58.309 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

58.309 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

 

Onder 'overhead' worden baten en lasten verantwoord die niet rechtstreeks aan een taakveld kunnen worden toegerekend. Het zijn veelal kosten die ondersteunend zijn aan alle activiteiten . Dit zou samengevat kunnen worden als 'de kosten van bedrijfsvoering'. Hieronder vallen onder meer uitgaven aan ict, huisvesting,  personeel & organisatie , control & administratie en juridische ondersteuning.

In de volgende alinea's hebben we de financiële analyse van overhead, exclusief de toegerekende personeelskosten nader toegelicht. De toelichting op de personeelskosten is opgenomen onder het item personeelsgebonden lasten.

Het budget voor overheadkosten minus baten bedroeg € 30,2 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 4,7 miljoen niet besteed. 
Hieronder geven we een nadere verklaring voor de onderbestedingen bij overhead:

Facilitair
Bij facilitair is een totale overschrijding van ca € 200.000 te constateren. De overschrijding is als volgt te verklaren:

Post en printkosten
De kosten voor de post en de printkosten zijn € 122.000 lager uitgevallen dan begroot. De verwachting is dat de kosten voor het printen ook de komende jaren lager uit gaan vallen.

Overige externe locaties (rayonkantoren, Nijenhuis en Paasloo)
Hier is een overschrijding van € 164.000 te constateren. De overschrijdingen hebben te maken met structureel hogere kosten voor gas, hogere onderhoudskosten en huur bij de Rayonkantoren. 

Dependance Twente
Hier is een meevaller van € 123.000 te melden i.v.m. het sluiten van de dependance. Deze meevaller is gebruikt bij monitor 2-2022  als dekking voor de afschrijvingslasten van de Rayonkantoren/steunpunten.

Bedrijfsauto’s
Door de stijging van de autokosten (waaronder brandstofkosten en indexatie van de leasecontracten) voor de bedrijfsauto’s van WK is hier een overschrijding van € 280.000 te constateren.  Bij de 1e monitor 2024 zullen wij met voorstellen komen voor een structurele verhoging van dit budget ten laste van de indexeringsmiddelen.

Restaurant, vergaderingen en evenementen
De huidige begroting voor het restaurant en de vergaderingen en evenementen zijn in 2023 gebaseerd op de oude situatie waarbij de catering was uitbesteed. Vanaf mei 2023 is het restaurant weer in eigen beheer gekomen.  Hierdoor zitten er verschillen tussen de begroting en bestedingen.  In 2024 actualiseren wij de begroting voor dit onderdeel. Over de door te voeren aanpassingen rapporteren wij via de P&C-cyclus. Bij vergadering  en evenementen is een voordeel van ca € 237.000 te constateren. Dit wordt veroorzaakt door het lagere aantal (extern) georganiseerde vergaderingen en evenementen in 2023.

Woon-werkverkeer
De kosten van woon-werkverkeer zijn 78.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het personeel na Corona ook regelmatig blijft thuiswerken. We zien de kosten wel stijgen doordat personeel ook vaker weer naar kantoor gaat, maar heeft nog niet het niveau van vóór de Corona crisis.

Beveiliging
De kosten voor beveiliging zijn € 182.000 hoger uitgevallen door externe inhuur. Dit heeft o.a. te maken met de wettelijke vereisten en certificering waaraan beveiligers moeten voldoen. Hier zullen we ook verder bij de Perspectiefnota 2024 op terugkomen.

Provinciehuis
De kosten voor het provinciehuis zijn ca € 136.000 hoger uitgevallen. Dit heeft te maken met de hogere schoonmaakkosten (grotere stijging schoonmaak CAO) en extra onderhoudskosten. Bij de 1e monitor 2024 zullen wij met voorstellen komen voor een structurele verhoging van dit budget ten laste van de indexeringsmiddelen.

Financiën

Bij financiën is er een onderschrijding van € 180.000 te constateren. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten van de externe vermogensbeheerder (afbouw obligatieportefeuille) en minder externe fiscale advieskosten.

ICT
Bij ICT is er in totaal een bedrag van € 4,1 miljoen euro over.

Afgeronde projecten

Bij de implementatie en afronding van een aantal applicaties zijn er implementatie en/of softwarebudgetten overgebleven voor ca € 768.000.  Dit betreft o.a. implementatiebudgetten voor  SAP (financieel systeem) voor € 255.000, samenwerking applicatie (Sharepoint) voor € 74.000, implementatie Zaak systeem (€ 281.000),Geo informatie voor € 77.000 en bedrijfsvoeringsapplicatie voor € 81.000.

Overige projectbudgetten
In 2023 is een aantal restant projectbudgetten niet besteed voor een totaal bedrag van € 1.756.000. De onderbesteding wordt vooral veroorzaakt door projecten die nog in de inventarisatiefase zitten.  Ook krijgen enkele projecten (WOO en Wet en regelgeving) door aanpassing in de wetgeving in 2023, een andere inrichting en structuur (zie Openbaarheidsparagraaf).
We stellen voor het bedrag van € 248.000 voor het project toekomstvaste GIS over te hevelen naar 2024, aangezien dit project in 2024 daadwerkelijk start. 

PS begrotingswijziging:
In verband met het vervroegen van de vervanging van alle audio-visuele middelen (schermen, hard- en software) in de statenzaal stellen wij u voor:
Het hiervoor beschikbare investeringskrediet van € 296.000 te verplaatsen van 2026 naar 2024. En een aanvullend investeringskrediet van € 450.000 beschikbaar te stellen. Oorspronkelijk stond deze vervanging van AV-middelen gepland in 2026, maar we willen dit eerder vervangen en tegelijkertijd vervangen met de renovatie van het provinciehuis. 

De stijging van het investeringsbedrag heeft te maken met zowel stijgende gebruikersmogelijkheden van het nieuwe systeem als de zeer sterk gestegen kosten van deze audiovisuele middelen van de afgelopen 5 jaar.  De kapitaallasten van de investering verwerken we structureel in de begroting van 2024, voor de jaarschijf 2026 en verder. Voor 2026 betekent dit een extra last van € 75.000, vanaf 2027 bedraagt de extra structurele afschrijvingslast € 45.000. Deze extra lasten komen ten laste van de structurele begrotingsruimte in de betreffende jaren. De wijziging van de kapitaallasten verwerken we via Monitor 2024-I.

ONS/ Shared Service Centrum
Bij ONS is er een voordeel te melden van ca € 938.000, welke veroorzaakt wordt door lagere (klantspecifieke) afname van uren door de provincie bij het ONS en besparing bij het mobiele telefooncontract. Het totaal voordelig resultaat van ONS is € 1,9 miljoen (resultaat voor storting in de reserve MJB is € 3,3  miljoen). Van dit resultaat krijgt de provincie een bedrag van € 558.000 retour over 2023.  We stellen voor het restant bedrag  van het project verhogen digitale weerbaarheid  € 82.000 over te hevelen via resultaatbestemming naar 2024 aangezien dit project in 2024 wordt afgerond.

Archivering
Het archiveringsproject (E-depot) is in volle gang. Echter zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd en alle dossiers verder gedigitaliseerd. Deze digitalisering verwachten we in 2024 af te ronden. We stellen voor het restant bedrag ad € 233.500 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.

Digitalisering CA 20
Dit KVO-budget is nog niet volledig uitgenut en conform de besluitvorming blijft dit restant budget beschikbaar via de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Zodoende kan dit geld in 2024 beschikbaar blijven voor de Impulsgelden digitale transformatie . We stellen voor het resultaat bedrag van € 451.600 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.  Wij stellen voor om het budget voor overheadkosten, onderdeel digitalisering CA 20, in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 451.600 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

Onder deze alinea worden de  resultaatbestemmingsvoorstellen  weergegeven die betrekking hebben op de algemene financieringsreserve.

Voorziening participatie Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)
Wij hebben HMO op basis van de verstrekte middelen gewaardeerd op € 55,9 miljoen. Het eigen vermogen van HMO bedraagt, op basis van de concept jaarrekening 2023, per 31-12-2023 € 50,4 miljoen. Dat betekent dat de voorziening HMO € 5,5 miljoen moet bedragen. Aangezien er € 3,6 miljoen beschikbaar is in de voorziening, is er € 1,9 miljoen bijgestort in 2023. Conform de afspraken verrekenen we de mutaties met de voorziening met de Algemene Financieringsreserve.

Wij stellen u voor een bedrag van € 1,9 miljoen via resultaatbestemming te onttrekken aan de Algemene financieringsreserve.

 

Voorziening participatie Innovatiefonds Overijssel I (IFO I)
Wij hebben IFO I op basis van de verstrekte middelen gewaardeerd op € 25,0 miljoen. Het eigen vermogen van IFO-I bedraagt, op basis van de concept jaarrekening 2023, per 31-12-2023 € 23,3 miljoen. Dat betekent dat de voorziening IFO-I € 1,7 miljoen moet bedragen. Aangezien er € 2,5 miljoen beschikbaar is in de voorziening, is er € 0,8 miljoen vrijgevallen in 2023. Conform de afspraken verrekenen we de mutaties met de voorziening met de Algemene Financieringsreserve.

Wij stellen u voor een bedrag van € 0,8 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve.

 

Voorziening participatie Innovatiefonds Overijssel II (IFO II)
Wij hebben IFO II op basis van de verstrekte middelen gewaardeerd op € 2,9 miljoen. Het eigen vermogen van IFO-II bedraagt, op basis van de concept jaarrekening 2023, per 31-12-2023 € 0,3 miljoen. Dat betekent dat de voorziening IFO-II € 2,6 miljoen moet bedragen. Aangezien er € 2,5 miljoen beschikbaar is in de voorziening, is er € 0,1 miljoen bijgestort in 2023. Conform de afspraken verrekenen we de mutaties met de voorziening met de Algemene Financieringsreserve.

Wij stellen u voor een bedrag van € 0,1 miljoen via resultaatbestemming te onttrekken aan de Algemene financieringsreserve.

 

Voorziening participatie Energiefonds Overijssel (EFO)
Wij hebben EFO op basis van de verstrekte middelen gewaardeerd op € 15,8 miljoen. Het eigen vermogen van EFO bedraagt, op basis van de concept jaarrekening 2023, per 31-12-2023 € 2,3 miljoen. Dat betekent dat de voorziening EFO € 13,5 miljoen moet bedragen. Aangezien er € 14,1 miljoen beschikbaar is in de voorziening, is er € 0,6 miljoen vrijgevallen in 2023. Conform de afspraken verrekenen we de mutaties met de voorziening met de Algemene Financieringsreserve.

Wij stellen u voor een bedrag van € 0,6 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve.

 

Afboekingen op lening Energiefonds Overijssel (EFO) door definitief oninbare investeringen in de portefeuille van EFO
Net als in 2022 en conform de gemaakte afspraken heeft EFO ook in 2023 oninbare investeringen direct ten laste van onze lening van € 200 miljoen gebracht. Het betreft twee afboekingen (een verkoop met verlies en een liquidatie) van in totaal € 0,8 miljoen. De lening aan EFO van oorspronkelijk € 200 miljoen bedraagt na de afboekingen van 2022 (€ 0,9 miljoen) en 2023 (€ 0,8 miljoen) nog € 198,3 miljoen.
De afboeking van € 0,8 miljoen hebben we ten laste van het resultaat 2023 geboekt. Conform de afspraken verrekenen we deze afboeking met de Algemene Financieringsreserve.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,8 miljoen via resultaatbestemming te onttrekken aan de Algemene financieringsreserve.  

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Onder deze alinea worden de resultaatbestemmingsvoorstellen en begrotingswijzigingen weergegeven die betrekking hebben op toevoegingen aan andere reserves dan de algemene financieringsreserve.

RESULTAATBESTEMMINGEN

Prestatie 114 Voorstel voor resultaatbestemming
Wij stellen u voor om de voordelen ten opzichte van de begroting voor de onderdelen tijdelijk beheer (€ 0,2 miljoen) en Grond voor Grond (€ 0,1 miljoen) ter grootte van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.  

Prestatie 4.6.6 N307 Voorstel tot toevoeging van € 90.000 aan het investeringskrediet 2023, vanuit de buffer voor prijsindexering:
Wij stellen u voor om vanwege de hogere lasten als gevolg van indexaties via resultaatbestemming € 90.000 toe te voegen aan het investeringskrediet voor de N307 en hiervoor een storting te doen in de Reserve dekking kapitaallasten activa. Daarmee kunnen de toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt.

Buffer voor prijsindexering
In 2023 was een buffer voor prijsindexering beschikbaar van € 8,25 miljoen. Hiervan resteert € 5,4 miljoen. In de begroting 2024 is het voorstel opgenomen om uit deze resterende buffer € 5,0 miljoen toe te voegen aan de incidentele buffer in 2024 voor het opvangen van primair inflatie-gerelateerde kostenstijgingen voor infrastructurele projecten en de voorziening beheer en onderhoud. Bij deze jaarrekening stellen wij u hiertoe een resultaatbestemming voor van € 3,5 miljoen ten gunste van de hiervoor genoemde incidentele buffer in de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel . Voor € 1,5 miljoen zijn de bij de begroting 2024 beoogde kosten al in 2023 gerealiseerd.

Decembercirculaire Provinciefonds

Middels de decembercirculaire 2023 van het Provinciefonds zijn een aantal decentralisatie-uitkeringen aangekondigd. Deze uitkeringen zijn in december 2023 ontvangen van het Rijk. De bestedingen vinden plaats in 2024. Daarom worden onderstaande resultaatbestemmingen  voorgesteld.

 • Decentralisatie-uitkering Aanpak vakantieparken

De provincies ontvangen een financiële impuls van € 40.000 per provincie voor de vervolgaanpak op vakantieparken en met name voor het verder verbeteren van de registratie van vakantieparken. 

Wij stellen u voor om het beschikbaar gestelde rijksbudget van € 40.000 toe te voegen aan begroting 2024 onder prestatie 715.

 • Decentralisatie-uitkering Weerbaar bestuur kleine gemeenten

Om de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten, wordt aan alle 12 provincies een eenmalige bijdrage verstrekt € 75.000 per provincie. Deze middelen komen vanuit het programma Weerbaar Bestuur. Een eerdere financiële impuls vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals opgenomen in paragraaf 3.2.1 van de septembercirculaire 2022 heeft ertoe geleid dat provincies capaciteit hebben ingezet voor het vergroten van de slagkracht tegen ondermijning, bijvoorbeeld door het versterken van de capaciteit voor de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) bij gemeenten of door het opvolgen van aanbevelingen uit weerbaarheidsscans. De komende impuls biedt de kans om de aanjagende rol van de provincie verder te versterken.

Wij stellen u voor om het beschikbaar gestelde rijksbudget van € 75.000 toe te voegen aan begroting 2024 onder prestatie 716.

 • Decentralisatie-uitkering Novex

De middelen die via deze decentrale-uitkering beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor de verdere uitwerking van het programma Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. In het provinciale startpakket fysieke leefomgeving zijn nationale opgaven uit een twintigtal rijksprogramma’s gebundeld. Provincies zijn gevraagd om deze nationale opgaven samen met decentrale opgaven ruimtelijk in te passen en te ordenen in ruimtelijke voorstellen. Hen is gevraagd om dit met gemeenten en waterschappen te doen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden hier onderdeel van zijn. Op basis van deze provinciale voorstellen is het de bedoeling om ruimtelijke arrangementen af te sluiten met wederkerige bestuurlijke afspraken tussen Rijk en provincies. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor inhuur van capaciteit of expertise, zowel voor de ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen als voor ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden. Het gaat om een vast bedrag van € 300.333 per provincie.

Wij stellen u voor om het beschikbaar gestelde rijksbudget van 0,3 miljoen toe te voegen aan begroting 2024 onder prestatie 112.

 • Decentralisatie-uitkering Restauraties grote monumenten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben in 2012 afgesproken dat het verlenen van subsidies voor restauraties van niet-woonhuis rijksmonumenten via de provincies verloopt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarvoor structureel € 20 miljoen in het provinciefonds gestort. Zie ook paragraaf 3.11 van de meicirculaire 2012. De provincies matchen de bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en richten subsidieregelingen in op basis van de noden in de betreffende provincie. Eerder is al gebleken dat het beschikbare budget niet toereikend is voor hele grote restauraties. Omdat eigenaren moeite hebben om deze grote restauratieopgaven te financieren is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met provincies in gesprek over een gezamenlijke aanpak voor de langere termijn. Met de provincies is afgesproken om in nieuwe bestuurlijke afspraken uit te werken hoe deze gezamenlijke aanpak van Rijk en provincies bij grote restauraties van rijksmonumenten eruit ziet. Hier worden ook de gemeenten bij betrokken. Een groot aantal grote monumenten kan daar niet op kan wachten en moet dringend worden gerestaureerd. In 2023 wordt daarom eenmalig extra budget beschikbaar gesteld om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te kunnen ondersteunen. Er wordt een bedrag ad € 1.211.595 beschikbaar gesteld aan de Provincie Overijssel. 

Wij stellen u voor om het beschikbaar gestelde rijksbudget van 1,2 miljoen toe te voegen aan begroting 2024 onder prestatie 611.

BEGROTINGSWIJZIGINGEN
Om de jaarrekeningresultaten door te vertalen naar de begroting 2024 en verder, worden hieronder de begrotingswijzigingsvoorstellen gepresenteerd.  Bij akkoord worden deze verwerkt op de begroting 2024.

Prestatie 114 Voorstel voor begrotingswijziging (PS)
Naast de compartimenten voor onder andere tijdelijk beheer en Grond voor Grond bevat de Algemene reserve grondzaken een risicobuffer. Deze risicobuffer is via de Nota grondbeleid genormeerd op 10% van de boekwaarde van de restgronden. Op basis van die normering kan een bedrag van € 0,3 miljoen vrijvallen uit de Algemene reserve grondzaken. Wij stellen u voor dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve.  Deze begrotingswijziging wordt verwerkt bij Kerntaak 20 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen).

Prestatie 356 Voorstel tot aframing Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KVO) ten gunste van de Algemene Risico Reserve

Door de lagere besteding in 2023 op het KvO budget (zie prestatie 356 voor een nadere duiding van deze middelen) kan bij het jaarverslag € 1,0 miljoen teruggestort worden naar de Algemene Risico Reserve. Wij stellen u voor om € 1,0 miljoen van het voorfinancieringsbudget te laten vrijvallen en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 356 en toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve. 

Prestatie 467 Voorstel tot aframing investeringskrediet en de reservering in de RDKA van project Vechtdalverbinding

In de Paragraaf investeringen rapporteren wij onder andere over het project Vechtdalverbinding (N340). Daarbij wordt aangegeven dat het investeringsbudget met € 8,8 miljoen kan worden verlaagd. Dit heeft gevolgen voor de mutaties van de reserves. Deze mutaties worden onder dit item 'Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen' verantwoord. Als gevolg van de verlaging van het investeringsbudget kan € 8,8 miljoen vrijvallen uit de Reserve dekking kapitaallasten activa. Wij stellen u dan ook voor om dit bedrag te onttrekken aan deze reserve. Verder stellen wij u voor deze vrijvallende middelen als volgt te bestemmen:
- een bedrag van € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene risicoreserve, ter dekking van eventueel niet verhaalbare garantieclaims in de afronding van dit project. 
- Een bedrag van € 1,5 miljoen te behouden binnen de Reserve dekking kapitaallasten activa om de middelen in deze reserve volledig af te stemmen op de gerealiseerde investering.
- Een bedrag € 5,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve.
- Zoals voorgesteld bij de prestaties 4.6.7 en 4.7.2 een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur, ter dekking van de kosten voor nazorg voor de groenaanleg langs de N340.

Bij prestatie 4.6.7 en 4.7.1  wordt in aanvulling op bovenstaande mutaties voorgesteld om een structureel budget van € 11.000 beschikbaar te stellen voor groenonderhoud langs de N340, ten laste van de structurele begrotingsruimte.

SVn leningen
Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2023 wordt voorzien in afdekking van de deelneming Enexis door vrijvallende middelen binnen de AFR als gevolg van een daling van het uitstaande saldo aan SVn-leningen. Door vervroegde aflossingen is er ultimo 2023 vrije ruimte ontstaan op de SVn startersleningen en SVn duurzaamheidsleningen van respectievelijk € 0,4 miljoen en € 0,2 miljoen. Door deze vervroegde aflossingen liggen de aflossingen in de komende boekjaren op een lager niveau. Om de onttrekkingen uit de Algemene financieringsreserve met oormerking SVn en gelijktijdige toevoeging voor de oormerking Enexis aan te laten sluiten op het gewijzigde aflossingspatroon, stellen wij u de onderstaande begrotingswijzigingen voor:
SVn Startersleningen
2024: € 0,4 miljoen extra onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
2025: € 13.000 minder onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en minder toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
2026: € 13.000 minder onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en minder toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
2027: € 13.000 minder onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en minder toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
2028: € 13.000 minder onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en minder toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
SVn Energieleningen
2024: € 0,2 miljoen extra onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
2025: € 5.000 minder onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en minder toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
2026: € 5.000 minder onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en minder toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
2027: € 5.000 minder onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en minder toevoegen aan AFR met oormerking Enexis
2028: € 5.000 minder onttrekken uit AFR met oormerking Svn Energieleningen en minder toevoegen aan AFR met oormerking Enexis

Niet bestede KVO-budgetten met einddatum 2023

Ultimo 2023 is sprake van niet bestede KVO-budgetten met een einddatum van 2023. De budgetten vallen vrij na het verstrijken van de einddatum. In totaal gaat het om € 12,9 miljoen. Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met een vrijval van 6,5 miljoen als gevolg van niet bestede KVO-budgetten. Wij stellen u voor om de extra vrijval, ter grootte van € 6,4 miljoen, toe te voegen aan de Algemene reserve. Onderstaand is een specificatie van de vrijvallende budgetten opgenomen.

 • U-KVO reserve prestatie 122 ad € 30.000
 • U-KVO reserve prestatie 123 ad 0,2 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 141 ad 0,1 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 142 ad 0,3 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 143 ad € 16.000
 • U-KVO reserve prestatie 231 ad 6,5 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 241 ad € 73.000
 • U-KVO reserve prestatie 315 ad € 6.000
 • U-KVO reserve prestatie 316 ad € 79.000
 • U-KVO reserve prestatie 321 ad 1,1 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 322 ad 0,3 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 333 ad 0,2 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 334 ad € 84.000
 • U-KVO reserve prestatie 355 ad 0,1 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 356 ad € 18.000
 • U-KVO reserve prestatie 413 ad € 24.000
 • U-KVO reserve prestatie 421 ad 0,7 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 431 ad 0,4 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 441 ad 0,1 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 451 ad 0,5 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 531 ad 0,7 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 711 ad 0,2 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 712 ad 0,2 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 713 ad € 68.000
 • U-KVO reserve prestatie 721 ad 0,2 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 724 ad 0,4 miljoen
 • U-KVO reserve prestatie 731 ad € 37.000

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In dit hoofdstuk maken wij alle overige lasten en baten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
10.0 Overhead
10.0.0 Overhead 30.344 578 30.922 26.705 4.217 1.315
Totaal 10.0 Overhead 30.344 578 30.922 26.705 4.217 1.315
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 30.229 2.509 32.738 33.051 -314 0
Totaal 10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead 30.229 2.509 32.738 33.051 -314 0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend 4 0 4 3 1 0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 296 0 296 210 86 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -4.108 4.008 -100 -1.661 1.560 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen -3.808 4.008 200 -1.448 1.648 0
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 5.791 -96 5.695 0 5.695 0
Totaal 20.20 Onvoorzien 5.791 -96 5.695 0 5.695 0
Totaal Lasten 62.556 6.998 69.554 58.309 11.245 1.315
Baten
10.0 Overhead
10.0.0 Overhead 742 1 744 1.099 -355 0
Totaal 10.0 Overhead 742 1 744 1.099 -355 0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 97 0 97 1.544 -1.446 0
Totaal 10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead 97 0 97 1.544 -1.446 0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 115.500 2.500 118.000 117.755 245 0
20.00.2 Algemene uitkeringen 230.308 14.532 244.841 246.747 -1.906 0
20.00.3 Dividend 12.472 29.524 41.996 42.016 -20 0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 2.420 30.000 32.420 33.105 -685 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -9.706 9.706 0 198 -198 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 350.995 86.262 437.257 439.821 -2.564 0
Totaal Baten 351.834 86.263 438.098 442.464 -4.366 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting prestatie
10.0.0 Overhead - ONS - Verhogen digitale weerbaarheid Resultaatbestemming -82 0 82 -82 Bij ONS is er een voordeel te melden van ca € 938.000, welke veroorzaakt wordt door lagere (klantspecifieke) afname van uren door de provincie bij het ONS en besparing bij het mobiele telefooncontract. Het totaal voordelig resultaat van ONS is € 1,9 miljoen (resultaat voor storting in de reserve MJB is € 3,3 miljoen). Van dit resultaat krijgt de provincie een bedrag van € 558.000 retour over 2023. We stellen voor het restant bedrag van het project verhogen digitale weerbaarheid € 82.000 over te hevelen via resultaatbestemming naar 2024 aangezien dit project in 2024 wordt afgerond.
10.0.0 Overhead - Archiveringsproject (E-depot) Resultaatbestemming -234 0 234 -234 Het archiveringsproject (E-depot) is in volle gang. Echter zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd en alle dossiers verder gedigitaliseerd. Deze digitalisering verwachten we in 2024 af te ronden. We stellen voor het restant bedrag ad € 233.500 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024.
10.0.0 Overhead - Implementatie omgevingswet (van prestatie 115) Resultaatbestemming -300 0 300 -300 Op het budget van € 1,06 miljoen is een bedrag overgebleven van € 0,78 miljoen. Deze middelen zijn nog niet nodig geweest, omdat de wet nog niet in werking is getreden. Denk hierbij aan juridische kosten, personele kosten en programmakosten. Zoals bij de eerste en tweede monitor al gemeld doen we nu bij de jaarrekening een voorstel om het geld voor 2024, na inwerkingtreding, te reserveren om de overgang onder de omgevingswet goed te kunnen begeleiden. Ook is er geld nodig voor juridische kosten die pas duidelijk worden als de wet in werking is getreden, zoals bijvoorbeeld voor extra adviesinwinning, mogelijke fouten die ontstaan door het digitale stelsel of door interpretatie van de nieuwe wet. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 10.0 (overhead) van de begroting 2024.
10.0.0 Overhead - Toekomstvaste GIS Resultaatbestemming -248 0 248 -248 In 2023 is een aantal restant projectbudgetten niet besteed voor een totaal bedrag van € 1.756.000. De onderbesteding wordt vooral veroorzaakt door projecten die nog in de inventarisatiefase zitten. Ook krijgen enkele projecten (WOO en Wet en regelgeving) door aanpassing in de wetgeving in 2023, een andere inrichting en structuur (zie Openbaarheidsparagraaf). We stellen voor het bedrag van € 248.000 voor het project toekomstvaste GIS over te hevelen naar 2024, aangezien dit project in 2024 daadwerkelijk start.
10.0.0 Overhead - Digitalisering CA 20 GS Begrotingswijziging -452 0 452 -452 Dit KVO-budget is nog niet volledig uitgenut en conform de besluitvorming blijft dit restant budget beschikbaar via de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Zodoende kan dit geld in 2024 beschikbaar blijven voor de Impulsgelden digitale transformatie . We stellen voor het resultaat bedrag van € 451.600 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024. Wij stellen voor om het budget voor overheadkosten, onderdeel digitalisering CA 20, in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 451.600 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
Totaal -1315 0 1315 -1315

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
10.0.0 Bedrijfsvoering 58 0 -58 58 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Deze wijziging heeft betrekking op PS 007 Monitor Overijssel 2023-I
10.0.0 Bedrijfsvoering -211 0 211 -211 GS 101 Jaarstukken 2022 Impulsgelden digitalisering Coalitieakkoord 2020: De urgentie om een versnelling aan te brengen in onze digitaliserings- en datamogelijkheden is hoog. Wegens verloop van personeel en wisseling in aansturing heeft deze versnelling enige tijd stil gelegen en is er sprake van onderbesteding in 2022.  In Monitor 2022-II hebben wij aangekondigd u een resultaatbestemming voor te leggen voor het beschikbaar houden van de impulsgelden digitalisering. Tevens hebben wij voorgesteld om de einddatum van deze KvO middelen te verlengen met een jaar van 2023 naar 2024. Wij willen onze inzet in 2023 vergroten. Dit willen wij doen door deze impulsmiddelen, vooruitlopend op het PPLG,  in te zetten voor digitalisering in stikstofvraagstukken. Concreet wordt gesproken over de mogelijkheden van digital-twin (een digitale weergave van de fysieke omgeving) om zo simulaties van verschillende scenario’s uit te kunnen voeren. Wij verwachten dat in de gebiedsprocessen bij alle berokken partijen hieraan behoefte bestaat. Het is de bedoeling dat we door de inzet van dit instrument snel de gevolgen voor de omgeving inzichtelijk kunnen maken. Het impulsgeld wordt ingezet om kennis en competenties van de organisatie te vergroten. Ethische vraagstukken worden daarin meegenomen. Deze versnelling vraagt mogelijk om aanschaf van nieuwe technologie (impuls op instrumenten) en (inhuur van) expertise.  Hierover vindt nog nadere afstemming plaats en indien nodig informeren wij u hierover. Wij hebben besloten om vanuit de overheadsbudgetten € 0,21 miljoen door te schuiven en in 2023 toe te voegen aan de budgetten voor impuls digitalisering.
10.0.0 Bedrijfsvoering -200 0 200 -200 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
10.0.0 Bedrijfsvoering 651 0 -651 651 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
10.0.0 Bedrijfsvoering 46 0 -46 46 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
10.0.0 Overhead 58 0 -58 58 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Generieke digitale infrastructuur (Meicirculaire Provinciefonds): Een centrale financiering draagt bij aan de gewenste bredere deelname en een hoger gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Tot en met 2022 werden de kosten voor het beheer en exploitatie van de GDI doorbelast aan de afnemers, zoals gemeenten en provincies. Deze doorbelasting leidde tot onzekerheid over de bijdragen die gemeenten en provincies moesten doen aan de GDI. Vanaf het begrotingsjaar 2023 wordt de financiering van de GDI ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Om dat mogelijk te maken is in de Programmeringsraad GDI, waar de VNG en het IPO zitting in hebben, afgesproken dat alle gebruikers van de GDI een bijdrage leveren aan de centrale financiering door het ministerie van BZK. Voor de provincies betekent dit dat er in 2023 in totaal € 0,7 miljoen van de algemene uitkering van het provinciefonds naar de begroting van het ministerie van BZK wordt overgeheveld. Voor Provincie Overijssel gaat dit om € 58.000. Wij stellen u voor om de lasten in jaarschijf 2023 van prestatie 10.0 te verlagen met € 58.000.
10.0.0 Overhead - Catering en beveiliging -150 0 150 -150 PS 005 Jaarstukken 2022 Inbesteding catering en beveiliging: In 2022 hebben wij besloten onze catering- en beveiligingsdiensten in eigen beheer te nemen. Door het inbesteden van deze diensten zijn wij beter in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en te sturen op onze provinciale doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam en regionaal inkopen.  In ons vernieuwde hospitalityconcept wordt eigen personeel flexibel ingezet, hetgeen onze gastvrijheid en wendbaarheid ten goede komt.  De inbesteding van deze diensten brengen incidentele opstartkosten met zich mee. Zo moeten wij pin- en kassasystemen aanschaffen, (inkoop)systemen implementeren, producten aanschaffen (zoals kleding, schoonmaakproducten, e.d.) en onze (financiële) administratie inrichten. Deze kosten kunnen wij niet vanuit de lopende exploitatiebegroting 2023 dekken. Wij stellen u daarom voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,15 miljoen door te schuiven en in 2023 toe te voegen aan de budgetten voor catering en beveiliging.
10.0.0 Overhead - Informatiebeveiliging -70 0 70 -70 PS 005 Jaarstukken 2022 Informatiebeveiliging: In de decembercirculaire is voor alle provincies in totaal € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld om provinciale organisaties certificeerbaar te maken voor de ISO 27001 norm. Overijssel ontvangt circa € 70.000 voor deze taak. Wij streven ernaar om in 2023 certificeerbaar te zijn en stellen u voor de provinciefondsmiddelen beschikbaar te houden in 2023 en toe te voegen aan de budgetten voor informatiebeveiliging.
10.0.0 Overhead - Shared Service Center ONS -455 0 455 -455 PS 005 Jaarstukken 2022 Uitloop projecten Shared Service Center ONS: Shared Service Center Ons (SSC Ons) is in 2022 met toestemming van partners gestart met een aantal projecten om haar dienstverlening en informatieveiligheid te verbeteren (bijvoorbeeld projectkosten Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW)). De benodigde middelen hiervoor waren gereserveerd in onze Begroting 2022. Daadwerkelijke betaling aan Ons vindt plaats op basis van realisatie. Door personele krapte bij Ons, de omvang en complexiteit van projecten heeft Ons meer tijd nodig om de projecten te realiseren. In haar eigen Jaarverslag 2022 zal Ons u hierover informeren. Door uitloop zijn de door Overijssel in 2022 gereserveerde middelen  niet besteed.  Ons verwacht de projecten in 2023 te realiseren. Als opdrachtgever sturen wij hierop. Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,455 miljoen door te schuiven en in 2023 toe te voegen aan de budgetten voor SSC Ons.
10.0.0 Overhead - Wet Open Overheid -335 0 335 -335 PS 005 Jaarstukken 2022 Wet Open Overheid: Bij de Monitor 2022-II hebben wij u gemeld dat wij u een resultaatbestemming voorleggen voor implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). Via het provinciefonds hebben wij in 2022 € 335.485 ontvangen. Wij willen deze middelen inzetten om een projectorganisatie in te richten,  onze systemen verder 'WOO-proof' te maken en aan te sluiten op landelijke publicatieplatforms. Zo blijven wij voldoen aan de WOO.  De provinciefondsmiddelen zijn in 2022 nog niet besteed omdat voorbereidende werkzaamheden door vaste formatie is opgepakt. In 2023 verwachten wij een versnelling van onze activiteiten (en daarmee een piek in kosten). Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,335 miljoen door te schuiven en in 2023 toe te voegen aan de budgetten voor uitvoering en implementatie van de WOO.
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead 432 0 -432 432 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Overheveling budgetten thuiswerk- en Internetvergoeding: In de CAO provincies is afgesproken dat medewerkers recht hebben op een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per thuiswerkdag en een Internetvergoeding van € 1 netto per thuiswerkdag. Het door u bij de Begroting 2023 beschikbaar gestelde budget van € 0,23 miljoen is destijds tijdelijk ondergebracht bij het onderdeel personeelsgebonden kosten. Wij stellen u voor het budget van € 0,23 miljoen over te hevelen naar het onderdeel Bedrijfsvoering. Deze overheveling is budgettair neutraal. Overheveling budget uitbreiding mobiliteitsregeling: Bij de Begroting 2023 heeft u in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap ingestemd met een gerichte verbreding van de mobiliteitsregeling. Het door u beschikbaar gestelde budget van € 0,2 miljoen is tijdelijk ondergebracht bij het onderdeel personeelsgebonden kosten. Wij stellen u voor het budget van € 0,2 miljoen over te hevelen naar het onderdeel Bedrijfsvoering. Deze overheveling is budgettair neutraal.
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead -2213 0 2213 -2213 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead -651 0 651 -651 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead -46 0 46 -46 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
20.00.1 Lokale heffingen 1500 1500 0 1500 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
20.00.1 Lokale heffingen 1000 1000 0 1000 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Meicirculaire (met resultaateffect): Afrekening 2022 De algemene uitkering 2022 is definitief vastgesteld, de afrekening over 2022 vindt plaats in 2023. Voor Overijssel resulteert dat in een plus van € 1.000.000.
20.00.2 Algemene uitkeringen 4519 4519 0 4519 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
20.00.2 Algemene uitkeringen 10014 10014 0 10014 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II De teksten van de wijzigingen kunt u vinden bij "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen", onder het kopje "Algemene dekkingsmiddelen".
20.00.3 Dividend 29524 29524 0 29524 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Dividend Enexis uit verkoop Fudura: Netwerkbedrijf Enexis heeft in 2022 haar dochter Fudura verkocht en hierop een boekwinst gerealiseerd van € 1,1 miljard. De aandeelhouders van Enexis hebben ervoor gekozen om hiervan € 1 miljard binnen Enexis te laten voor investeringen in de energietransitie en € 100 miljoen uit te laten keren als dividend. U bent met de statenbrief van 18 januari 2023 (kenmerk D2023-01-005519) in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de bestemming van de boekwinst Fudura. Omdat de provincie Overijssel (afgerond) 19,7% van de aandelen bezit, is in 2023 eenmalig € 19,7 miljoen in 2023 ontvangen. Deze baten komen ten gunste van de algemene middelen en maken deel uit van de integrale afweging. Wij stellen u voor om de dividendopbrengst Enexis in de begroting 2023 te verhogen met € 19,7 miljoen. Dividend Enexis regulier: Het dividend Enexis dat in 2023 over het boekjaar 2022 is uitgekeerd over de reguliere winst (dus zonder de boekwinst op Fudura) aan de provincie Overijssel bedraagt € 18,3 miljoen. We hadden dit al gemeld in de 2e Monitor 2022. In de begroting 2023 is € 9,8 miljoen opgenomen. De extra baten van € 8,5 miljoen komen ten gunste van de algemene middelen en maken deel uit van de integrale afweging. Wij stellen u voor om de dividendopbrengst Enexis in de begroting 2023 te verhogen met € 8,5 miljoen. Dividend Wadinko: In 2021 is het dividendbeleid van Wadinko vastgesteld door de aandeelhouders. Voor de provincie Overijssel betekent dit dat, indien Wadinko voldoet aan de gestelde voorwaarden voor dividenduitkering, ze jaarlijks € 375.000 uitkeert aan dividend. In 2023 ontvangen we over het jaar 2022 € 375.000. Ook voor de komende jaren is de kans zeer reëel dat deze dividendbate uitgekeerd wordt. Tot nu toe hebben we geen dividendbate in onze begroting opgenomen. We stellen u voor om met ingang van het boekjaar 2023 jaarlijks een dividendbate Wadinko in de begroting op te nemen van € 375.000, waarvan (conform de huidige afspraken) 60% structureel en 40% incidenteel. De baten komen ten gunste van de algemene middelen. Dividend BNG Bank: Over het boekjaar 2022 keert de BNG Bank in 2023 € 0,2 miljoen dividend uit. Aangezien deze opbrengst niet is begroot, betekent dit een meevaller van € 0,2 miljoen. De afgelopen jaren hebben we steeds een dividenduitkering in de orde van grootte van € 0,2 miljoen ontvangen. Ook naar de toekomst toe is het reëel te veronderstellen dat de BNG Bank jaarlijks dividend uitkeert. Tot nu toe hebben we geen dividendbate in onze begroting opgenomen. We stellen u voor om met ingang van het boekjaar 2023 jaarlijks een dividendbate BNG Bank in de begroting op te nemen van € 0,2 miljoen, waarvan (conform de huidige afspraken) 60% structureel en 40% incidenteel. De baten komen ten gunste van de algemene middelen. Lening BNG Bank: We hebben in 2016 een lening van € 25 miljoen verstrekt aan de BNG Bank. Jaarlijks heeft de BNG Bank het recht (dus niet de plicht) om per 16 mei de lening volledig af te lossen. Op 2 mei 2023 heeft de BNG Bank aangegeven om de lening niet af te lossen per medio mei 2023. Dat betekent dat we nog (minimaal) een jaar een rentebate van € 1,2 miljoen ontvangen, toe te rekenen aan 2023 (medio mei - december) en 2024 (januari - medio mei). Deze werkwijze is conform voorgaande jaren. Wij stellen u voor om de rentebate over de BNG Banklening toe te voegen aan de begroting 2023 (€ 0,8 miljoen) en de begroting 2024 (€ 0,4 miljoen). De baten komen ten gunste van de algemene middelen.
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 15000 15000 0 15000 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Rentebaten over schatkistsaldo en leningen aan decentrale overheden: Conform de wet Fido stallen we (het overgrote deel) van onze tijdelijk overtollige liquiditeiten bij de Rijksschatkist. De afgelopen jaren was het rendement daarop nihil (0% rente). Eind 2022 is daar verandering in gekomen en ontvangen we rente over ons saldo bij de schatkist. Ook maken we nu (beperkt) gebruik van de depositofaciliteit bij de schatkist, wat ook rentebaten genereert. Tenslotte zijn we, vanwege de gestegen rente, met ingang van 2023 begonnen om (beperkt) leningen te verstrekken aan decentrale overheden (gemeenten). Dit is een uitzondering die de wet ons biedt op het verplichte schatkist bankieren. Het uitzetten van leningen bij decentrale overheden levert veelal een hoger rendement (rentepercentage) dan de schatkist. Meerjarig is in de begroting nog geen rekening gehouden met rentebaten over het saldo op de schatkistrekening en de verstrekte leningen aan decentrale overheden. Op basis van een voorzichtige raming schatten we in dat de genoemde rentebaten in 2023 ongeveer € 15 miljoen bedragen. Voorzichtigheidshalve stellen we voor om eenzelfde baat incidenteel op te nemen in de jaarschijf 2024. Wij stellen u voor om de rentebaten over het schatkistsaldo en over de uitgezette leningen aan decentrale overheden toe te voegen aan de begroting; € 15 miljoen voor de jaarschijf 2023 en € 15 miljoen voor de jaarschijf 2024. Deze extra baten komen ten gunste van de algemene middelen en zijn onderdeel van de integrale afweging.
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 15000 15000 0 15000 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Rentebaten: Voor 2023 en voor 2024 hebben we aan rentebaten op de rekeningcourant bij de schatkist, de depositofaciliteit bij de schatkist en op leningen aan decentrale overheden (gemeenten) per jaarschijf  € 15 miljoen begroot. De afgelopen maanden heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente sterk verhoogd. Dit betekent een hoger rentepercentage bij de schatkist. Ook is ons saldo bij de schatkist gedurende 2023 hoger dan vooraf ingeschat. Dit leidt tot hogere rentebaten in 2023 en 2024. We verwachten voor 2023 een extra rente opbrengst van in totaal € 15 miljoen. Hiermee komen de rentebaten op de betreffende renteposten uit op € 30 mln. Ook voor de jaarschijf 2024 verwachten we hogere rentebaten. Omdat dit verder in de tijd ligt, is de onzekerheid over het saldo en rentepercentage groter. Daarom ramen we de extra rentebaten voor deze jaarschijf conservatiever op € 10 miljoen. De totale rentebaten over 2024 op de betreffende renteposten bedragen dan € 25 miljoen. De rentebaten komen ten gunste van de algemene middelen. We nemen de rentebaten steeds voor één jaar vooruit op. Bij de perspectiefnota 2025 nemen we dan rentebaten 2025 op, gebaseerd op de dan bekende informatie. We stellen u voor om de rentebaten 2023 te verhogen met € 15 miljoen en de rentebaten 2024 te verhogen met € 10 miljoen.
20.00.5 Overige alg dekkingsmiddelen 0 9706 9706 0 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Administratieve correctie (budgetneutraal): Bij de Begroting 2023 is bij de algemene dekkingsmiddelen per abuis een negatieve structurele bate en een negatieve structurele last gepresenteerd van 9,7 miljoen (Decentraal spoor vanuit Provinciefonds). Deze 2 negatieve posten hadden budgetneutraal tegen elkaar weggestreept moeten worden. Deze presentatiecorrectie verwerken we bij deze monitor (ophogen last en ophogen bate). Meerjarig is deze correctie reeds verwerkt bij de Begroting 2024. Wij stellen u voor de lasten en baten onder kerntaak 20 budgettair neutraal te verhogen met € 9,7 miljoen.
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 5698 0 -5698 5698 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
20.20.1 Onvoorzien -2949 0 2949 -2949 PS 005 Jaarstukken 2022 Dit budget wordt meegenomen als restant buffer onvoorzien indexering naar 2023
20.20.1 Onvoorzien 2420 0 -2420 2420 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Prijsindexering beheer en onderhoud: De kosten op het gebied van infrastructuur zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de inflatie binnen de GWW-sector. De prijsindex van de GWW-sector wijkt in 2022 en 2023 veel af van de HICP. In 2022 is de begroting daarop reeds structureel bijgesteld. In 2023 is de prijsindex van de GWW-sector circa 13%. Dat is 10% hoger dan waar de begroting mee is geïndexeerd per 2023. Deze kosten zijn onontkoombaar. In de dagelijks onderhoudscontracten is indexatie conform de GWW-index opgenomen. Dit betekent, dat de eenheidsprijzen automatisch verhoogd worden en dat hier extra middelen voor benodigd zijn. Het voorstel is om daarvoor aanspraak te maken op de algemene buffer voor indexeringen. De onderhoudscontracten worden geïndexeerd conform de GWW-index. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,57 miljoen te onttrekken aan de toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1 van de begroting 2023. Prijsindexering brug- en sluisbediening: Het huidige budget voor de inhuur van brug- en sluisbediening is door de nieuwe tariefstijgingen, ontoereikend. De gesprekken over de nieuwe tarieven lopen nog. Duidelijk is dat de extra kosten zeker € 0,2 miljoen bedragen. Wij stellen u voor om dit bedrag te onttrekken aan de toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1 van de begroting 2023. Over de verdere uitkomsten van de lopende gesprekken informeren wij u indien nodig via Monitor Overijssel 2023-II. Stijgende kosten Shared Service Center Ons door loon- en prijsstijgingen: Medewerkers van SSC Ons zijn verbonden aan de CAO-gemeenten. De budgettaire gevolgen van de recent afgesloten CAO-gemeenten zijn hoger dan ten tijde van het opstellen van de Ons begroting 2023 (in het voorjaar van 2022) waren voorzien. Tevens zijn door de hoge inflatie de prijzen die leveranciers rekenen voor het leveren van soft- en hardware sterker gestegen dan destijds voorzien. Dekking voor deze autonome ontwikkeling kan niet gevonden in de bestaande exploitatiebudgetten. Wij stellen u voor om het exploitatiebudget voor SSC Ons vanaf jaarschijf 2023 structureel te verhogen met € 0,37 miljoen ten laste van de buffer voor prijsindexeringen. Prestatie 466 N307: Wij stellen voor om extra indexatielasten ad € 1,1 incidenteel toe te voegen aan de dekkingsmiddelen voor het investeringskrediet in de Reserve Dekking kapitaallasten activa en ten laste te brengen van de algemene reservering voor indexatie. Het voorstel is om het investeringskrediet in 2023 te verhogen met € 0,63 miljoen en in 2024 met € 0,463 miljoen. Paddenpol: De begrote kosten voor de realisatiefase van het project Paddenpol stijgen van €17,5 miljoen naar €35 miljoen. Een deel van de kostenstijging wordt veroorzaakt door prijsindexering (31%). Het prijspeil is daarmee geactualiseerd van 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2023. Op 29 juni is er bestuurlijk overleg waarin van de deelnemende partijen onder andere een standpunt wordt gevraagd over hun bijdrage in de meerkosten. De provinciale bijdrage helpt om andere partijen te overtuigen de verdere meerkosten te dragen, waardoor doorgang van het project mogelijk blijft. Wij stellen voor om naast de oorspronkelijke bijdrage van € 2.000.000 een aanvullende eenmalige bijdrage ten laste van de buffer voor prijsindexatie van € 650.000 te doen. Deze wijziging wordt verwerkt in Kerntaak 20 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen).
20.20.1 Onvoorzien 625 0 -625 625 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
Totaal 79265 86262 6997 79265