Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarverslag 2023
  1. Blz. 2 Jaarverslag 2023
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleiding en statenvoorstellen
    1. Blz. 5 Inleidende samenvatting
    2. Blz. 6 Statenvoorstellen
    3. Blz. 7 Toelichting kleurscores
   2. Blz. 8 Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 9 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 10 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 11 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 12 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
      1. Blz. 13 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
      2. Blz. 14 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
      3. Blz. 15 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda
      4. Blz. 16 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
      5. Blz. 17 1.1.5 Programma Omgevingswet
     2. Blz. 18 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
      1. Blz. 19 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit
      2. Blz. 20 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater
      3. Blz. 21 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
      4. Blz. 22 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
      5. Blz. 23 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water
      6. Blz. 24 1.2.7 IJsseldelta programma
     3. Blz. 25 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
      1. Blz. 26 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
      2. Blz. 27 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
     4. Blz. 28 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
      1. Blz. 29 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
      2. Blz. 30 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail
      3. Blz. 31 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland
      4. Blz. 32 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen
    4. Blz. 33 Financiën
    5. Blz. 34 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 35 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   3. Blz. 36 Kerntaak 2: Milieu en energie
    1. Blz. 37 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 38 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 39 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 40 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
      1. Blz. 41 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid
      2. Blz. 42 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu
      3. Blz. 43 2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
      4. Blz. 44 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid
     2. Blz. 45 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
      1. Blz. 46 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties
      2. Blz. 47 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
      3. Blz. 48 2.2.3 Beheer nazorgfonds
     3. Blz. 49 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
      1. Blz. 50 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
      2. Blz. 51 2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel
      3. Blz. 52 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
     4. Blz. 53 2.4 Een duurzaam landelijk gebied
      1. Blz. 54 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven
    4. Blz. 55 Financiën
    5. Blz. 56 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 57 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   4. Blz. 58 Kerntaak 3: Vitaal platteland
    1. Blz. 59 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 60 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 61 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 62 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
      1. Blz. 63 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap
      2. Blz. 64 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap
      3. Blz. 65 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000
      4. Blz. 66 3.1.4 Beheer natuurterreinen
      5. Blz. 67 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied
      6. Blz. 68 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit
      7. Blz. 69 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap
     2. Blz. 70 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
      1. Blz. 71 3.2.1 Beheer landschap
      2. Blz. 72 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen
     3. Blz. 73 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur
      1. Blz. 74 3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof
      2. Blz. 75 3.3.2 Nationale parken
      3. Blz. 76 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken
      4. Blz. 77 3.3.4 Faunabeheer
      5. Blz. 78 3.3.5 Invasieve exoten
     4. Blz. 79 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
      1. Blz. 80 3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw
      2. Blz. 81 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food
      3. Blz. 82 3.4.3 Landbouwstructuurversterking
     5. Blz. 83 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma
      1. Blz. 84 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
      2. Blz. 85 3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel
      3. Blz. 86 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
      4. Blz. 87 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
      5. Blz. 88 3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie
      6. Blz. 89 3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied
    4. Blz. 90 Financiën
    5. Blz. 91 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 92 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   5. Blz. 93 Kerntaak 4: Mobiliteit
    1. Blz. 94 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 95 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 96 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 97 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
      1. Blz. 98 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit
      2. Blz. 99 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak
      3. Blz. 100 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
      4. Blz. 101 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken
     2. Blz. 102 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
      1. Blz. 103 4.2.1 Transities Openbaar Vervoer
      2. Blz. 104 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen
      3. Blz. 105 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
      4. Blz. 106 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
      5. Blz. 107 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
     3. Blz. 108 4.3 Vaker op de fiets
      1. Blz. 109 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
      2. Blz. 110 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk
     4. Blz. 111 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
      1. Blz. 112 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)
      2. Blz. 113 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)
      3. Blz. 114 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer
      4. Blz. 115 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
     5. Blz. 116 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
      1. Blz. 117 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
      2. Blz. 118 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
     6. Blz. 119 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
      1. Blz. 120 4.6.1 A1
      2. Blz. 121 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
      3. Blz. 122 4.6.12 Vloedbeltverbinding
      4. Blz. 123 4.6.2 A28
      5. Blz. 124 4.6.3 N35 – Lopende projecten
      6. Blz. 125 4.6.4 N35 – Marsroute
      7. Blz. 126 4.6.5 N50
      8. Blz. 127 4.6.6 N307
      9. Blz. 128 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
      10. Blz. 129 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
     7. Blz. 130 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
      1. Blz. 131 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
      2. Blz. 132 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 133 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
      4. Blz. 134 4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
    4. Blz. 135 Financiën
    5. Blz. 136 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 137 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   6. Blz. 138 Kerntaak 5: Regionale economie
    1. Blz. 139 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 140 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 141 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 142 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
      1. Blz. 143 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs
     2. Blz. 144 5.2 Regiodeals
      1. Blz. 145 5.2.1 Regio Deal Twente
      2. Blz. 146 5.2.2 Regio Deal Zwolle
      3. Blz. 147 5.2.3 Cleantech Regio
      4. Blz. 148 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn
      5. Blz. 149 5.2.5 Nationaal Groeifonds
     3. Blz. 150 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
      1. Blz. 151 5.3.1 Werklocaties: basis op orde
      2. Blz. 152 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties
      3. Blz. 153 5.3.3 Topwerklocaties
      4. Blz. 154 5.3.4 Internationaliseren
     4. Blz. 155 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
      1. Blz. 156 5.4.1 Gastvrij Overijssel
      2. Blz. 157 5.4.2 Festivals en evenementen
     5. Blz. 158 5.5 Krachtig MKB
      1. Blz. 159 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie
      2. Blz. 160 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap
      3. Blz. 161 5.5.3 Europese programma’s
      4. Blz. 162 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal
      5. Blz. 163 5.5.5 Circulaire economie
    4. Blz. 164 Financiën
    5. Blz. 165 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 166 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   7. Blz. 167 Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 168 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 169 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 170 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 171 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
      1. Blz. 172 6.1.1 Materieel erfgoed
      2. Blz. 173 6.1.2 Immaterieel erfgoed
     2. Blz. 174 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
      1. Blz. 175 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod
      2. Blz. 176 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
     3. Blz. 177 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
      1. Blz. 178 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst
      2. Blz. 179 6.3.3 Talent heeft de toekomst
     4. Blz. 180 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
      1. Blz. 181 6.4.1 Een leven lang lezen èn leren
     5. Blz. 182 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
      1. Blz. 183 6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang
      2. Blz. 184 6.5.2 Iedereen doet mee
      3. Blz. 185 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen
     6. Blz. 186 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
      1. Blz. 187 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten
      2. Blz. 188 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers
    4. Blz. 189 Financiën
    5. Blz. 190 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 191 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   8. Blz. 192 Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 193 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 194 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 195 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 196 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
      1. Blz. 197 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking
      2. Blz. 198 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht
      3. Blz. 199 7.1.3 Financieel toezicht
      4. Blz. 200 7.1.4 Archieftoezicht
      5. Blz. 201 7.1.5 Ondermijning
      6. Blz. 202 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
     2. Blz. 203 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
      1. Blz. 204 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
      2. Blz. 205 7.2.2 Trendbureau Overijssel
      3. Blz. 206 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse
      4. Blz. 207 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie
     3. Blz. 208 7.3 Effectief eigen bestuur
      1. Blz. 209 7.3.1 Samenwerking met partners
      2. Blz. 210 7.3.2 Lobby en relatiebeheer
      3. Blz. 211 7.3.3 Communicatie
      4. Blz. 212 7.3.4 Bezwaar en beroep
      5. Blz. 213 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
    4. Blz. 214 Financiën
    5. Blz. 215 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 216 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   9. Blz. 217 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 218 Overhead
    2. Blz. 219 Financiering
    3. Blz. 220 Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 221 Financiën
    5. Blz. 222 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 223 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
  3. Blz. 224 Paragrafen
   1. Blz. 225 Provinciale heffingen
    1. Blz. 226 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 227 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 228 Provinciale heffingen
    4. Blz. 229 Opcenten Motorrijtuigenbelasting
    5. Blz. 230 Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie
    6. Blz. 231 Leges, precario en overige heffingen
    7. Blz. 232 Toelichting leges, precario en overige heffingen
    8. Blz. 233 Kwijtscheldingsbeleid
    9. Blz. 234 Kostendekkenheid heffingen
   2. Blz. 235 Weerstandsvermogen
    1. Blz. 236 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 237 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 238 Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 239 Grootste risico's weerstandscapaciteit
    5. Blz. 240 Beschikbare weerstandscapaciteit
    6. Blz. 241 Ratio weerstandsvermogen
    7. Blz. 242 Financiële kengetallen
    8. Blz. 243 Definities kengetallen
   3. Blz. 244 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 245 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 246 Provinciale infrastructuur
    3. Blz. 247 Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
    4. Blz. 248 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 249 Investeringen
    1. Blz. 250 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 251 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 252 Financieel totaaloverzicht investeringen
    4. Blz. 253 1. Lopende investeringen
    5. Blz. 254 2. Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut
    6. Blz. 255 3. Vervangingsinvesteringen met economisch nut
    7. Blz. 256 4. Nieuwe investeringen
    8. Blz. 257 5. Provinciale gebouwen
   5. Blz. 258 Financiering
    1. Blz. 259 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 260 Liquiditeitspositie
    3. Blz. 261 Obligatieportefeuille
    4. Blz. 262 Risicobeheersing
    5. Blz. 263 Uitgezette middelen vanuit de publieke taak
    6. Blz. 264 Uitgezette middelen vanuit de treasury taak
    7. Blz. 265 Beheersing renterisico's
    8. Blz. 266 Renteresultaat
    9. Blz. 267 EMU saldo
   6. Blz. 268 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 269 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 270 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 271 Integriteit en fraude
    4. Blz. 272 Rechtmatigheidsverantwoording
    5. Blz. 273 Vervolg rechtmatigheidsverantwoording
    6. Blz. 274 Art. 217a onderzoeken
   7. Blz. 275 Verbonden partijen
    1. Blz. 276 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 277 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 278 Risico's
    4. Blz. 279 Verbonden Partijen
     1. Blz. 280 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 281 Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle)
      2. Blz. 282 Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)
      3. Blz. 283 Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)
      4. Blz. 284 Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)
      5. Blz. 285 Openbaar lichaam Technology Base (Enschede)
     2. Blz. 286 Overige verbonden partijen
      1. Blz. 287 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)
     3. Blz. 288 Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 289 Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage)
     4. Blz. 290 Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 291 BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage)
      2. Blz. 292 Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)
      3. Blz. 293 CSV Amsterdam B.V. ('s Hertogenbosch)
      4. Blz. 294 Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)
      5. Blz. 295 Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch)
      6. Blz. 296 Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)
      7. Blz. 297 Innovatiefonds Overijssel I (Zwolle)
      8. Blz. 298 Innovatiefonds Overijssel II (Zwolle)
      9. Blz. 299 Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)
      10. Blz. 300 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch)
      11. Blz. 301 SPV Hengelo B.V. (Enschede)
      12. Blz. 302 Vitens N.V. (Zwolle)
      13. Blz. 303 Wadinko N.V. (Zwolle)
    5. Blz. 304 Financieel overzicht verbonden partijen
    6. Blz. 305 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 2
    7. Blz. 306 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 3
    8. Blz. 307 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 4
   8. Blz. 308 Grondbeleid
    1. Blz. 309 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 310 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 311 Verloopoverzicht grondbezit
    4. Blz. 312 Algemene Reserve Grondzaken
    5. Blz. 313 Meerjaren Investeringsprognose Grondbeleid 2023
   9. Blz. 314 Openbaarheid
    1. Blz. 315 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 316 Dit is wat wij doen
  4. Blz. 317 Jaarrekening
   1. Blz. 318 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 319 Inleiding
    2. Blz. 320 Saldo baten en lasten kerntaken
    3. Blz. 321 Analyse begrotingsrechtmatigheid
    4. Blz. 322 Saldo baten en lasten overig
    5. Blz. 323 Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 324 Toelichting algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 325 Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak
    8. Blz. 326 Resultaat
   2. Blz. 327 Analyse van het resultaat over 2023
    1. Blz. 328 Resultaatoverzicht
    2. Blz. 329 Analyse van het resultaat
    3. Blz. 330 Specificatie van het resultaat
    4. Blz. 331 Verklaring lagere besteding budgetten gedekt uit reserves
    5. Blz. 332 Voordelen op structurele begrotingsposten
    6. Blz. 333 Herhaalde resultaatbestemming
    7. Blz. 334 Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen
    8. Blz. 335 Overzicht saldo van baten en lasten 2016-2023
   3. Blz. 336 Structurele en incidentele baten en lasten
    1. Blz. 337 Inleiding en spelregels
    2. Blz. 338 Structurele en incidentele lasten
    3. Blz. 339 Structurele en incidentele baten
    4. Blz. 340 Structureel - incidenteel saldo
    5. Blz. 341 Structurele toevoegingen aan reserves
    6. Blz. 342 Structurele onttrekkingen aan reserves
   4. Blz. 343 Balans
    1. Blz. 344 Inleiding
    2. Blz. 345 Balans
    3. Blz. 346 Toelichting op de balans
    4. Blz. 347 Immateriële vaste activa
    5. Blz. 348 Toelichting immateriële vaste activa
    6. Blz. 349 Materiële vaste activa
    7. Blz. 350 Toelichting materiële vaste activa
    8. Blz. 351 Investeringskredieten voor activa
    9. Blz. 352 Toelichting investeringskredieten voor activa
    10. Blz. 353 Financiële vaste activa
    11. Blz. 354 Toelichting financiële vaste activa
    12. Blz. 355 Voorraden
    13. Blz. 356 Toelichting voorraden
    14. Blz. 357 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    15. Blz. 358 Toelichting uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    16. Blz. 359 Liquide middelen (kas- en banksaldi)
    17. Blz. 360 Toelichting liquide middelen
    18. Blz. 361 Overlopende activa
    19. Blz. 362 Toelichting overlopende activa
    20. Blz. 363 Recht op verliescompensatie conform Wet VpB
    21. Blz. 364 Eigen vermogen
    22. Blz. 365 Reserves
    23. Blz. 366 Voorzieningen
    24. Blz. 367 Voorzieningen
    25. Blz. 368 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
    26. Blz. 369 Toelichting vaste schulden > 1 jaar
    27. Blz. 370 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    28. Blz. 371 Toelichting netto-vlottende schulden < 1jaar
    29. Blz. 372 Overlopende passiva
    30. Blz. 373 Toelichting overlopende passiva
    31. Blz. 374 Doel- en Specifieke uitkeringen
    32. Blz. 375 Doel- en Specifieke uitkeringen
    33. Blz. 376 Totaal doel- en specifieke uitkeringen
    34. Blz. 377 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    35. Blz. 378 I: Verstrekte borg- en garantstellingen
    36. Blz. 379 Toelichting borg- en garantstellingen
    37. Blz. 380 Borgstellingen
    38. Blz. 381 Toelichting borgstellingen
    39. Blz. 382 Garantstellingen
    40. Blz. 383 Toelichting garantstellingen
    41. Blz. 384 II: Meerjarige financiële verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten
    42. Blz. 385 Subsidieverplichtingen
    43. Blz. 386 Toelichting subsidieverplichtingen
    44. Blz. 387 Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen
    45. Blz. 388 Landinrichting
    46. Blz. 389 Technology Base
    47. Blz. 390 III: Garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
   5. Blz. 391 Personeelsgebonden lasten
    1. Blz. 392 Salarissen en personeelsgebonden kosten
    2. Blz. 393 Vergoedingen bestuur en voormalig personeel
    3. Blz. 394 Personele inzet
    4. Blz. 395 Formatieontwikkeling
    5. Blz. 396 Inhuur personeel
    6. Blz. 397 Inhuur
    7. Blz. 398 WNT-norm
  5. Blz. 399 Organisatie
   1. Blz. 400 Organisatie
    1. Blz. 401 Provinciale staten
    2. Blz. 402 Gedeputeerde staten
    3. Blz. 403 Ambtelijke organisatie
  6. Blz. 404 Rechtmatigheidsverklaring
   1. Blz. 405 Rechtmatigheidsverantwoording GS
    1. Blz. 406 Rechtmatigheidsverklaring
  7. Blz. 407 Controleverklaring
   1. Blz. 408 Controleverklaring accountant
    1. Blz. 409 Controleverklaring
  8. Prestaties
  9. Zoeken
  10. Publicatie bijlagen
  11. Contact
  12. PrivacyStatement
  13. Sitemap