205.885 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

205.885 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4). 

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

 1. Wij verankeren de resultaten uit de in 2021 uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transities, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) in de ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Overijssel als mobiliteitslijn voor, tevens uitwerking van de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. De ontwikkeling van het RMP Overijssel is in 2022 opgestart en integreert en vervangt in 2023 uiteindelijk de bestaande Koersdocumenten.
 2. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 3. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 4. Wij doen onderzoeken en voeren pilots uit naar de rol en combinatie van verschillende vervoersystemen om te komen tot toegankelijke en slimme openbare mobiliteit.
 5. Wij leggen uw Staten medio 2023 een Plan van Aanpak voor om verdere uitwerking van integrale proposities voor de gebiedsontwikkeling Zwolle-Twente-Münster als geheel te stimuleren. In de vorm van een ontwikkelvisie/een breed overkoepelend gebiedsperspectief. Hierbij wordt ook gekeken welke fondsen hierbij benut kunnen worden. Zo nodig komen wij met een apart investeringsvoorstel om een beroep te doen op de middelen die zijn gereserveerd voor het Nationaal Groeifonds.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Strategische programma's.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2024 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2024 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Veilige, Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren deze uit.
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Binnen de beide werkgeversnetwerken spelen we in op ontwikkelingen bij samenhangende werklocaties die momentum creëren voor het veranderen of aanpassen van mobiliteitsgedrag. Samen met de netwerkpartners wordt vanuit advies, kennisdeling en inzet van gedragsinterventies in zo’n situatie een verandering in mobiliteitsgedrag geregisseerd, waarmee we een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2- uitstoot.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer. We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

 1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel. We identificeren de mogelijke maatregelen op regionaal en gemeentelijk niveau en realiseren deze in de lopende concessies of aan te besteden concessies. We verbeteren de positie van OV in het totale mobiliteitsaanbod.
 2. Wij verkennen en realiseren samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende openbare mobiliteit, waarbij we vervoersvraag en vervoersaanbod verder op elkaar laten aansluiten om de bereikbaarheid van heel Overijssel te borgen.
 3. Wij begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.
 4. We verkennen, samen met onze bestuurlijk partners, belangengroeperingen en mobiliteitsaanbieders, oplossingen die de mobiliteitstransitie helpen te realiseren.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

1.  Wij zetten vervolgstappen voor verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg. Dat doen we op basis van de adviezen die ProRail geeft, en de afspraken met het Rijk (BO MIRT 2022). In 2023 willen we de keuze voor de techniek definitief maken, en de volgende stappen richting elektrificatie te komen. Te beginnen met de planstudie door ProRail.
2. Wij zetten vervolgstappen voor verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Dat doen we op basis van de adviezen die ProRail geeft en de afspraken met het Rijk (BO MIRT 2022). In 2023 willen we de keuze voor de techniek definitief maken met de andere projectpartners plannen maken voor de verdere stappen. 
3. Wij zetten vervolgstappen voor elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau) ten behoeve van het voortzetten van de  treinverbinding Enschede-Münster/-Dortmund. Dat doen we in samenwerking met ProRail. Daarnaast maken we afspraken met onze Nederlandse en Duitse projectpartners over het project. Dat doen we binnen de kaders van de afspraken met het Rijk uit het BO MIRT 2022.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie Twente - ZHO (2023 - 2028) en begeleiden de implementatie (start december 2023).
 3. Wij starten (de voorbereidingen van) de aanbesteding van de verduurzaming van de treindiensten Zutphen - Hengelo - Oldenzaal (ZHO) en Almelo - Hardenberg die vanaf 2027 de treindiensten met de huidige dieseltreinen zullen vervangen.
 4. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

 1. Wij zetten de onderzoeken naar verbetering van de lijn Zwolle-Twente-Münster in 2023 door. Samen met onze Duitse projectpartners kijken we naar de mogelijkheden om het spoor te verbeteren en de treindiensten verder te ontwikkelen. In dit proces werken we samen met de betrokken regio's, ProRail en het Rijk.
 2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO). In 2022 zijn voor 9 openbare NABO’s de werkzaamheden afgerond. De overige openbare NABO’s bevinden zich in de planuitwerkings- en realisatiefase. Volgens planning zullen de werkzaamheden aan deze overwegen in 2023 uitgevoerd worden. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

 1. Wij begeleiden de verdere uitvoering van de  kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid Heino en Raalte) waarvoor wij ProRail samen met het Rijk opdracht hebben gegeven. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - 4.3 Vaker op de fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ook als vervoermiddel van en naar stations of carpoolplaatsen (4.3.1). Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is belangrijk voor woon-werkverkeer, en daarmee ook voor de werkgelegenheid. (4.3.2.)

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4). 

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan de gezamenlijke opgaven voor  goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan de gezamenlijke opgaven.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur en corridors door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water en de vergroening aan te jagen van de binnenvaartvloot.
 2. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en geven uitvoering aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 4. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven we hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur en Smart Energy Hubs.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor en voor het versterken van de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic Corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen en project sluis Kornwerderzand, maar ook via onze rol bij de droogteproblematiek en de bevaarbaarheid van de vaarwegen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie ‘0 verkeersslachtoffers’. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uit in een actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.10).

4.6.1 A1

1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld fietspassages Schipbeek en de uitkijktoren Rijssense berg).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

1. Wij (mede-) financieren gemeentelijke en provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

4.6.12 Vloedbeltverbinding

Wij ronden de ruimtelijke procedure af (Provinciaal InpassingsPlan) voor de aanleg van de Vloebeltverbinding, waartoe de Staten in december 2021 hebben besloten. Dit doen we samen met de gemeente Borne en Almelo. Wij starten met de minnelijke verwerving van gronden en de voorbereiding van de realisatie.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.2 A28

 1. Het in 2022 uitgevoerde gebiedsgericht MIRT onderzoek ‘Bereikbaarheid Zwolle en omgeving‘ en de opgestelde Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle zetten in op een Regionale Mobiliteitsstrategie om de bereikbaarheid van de regio op peil te houden en de verstedelijkingsopgave te faciliteren. Wij participeren in het hiertoe opgestelde meerjarenprogramma en bewaken de voortgang van de gemaakte afspraken in het BO-MIRT 2022.
 2. Wij zetten de  gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

 1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
  Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
 2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
  Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid waaronder een circulair viaduct bij Haarle en een pakket aan maatregelen bij Marienheem en twee bajonetten bij Heino.
 3. Project knooppunt Raalte
  Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Inhoudelijk (indicator)

R

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

We begeleiden de MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal, die naar verwachting medio 2024 gereed is.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.5 N50

 1. Voor het wegvak Ramspol-Kampen heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fysieke rijbaanscheiding. Wij adviseren over het door Rijkswaterstaat in 2023 op te stellen Plan van Aanpak voor de benodigde maatregelen op de N50 en brengen hierbij mogelijke meekoppelkansen in.
 2. Op het wegvak Kampen - Kampen-Zuid bewaken wij de voortgang van de realisatie van een tijdelijke rijbaanscheiding in 2023 en de nog uit te voeren stikstofberekeningen voor de permanente maatregelen op dit wegvak.
 3. Voor de opwaardering van het wegvak Kampen-Zuid – Hattemerbroek bepalen wij samen met onze regionale partners de meest passende lobbystrategie. 

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.6 N307

 1. Wij werken onder regie van Flevoland verder aan de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. De geplande datum voor het in gebruik nemen van de brug is 1 april 2023. Het verwijderen van het Roggebotsluiscomplex zal aansluitend plaatsvinden en uiterlijk Q4 2023 gereed zijn. Alle infra-aanpassingen komen in de loop van 2024 gereed.
 2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

 1. Wij voeren de aanvullende werkzaamheden ten opzichte van het hoofdcontract uit op en rondom de N340/N48 en N377 (Verharding, isolatie De Pol, anti-grafiti en de Hoeveweg)
 2. Wij ronden de uitvoering van de groencompensatie af.
 3. Wij ronden de werkzaamheden af aan de spooronderdoorgang N340 (door ProRail).
 4. Wij ronden het project Vechtdalverbinding financieel af.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

 1. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337).
 2. Wij bereiden de realisatie van rondweg Weerselo (N343) voor.
 3. Wij realiseren de aansluiting N315/N768 Danspaleis.
 4. Wij bereiden de realisatie van fietsverbinding Enschede-Oldenzaal voor (zie ook prestatie 4.3.1).
 5. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3).

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 2. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
 3. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
  Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
 4. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

 1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
 2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
 3. Wij voeren een planstudie uit naar de (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt.
 4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

 1. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

R

 • PS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit 0 21 21 75 -53 327
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.547 548 2.095 1.576 520 24
Totaal 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken 1.547 570 2.117 1.650 466 351
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 760 975 1.735 1.236 499 0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 0 755 755 89 666 666
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 97.570 22.602 120.171 118.412 1.759 1.234
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 150 181 331 297 34 0
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 98.480 24.514 122.993 120.034 2.959 1.900
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 12.387 5.220 17.607 8.115 9.492 5.383
Totaal 4.3 Vaker op de fiets 12.387 5.220 17.607 8.115 9.492 5.383
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 200 479 679 598 81 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 732 -111 621 485 135 0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 932 368 1.300 1.083 216 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 9.823 -3.792 6.031 4.313 1.718 839
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 4.780 -29 4.751 4.429 323 371
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 14.603 -3.821 10.782 8.742 2.041 1.210
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.1 A1 0 -424 -424 -424 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 2.067 -1.783 284 -59 343 343
4.6.6 N307 89 -6 83 83 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 6.614 -736 5.878 5.501 377 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 5.215 -2.571 2.644 893 1.752 300
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 13.985 -5.519 8.466 5.994 2.471 643
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 14.519 1.390 15.909 15.021 888 11
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 21.763 140 21.904 24.829 -2.925 661
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 1.242 281 1.523 951 572 572
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 1.204 624 1.829 6.521 -4.692 672
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 38.729 2.435 41.164 47.321 -6.157 1.916
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 12.768 1.344 14.112 12.945 1.167 0
Totaal 4.66 Totaal personeelsgebonden kosten 12.768 1.344 14.112 12.945 1.167 0
Totaal Lasten 193.430 25.111 218.541 205.885 12.656 11.403
Baten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 0 487 487 961 -474 24
Totaal 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken 0 487 487 961 -474 24
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0 0 0 118 -118 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 44.424 14.370 58.794 62.735 -3.941 0
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 44.424 14.370 58.794 62.853 -4.059 0
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 0 0 0 51 -51 0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 0 0 0 51 -51 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 1.082 -1.052 30 255 -225 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 0 0 663 -663 0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 1.082 -1.052 30 918 -888 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 388 0 388 715 -327 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 0 0 1.792 -1.792 0
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 388 0 388 2.507 -2.119 0
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 205 -205 0
Totaal 4.66 Totaal personeelsgebonden kosten 0 0 0 205 -205 0
Totaal Baten 45.894 13.805 59.699 67.495 -7.796 24

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting prestatie
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit PS Begrotingswijziging -327 0 327 -327 Resultaat 2023Op prestatie 4.1.1 is het budget van € 21.000 overschreden met € 53.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de personele inzet groter is geweest dan verwacht. De dekking wordt gevormd door gereserveerde middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel die ruimte bieden om een aanvullende onttrekking te doen voor het ontstane tekort. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 4.1.1 € 53.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.  Verlenging looptijdeindeMet het Statenvoorstel Inzet projecten Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) heeft u procesmiddelen en middelen voor het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen voor het Nationaal Groeifonds ter beschikking gesteld. Daarin is € 0,5 miljoen opgenomen voor de voorbereiding van een aanvraag voor de corridor Zwolle-Twente- Munster (ZTM). Er zijn diverse studies uitgevoerd, zoals de analyses om te komen tot een integrale visie op het belang van versterking van de corridor Zwolle-Twente-Munster. Samen met de regio’s en andere gebiedspartners wordt gewerkt aan een vervolg hoe we samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor kunnen faciliteren en stimuleren. Het meerjarig budget is nog niet geheel tot besteding gekomen. Voor de resterende middelen geldt een looptijd einde datum van 31-12-2023. Het project kent een doorloop naar 2024 waarvoor een plan van aanpak wordt voorgelegd.Zoals bij Monitor 2 2023 is aangekondigd stellen wij voor de resterende middelen beschikbaar te houden voor het Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster tot einde 2024. Wij stellen u voor € 0,33 miljoen beschikbaar te houden voor het Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster tot einde 2024 en toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 4.1.1 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken GS Begrotingswijziging 0 24 24 0 Resultaat 2023Binnen beleidsdoel 4.1 is er aan lasten € 2,1 miljoen geraamd voor prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken. Hiervan is ruim € 1,6 miljoen gerealiseerd. Verder zijn er baten gerealiseerd voor bijna € 1,0 miljoen ten opzichte van een raming van bijna € 0,5 miljoen; er is € 0,5 miljoen meer aan baten gerealiseerd. De hogere baten zijn specifieke rijksuitkeringen voor mobiliteitsprojecten (Specifieke uitkering (SPUK) Laadinfrastructuur GO-Ral en Specifieke uitkering (SPUK) Veilige Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur). Door deze specifieke uitkeringen was het mogelijk kosten van mobiliteitsprojecten werkgeversaanpak die ten laste van reguliere budgetten komen gedeeltelijk toe te rekenen aan de specifieke rijksuitkeringen. Dit heeft mede geresulteerd in de onderbesteding van € 0,5 miljoen op de lasten. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 4.1.3 € 43.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.  Veilige Duurzame Doelmatige VerkeersinfrastructuurVan het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor het doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur. Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.Voor de niet bestede middelen (€ 24.000) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024. Wij hebben besloten om de begrote baten en lasten van de jaarschijf 2024 van prestatie 4.1.3 in de begroting 2024, vanuit de doeluitkering ‘Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur’, te verhogen met € 24.000.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen PS Begrotingswijziging -666 0 666 -666 Resultaat 2023Op deze prestatie is een positief resultaat te zien van € 0,67 miljoen. Dit resultaat is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de onderzoekskosten voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afwijkt van het verwachte bestedingsritme en het geraamde bedrag in de begroting. De overgebleven gelden zullen in 2024 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen  PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 0,67  miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2024.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein GS Begrotingswijziging -620 0 620 -620 Resultaat 2023 Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein geeft voor 2023 per saldo een voordeel van € 2,6 miljoen ten opzichte van de begroting. Hiervan draagt € 2,0 miljoen bij aan het resultaat van de jaarrekening en € 0,6 miljoen heeft betrekking op de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Het voordeel van € 2,0 miljoen dat bijdraagt aan het jaarrekeningresultaat is een saldo van hogere lasten als gevolg van een actualisatie van indexeringen enerzijds (nadeel) en incidenteel hogere reizigersopbrengsten uit voorgaande jaren anderzijds (voordeel). Voor de hogere structurele lasten als gevolg van indexering geldt dat deze niet gecompenseerd worden door structureel hogere reizigersopbrengsten. Wij brengen de gevolgen hiervan in beeld en informeren u hier over in de P&C cyclus. Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's)Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). In 2023 zijn de begrote KVO middelen van € 0,6 miljoen niet gerealiseerd. Dit betreft meerjarig verleende subsidies Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van meerjarig verleende subsidies moeten de lasten aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 620.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2024.  Vloedbeltverbinding en (NABO) Het VlierBij voorstel ‘Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel’ is voorgesteld de gereserveerde middelen voor een subsidie voor de niet actief beveiligde overweg (NABO) Het Vlier als dekking in te brengen voor het project Vloedbeltverbinding.Voor de NABO het Vlier in Borne is er nog steeds € 0,34 miljoen beschikbaar. Oorspronkelijk zou hier een wandelbuis worden gerealiseerd, maar met de komst van de Vloedbeltverbinding is dit niet meer nodig. De niet bestede middelen van € 0,34 miljoen vormen een onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2023 en worden via dat resultaat toegevoegd aan de Algemene reserve. De aanpassing van de kapitaallasten, als gevolg van de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet, vindt plaats via de P&C cyclus. Haltevoorzieningen IJssel-Vecht en Twente ZHO In de begroting 2023 is € 0,7 miljoen opgenomen voor aanpassingen aan de halte infrastructuur IJssel-Vecht en Twente ZHO in verband met wijzigingen in de dienstregeling van de concessies. De halte aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd als gevolg van onzekerheid over de lijnvoering . De halte aanpassingen zullen uitgevoerd worden in 2024 waarvoor subsidie kan worden verleend. Resultaatbestemming Haltevoorzieningen (614K)Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,614 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2024 op prestatie 4.2.3.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein Resultaatbestemming -614 0 614 -614 Resultaat 2023 Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein geeft voor 2023 per saldo een voordeel van € 2,6 miljoen ten opzichte van de begroting. Hiervan draagt € 2,0 miljoen bij aan het resultaat van de jaarrekening en € 0,6 miljoen heeft betrekking op de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Het voordeel van € 2,0 miljoen dat bijdraagt aan het jaarrekeningresultaat is een saldo van hogere lasten als gevolg van een actualisatie van indexeringen enerzijds (nadeel) en incidenteel hogere reizigersopbrengsten uit voorgaande jaren anderzijds (voordeel). Voor de hogere structurele lasten als gevolg van indexering geldt dat deze niet gecompenseerd worden door structureel hogere reizigersopbrengsten. Wij brengen de gevolgen hiervan in beeld en informeren u hier over in de P&C cyclus. Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's)Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). In 2023 zijn de begrote KVO middelen van € 0,6 miljoen niet gerealiseerd. Dit betreft meerjarig verleende subsidies Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van meerjarig verleende subsidies moeten de lasten aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 620.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2024.  Vloedbeltverbinding en (NABO) Het VlierBij voorstel ‘Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel’ is voorgesteld de gereserveerde middelen voor een subsidie voor de niet actief beveiligde overweg (NABO) Het Vlier als dekking in te brengen voor het project Vloedbeltverbinding.Voor de NABO het Vlier in Borne is er nog steeds € 0,34 miljoen beschikbaar. Oorspronkelijk zou hier een wandelbuis worden gerealiseerd, maar met de komst van de Vloedbeltverbinding is dit niet meer nodig. De niet bestede middelen van € 0,34 miljoen vormen een onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2023 en worden via dat resultaat toegevoegd aan de Algemene reserve. De aanpassing van de kapitaallasten, als gevolg van de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet, vindt plaats via de P&C cyclus. Haltevoorzieningen IJssel-Vecht en Twente ZHO In de begroting 2023 is € 0,7 miljoen opgenomen voor aanpassingen aan de halte infrastructuur IJssel-Vecht en Twente ZHO in verband met wijzigingen in de dienstregeling van de concessies. De halte aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd als gevolg van onzekerheid over de lijnvoering . De halte aanpassingen zullen uitgevoerd worden in 2024 waarvoor subsidie kan worden verleend. Resultaatbestemming Haltevoorzieningen (614K)Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,614 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2024 op prestatie 4.2.3.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik PS Begrotingswijziging -5243 0 5243 -5243 Financieel resultaat prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruikOp deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 17,6 miljoen voor € 8,1 miljoen gerealiseerd en is € 9,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Wij stellen u de volgende resultaatbestemmingen voor. Resultaatbestemming: Lastneming meerjarige verleende subsidies (5713K)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 4,3 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Binnen prestatie 4.6.10 zijn voor bereikbaarheidsmaatregelen subsidies verstrekt voor € 1,4 miljoen waarvoor de lasten ook pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om deze bedragen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Die toevoeging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-begrotingswijzigingVerder stellen wij u voor om dit bedrag van € 5,7 miljoen vanuit de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen aan de jaarschijven 2024 (€ 2.9 miljoen) , 2025 (€ 0,5 miljoen) en 2026 (€ 2,3 miljoen) van de begroting 2024 voor prestatie 4.3.1 Subsidievaststellingen uit eerdere jaren (5K)In 2023 is vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren (€ 5.000). Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en (€ 5.000) toe te voegen aan de reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Bij de prestaties 4.5.1  en 4.5.2 wordt voorgesteld om vanuit de daar vrijvallende middelen als gevolg van lagere subsidievaststellingen € 0,1 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van de begroting 2024 voor deze prestatie (4.3.1) Reserve verstrekte subsidies voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies (1896K)Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies en voor zover de verleende subsidies gedekt zijn uit de Reserve verstrekte subsidies stellen wij u voor de gereserveerde middelen door te schuiven en in de jaren 2024, 2025 en 2026 de lasten van prestatie 4.1.3 te verhogen met respectievelijk € 1,1, € 0,6 en € 0,2 miljoen. Uitvoering Koers Fiets (UKVO)Op deze prestatie is € 5,5 miljoen als incidenteel budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. Hiervan is in 2023 € 2,2 miljoen gerealiseerd en is er een onderbesteding van € 3,3 miljoen. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt als einddatum voor de beschikbaarheid van het budget ultimo 2023. Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies en voor zover de verleende subsidies gedekt zijn uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel stellen wij u voor de gereserveerde middelen door te schuiven naar 2024, 2025 en 2026 en toe te voegen aan prestatie 4.1.3 en de einddatum van het budget te verlengen naar 2026. Wij stellen u voor van het niet gerealiseerde bedrag € 3,1 miljoen beschikbaar te houden voor dekking van de aangegane verplichtingen voor de uitvoering van Koers Fiets en deze door te schuiven naar 2024, 2025 en 2026 voor respectievelijk € 1,3 miljoen, € 1,2 miljoen en € 0,6 miljoen en de einddatum van het budget te verlengen naar 2026.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Resultaatbestemming -140 0 140 -140 Financieel resultaat prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruikOp deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 17,6 miljoen voor € 8,1 miljoen gerealiseerd en is € 9,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Wij stellen u de volgende resultaatbestemmingen voor. Resultaatbestemming: Lastneming meerjarige verleende subsidies (5713K)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 4,3 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Binnen prestatie 4.6.10 zijn voor bereikbaarheidsmaatregelen subsidies verstrekt voor € 1,4 miljoen waarvoor de lasten ook pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om deze bedragen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Die toevoeging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-begrotingswijzigingVerder stellen wij u voor om dit bedrag van € 5,7 miljoen vanuit de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen aan de jaarschijven 2024 (€ 2.9 miljoen) , 2025 (€ 0,5 miljoen) en 2026 (€ 2,3 miljoen) van de begroting 2024 voor prestatie 4.3.1 Subsidievaststellingen uit eerdere jaren (5K)In 2023 is vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren (€ 5.000). Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en (€ 5.000) toe te voegen aan de reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Bij de prestaties 4.5.1  en 4.5.2 wordt voorgesteld om vanuit de daar vrijvallende middelen als gevolg van lagere subsidievaststellingen € 0,1 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van de begroting 2024 voor deze prestatie (4.3.1) Reserve verstrekte subsidies voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies (1896K)Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies en voor zover de verleende subsidies gedekt zijn uit de Reserve verstrekte subsidies stellen wij u voor de gereserveerde middelen door te schuiven en in de jaren 2024, 2025 en 2026 de lasten van prestatie 4.1.3 te verhogen met respectievelijk € 1,1, € 0,6 en € 0,2 miljoen. Uitvoering Koers Fiets (UKVO)Op deze prestatie is € 5,5 miljoen als incidenteel budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. Hiervan is in 2023 € 2,2 miljoen gerealiseerd en is er een onderbesteding van € 3,3 miljoen. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt als einddatum voor de beschikbaarheid van het budget ultimo 2023. Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies en voor zover de verleende subsidies gedekt zijn uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel stellen wij u voor de gereserveerde middelen door te schuiven naar 2024, 2025 en 2026 en toe te voegen aan prestatie 4.1.3 en de einddatum van het budget te verlengen naar 2026. Wij stellen u voor van het niet gerealiseerde bedrag € 3,1 miljoen beschikbaar te houden voor dekking van de aangegane verplichtingen voor de uitvoering van Koers Fiets en deze door te schuiven naar 2024, 2025 en 2026 voor respectievelijk € 1,3 miljoen, € 1,2 miljoen en € 0,6 miljoen en de einddatum van het budget te verlengen naar 2026.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid PS Begrotingswijziging -269 0 269 -269 Financieel resultaat prestatie 4.5.1 Op deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 6,0 miljoen voor € 4,2 miljoen besteed en is ruim € 1,8 miljoen niet tot besteding gekomen. Aan baten is € 255.000 gerealiseerd. Dit betreft Rijksbijdragen voor stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen. De onderbesteding op de lasten kan als volgt worden verklaard:Aan subsidies voor verkeersveiligheidsmaatregelen is in 2023 minder besteed door minder aanvragen. Verder is er minder een beroep gedaan op het budget voor het treffen van kleine verkeersmaatregelen. In 2023 zijn er minder verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd in het kader van de rijksbijdrage regeling ‘Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen’ als gevolg waarvan de 50% provinciale cofinanciering lager is geweest (€ 114.000). Resultaatbestemming verkeersveiligheidsmaatregelen (269K)Van de onderbesteding wordt € 0,3 miljoen veroorzaakt doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-wijziging verkeersveiligheidsmaatregelenVervolgens stellen wij u voor om vanuit de Reserve verstrekte subsidies de begrote lasten voor prestatie 4.5.1 in 2024  te verhogen met € 0,3 miljoen. Resultaatbestemming vrijval voorgaande jaren (187K)Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,187 miljoen door te schuiven naar volgende jaren, waarvan € 37.000 naar jaarschijf 2025 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en € 150.000 te storten in de reserve mobiliteitsprojecten. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij prestatie 4.3.1 (€ 37.000) en het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen (€ 0,15 miljoen). Resultaatbestemming Haalbaarheidsonderzoeken Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)  (570K)In de begroting 2023 is incidenteel € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsonderzoeken in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Van dit bedrag is € 30.000 gerealiseerd. Zoals bij monitor 2 2023 is aangekondigd stellen wij u voor de niet bestede middelen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en op te nemen in de begroting 2024. Uitvoering van de onderzoeken heeft vertraging opgelopen en wordt voorzien in 2024 met een doorloop en afronding in 2025. Wij stellen u voor € 0,57 miljoen te bestemmen voor Haalbaarheidsonderzoeken en € 0,43 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 en € 0,14 miljoen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.5.1.  Cofinanciering verkeersveiligheidsprojecten, Looptijdeinde verlengenVoor de uitvoering van verkeersveiligheidsprojecten ontvangen wij rijksbijdragen onder de voorwaarde van 50% cofinanciering door de Provincie. De rijksregeling heeft een looptijd tot en met 31-12-2025. De dekking van deze cofinanciering komt uit gereserveerde middelen in de reserve kwaliteit van Overijssel. Voor de cofinanciering van projecten in de periode tot met 2025 is nog € 1,1 miljoen nodig om de rijksbijdrage te kunnen ontvangen. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te houden voor de cofinanciering en de looptijd van het budget te bepalen op 31-12-2025.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Resultaatbestemming -570 0 570 -570 Financieel resultaat prestatie 4.5.1 Op deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 6,0 miljoen voor € 4,2 miljoen besteed en is ruim € 1,8 miljoen niet tot besteding gekomen. Aan baten is € 255.000 gerealiseerd. Dit betreft Rijksbijdragen voor stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen. De onderbesteding op de lasten kan als volgt worden verklaard:Aan subsidies voor verkeersveiligheidsmaatregelen is in 2023 minder besteed door minder aanvragen. Verder is er minder een beroep gedaan op het budget voor het treffen van kleine verkeersmaatregelen. In 2023 zijn er minder verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd in het kader van de rijksbijdrage regeling ‘Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen’ als gevolg waarvan de 50% provinciale cofinanciering lager is geweest (€ 114.000). Resultaatbestemming verkeersveiligheidsmaatregelen (269K)Van de onderbesteding wordt € 0,3 miljoen veroorzaakt doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-wijziging verkeersveiligheidsmaatregelenVervolgens stellen wij u voor om vanuit de Reserve verstrekte subsidies de begrote lasten voor prestatie 4.5.1 in 2024  te verhogen met € 0,3 miljoen. Resultaatbestemming vrijval voorgaande jaren (187K)Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,187 miljoen door te schuiven naar volgende jaren, waarvan € 37.000 naar jaarschijf 2025 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en € 150.000 te storten in de reserve mobiliteitsprojecten. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij prestatie 4.3.1 (€ 37.000) en het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen (€ 0,15 miljoen). Resultaatbestemming Haalbaarheidsonderzoeken Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)  (570K)In de begroting 2023 is incidenteel € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsonderzoeken in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Van dit bedrag is € 30.000 gerealiseerd. Zoals bij monitor 2 2023 is aangekondigd stellen wij u voor de niet bestede middelen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en op te nemen in de begroting 2024. Uitvoering van de onderzoeken heeft vertraging opgelopen en wordt voorzien in 2024 met een doorloop en afronding in 2025. Wij stellen u voor € 0,57 miljoen te bestemmen voor Haalbaarheidsonderzoeken en € 0,43 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 en € 0,14 miljoen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.5.1.  Cofinanciering verkeersveiligheidsprojecten, Looptijdeinde verlengenVoor de uitvoering van verkeersveiligheidsprojecten ontvangen wij rijksbijdragen onder de voorwaarde van 50% cofinanciering door de Provincie. De rijksregeling heeft een looptijd tot en met 31-12-2025. De dekking van deze cofinanciering komt uit gereserveerde middelen in de reserve kwaliteit van Overijssel. Voor de cofinanciering van projecten in de periode tot met 2025 is nog € 1,1 miljoen nodig om de rijksbijdrage te kunnen ontvangen. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te houden voor de cofinanciering en de looptijd van het budget te bepalen op 31-12-2025.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid PS Begrotingswijziging -371 0 371 -371 Financieel resultaat prestatie 4.5.2Van de geraamde lasten van circa € 4,8 miljoen is € 4,4 miljoen besteed in 2023. Aan niet geraamde baten is € 0,7 miljoen gerealiseerd. Dit betreft terug een ontvangen bijdrage van de provincie Gelderland in de kosten van een uitgevoerde gedragscampagne met betrekking tot verkeersveiligheid.  De belangrijkste verklaringen van de onderbesteding van per saldo € 1,0 miljoen betreffen: Realisatie verkeersveiligheidsmaatregelen (421K)Van de onderbesteding wordt € 0,4 miljoen veroorzaakt doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar.  Wij stellen u voor € 0,4 miljoen te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies en de lasten van prestatie 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid in 2024 met € 371.000 en in 2025 met € 50.000 te verhogen. Resultaatbestemming vrijval voorgaande jaren Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,6 miljoen door te schuiven naar volgende jaren, waarvan € 0,1 miljoen naar jaarschijf 2025 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en € 0,5 miljoen te storten in de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij prestatie 4.3.1 (€ 0,1 miljoen) en het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen (€ 0,5 miljoen).
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid PS Begrotingswijziging -300 0 300 -300 Financieel resultaat prestatie 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheidOp deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 2,6 miljoen voor € 0,9 miljoen gerealiseerd en is € 1,7 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. De verleende subsidies hebben betrekking op infrastructurele fietsprojecten die voor het UVP 2023 waren aangemeld. Doordat een gehonoreerde subsidie aan het einde van het jaar werd ingetrokken zijn de middelen conform het UVP 2023 ingezet voor een tweetal fietsprojecten Lastneming meerjarige verleende subsidies (1452K)Zoals bij prestatie 4.3.1 al gemeld stellen wij u voor middels resultaatbestemming € 1,4 miljoen toe te voegen aan de reserve versterkte subsidies. Deze resultaatbestemming wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Vanuit de reserve worden vervolgens de lasten van prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik voor de jaren 2024, 2025 en 2026 in totaal met € 1,4 miljoen verhoogd. Die begrotingswijziging wordt verwerkt bij prestatie 4.3.1. Reserve Mobiliteit, dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies (300K)Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies en voor zover de verleende subsidies gedekt zijn uit de Reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer stellen wij u voor de gereserveerde middelen door te schuiven naar 2024 en € 0,3 miljoen toe te voegen aan prestatie 4.6.10.
4.6.3 N35 – Lopende projecten GS Begrotingswijziging -343 0 343 -343 Actie 3Het budget van prestatie 4.6.3 is gerelateerd aan actie 3 , knooppunt Raalte.Voor dit project is een exploitatiebudget beschikbaar en een investeringskrediet.ExploitatieHet exploitatiebudget van de prestatie heeft volledig betrekking op het project N35 knooppunt Bos. Als gevolg van de projectontwikkelingen is in 2023 ruim € 0,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De resterende middelen schuiven wij door naar 2024.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,343 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.6.3 van de begroting 2024. InvesteringskredietDe financiële toelichting op het investeringskrediet is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur PS Begrotingswijziging -11 0 11 -11 ExploitatieBatenIn 2023 waren de baten € 0,33 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name vanwege de volgende baten: Vanaf 2023 worden leges ontvangen voor vergunningen en ontheffingen infrastructuur om de administratieve kosten te dekken. Dit betreffen structurele inkomsten (circa € 81.000), waar wij apart op terugkomen in de P&C-cyclus in 2024.  Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van VRI's afgekocht. Dit zijn eenmalige baten van € 0,11 miljoen.  Huurachterstanden van tankstations zijn ingehaald waardoor de inkomsten, circa € 70.500, hoger waren dan begroot.  LastenIn 2023 is van € 15,9 miljoen begrote lasten € 0,9 miljoen niet besteed. Op het budget voor inspecties en onderzoeken blijft per saldo € 0,3 miljoen over.  Onder meer door de natte weersomstandigheden eind 2023 is een deel van het dagelijks onderhoud doorgeschoven naar begin 2024. De onderbesteding op het budget voor het dagelijks onderhoud bedraagt € 0,31 miljoen. Door langdurig ziekteverzuim is meer capaciteit ingehuurd. Daarnaast zijn de inhuurtarieven gestegen door CAO wijzigingen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 0,2 miljoen op het budget van de brug- en sluisbediening. Doordat er minder strooiacties nodig waren  en strooiroutes zijn geoptimaliseerd, is er € 0,4 miljoen minder uitgegeven op het budget voor gladheidsbestrijding. InvesteringenDe financiële toelichting op de investeringen is opgenomen in de paragraaf investeringen.  Begrotingswijziging PSZoals toegelicht in de Paragraaf investeringen en bij prestatie 4.6.7 stellen wij u voor om voor het groenonderhoud langs de Vechtdalverbinding het budget voor prestatie 4.7.1 vanaf 2024 structureel te verhogen met € 11.000, ten laste van de structurele begrotingsruimte.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur PS Begrotingswijziging -294 0 294 -294 Resultaatbestemming N348Het groot onderhoudsproject N348  Deventer en Siemelinksweg betreft een gecombineerd werk met de gemeente Deventer. In 2023 zijn de baten voor de werkzaamheden van de gemeente hoger dan de lasten.  Er  worden nog lasten in 2024 verwacht. Wij stellen u voor om een bedrag van € 367.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.7.2. van de begroting 2024.PS-Begrotingswijziging N340 (Vechtdalverbinding)Zoals toegelicht in de Paragraaf investeringen en bij prestatie 4.6.7 stellen wij u voor prestatie 4.7.2 een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024, als te storten bedrag in de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Dit ter dekking van de kosten voor nazorg voor de groenaanleg langs de N340. Overschrijding begrote storting in de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuurBij de begroting 2024 heeft u besloten om vanuit de in 2023 resterende buffer voor prijsindexeringen € 5 miljoen toe te voegen aan de buffer voor  primair inflatie-gerelateerde kostenstijgingen op lopende infrastructuurprojecten en de Voorziening beheer en onderhoud. Op basis van de boekhoudvoorschriften hebben wij deze toevoeging voor € 1,5 miljoen al in 2023 moeten doen. Dat leidt tot een overschrijding van het budget voor deze prestatie in 2023 en lager benodigde toevoeging in 2024. Over het totaal van 2023 en 2024 is dit een neutrale ontwikkeling. Verloop voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuurDe toelichting op het verloop van de voorziening van het jaar 2023 is opgenomen in de toelichting op de balans bij het onderdeel voorzieningen.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur Resultaatbestemming -367 0 367 -367 Resultaatbestemming N348Het groot onderhoudsproject N348  Deventer en Siemelinksweg betreft een gecombineerd werk met de gemeente Deventer. In 2023 zijn de baten voor de werkzaamheden van de gemeente hoger dan de lasten.  Er  worden nog lasten in 2024 verwacht. Wij stellen u voor om een bedrag van € 367.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.7.2. van de begroting 2024.PS-Begrotingswijziging N340 (Vechtdalverbinding)Zoals toegelicht in de Paragraaf investeringen en bij prestatie 4.6.7 stellen wij u voor prestatie 4.7.2 een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024, als te storten bedrag in de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Dit ter dekking van de kosten voor nazorg voor de groenaanleg langs de N340. Overschrijding begrote storting in de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuurBij de begroting 2024 heeft u besloten om vanuit de in 2023 resterende buffer voor prijsindexeringen € 5 miljoen toe te voegen aan de buffer voor  primair inflatie-gerelateerde kostenstijgingen op lopende infrastructuurprojecten en de Voorziening beheer en onderhoud. Op basis van de boekhoudvoorschriften hebben wij deze toevoeging voor € 1,5 miljoen al in 2023 moeten doen. Dat leidt tot een overschrijding van het budget voor deze prestatie in 2023 en lager benodigde toevoeging in 2024. Over het totaal van 2023 en 2024 is dit een neutrale ontwikkeling. Verloop voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuurDe toelichting op het verloop van de voorziening van het jaar 2023 is opgenomen in de toelichting op de balans bij het onderdeel voorzieningen.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur PS Begrotingswijziging -572 0 572 -572 Resultaatbestemming onderzoekskosten Van het in 2023 beschikbaar gestelde budget van € 0,9 miljoen aan onderzoekskosten voor het onderzoek naar de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden is € 572.000 niet besteed. Dit budget is wel nodig om het onderzoek in 2024 te vervolgen. Wij stellen u voor om het resterende bedrag van € 572.000  te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.7.3. van de begroting 2024.  De financiële toelichting op de investeringen is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik PS Begrotingswijziging -672 0 672 -672 Het schadedossier kent een totaalbudget van € 44,4 miljoen, dat is opgebouwd uit een voorziening (als dekking voor de schadevergoedingen en subsidies waartoe de provincie zich bij het vaststellen van de schaderegeling heeft verplicht), een exploitatiebudget (als dekking voor ambtelijke kosten en onderzoek) en een risicoreservering. In de periode 2019-2023 is in totaal circa € 17,6 miljoen van dit bedrag uitgegeven.  De lasten die betrekking hebben op het boekjaar 2023 bestaan uit twee onderdelen. Vanuit het exploitatiebudget, dat wordt gedekt uit de Reserve waterwegen, is in 2023 € 1,1 miljoen uitgegeven, waar een bedrag van € 1,8 miljoen was begroot. Daarnaast is er € 5,6 miljoen gestort in de voorziening  om een toereikend niveau te bieden voor de kosten die nog voor de verdere afhandeling worden verwacht. Deze verhoging van de voorziening is reeds aangekondigd bij de PS besluitvorming  op 13 december 2023 over het adviesrapport van mevrouw Keijzer.  Conform deze besluitvorming zal daarnaast in de Perspectiefnota een extra storting worden voorgesteld in de Reserve Waterwegen ter dekking van de uitvoeringskosten die voortvloeien uit de besluitvorming.  Voor de bestedingen vanuit de voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen (als onderdeel van de balans). Wij stellen u voor om het restant van het exploitatiebudget van € 0,7 miljoen door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2024.
Totaal -11379 24 11403 -11379

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit -21 0 21 -21 PS 005 Jaarstukken 2022 Op de post Corridor Zwolle Twente Münster is € 21.000 minder besteed dan geraamd. In de begroting 2023 is de actie met betrekking tot de Corridor Zwolle Twente Münster ondergebracht bij prestatie 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit. Wij stellen u voor de overgebleven gelden uit 2022 in 2023 beschikbaar te houden voor doorlopende verplichtingen op prestatie 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit. Verder stellen wij voor de in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gereserveerde middelen van € 0,38 miljoen voor de Corridor Zwolle Twente Münster te koppelen aan prestatie 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -31 0 31 -31 PS 005 Jaarstukken 2022 Voor in behandeling zijnde subsidieaanvragen van de regeling Slimme Mobiliteit Overijssel (werkgeversaanpak), nemen wij € 31.000 op in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor subsidies. Daarmee kunnen de subsidieaanvragen wordt afgewikkeld in 2023. Wij stellen u voor om € 31.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.1.3.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -37 0 37 -37 GS 101 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsdoel 4.1 is er aan lasten € 2,2 miljoen geraamd voor prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken. Hiervan is ruim € 1,8 miljoen gerealiseerd. Verder zijn er baten gerealiseerd voor bijna € 0,9 miljoen ten opzichte van een raming van bijna € 0,6 miljoen; er is € 0,3 miljoen meer aan baten gerealiseerd. Deze hogere baten zijn specifieke rijksuitkeringen voor mobiliteitsprojecten (Specifieke uitkering (SPUK) Laadinfrastructuur GO-Ral en Specifieke uitkering (SPUK) Veilige Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur). Door deze specifieke uitkeringen was het mogelijk kosten van mobiliteitsprojecten die ten laste van reguliere budgetten komen gedeeltelijk toe te rekenen aan de specifieke rijksuitkeringen. Dit heeft mede geresulteerd in een meevaller van € 0,4 miljoen op de lasten. Laadinfrastructuur GO-Ral: Op de cofinanciering voor Laadinfrastructuur GO-Ral is in 2022 € 37.000 niet gerealiseerd. Dit bedrag is in 2023 nodig voor doorlopende verplichtingen. Wij hebben besloten dit bedrag beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 37.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken van de begroting 2023.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -200 487 687 -200 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Onttrekking Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 (E15): Van de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 die wij van het Rijk via de Provincie Gelderland hebben ontvangen is nog € 0,5 miljoen beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten voor het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 op basis van de onderwerpen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Voor 2023 is een benodigd bedrag geraamd van € 237.000. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de begrote lasten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 237.000 voor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2023 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering. Cofinanciering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur: Voor de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur is een provinciale cofinanciering van 50% als voorwaarde gesteld. De dekking hiervan is beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten voor de benodigde cofinanciering van € 237.000 een bedrag van € 200.000 aanvullend aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 200.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken van de begroting 2023. Onttrekking Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56): Van de Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,4 miljoen beschikbaar. Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. Voor 2023 is een benodigd bedrag geraamd van € 0,25 miljoen. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,25 miljoen voor projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 180 0 -180 180 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 26 0 -26 26 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -975 0 975 -975 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Pilots mobiliteitshubs en voorbereidingskosten aanbestedingen OV: Wij hebben de Routekaart mobiliteitshubs (hierna hubs) Overijssel vastgesteld, vooruitlopend op een programma hubs. Hubs dragen bij aan een goede bereikbaarheid door een aantrekkelijke ketenreis mogelijk te maken. Samen met de Overijsselse gemeenten maakt de provincie hiermee een start om een regionaal netwerk van zo’n 50 regionale mobiliteitshubs te ontwikkelen. Dit vindt plaats in samenhang met de ontwikkeling van lokale hubnetwerken door gemeenten, de opkomst van deelmobiliteit en de toenemende druk op de ruimte in de Overijsselse steden. Om ervaring op te doen, is gekozen om te starten met vijf hublocaties. Voor deze eerste tranche stellen wij provinciale cofinanciering beschikbaar van maximaal € 0,85 miljoen. Tevens stellen wij een adaptief programma hubs op voor de opvolgende tranches. Voor de Hubs voegen wij € 0,85 miljoen toe aan prestatie 4.2.1. Herijking openbaar vervoer. Verder voegen wij ter dekking van de voorbereidingskosten van de aanbestedingen concessies OV-concessie Twente - ZHO (2023 - 2028) en treindiensten Zutphen - Hengelo - Oldenzaal (ZHO) en Almelo – Hardenberg € 0,125 miljoen toe aan deze prestatie. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de pilotlocaties hubs en de voorbereidingskosten van de aanbestedingen een bedrag van € 0,975 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.1. Herijking openbaar vervoer van de begroting 2023.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -755 0 755 -755 PS 005 Jaarstukken 2022 Op deze prestatie is een positief resultaat te zien van € 0,75 miljoen. Dit resultaat is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de onderzoekskosten voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afwijkt van het verwachte bestedingsritme en het geraamde bedrag in de begroting. De overgebleven gelden zullen in 2023 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,75 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2023.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -234 90 323 -234 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Sociale veiligheid spoor: Om de sociale veiligheid op de spoorverbindingen in Overijssel (Zwolle-Emmen, Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede) te verbeteren is in overleg met de vervoerders afgesproken een veiligheidsteam in te stellen dat o.a. incidenten snel kan aanpakken. De kosten daarvan zijn geraamd op € 1,5 miljoen per jaar tot en met 2027. Het rijk (Justitie en Veiligheid) heeft tot en met 2027 voor deze aanpak op de treinverbinding Zwolle-Emmen een bijdrage van € 0,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Naast een bijdrage van de provincie Drenthe € 0,2 miljoen wordt van Overijssel een bijdrage gevraagd van € 0,2 miljoen per jaar. Om deze aanpak uit te breiden naar de andere treinverbindingen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede is jaarlijks € 0,5 miljoen nodig om de sociale veiligheid op het spoor te verbeteren. Vanuit het coalitie akkoord is hiervoor in de begroting 2024 structureel € 0,8 miljoen opgenomen. Deze bijdrage is ook benodigd in het begrotingsjaar 2023. Voor 2023 bedraagt de bijdrage € 0,3 miljoen waarvan € 0,1 miljoen van de provincie Drenthe en € 0,2 miljoen bijdrage van de provincie Overijssel. We stellen u voor om voor 2023 de lasten op prestatie 4.2.3 met € 0,3 miljoen te verhogen en de baten met € 0,1 miljoen te verhogen voor de sociale veiligheid op de spoorverbindingen in Overijssel.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -5600 5129 10729 -5600 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Laadinfrastructuur: Provinciale Staten hebben besloten € 5,6 miljoen beschikbaar te stellen voor laadinfrastructuur ten behoeve van het laten rijden van Zero-Emissiebussen (Statenvoorstel 2022/1104151) in de concessie Twente ZHO (Zutphen-Hengelo-Oldenzaal). Arriva Personenvervoer zal in 2023 op basis van de concessiebeschikking laadinfrastructuur realiseren voor meer dan 100 ZE-bussen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €5,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2023 voor laadinfrastructuur ten behoeve van zero emissie bussen. Beschikbaarheids- en transitievergoedingen openbaar vervoer: BVOV 2023 Het Rijk heeft over 2023 een transitievergoeding openbaar vervoer 2023 (TVOV 2023) verstrekt. De TVOV wordt door het Rijk verstrekt onder de voorwaarde dat provincies de exploitatiesubsidies OV handhaven op het pré COVID-19 niveau. Uit de ontvangen specifieke uitkering van het Rijk verstrekken wij voor de betreffende concessies een aanvullende bijdrage (totaal € 5,1 miljoen) waarbij 80% als voorschot wordt verstrekt. Met de aanvullende rijksbijdrage zijn wij samen met vervoerders in staat om het voorzieningenniveau te handhaven op het niveau dat in de buurt komt van pre Corona. De bijbehorende verhoging van lasten en baten verwerken wij in de begroting 2023. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 5,1 miljoen
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -384 0 384 -384 PS 005 Jaarstukken 2022 Haltevoorzieningen IJssel-Vecht: Bij de jaarrekening 2021 heeft u via resultaatbestemming middelen beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de halte infrastructuur IJssel-Vecht in verband met wijzigingen in de dienstregeling van de concessie IJssel-Vecht. De halte aanpassingen die gemeente Zwolle moet doen hebben op zich laten wachten in verband met onzekerheid over lijnvoering vanuit de nood-concessie IJssel-Vecht 2020-2022 en de recentelijk gegunde concessie IJssel-Vecht 2022-2035. In 2023 zal Zwolle de haltes aanpassen zodat deze voldoen aan lijnvoering van EBS en zullen wij Zwolle hiervoor subsidie verlenen op basis van het besluit uit 2020. Resultaatbestemming Haltevoorzieningen IJssel-Vecht Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,376 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.2.3. Gebundelde resultaatbestemming: Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel. Onderdeel hiervan is een subsidie aanvraag van € 8.000 in het kader van de subsidieregeling Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -561 15 576 -561 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo: Op basis van een actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo (extra avondtreinen) verwachten wij een tekort op de lasten (€ 576.000). Tevens verwachten wij een hogere reizigersopbrengst (€ 15.000) zodat per saldo de onttrekking uit de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer € 561.000 bedraagt. Wij stellen voor de lasten van de begroting 2023 op prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ met € 576.000 te verhogen en de baten met € 15.000 te verhogen en per saldo € 561.000 te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -1240 0 1240 -1240 GS 101 Jaarstukken 2022 Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein geeft laat per saldo een een positief resultaat van € 10,9 miljoen zien. Dit geeft een vertekend beeld. In dit resultaat loopt namelijk de specifieke uitkering (SPUK) decentraal spoor van € 9,7 miljoen mee. Dit betreft een structurele rijksbijdrage die voorheen als decentralisatie uitkering werd ontvangen (en begroot op de algemene dekkingsmiddelen) , maar nu als SPUK op de prestatie zelf wordt verantwoord. Dit levert een niet begrote baat (voordeel) op van € 9,7 miljoen op de prestatie 4.2.3, maar een niet gerealiseerde baat (nadeel) bij de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo heeft dit geen effect het jaarrekeningresultaat van de provincie. Tegenover de geraamde baat van € 39 miljoen staat een realisatie van € 54 miljoen. In de gerealiseerde baten zijn incidentele bijdragen van het Rijk (Specifieke uitkering) opgenomen voor in totaal € 13,2 miljoen. Dit betreft de beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven voor € 4,4 miljoen (bestaande uit € 8,8 miljoen toezeggingen voor 2022 verminderd met € 4,4 miljoen terug te betalen in verband met lagere vaststellingen 2021) en de specifieke uitkering decentraal spoor € 9,7 miljoen. De beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven compenseert weggevallen reizigersopbrengsten. Exploitatie OV concessies: De structurele lasten van exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer komen circa € 0,9 miljoen lager uit dan begroot (€ 99,0 miljoen begroot en € 98,1 miljoen gerealiseerd) als gevolg van incidentele meevallers (ca. € 3,4 miljoen) uit eerdere jaren. De baten in 2022 € 0,245 miljoen hoger dan begroot vanwege niet begrote doorbelaste kosten. Spoorlijn Hengelo Bielefeld: De exploitatie van de spoorlijn Hengelo Bielefeld laat op de incidentele middelen een exploitatietekort zien van € 317.000 als gevolg van hogere indexatie en lagere reizigersinkomsten (geen aanspraak op beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven). Voor de dekking hiervan zijn middelen beschikbaar in de reserve mobiliteitsprojecten. Binnen kerntaak 4 is de extra onttrekking aan de reserve mobiliteitsprojecten per saldo € 184.000. Resultaatbestemming, onttrekking aan Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer ten gunste van het resultaat Wij stellen u voor om een bedrag van € 184.000 te onttrekken aan Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve. Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's): Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). Er zijn enkele subsidieverzoeken ontvangen van de betrokken gemeenten. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak van NABO's. Wij schuiven de niet bestede KVO middelen (€ 0,4 miljoen) door naar 2023. Verder hebben wij ter dekking van de subsidieverplichtingen besloten voor 2023 de lasten van prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ in 2023 te verhogen met € 195.000 onder gelijktijdige onttrekking van hetzelfde bedrag aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Actualisatie begrotingsritme verplichtingen NABO’s Verder is de lastneming van de meerjarig verleende subsidies voor de periode 2023-2024 geactualiseerd en dit leidt tot een wijziging in het begrotingsritme van de lasten met bijbehorende onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein van de begroting 2023. Verder hebben wij besloten de lasten van prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ in 2024 met € 0,62 miljoen te verlagen en de lasten in 2023 met hetzelfde bedrag te verhogen. Tevens de bijbehorende onttrekkingen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel te wijzigen.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 0 9137 9137 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Exploitatiesubsidies OV: De structurele lasten van exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer zullen in 2023 hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak daarvan wordt gevormd door de OV-index waarmee de exploitatiesubsidie van vervoerders wordt geïndexeerd. De hogere exploitatiekosten zullen in 2023 wellicht gedeeltelijk en eenmalig gedempt kunnen worden door de transitiesvergoeding OV (TVOV) die het Rijk ook nog voor 2023 nog beschikbaar stelt. Naast hogere lasten worden ook hogere baten verwacht in de vorm van reizigersopbrengsten. Omdat zowel de OV-index 2023 als de TVOV-regeling 2023 nog niet definitief bekend zijn, zijn de financiële gevolgen vooralsnog niet goed te kwantificeren. Na de zomer zal die duidelijkheid er wel zijn, eventuele bijstelling van de begroting volgt daardoor bij Monitor II. Wanneer de financiële gevolgen niet binnen de begroting van prestatie 4.2.3 gedekt kunnen worden, zal dit worden opgevangen met de bestemmingsreserve openbaar vervoer die mede hiervoor is gevormd. Op basis van de verwachte OV indexering en hogere reizigersopbrengsten hebben wij conform het begrotingswijzigingenbeleid besloten de lasten en baten van prestatie 4.2.3 structureel met € 8,28 miljoen te verhogen (budgettair neutrale wijziging). Sociale veiligheid Openbaar Vervoer: Van het Rijk hebben wij een specifieke uitkering ontvangen om de sociale veiligheid in het OV en op stations te verbeteren. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 4.2.3 te verhogen met € 0,86 miljoen voor verbeteren van de sociale veiligheid in het OV en op stations in 2023 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering. Dynamische Reis Informatie Systemen: Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. In 2020 is besloten de verouderde en afgeschreven systemen te vervangen en gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden. Bij de uitvoering van het project is vertraging opgetreden. Er was meer tijd nodig voor de hard- en software ontwikkeling van de kleine digitale informatieborden. Voor de grote borden is het een combinatie van factoren, onder meer een tekort aan personeel bij onze leverancier en de netbeheerder. Als gevolg van de vertraging starten wij later met het afschrijven van de investering. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties in 2023 verlaagd te worden. Voor prestatie 4.2.3 gaat het om een verlaging van € 0,9 miljoen in 2023. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.2.3 te verlagen met € 0,9 miljoen ten gunste van de algemene middelen verkeer en vervoer.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -270 0 270 -270 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 56 0 -56 56 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -181 0 181 -181 GS 101 Jaarstukken 2022 Op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede is het geraamde budget van ruim € 0,76 miljoen voor € 0,2 miljoen niet tot besteding gekomen. De geraamde baat van € 0,94 miljoen is volledig gerealiseerd. De geraamde baat betreft een Rijksbijdrage voor een verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. De onderbesteding op de lasten (€ 0,2 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de kosten van een verkenningsstudie afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2023 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en het restant Rijksbijdrage . Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2023.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 107 0 -107 107 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2023: Bij de uitvoering van het UVP 2023 is gebleken dat op prestatie 4.3.1 een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 107.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema’s (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen. Wij stellen u voor in 2023 de lasten van prestatie 4.3.1 met € 107.000 te verlagen ten gunste van prestatie 4.5.1.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -4608 0 4608 -4608 PS 005 Jaarstukken 2022 Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 3,2 miljoen toe te voegen aan de reserve Verstrekte subsidies voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 2,5 miljoen in 2023 en € 0,7 miljoen in 2024. Uitvoering projecten 2023: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 1,8 miljoen beschikbaar te houden voor de uitvoering van projecten in 2023 en toe te voegen aan de lasten van prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik jaarschijf 2023. Via prestaties 4.5.1, 4.5.2 en 4.6.10 wordt voorgesteld de ontstane vrijval op die prestaties van respectievelijk € 38.000, € 106.000 en € 158.000 door te schuiven naar 2023 naar prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik voor de uitvoering van projecten in 2023.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 449 0 -449 449 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Bij de uitvoering van het UVP 2023 zijn er meer Fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. Als gevolg hiervan zal de verdeling over de verschillende beleidsthema’s ten opzichte van het oorspronkelijke bestedingsplan wijzigen. De wijziging betekent dat er € 201.000 meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1) waarvan de dekking komt van prestaties 4.4.4 (€ 111.000) en 4.6.10 voor € 90.000. Deze bedragen worden overgeheveld vanuit de desbetreffende prestaties en zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen prestaties binnen het UVP en de begroting. Wij stellen voor € 201.000 aan lasten toe te voegen aan prestatie 4.3.1 Fiets onder gelijktijdige verlaging van de lasten van prestaties 4.4.4 en 4.6.10. Snelfietsroute Vriezenveen - Vroomshoop: De Snelfietsroute Vriezenveen - Vroomshoop is in het Masterplan snelle fietsroutes één van de snelle fietsroutes uit het Masterplan snelle fietsroutes. De route ligt tussen Vriezenveen en Vroomshoop, als verlengstuk van de F35 Almelo - Vriezenveen. Deze fietsroute is van regionaal belang voor forenzen, scholieren en recreanten. Het betreft een investering in de eigen provinciale infrastructuur. De kosten voor de realisatie van de Snelfietsroute Vriezenveen - Vroomshoop zijn geraamd op € 1,85 miljoen. De dekking wordt gevormd voor € 0,65 miljoen uit de structurele middelen verkeer en vervoer, voor € 0,65 miljoen uit gereserveerde middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 0,55 miljoen via de beschikbaar gestelde middelen bij de P-nota 2022 voor de uitvoering van provinciale fietsprojecten. De verwerking van investeringen in de eigen provinciale infrastructuur in de begroting vindt plaats via de afschrijvingssystematiek conform de uitgangspunten ‘investeren in infrastructuur’ zoals vastgesteld bij de P-nota 2022. De dekking van de kapitaallasten voor lopende projecten vindt plaats vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De dekking van de kapitaallasten voor de € 0,548 miljoen uit de P-nota 2022 is al in de begroting opgenomen zodat per saldo € 1,3 miljoen kan worden gestort in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Wij stellen voor de begrote lasten van 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik met € 0,65 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Daarnaast stellen wij u voor om vanuit de voor prestatie 431 aanwezige middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,65 miljoen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Deze laatste wijziging wordt verwerkt in Kerntaak 20 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen). Voor de realisatie van de projecten wordt bij prestatie 4.6.9 voorgesteld de benodigde investeringskredieten bij te ramen.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -1089 0 1089 -1089 GS 101 Jaarstukken 2022 Uitvoering Koers Fiets (gefinancierd uit uKvO): Op deze prestatie is € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. In totaal gaat het om een onderbesteding van € 1,1 miljoen die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 1,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2023.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -79 0 79 -79 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UVP): Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Voor betere fietsvoorzieningen zijn middelen gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Ter dekking van de verwachte subsidiebijdragen hebben wij aanvullend voor 2023 € 79.000 onttrokken aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 79.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2023.
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -479 0 479 -479 GS 101 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO) van de geraamde lasten van € 0,87 miljoen ruim € 0,38 miljoen besteed in 2022. € 0,5 miljoen is niet tot besteding gekomen hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder aanvragen zijn geweest voor de beschikbare subsidiegelden. De subsidieregeling loopt door in 2023 en daarvoor dienen de resterende middelen beschikbaar te blijven. Wij schuiven deze door naar de jaarschijf 2023 van de begroting 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de begroting 2023.
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 111 0 -111 111 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UVP): Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Op basis van het vastgestelde UVP 2023 met de daarin geraamde bedragen voor subsidies dient het begrote bedrag op prestatie 4.4.4 te worden bijgesteld. De lasten worden op prestatie 4.4.4 met € 110.000 en toegevoegd aan prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen prestaties binnen het UVP en de begroting. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.4.4 met € 110.000 te verlagen onder gelijktijdige verhoging van de lasten van prestatie 4.3.1.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 773 0 -773 773 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II N377 Hasselt-Lichtmis: Voor de optimalisering van de verkeersveiligheid van de N377 op het traject Hasselt-Lichtmis is € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld in de begroting 2023. Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve. Voor de realisatie van dit project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 te verlagen met € 1,0 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa voor het Rehabiliteitsprogramma N377 Hasselt-Lichtmis. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2023: Bij de uitvoering van het UVP 2023 is gebleken dat op prestaties 4.3.1 en 4.5.2 onderbesteding wordt verwacht door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten waaraan bij eerdere subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage is toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema’s (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen. Wij stellen u voor in 2023 de lasten van prestatie 4.5.1 met € 227.000 te verhogen met als dekking de verlaging van de lasten op prestaties 4.3.1. (€ 107.000) en 4.5.2 (€ 120.000).
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 1333 -1448 -2781 1333 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen: Van de specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (IenW E20) die wij van het Rijk hebben ontvangen is conform de voorwaarden nog € 1,4 miljoen beschikbaar. De regeling heeft een looptijd tot en met 2025. Wij actualiseren de geraamde lasten en baten van deze specifieke uitkering voor de in aanmerking komende projecten. Tevens passen wij de bijbehorende provinciale cofinanciering aan die vanuit de specifieke uitkering als voorwaarde wordt gesteld. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.5.1 te verlagen met € 1,4 miljoen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de geraamde cofinancieringslasten met € 1,3 miljoen te verlagen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -417 0 417 -417 PS 005 Jaarstukken 2022 Realisatie verkeersveiligheid maatregelen (Besteding meeropbrengsten Motorrijtuigenbelasting MRB): Voor de realisatie verkeersveiligheid maatregelen was in 2021 een bedrag van € 4,0 miljoen geraamd waarvan € 3,3 miljoen is gerealiseerd. Een bedrag van € 717.000 is niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt zoals bij de 2e monitor gesignaleerd veroorzaakt doordat voorbereiding, programmering en besluitvorming van infrastructurele projecten relatief veel tijd vergen voordat projecten worden uitgevoerd. Tegelijkertijd geldt wel dat voor de start van de voorbereiding van projecten de financiering moet zijn geregeld. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 717.000 beschikbaar te houden voor de realisatie van verkeersveiligheidsmaatregelen en daarvan € 0,3 miljoen in 2023 te storten in de reserve dekking kapitaallasten activa voor het investeringsproject N760 IJsselmuiden-Genemuiden fase I (prestatie 4.7.3) en € 0,4 miljoen te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 126 0 -126 126 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UVP): Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Wij hebben in het UVP 2022 € 126.000 beschikbaar gesteld voor de N315/N768 ‘aansluiting Danspaleis’ als investering in de eigen provinciale infrastructuur. De verwerking hiervan in de begroting vindt plaats via de afschrijvingssystematiek conform de uitgangspunten ‘investeren in infrastructuur’ zoals vastgesteld bij de P-nota 2022. De dekking van de kapitaallasten voor lopende projecten vindt plaats vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve. Wij stellen voor de lasten van 4.5.1 Stimuleren fietsgebruik met € 126.000 te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 4321 0 -4321 4321 PS 008 N760 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 N760
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -396 396 792 -396 GS 101 Jaarstukken 2022 Specifieke uitkeringen stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen: Voor uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen is een rijksbijdrage van € 1,4 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 0,4 miljoen) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2023. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 396.000 van de specifieke uitkeringen stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen op prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid voor zowel de lasten als baten door te schuiven en toe te voegen aan de begroting 2023. Cofinanciering verkeersveiligheidsprojecten: Voor de uitvoering van verkeersveiligheidsprojecten ontvangen wij rijksbijdragen onder de voorwaarde van 50% cofinanciering door de Provincie. De dekking van deze cofinanciering komt uit de gereserveerde middelen in de reserve kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten € 0,4 miljoen aan niet gerealiseerde middelen van 2022 door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2023
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -3000 0 3000 -3000 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 0 0 0 0 Adm. 213 diversen april 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 213 diversen april 2023
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 449 0 -449 449 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2023: Bij de uitvoering van het UVP 2023 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van € 449.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema’s (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen. Wij stellen u voor in 2023 de lasten van prestatie 4.5.2 met € 449.000 te verlagen ten gunste van prestatie 4.5.1 en 4.6.10 voor respectievelijk € 120.000 en € 329.000.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -421 0 421 -421 PS 005 Jaarstukken 2022 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 (UVP 2022): Afwikkeling van meerjarige subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,4 miljoen toe te voegen aan de reserve verstrekte subsidies voor de afwikkeling van meerjarige subsidies binnen prestatie 4.5.2.
4.6.1 A1 424 0 -424 424 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Afronding Landschappelijke inpassing verbreding A1: De provincie Overijssel heeft in 2013 een Bestuursovereenkomst met het Rijk (staatcourant 2013/32967) gesloten om de capaciteitsuitbreiding van de A1 te financieren en geld beschikbaar te stellen voor versnelde uitvoering. Naast een bijdrage in de kosten is een lening verstrekt van € 28,4 miljoen. In de Bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de landschappelijke inpassing die buiten de scope van de A1 valt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Provincie. Hiervoor is een bijdrage verstrekt van € 10,8 miljoen voor aanvullende maatregelen voor een duurzame en ruimtelijke inpassing van de A1. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat deze bijdrage niet wordt uitbetaald aan het Rijk, maar dat deze in 2024 wordt verrekend met de aflossing van de beschikbaar gestelde voorfinanciering van € 28,4 miljoen. Het Rijk heeft te kennen gegeven de lening in 2023 te willen terugbetalen waarbij dan tevens een verrekening plaatsvindt met de kosten van de aanvullende maatregelen. Door deze aflossing valt uit de voorziening voor deze lening € 0,9 miljoen vrij. In de praktijk is van de bijdrage van € 10,8 miljoen door het Rijk € 7,9 miljoen besteed en door de provincie € 2,0 miljoen. Verder zijn er nog een aantal projecten in de afrondende fase die de provincie uitvoert waarvan de verwachte kosten in 2023 € 0,5 miljoen en in 2024 € 0,4 miljoen bedragen. Vanuit de verrekening van de kosten met het Rijk zijn deze bedragen beschikbaar uit de terugbetaling van het Rijk. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.6.1 voor de jaarschijf 2023 met € 0,4 miljoen te verlagen en de lasten voor de jaarschijf 2024 met € 0,4 miljoen te verhogen.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -329 0 329 -329 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2023: Bij de uitvoering van het UVP 2023 is gebleken dat op prestatie4.5.2 onderbesteding wordt verwacht door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten die bij eerder subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage zijn toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op ander projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema’s (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen. Wij stellen u voor in 2023 de lasten van prestatie 4.6.10 met € 329.000 te verhogen met als dekking de verlaging van de lasten op prestatie 4.5.2 met eenzelfde bedrag.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 2900 0 -2900 2900 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Lasten restant middelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF): De resterende middelen van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF) zijn gestort in de Reserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Vanuit het resterende saldo van het RMF Regionaal Mobiliteitsfonds Twente stellen wij voor € 0,269 miljoen toe te voegen aan de begroting 2023 op prestatie 4.6.10 voor het (mede)financieren van gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid. Het resterende saldo wordt ingezet voor Twentse mobiliteitsprojecten en de afwikkeling hiervan valt onder het beheer van de Provincie. De dekking wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Wij stellen voor € 0,269 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2023 prestatie 4.6.10 voor Twentse mobiliteitsprojecten (afwikkelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente) en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s. Vastgesteld Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UVP): Via het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UVP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiebijdragen aan gemeentelijke en provinciale projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel. Op basis van het vastgestelde UVP 2023 met de daarin geraamde bedragen voor subsidies dient het begrote bedrag op prestatie 4.6.10 te worden bijgesteld. De lasten worden op prestatie 4.6.10 met € 90.000 en toegevoegd aan prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen prestaties binnen het UVP en de begroting. Wij stellen U voorde lasten van prestatie 4.6.10 met € 90.000 te verlagen onder gelijktijdige verhoging van de lasten van prestatie 4.3.1. Bijdrage regio Vloedbeltverbinding: Voor de realisatie van de Vloedbeltverbinding (rondweg Zenderen) draagt de regio (gemeente Borne en Regio Twente) € 10 miljoen bij in de kosten (2021/1104309). € 3,1 miljoen van deze bijdrage wordt gerealiseerd door een bijdrage uit de beschikbaar gestelde middelen voor infrastructurele mobiliteitsprojecten in Overijssel (waaruit o.a. het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit wordt gefinancierd). Omdat de realisatie pas na 2023 zal plaatsvinden stellen wij u voor de regiobijdrage van € 3,1 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.6.10 te verlagen met € 3,1 miljoen onder gelijktijdige toevoeging van dit bedrag aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s.
4.6.3 N35 – Lopende projecten 2762 0 -2762 2762 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Actie 3 In afwachting van de besluitvorming over knooppunt Raalte worden in 2023 minder kosten gemaakt dan begroot. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 2,7 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2023 naar 2024. Deze wijziging heeft ook invloed op het bestedingsritme van het investeringskrediet voor dit project. Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2023 te verlagen met € 2,7 miljoen en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 .
4.6.3 N35 – Lopende projecten -480 0 480 -480 GS 101 Jaarstukken 2022 Het exploitatiebudget van de prestatie heeft volledig betrekking op het project N35 knooppunt Bos. Als gevolg van de projectontwikkelingen is in 2022 € 480.000 minder uitgegeven dan in de begroting was voorzien. De resterende middelen schuiven wij door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 480.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.6.3 van de begroting 2023.
4.6.3 N35 – Lopende projecten -500 0 500 -500 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
4.6.6 N307 6 0 -6 6 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Kapitaallasten: Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2022 van de investeringsprojecten op deze prestatie wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2023 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties in 2023 verlaagd te worden. Voor prestatie 4.6.6 gaat het om een verlaging van € 6.000 in 2023. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.6 te verlagen met € 6.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 167 0 -167 167 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Kapitaallasten: Wij hebben geconstateerd dat de begrote kapitaallasten in 2023 niet correct zijn weergegeven. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over 2023. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestatie in 2023 verlaagd te worden. Voor prestatie 4.6.9 gaat het om een verlaging van € 0,2 miljoen in 2023. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.9 te verlagen met € 0,2 miljoen en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 569 0 -569 569 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Kapitaallasten: Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2022 van de investeringsprojecten op deze prestatie wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2023 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties in 2023 verlaagd te worden. Voor prestatie 4.6.9 gaat het om een verlaging van € 0,6 miljoen in 2023. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.9 te verlagen met € 0,6 miljoen en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -938 0 938 -938 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -47 0 47 -47 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 100 0 -100 100 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -460 0 460 -460 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -73 0 73 -73 PS 005 Jaarstukken 2022 De budgetten voor beheer- en onderhoud (onderdeel prestatie 4.7.1) wordt structureel met € 72.750 per jaar verhoogd.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 0 0 0 0 PS 006 Amendement bloemrijke berm behouden en intensivering maaibeheer Deze wijziging heeft betrekking op PS 006 Amendement bloemrijke berm behouden en intensivering maaibeheer
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -693 0 693 -693 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Algemeen: De kosten op het gebied van infrastructuur zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de inflatie binnen de GWW-sector. De prijsindex van de GWW-sector wijkt in 2022 en 2023 veel af van de HICP. In 2022 is de begroting daarop reeds structureel bijgesteld. In 2023 is de prijsindex van de GWW-sector circa 13%. Dat is 10% hoger dan waar de begroting mee is geïndexeerd per 2023. Deze kosten zijn onontkoombaar. In de dagelijks onderhoudscontracten is indexatie conform de GWW-index opgenomen. Dit betekent, dat de eenheidsprijzen automatisch verhoogd worden en dat hier extra middelen voor benodigd zijn. Het voorstel is om daarvoor aanspraak te maken op de algemene buffer voor indexeringen. PS-begrotingswijziging: De onderhoudscontracten worden geïndexeerd conform de GWW-index. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,57 miljoen te onttrekken aan de toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1 van de begroting 2023. PS-begrotingswijziging (budgettair neutraal): Het budget van de bedrijfskleding is deels opgenomen bij deze prestatie (4.7.1) en deels bij het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen (Kerntaak 20). Wij willen het budget centraliseren bij het overhead, financiering en dekkingsmiddelen. Wij stellen u voor om en een budget van € 10.000 structureel over te hevelen van prestatie 4.7.1 naar het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen . Daarnaast hebben wij extra auto’s moeten aanschaffen voor de toezichthouders die in dienst zijn gekomen (in plaats van inhuur). Wij stellen u voor om het hiervoor benodigde budget van € 30.000 van prestatie 4.7.1. structureel over te hevelen naar het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen . Kapitaallasten: Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2022 van de investeringsprojecten op deze prestatie wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2023 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties in 2023 verlaagd te worden. Voor prestatie 4.7.1 gaat het om een verlaging van € 37.000 in 2023. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.1 te verlagen met € 37.000 ten gunste van de algemene middelen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -425 0 425 -425 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -277 0 277 -277 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 0 0 0 0 Adm. 211 diversen februari 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 211 diversen februari 2023
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 78 0 -78 78 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -121 0 121 -121 PS 005 Jaarstukken 2022 De budgetten voor beheer- en onderhoud (onderdeel prestatie 4.7.2) wordt structureel met afgerond € 0,12 miljoen per jaar verhoogd.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -66 0 66 -66 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I PS-wijziging: Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo van de jaarrekening jaarlijks een inflatiecorrectie op basis van de HICP (instandhoudingsbijdrage) toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2023 opgenomen hebben, blijkt € 66.000 te laag te zijn omdat de beginstand van de voorziening hoger is dan aanvankelijk gedacht. Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2023 met € 66.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 47 0 -47 47 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -25 0 25 -25 PS 005 Jaarstukken 2022 Onderdeel Vaarwegen: Van het in 2022 beschikbaar gestelde budget van € 0,1 miljoen aan onderzoekskosten voor het onderzoek naar de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden Kanaal Almelo – de Haandrik is € 25.000 niet besteed. Dit budget is wel benodigd om het onderzoek in 2023 te vervolgen. Wij stellen u voor om het resterende bedrag van € 25.000 te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.7.3 van de begroting 2023.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 644 0 -644 644 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Kapitaallasten: Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2022 van de investeringsprojecten op deze prestatie wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2023 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties in 2023 verlaagd te worden. Voor prestatie 4.7.3 gaat het om een verlaging van € 0,6 miljoen in 2023. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.3 te verlagen met € 0,1 miljoen ten gunste van de algemene middelen. En wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.3 te verlagen met € 0,5 miljoen en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -900 0 900 -900 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -490 0 490 -490 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II De afhandeling van het schadedossier Kanaal Almelo de Haandrik kent in 2023 een aantal additionele kosten: - De inzet van de bemiddeling door Mona Keijzer (inclusief ondersteuning) ter hoogte van € 0,3 miljoen. - De extra inzet van de schade-expert mede in reactie op de rechterlijke uitspraak op 21 juni 2023 ter hoogte van € 0,19 miljoen. Deze additionele kosten kunnen niet worden opgevangen binnen het totaal beschikbare budget voor de schadeafhandeling van KAdH. Wij stellen u daarom voor € 0,49 miljoen aanvullend te storten in de Reserve Waterwegen, ten laste van de algemene middelen. Wij stellen u voor het budget voor prestatie 4.7.4 in 2023 te verhogen met € 0,49 miljoen en dit te dekken door een hogere onttrekking aan de Reserve Waterwegen. Verder hebben wij de raming van het bestedingsritme van de schadeafhandeling ten laste van de voorziening geactualiseerd. Provinciale Staten en/of Gedeputeerde Staten hebben nog geen besluit genomen over het rapport van mevrouw Keijzer. De eventuele budgettaire aspecten van het rapport van mevrouw Keijzer worden na besluitvorming verwerkt in de begroting.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -435 0 435 -435 PS 005 Jaarstukken 2022 Het schadedossier kent een totaalbudget van € 40 miljoen, dat is opgebouwd uit een voorziening (als dekking voor de schadevergoedingen en subsidies waartoe de provincie zich bij het vaststellen van de schaderegeling heeft verplicht), een exploitatiebudget (als dekking voor ambtelijke kosten en onderzoek) en een risicoreservering. In de periode 2019-2022 is in totaal circa € 13 miljoen van dit bedrag uitgegeven. De lasten die betrekking hebben op het boekjaar 2022 bestaan uit twee onderdelen. Vanuit het exploitatiebudget is in 2022 € 1,4 miljoen uitgegeven, waar een bedrag van € 1,8 miljoen was begroot. Daarnaast is er 17,1 miljoen gestort in de voorziening om een toereikend niveau te bieden voor de kosten die nog voor de verdere afhandeling worden verwacht. Hiervan is € 9,5 miljoen gestort bij de 2e monitor en is bij de jaarrekening besloten tot een additionele storting van 7,6 miljoen op basis van actuele inzichten. Van dit aanvullende bedrag wordt € 2,6 miljoen gedekt uit de Algemene Risicoreserve en de resterende € 5 miljoen ten laste gebracht van het jaarresultaat. Voor de bestedingen vanuit de voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen (als onderdeel van de balans). Wij stellen u voor om het restant budget van € 0,4 miljoen door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2023.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 300 0 -300 300 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
Totaal -11306 13806 25112 -11306