Status prestaties

Investeringen

Investeringen

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

In het kader van onze provinciale opgaven houden wij de provinciale infrastructuur en gebouwen (zie paragraaf kapitaalgoederen) en onze ICT voorzieningen (zie paragraaf bedrijfsvoering) in stand door tijdig vervangingsinvesteringen uit te voeren en eventueel nieuwe investeringen te doen.

Provinciale Staten stelt de investeringskredieten vast bij de begroting en eventuele begrotingswijzigingen. De bijbehorende kapitaallasten verwerken wij in de begroting conform de uitgangspunten in de financiële verordening, waaronder de daarin opgenomen afschrijvingstermijnen.

Reserve Dekking Kapitaallasten
Vanaf 2017 moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) investeringen in provinciale infrastructuur (investeringen met maatschappelijk nut) geactiveerd en afgeschreven worden. Provinciale Staten heeft besloten de Reserve dekking kapitaallasten activa (RDKA) in te stellen voor dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Op het moment van investeren reserveren wij een bedrag ter grootte van de investering in de RDKA. Van daaruit dekken we de structurele kapitaallasten. Voor investeringen die via deze reserve lopen wordt dus vooraf de volledige dekking van toekomstige  kapitaallasten geregeld.

Nieuwe investeringen in eigen infrastructuur (structurele last in begroting)
Bij de Perspectiefnota 2022 heeft Provinciale Staten de uitgangspunten voor investeringen in provinciale infrastructuur vastgesteld. In de kern betekenen de uitgangspunten dat alle vervangingsinvesteringen en lopende investeringen via de RDKA blijven lopen. Voor nieuwe investeringen in eigen infrastructuur hanteren we voortaan de ‘directe afschrijvingsmethodiek’. De afschrijvingen komen dan direct ten laste van de meerjarige structurele begroting. Voor een nadere uitleg over deze systematiek verwijzen wij naar de Perspectiefnota 2022.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen in de materiële vaste activa en de wijze waarop wij de bijbehorende kapitaallasten verwerken in onze begroting. Wij investeren in provinciale infrastructuur en provinciaal vastgoed.

Investering Beleidsdoel Dekking
Provinciale infrastructuur
Vervangingsinvesteringen 4.7 Goed functionerende infrastructuur Via RDKA
Lopende nieuwe investeringen 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Via RDKA
Nieuwe investeringen (vanaf Perspectiefnota 2022) 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Structurele last in begroting
Investeringen in economisch nut 4.7. Goed functionerende infrastructuur Structurele last in begroting
Provinciale gebouwen
Provinciale gebouwen 10.0 Overhead Structurele last in begroting

Financieel totaaloverzicht investeringen

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht investeringen
Bijlage lopende Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken Prestatie Totaal budget Bijdrage derden Bijdrage Provincie Realisatie Begroting Realisatie Saldo Begroting
x € 1.000 2017 t/m 2022 2023 2023 2023 2024 t/m 2027
1. Lopende investeringen (niet vervangingsinvesteringen)
N307 * 4.6.6 23.781 6.326 17.455 13.545 3.197 3.695 (498) 713
N348 fase 1 en 2 ** 4.6.9 14.063 2.823 11.240 13.064 (1.823) (1.798) (25) -
N340 Vechtdalverbinding 4.6.7 145.363 4.863 140.500 125.148 15.352 5.721 9.631 -
N35 Knooppunt Raalte 4.6.13 22.847 5 22.842 2.226 138 67 71 20.478
N343 Rondweg Weerselo 4.6.9 12.855 1.500 11.355 2.424 1.310 674 636 7.621
N315-N768 Danspaleis (N18) 4.6.9 1.661 - 1.661 329 583 326 257 750
N737 Aanleg faunapassage 4.6.9 1.746 - 1.746 143 603 76 527 1.000
N351 Kuinre - Grens Flevoland verbreding*** 4.6.9 1.335 - 1.335 1.174 161 253 (92) -
Provinciale fietspaden 4.6.9 1.880 - 1.880 - 548 158 390 1.332
Overige lopende investeringen 4.6.9 14.173 2.982 11.191 9.508 932 436 496 750
Totaal lopende investeringen 239.704 18.499 221.205 167.561 21.001 9.608 11.393 32.644
2. Vervangingsvesteringen maatschappelijk nut
Kunstwerken 4.7.3 24.748 - 24.748 3.642 6.990 4.117 2.873 14.116
Waterwegen (Kanaal Almelo de Haandrik) 4.7.3 20.557 9 20.548 1.714 4.346 1.649 2.697 14.488
Wegen 4.7.3 40.155 499 39.656 10.512 8.323 4.995 3.328 20.821
DRIS 4.2.3 11.109 2.209 8.900 1.728 5.738 933 4.805 1.434
Totaal vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut 96.569 2.717 93.852 17.596 25.397 11.694 13.703 50.859
3. Vervangingsinvesteringen met economisch nut
Ploegen rijbaan en fietspad 4.7.1 530 - 530 110 82 - 82 338
Zoutstrooiers rijbaan en fietspad 4.7.1 1.726 1 1.725 647 - - - 1.078
Pattrouilleboot De Buffel 4.7.1 1.170 363 807 7 799 - 799 -
Totaal Vervangingsinvesteringen economisch nut 3.426 364 3.062 764 881 - 881 1.416
4. Nieuwe investeringen
10 faunaknelpunten 4.6.9 3.500 - 3.500 41 959 216 743 2.500
Bediencentrale bruggen 4.6.9 1.900 - 1.900 8 152 65 87 1.740
Nieuwe provinciale fietspaden 4.6.9 1.128 - 1.128 - 200 60 140 928
Vervanging Zwartewaterbrug 4.7.5 1.200 - 1.200 187 313 282 31 700
Vloedbeltverbinding 4.6.12 800 50 750 191 559 409 150 -
Totaal nieuwe investeringen 8.528 50 8.478 427 2.183 1.032 1.151 5.868
Totaal investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken 348.227 21.630 326.597 186.348 49.462 22.334 27.128 90.787
5. Provinciale gebouwen
Provinciehuis 10.0 25.902 25.902 4.678 5.576 1.606 3.970 15.647
Overige gebouwen 10.0 4.868 4.868 1.031 1.395 865 530 2.441
Totaal provinciale gebouwen 30.770 - 30.770 5.709 6.971 2.471 4.500 18.088
Totaal investeringen 378.997 21.630 357.367 192.057 56.433 24.805 31.628 108.875
De voorgestelde wijzigingen zijn niet verwerkt in de bovenstaande tabel.
* Wij hebben besloten om uit het investeringskrediet 2024 € 497.000 over te hevelen naar 2023, ter compensatie van de in 2023 ontstane overschrijding. Voor € 90.000 wordt die overschrijding veroorzaakt door prijsinflatie. Bij deze jaarrekening stellen wij daarom voor om het investeringskrediet met € 90.000 te verhogen vanuit de buffer voor prijsindexering. De resterende overschrijding in 2023 betreft kosten die zich eerder voordoen dan verwacht, deze leiden niet tot een overschrijding van het investeringsbudget als geheel.
** Bij de jaarrekening 2023 stellen wij u voor om het tekort aan te vullen, dit is nog niet verwerkt in de tabel.
*** In 2024 wordt nog een bijdrage van de gemeente verwacht, waardoor er uiteindelijk geen tekort wordt verwacht.

1. Lopende investeringen

Terug naar navigatie - 1. Lopende investeringen

Prestatie 4.6.3 N35 - lopende projecten
Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van project N35 Knooppunt Bos (prestatie 4.6.3) ter hoogte van € 71.000 toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2024 (prestatie 4.6.13) van de begroting 2024.

Prestatie 4.6.6 N307
De uitvoeringskosten zijn in 2023 € 0,497 miljoen hoger dan begroot. voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door een snellere uitvoering. Dat deel leidt niet tot hogere kosten voor het project als geheel, deze lasten doen zich slechts eerder voor dan verwacht. Voor € 90.000 worden de hogere kosten in 2023 veroorzaakt door hogere door indexatielasten.  Voor deze indexatielasten is een buffer beschikbaar in de begroting 2024, waarvoor wij bij deze jaarrekening een voorstel doen deze aan te vullen met het resterende bedrag in de buffer voor 2023. 

De ontvangsten betreffen voornamelijk de doorbelasting van personeelskosten naar de provincie Flevoland van het projectteam dat belast is met de dagelijkse aansturing van de aanpassing van de N307 Kampen-Roggebot.

Voorstel tot toevoeging van € 90.000 aan het investeringskrediet, vanuit de buffer voor prijsindexering:

Wij stellen u voor om € 90.000 toe te voegen aan het investeringskrediet voor de N307. Voor de dekking van deze verhoging stellen we u voor om vanuit de buffer voor prijsindex van infrastructuur uit de algemene reserve kwaliteit van Overijssel € 90.000 toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Daarmee kunnen de toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt.

Prestatie 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

De uitvoering van het project Vechtdalverbinding verloopt nog steeds binnen de vastgestelde financiële kaders. De actuele financiële vooruitzichten maken duidelijk dat € 8,8 miljoen van het beschikbaar gestelde krediet niet meer benodigd is voor de afronding van de resterende werkzaamheden. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van lager uitgevallen projectkosten.  

Wij stellen u voor om het investeringskrediet en de bijbehorende reservering in de Reserve dekking kapitaallasten activa (RDKA) van het project Vechtdalverbinding (prestatie 4.6.7) te verlagen met € 8,8 miljoen. Hiermee resteert een krediet voor 2024 ter hoogte van € 0,8 miljoen.  Wij stellen u verder voor om vanuit de vrijvallende € 8,8 miljoen:
- een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur, ter dekking van het groenonderhoud langs de N340 (prestatie 4.7.2).
- een bedrag van € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene risicoreserve, ter dekking van eventueel niet verhaalbare garantieclaims in de afronding van dit project. 
- een bedrag van € 1,5 miljoen te behouden binnen de Reserve dekking kapitaallasten activa om de middelen in deze reserve volledig af te stemmen op de gerealiseerde investering.
- € 5,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve.

Bij de prestatie 4.7.1 is bovendien ons voorstel opgenomen om een structureel budget toe te kennen van € 11.000 voor het jaarlijkse groenonderhoud langs de N340.

Prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Afgeronde projecten
In 2023 zijn de projecten VOC’s Hasselt/ N331, N346/N741 Herstel Deldener Esch en N344 Dassentunnel afgerond. Het project VOC’s Hasselt/ N331 is met een positief resultaat van  € 46.000 afgesloten. Wij stellen u voor om dit krediet te verlagen en dit restant krediet te gebruiken voor de volgende zaken:

PS begrotingswijzigingen:
* een bedrag van € 10.000 toe te voegen aan het investeringskrediet op de N344 Dassentunnel in de jaarschijf 2023. Dit project heeft in 2023 een overschrijding op het krediet van € 10.000;
* een bedrag van € 16.000 toe te voegen aan het investeringskrediet op de N346-N741 Herstel Deldener Esch in de jaarschijf 2023. Dit project heeft in 2023 een overschrijding op het krediet van € 16.000;
* een bedrag van € 20.000 toe te voegen aan het investeringskrediet op de N348 Raalte-Ommen waar per saldo een tekort van € 25.000 is ontstaan. Voor dit project zijn destijds twee investeringskredieten beschikbaar gesteld. Waarbij we voorstellen deze kredieten samen te voegen tot één krediet.  Daarnaast stellen wij u voor om voor het overige van € 5.000 een beroep te doen  op de buffer voor prijsindex van infrastructuur uit de algemene reserve kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa en hiermee het krediet te verhogen.  

Lopende projecten
GS begrotingswijzigingen:
* De projecten Rondweg Weerselo en de N337 Rotonde Olst de Meente liggen momenteel stil als gevolg van het ontbreken van de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. De uitvoering zal niet eerder plaatsvinden dan in 2024. Wij hebben besloten om de in 2023 niet bestede middelen toe te voegen aan de raming voor deze investeringskredieten in 2024  ( € 999.000).  
* De financiële afronding van het project N351 Kuinre-Grens Flevoland zal in 2024 plaatsvinden.  Wij hebben besloten om het resterende saldo aan investeringskredieten van - € 92.000 over te hevelen naar jaarschijf 2024 van de begroting 2024. In 2024 verwachten we nog bijdragen van derden.
* Uitvoering van de projecten N315-N768 Danspaleis en de fietsroute N750 Vriezenveen zal in 2024 plaatsvinden. Wij hebben besloten om de in 2023 niet bestede middelen toe te voegen aan de raming voor deze investeringskredieten in 2024 (€ 506.000).

* N343 rotonde Bisschopsstraat, N737 Faunapassage en Snelfietsroute Wijhe-Zwolle.
Bovenstaande projecten zijn in uitvoering en zullen in 2024 (financieel) afgerond worden. Wij hebben besloten om de in 2023 niet bestede middelen (€ 907.000) toe te voegen aan de raming voor deze investeringskredieten in 2024. 

GS en PS begrotingswijziging:
*Herinrichting en carpoolplaats N34 
Bovenstaand project is in uitvoering en zal in 2024 (financieel) afgerond worden. Destijds zijn voor dit project twee kredieten beschikbaar gesteld. Wij stellen voor om de in 2023 niet bestede middelen van een van deze investeringskredieten ( € 56.000) toe te voegen aan de raming van het investeringskrediet waar in 2023 dit tekort op is ontstaan.  
Per saldo resteert er in 2023 nog een bedrag van € 12.000. Wij hebben besloten om deze middelen toe te voegen aan de raming van het investeringskrediet op dit project in 2024. 

2. Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - 2. Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Prestatie 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
De in de toelichting gemelde zaken hebben tot een onderbesteding en overbesteding op de investeringskredieten geleid. 

Onderdeel wegen
GS begrotingswijziging
N347 Kom Hengevelde
De financiële afronding vindt in 2024 plaats. Wij hebben besloten om de niet bestede middelen ( € 585.000) toe te voegen aan de raming op het krediet in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024. 

N337 Rehabilitatie kom Den Nul
De uitvoering van de werkzaamheden op dit project zijn voorlopig opgeschort vanwege benodigde aanvullende stikstofberekeningen. De uitvoering zal niet eerder plaatsvinden dan in 2024. Wij hebben besloten om de in 2023 niet bestede middelen van € 516.000 toe te voegen aan de raming van 2024 op de N337.

N737 Enschede
De uitvoeringswerkzaamheden voor dit project zijn vanwege combinatiewerkzaamheden met Vitens doorgeschoven naar 2025. Wij hebben besloten om het niet bestede investeringskrediet ( € 100.000) over te hevelen naar de jaarschijf 2025 van de begroting 2024. 

GS en PS begrotingswijziging
N377 Hasselt-De Lichtmis
De werkzaamheden van dit project zijn in verschillende fasen geprogrammeerd. Fase 1 (vervanging oeverconstructie) is afgerond. Deze fase is met een positief budget van € 124.000 afgesloten. Wij stellen u voor om dit investeringskrediet in de jaarschrijf 2023 met € 124.000 te verlagen. Gelijktijdig stellen wij u voor om het investeringskrediet voor fase 2 en 3 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 met € 124.000 te verhogen. Daarnaast hebben we besloten om de niet bestede middelen van fase 2 en 3 (€ 271.000) toe te voegen aan de ramingen op dit krediet in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.

N760 IJsselmuiden
De uitvoering van het project kent 3 fasen en onderdelen (Thomsonbrug, zie onderdeel kunstwerken). De eerste fase is uitgevoerd en zal in 2024 financieel afgerond worden. Een deel van fase 2 en 3 is in 2023 uitgevoerd en de overige werkzaamheden staan voor 2024 en 2025 gepland. Wij hebben besloten om de niet bestede middelen (€ 1,4 miljoen) toe te voegen aan de ramingen op deze kredieten in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024. 

Via het Statenvoorstel over de N760 en in de begroting 2024 is 2 keer prijscompensatie toegekend aan fase 2 en 3 van de N760. Daardoor is het investeringsbudget € 1,2 miljoen te hoog. Wij stellen voor om dit te herstellen en het investeringsbudget in 2024 met € 1,2 miljoen te verlagen.

Onderdeel kunstwerken 
GS begrotingswijziging
Vervanging kunstwerken: machine- en arboveiligheid bruggen en sluizen (MAV), Beukersluis (als onderdeel van de MAV) en (rehab) Kunstwerken 2020-2023.
Bij deze projecten is in 2023 minder uitgegeven. Conform ons begrotingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 2,5 miljoen toe te voegen aan de investeringskredieten van de jaarschijf 2024 van de begroting 2024. 

Vervanging kunstwerken constructieve veiligheid
De voorbereiding voor de aanbesteding van de vervanging van 2 bruggen binnen dit project  is opgestart. De uitvoering zal niet eerder plaatsvinden dan in 2024. Conform ons begrotingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 225.000 toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.

William Thomsonbrug Kamperzeedijk i.c.m. wegenwerk N760
De vervanging van de Thomsonbrug is onderdeel van het project N760 Genemuiden-IJsselmuiden (fase 2). Vanwege uitvoering in 2024 hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 100.000 toe te voegen aan de raming van dit krediet in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.

Onderdeel waterwegen 
GS begrotingswijziging en PS begrotingswijziging
Voor de aanpak vervanging damwanden kanaal Almelo – De Haandrik is in 2023 een bouwteam samengesteld en gecontracteerd. Zij treffen de voorbereidingen van dit project en hier zal een eerste stap voor een nadere begroting voor de vervanging worden gemaakt. Duidelijk is dat er niet voldoende middelen beschikbaar zijn om deze opgave volledig uit te voeren. 

In 2024 zal een investeringsvoorstel worden voorgelegd voor een integrale aanpak van de boordvoorzieningen bij het kanaal. 

We hebben besloten om het niet bestede investeringskrediet € 2,7 miljoen over te hevelen naar de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.

Van het in 2023 beschikbaar gestelde budget van € 0,9 miljoen aan onderzoekskosten voor het onderzoek naar de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden is € 572.000 niet besteed. Dit budget is wel nodig om het onderzoek in 2024 te vervolgen. Wij stellen u voor om het resterende bedrag van € 572.000  te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.7.3. van de begroting 2024. 

GS begrotingswijziging
Vervanging oeverconstructies 2024-2027
De voorbereidingen van dit project zijn opgeschort naar 2024. Wij hebben besloten om de niet bestede middelen van € 100.000 over te hevelen naar de jaarschijf 2024 van de begroting 2024. 

Kademuur Ossenzijl
De vervanging van de kademuur heeft in 2023 plaatsgevonden. De financiële afronding vindt in 2024 plaats. Wij hebben besloten om het niet bestede krediet ( € 191.000) over te hevelen naar de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.

Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Dynamische Reis Informatie Systemen
Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor genoemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost). 
In 2020 is besloten de verouderde en afgeschreven systemen te vervangen en gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden en samen voor de komende 10 jaar invulling te geven aan het toekomstige DRIS systeem binnen OV-Oost.
De investering bedraagt € 11,1 miljoen. Wij ontvangen van de andere provincies € 2,2 miljoen aan bijdragen.  De  realisatie is voorzien in de periode 2020 – 2023. Hiermee wordt bereikt dat er een ononderbroken en zoveel mogelijk storingsvrij DRIS systeem is met actuele en betrouwbare reisinformatie voor de reizigers over de buslijnen in het gebied OV-Oost.
In de periode 2020-2023 is € 4,9, miljoen besteed . De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de realisatie vertraagd is. De leverancier heeft de mijlpalen binnen het contract niet gehaald. De consequentie hiervan is dat de leverancier in verzuim is en contractuele boetes verschuldigd is. Ondanks de inspanningen van beide partijen met de intentie om er met elkaar uit te komen, hebben de provincies niet meer het vertrouwen dat de leverancier het project kan afmaken. Op 14 december 2023 liep de overeenkomst af. Ondanks het feit dat de overeenkomst is afgelopen, hebben de provincies een laatste poging gedaan om te onderhandelen. Deze onderhandelingen zijn vastgelopen. Het is niet gelukt om samen afspraken te maken over de wijze waarop partijen uit elkaar gaan. Dit betekent dat het project voor nu stilligt. De provincies stellen de leverancier aansprakelijk voor de geleden en de nog te lijden schade en de openstaande contractuele boetes. Daarnaast onderzoeken de provincies hoe ze met dit project verder gaan.

De niet bestede middelen houden we beschikbaar voor 2024 voor doorlopende verplichtingen. 

GS begrotingswijziging 
Wij hebben besloten het resterende investeringskrediet voor DRIS van € 6,2 miljoen door te schuiven naar 2024.  

3. Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Terug naar navigatie - 3. Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Prestatie 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Vervangen ploegen gladheidsbestrijding
Voor de vervanging van de ploegen is jaarlijks een krediet van € 82.000 beschikbaar gesteld. In 2023 hebben hier geen vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Het krediet van 2023 van € 82.000 is in 2023 niet meer benodigd. Wij hebben besloten om dit investeringskrediet van de jaarschijf 2023 vrij te laten vallen. 

Werkschip De Buffel
De aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden en met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart. We verwachten dit project in 2024 af te ronden. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 799.000 toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2024 van de begroting 2024. 

Mutaties op investeringskredieten  hebben effect op de begrote afschrijvingslasten. Deze effecten worden bij Monitor I 2024 verwerkt.

4. Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 4. Nieuwe investeringen

Bediencentrale en faunaknelpunten
De voorbereiding en uitvoering van de projecten Bediencentrale bruggen en de Faunaknelpunten zullen niet eerder plaatsvinden dan in 2024. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 831.000 toe te voegen aan de investeringskredieten van de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.  

Snelfietsroute Wijhe-Zwolle en Snelfietsroute Vriezenveen
Voor deze projecten verwijzen we naar de toelichting hierboven onder het kopje 1 "lopende investeringen".

Zwartewaterbrug
Voor de uitwerking van de vervangingsscenario's van de Zwartewaterbrug  is in 2023 € 282.000  uitgegeven.  Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 31.000 toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.

Investeringskrediet voorbereidingskosten Vloedbeltverbinding
Met het Investeringsvoorstel en start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding (2021/1104308) heeft u besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4,0 miljoen voor de voorbereidingskosten (incl. grondaankoop). 
In 2023 is € 0,6 miljoen als investeringskrediet opgenomen in de begroting 2023 waarvan ruim € 0,4 miljoen is gerealiseerd.

Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van project Vloedbeltverbinding (prestatie 4.6.12) toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.

Mutaties op investeringskredieten  hebben effect op de begrote afschrijvingslasten. Deze effecten worden bij Monitor I 2024 verwerkt.

5. Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - 5. Provinciale gebouwen

In onze Begroting 2023 hebben wij € 6,9 miljoen begroot aan investeringen in ons provinciaal vastgoed. Wij hebben in 2023  circa € 2,4 miljoen geïnvesteerd in ons provinciaal vastgoed. Er valt een bedrag aan investeringskredieten van € 0,3 miljoen vrij in verband met het afronden van de projecten m.b.t. warmteopwekking, brandbeveiliging en de verbouwing bij de ONS vleugel.

De gerealiseerde investeringen bestaan uit:

  • Renovatie en dakafwerking Paasloo : € 0,1 miljoen. 
  • Warmte-win-installatie: € 0,3 miljoen. Ons warm tapwater wordt daarmee gasloos verwarmd. Dit is een eerste investering in het totale range van duurzaamheidsinvesteringen;
  • Vervanging van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie: € 0,3 miljoen;
  • Botenloods is gerenoveerd voor € 0,1 miljoen;
  • De resterende investeringen in 2023 hebben betrekking op nog af te ronden projecten. Het betreft vooral eerste investeringen voor de renovatie van het provinciehuis.

Wij hebben circa € 4,2 miljoen minder geïnvesteerd dan begroot. Een groot deel van deze investeringen zijn opgenomen in ons tijds,- omgevings en plaatsbewust werken (TOP) programma.  Het gaat onder andere om investeringen in de kantoorinrichting en meubilair, het bestuurscentrum (de Statenzaal en fractiekamers), installaties, en verlichting. De eerste aanpassingen zijn doorgevoerd (o.a. wijziging van de Brug), echter gaan de grootste investeringen en aanpassingen medio 2024 en 2025 worden uitgevoerd. In februari 2024 worden deze delen aanbesteed. De verwachting is dat in september 2024 daadwerkelijk met deze realisatie gestart gaat worden en dit ook in 2025 zal doorlopen.  We streven daarbij naar een sobere en doelmatige verbouwing, waarbij we zoveel mogelijk refurbishen en oog hebben voor circulariteit. Vanuit efficiencyoverwegingen willen wij de werkzaamheden zoveel mogelijk combineren en gelijktijdig laten plaatsvinden. 

Wij verwachten dat de renovatie werkzaamheden in de periode medio 2024-2025 zullen plaatsvinden, waarbij de piek in 2025 zal liggen. Wij nemen de resterende investeringsbudgetten mee naar volgend jaar.

GS-begrotingswijziging
Wij hebben besloten de niet benutte investeringsbudgetten door te schuiven en toe te voegen aan de jaarschijf 2024. In jaarschijf 2024 voegen wij  € 4,2 miljoen toe.

PS begrotingswijziging:
In verband met het vervroegen van de vervanging van alle audio-visuele middelen (schermen, hard- en software) in de statenzaal stellen wij u voor:
Het hiervoor beschikbare investeringskrediet van € 296.000 te verplaatsen van 2026 naar 2024. En een aanvullend investeringskrediet van € 450.000 beschikbaar te stellen. Oorspronkelijk stond deze vervanging van AV-middelen gepland in 2026, maar we willen dit eerder vervangen en tegelijkertijd vervangen met de renovatie van het provinciehuis. 

De stijging van het investeringsbedrag heeft te maken met zowel stijgende gebruikersmogelijkheden van het nieuwe systeem als de zeer sterk gestegen kosten van deze audiovisuele middelen van de afgelopen 5 jaar.  De kapitaallasten van de investering verwerken we structureel in de begroting van 2024, voor de jaarschijf 2026 en verder. Voor 2026 betekent dit een extra last van € 75.000, vanaf 2027 bedraagt de extra structurele afschrijvingslast € 45.000. Deze extra lasten komen ten laste van de structurele begrotingsruimte in de betreffende jaren. De wijziging van de kapitaallasten verwerken we via Monitor 2024-I.