierachter is primair dat er feitelijk in het nieuwe jaar wordt beschikt. Secundair, dat de realisatie overwegend in of na het jaar van beschikken zal plaatsvinden.

Saldo baten en lasten kerntaken

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten kerntaken

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de begrote en gerealiseerde  baten en lasten per kerntaak en per beleidsdoel.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten kerntaken Jaarrekening 2022 Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 2.211 -2.567 -329 -2.896 -203 -2.693
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen -2.576 -1.395 -2.919 -4.313 -1.780 -2.533
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht -58 -53 -18 -71 -42 -29
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving -9.282 -3.137 -10.964 -14.101 -7.316 -6.785
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten -7.678 -7.876 -1.099 -8.975 -8.325 -650
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -17.382 -15.028 -15.328 -30.356 -17.666 -12.690
02. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen -2.729 -3.800 -377 -4.177 -3.567 -609
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst -6.576 -8.445 7.190 -1.255 -715 -540
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem -9.564 -12.440 1.911 -10.530 -7.546 -2.983
2.4 Een duurzaam landelijk gebied -1.095 -322 -324 -646 -695 48
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten -7.554 -3.150 -629 -3.778 -3.720 -58
Totaal 02. Milieu en energie -27.517 -28.157 7.771 -20.386 -16.244 -4.142
03. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit -29.530 -31.571 -2.142 -33.713 -28.374 -5.339
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur -2.562 -3.271 -1.491 -4.762 -2.991 -1.771
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie -4.663 -4.721 -414 -5.135 -6.085 950
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem -2.036 -2.208 -1.008 -3.216 -2.994 -223
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie -28.144 -52.391 -11.237 -63.628 -25.723 -37.905
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten -10.843 -13.877 -2.050 -15.927 -15.425 -501
Totaal 03. Vitaal platteland -77.778 -108.039 -18.342 -126.380 -81.592 -44.788
04. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken -903 -1.547 -83 -1.630 -690 -940
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer -51.719 -54.056 -10.144 -64.199 -57.181 -7.018
4.3 Vaker op de fiets -7.960 -12.387 -5.220 -17.607 -8.115 -9.492
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek -808 -932 -368 -1.300 -1.032 -267
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis -9.291 -13.521 2.769 -10.752 -7.824 -2.929
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer -13.773 -13.985 5.519 -8.466 -5.994 -2.471
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten -13.809 -12.768 -1.344 -14.112 -12.740 -1.372
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur -53.063 -38.340 -2.435 -40.776 -44.814 4.038
Totaal 04. Mobiliteit -151.327 -147.536 -11.306 -158.842 -138.390 -20.452
05. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding -1.172 -998 -613 -1.611 -1.210 -401
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds -3.219 -2.182 -478 -2.660 -2.249 -411
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie -858 -2.125 -2.162 -4.287 -4.936 649
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor -1.721 -2.445 -3.117 -5.562 -4.545 -1.016
5.5 Innovatief bedrijfsleven -13.831 -25.469 4.342 -21.127 -14.690 -6.437
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten -4.229 -4.662 -644 -5.305 -4.996 -309
Totaal 05. Regionale economie -25.030 -37.881 -2.672 -40.552 -32.627 -7.925
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst -6.349 -5.398 -2.636 -8.034 -6.547 -1.487
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod -6.838 -5.065 -1.145 -6.210 -4.798 -1.411
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent -2.676 -2.113 -2.664 -4.777 -3.748 -1.029
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel -3.300 -4.122 -1.354 -5.476 -4.307 -1.170
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen -1.597 -2.060 -975 -3.035 -2.643 -392
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen -1.509 -1.672 -2.415 -4.087 -2.528 -1.559
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten -890 -1.842 -433 -2.275 -2.146 -129
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit -23.159 -22.273 -11.621 -33.894 -26.717 -7.177
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel -394 -981 -307 -1.289 -625 -664
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur -1.194 -1.810 109 -1.701 -1.443 -258
7.3 Effectief eigen bestuur -2.549 -5.489 -306 -5.795 -4.318 -1.477
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten -11.293 -6.005 -726 -6.732 -6.722 -10
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur -15.429 -14.286 -1.230 -15.516 -13.108 -2.408

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid

Wij rapporteren over de begrotingsrechtmatigheid in de Paragraaf bedrijfsvoering, onder het onderwerp Rechtmatigheidsverantwoording.  De conclusie luidt dat wij aan dit criterium voldoen.

Saldo baten en lasten overig

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten overig

A

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten overig Jaarrekening 2022 Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023
10. Overhead
10.0 Overhead
10.0.0 Overhead -25.970 -29.602 -576 -30.179 -25.607 -4.572
Totaal 10.0 Overhead -25.970 -29.602 -576 -30.179 -25.607 -4.572
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead -20.780 -30.131 -2.509 -32.640 -31.508 -1.133
Totaal 10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead -20.780 -30.131 -2.509 -32.640 -31.508 -1.133
Totaal 10. Overhead -46.750 -59.733 -3.085 -62.819 -57.114 -5.705
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 117.728 115.500 2.500 118.000 117.755 245
20.00.2 Algemene uitkeringen 224.392 230.308 14.532 244.841 246.747 -1.906
20.00.3 Dividend 24.358 12.468 29.524 41.992 42.012 -20
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 7.224 2.124 30.000 32.124 32.896 -772
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.184 -5.598 5.698 100 1.859 -1.759
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 375.886 354.803 82.254 437.057 441.269 -4.212
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 0 -5.791 96 -5.695 0 -5.695
Totaal 20.20 Onvoorzien 0 -5.791 96 -5.695 0 -5.695
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 375.886 349.012 82.350 431.362 441.269 -9.907

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2022 Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 117.728 115.500 2.500 118.000 117.755 245
20.00.2 Algemene uitkeringen 224.392 230.308 14.532 244.841 246.747 -1.906
20.00.3 Dividend 24.358 12.468 29.524 41.992 42.012 -20
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 7.224 2.124 30.000 32.124 32.896 -772
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.184 -5.598 5.698 100 1.859 -1.759
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 375.886 354.803 82.254 437.057 441.269 -4.212

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de paragraaf “Provinciale heffingen”. De overige heffingen worden financieel verantwoord onder de verschillende kerntaken.

Algemene uitkeringen
De afwijking van circa  € 1,9 miljoen komt door mutaties uit de decembercirculaire.

  • De algemene uitkering is verhoogd met circa € 0,3 miljoen. De volumina van de verdeelmaatstaven voor het uitkeringsjaar 2023 zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2023 geactualiseerd:
    • de maatstaf oeverlengte is geactualiseerd van voorlopig 2023 naar definitief 2023, waardoor de algemene uitkering stijgt met € 0,2 miljoen. 
    • voor de maatstaf aandeel binnenwater geldt dat de gegevens over binnenwater en totale oppervlakte eveneens zijn geactualiseerd van voorlopig 2023 naar definitief 2023, waardoor de algemene uitkering stijgt met € 0,1 miljoen. 
  • Via de decembercirculaire heeft Overijssel een aantal decentralisatie-uitkeringen ontvangen van in totaal circa € 1,6 miljoen (Aanpak vakantieparken € 40.000, Weerbaar bestuur € 75.000, Novex € 0,3 miljoen, Restauraties grote monumenten € 1,2 miljoen). 
    Bij het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om deze middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de  achterliggende prestaties van de begroting 2024.

Saldo financieringsfunctie
De afwijking van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt door de ontvangen rente op verstrekte kasgeldleningen. 

Overige algemene dekkingsmiddelen
De afwijking ten opzichte van de raming en de bijdrage aan het resultaat bedraagt € 1,8 miljoen. Deze afwijking heeft betrekking op correcties op de lasten en baten van voorgaande jaren, hoofdzakelijk vrijval van oude verplichtingen, waarvoor een meevaller van € 1 miljoen geraamd was. In 2023 bedroegen de correcties uiteindelijk € 2,8 miljoen. 

Onvoorzien
Het is wettelijk verplicht om onder de algemene dekkingsmiddelen een bedrag voor onvoorzien te ramen. Dit is jaarlijks € 250.000.

Buffer voor prijsindexering
Naast de bovenstaande jaarlijkse buffer was in 2023 een buffer voor prijsindexering beschikbaar van € 8,25 miljoen. Hiervan resteert € 5,4 miljoen. In de begroting 2024 is het voorstel opgenomen om uit deze resterende buffer € 5,0 miljoen toe te voegen aan de incidentele buffer in 2024 voor het opvangen van primair inflatie-gerelateerde kostenstijgingen voor infrastructurele projecten en de voorziening beheer en onderhoud. Bij deze jaarrekening stellen wij u hiertoe een resultaatbestemming voor van € 3,5 miljoen ten gunste van de hiervoor genoemde incidentele buffer in de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel . Voor € 1,5 miljoen zijn de bij de begroting 2024 beoogde kosten al in 2023 gerealiseerd.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak
Bedragen x €1.000
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Jaarrekening 2022 Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.30 Mutaties algemene reserves
20.30.1 Mutaties algemene reserves I
4710000 Toev. aan reserves -83.026 -17.998 -106.800 -124.797 -124.797 0
8710000 Onttr. aan reserves 106.432 35.067 77.503 112.569 87.697 24.872
8720000 Balanstoevoegingen aan reguliere voorzie 0 0 0 0 0 0
Totaal 20.30.1 Mutaties algemene reserves I 23.406 17.069 -29.297 -12.228 -37.101 24.872
Totaal 20.30 Mutaties algemene reserves 23.406 17.069 -29.297 -12.228 -37.101 24.872
20.40 Mutaties bestemmingsreserves
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1
4710000 Toev. aan reserves -2.000 0 -750 -750 -750 0
8710000 Onttr. aan reserves 1.574 186 2.284 2.470 145 2.325
Totaal 20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 -426 186 1.534 1.720 -605 2.325
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2
4710000 Toev. aan reserves 0 0 -3.629 -3.629 -3.629 0
8710000 Onttr. aan reserves 5.659 8.373 -8.070 302 229 74
Totaal 20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 5.659 8.373 -11.699 -3.327 -3.400 74
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3
4710000 Toev. aan reserves -16.000 -15.250 -145 -15.395 -15.395 0
8710000 Onttr. aan reserves 27.575 44.155 -8.809 35.346 22.460 12.886
Totaal 20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 11.575 28.905 -8.954 19.951 7.065 12.886
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4
4710000 Toev. aan reserves -50.566 -27.370 -17.199 -44.569 -44.569 0
8710000 Onttr. aan reserves 20.742 5.918 17.331 23.249 19.296 3.953
Totaal 20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 -29.824 -21.452 132 -21.320 -25.273 3.953
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5
4710000 Toev. aan reserves -23.800 -11.800 -382 -12.182 -12.182 0
8710000 Onttr. aan reserves 5.756 16.889 -6.120 10.769 6.863 3.906
Totaal 20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 -18.044 5.089 -6.502 -1.413 -5.319 3.906
20.40.9 Mutaties reserve UKVO
4710000 Toev. aan reserves -21.786 -3.550 -18.497 -22.047 -22.047 0
8710000 Onttr. aan reserves 74.495 49.301 46.746 96.048 67.578 28.470
Totaal 20.40.9 Mutaties reserve UKVO 52.709 45.751 28.249 74.001 45.531 28.470
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves 21.648 66.851 2.760 69.611 17.998 51.613
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 45.055 83.920 -26.537 57.383 -19.102 76.486

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Bedragen x €1.000
Resultaat Jaarrekening 2022 Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023
20.50 Resultaat -36.568 0 0 0 -38.708 38.708