Status prestaties

Provinciale heffingen

Provinciale heffingen

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel.

We heffen de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting volgens artikel 222 van de Provinciewet. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. De opbrengsten uit de opcenten MRB zijn afhankelijk van het opcententarief en de volumes (het aantal voertuigen, de categorie-indeling en het gewicht van de voertuigen).

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het ledig gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en de brandstofsoort (benzine, diesel, LPG). De Belastingdienst int de opcenten voor de provincies.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Wij leggen heffingen op in het kader van de opcenten motorrijtuigenbelasting, leges, precario, grondwateronttrekkingen en de nazorg van stortplaatsen . Het beleidskader daarvoor is opgenomen in de Belastingverordening Overijssel. Daar vindt u ook de vastgestelde tarieven.

Opcenten motorrijtuigenbelasting
Het Rijk stelt de maximale hoogte van de opcenten vast. Het maximale opcententarief voor 2023 is bepaald op 125,8% (2022: 118,4%). Het  provinciale opcententarief 2023 is door Provinciale Staten vastgesteld op 79,9%. In het Coalitieakkoord 2019-2023 was opgenomen dat wij geen lastenstijging willen voor onze inwoners. Daarom zijn de provinciale opcenten in 2023 blijven staan op het tarief van 79,9%.

Leges
Leges zijn een heffing voor een door de provincie geleverde administratieve dienst (vooral het verstrekken van stukken en het afgeven van vergunningen). In 2023 is de verordening vastgesteld die is aangepast op de omgevingswet. Deze verordening wordt gebruikt vanaf 1 januari 2024 (inwerkingtreding omgevingswet). 

Precario
Precario is een heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven provinciale grond of provinciaal water. Overijssel heft alleen nog precario van benzinepompinstallaties. De precario heffen we via een belastingaanslag.

Grondwaterheffing
Op basis van de Waterwet (artikel 7.74) zijn Provinciale Staten bevoegd om een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. De heffingsopbrengst gebruiken we onder andere voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade. De heffing leggen we op naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar.

Nazorgheffing stortplaatsen
De Wet Milieubeheer regelt dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële- en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de permanente nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. Wij moeten erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Uw Staten kunnen een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Wij leggen de heffing, gebaseerd op een besluit van uw Staten van 30 maart 1999, op aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de berekening van het doelvermogen vanaf het moment dat de nazorg start en op rendement- en inflatieprognoses. Door uw Staten is in 2020 besloten om alleen voor de stortlocatie Elhorst Vloedbelt een jaarlijkse heffing van € 40.000 te innen voor het te bereiken doelvermogen. Voor de andere 2 stortlocaties is de verwachting dat het doelvermogen door de te realiseren rendementen wordt gehaald.

Provinciale heffingen

Terug naar navigatie - Provinciale heffingen

Hieronder is weergegeven hoe de inkomsten uit de provinciale heffingen zijn opgebouwd. De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting beslaan ongeveer 98% van onze inkomsten uit heffingen. 

Provinciale heffingen x € 1.000
Geraamde opbrengst Gerealiseerde opbrengst
Opcenten motorrijtuigenbelasting €118.000 €117.755
Leges, precario en overige heffingen €1.248 €853
Grondwaterheffing €1.162 €1.203
Nazorgheffing stortplaatsen €40 €40

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Motorrijtuigenbelasting
In 2023 is een bedrag van € 117,8 miljoen aan opcenten ontvangen, hetgeen in lijn ligt met de begroting  en met de opbrengsten van voorgaand jaar.  De tellijst van de Belastingdienst ultimo december 2023 laat zien dat de omvang van het voertuigenbestand in Overijssel zeer licht gestegen is ten opzichte van 2022 (zie hieronder). Ook is het gemiddelde voertuiggewicht iets omhoog gegaan.

Opcenten Motorrijtuigenbelasting 2023
Peildata 31-12-2022 31-12-2023
Totaal voertuigen (bruto) 679.994 686.078
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 0,78% 0,89%
Aantal auto's (netto) 570.517 576.014
Motoren (netto) 43.745 41.140
Totaal voertuigen (netto) 614.262 617.154
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 0,63% 0,47%
Gemiddeld gewicht
Auto's (netto) 1.180 1.189
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 0,59% 0,76%
Gemiddelde heffingsgrondslag
Auto's (netto) 269,82 273,9
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,20% 1,51%
Aantal provinciale opcenten MRB 79,9 79,9
Stijging t.o.v. voorgaand jaar
Totale opbrengsten MRB 117.728.370 117.754.940
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,43% 0,02%

Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Hieronder is een vergelijkingstabel opgenomen van de opcenten per provincie. 

Opcenten provincies 2023
Groningen 95,7
Zuid Holland 95,7
Gelderland 93,0
Drenthe 92,0
Fryslân 87,0
Zeeland 82,3
Flevoland 82,2
Noord Brabant 80,8
Limburg 80,6
Overijssel 79,9
Utrecht 79,4
Noord Holland 67,9

Leges, precario en overige heffingen

Terug naar navigatie - Leges, precario en overige heffingen
Leges, precario en overige heffingen
Geraamde opbrengst Gerealiseerde opbrengst
Leges, precario en overige heffingen €1.248.030 €852.870
Beheer en onderhoud wegen €69.472 €65.594
Grondwaterbeheer €35.963 €74.449
Vergunningverlening milieubeheer €167.703 €221.167
Ontgrondingen €34.055 €41.452
Bescherming natuur en landschap €926.670 €363.177
Wet Luchtvaart €14.167 €5.897
Leges infrastructuur €0 €81.134

Leges, precario en overige heffingen

Leges
Er zijn minder opbrengsten binnengekomen dan begroot (€ 0,4 miljoen). Belangrijkste oorzaak is dat er minder vergunningen zijn verleend in het kader van de Wet Natuurbescherming. Hier staan ook lagere kosten tegenover. Daarentegen zijn er wel meer leges binnengekomen op de omgevingsvergunningen in het kader van de WABO en inkomsten voor de nieuwe legesheffing infrastructuur. 

Nazorgheffingen
De nazorgplannen voor de drie Overijsselse stortlocaties zijn in 2016 herzien. Voor de locatie Elhorst Vloedbelt is het vereiste doelvermogen zodanig gewijzigd dat we voorzien dat het doelvermogen niet gerealiseerd wordt op basis van het prognose-rendement. Voor de andere twee locaties is de verwachting dat het vereiste doelvermogen gerealiseerd gaat worden. Op basis van het verwachte langjarige fondsrendement en het nu aanwezige vermogen voor de locatie Elhorst Vloedbelt, resteert in 2082 een tekort van circa € 5,5 miljoen. Aan Twence (de beheerder) is daarom per 1 januari 2020 een jaarlijkse heffing opgelegd van € 40.000.

Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Kwijtscheldingsbeleid

In de Belastingverordening Overijssel staat het kwijtscheldingsbeleid als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990. In artikel 4.4 van deze verordening staat dat wij geen kwijtschelding verlenen bij de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen. Verder kennen we geen innings- en kwijtscheldingsbeleid voor de opcenten Motorrijtuigenbelasting. De reden hiervan is dat niet wij, maar de Belastingdienst deze belasting int. De provincie heeft geen invloed op de wijze van inning of kwijtschelding.

Kostendekkenheid heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkenheid heffingen

De volgende tabellen geven de mate van kostendekkendheid van de heffingen weer.

Met betrekking tot de grondwaterheffing is het kostendekkingspercentage in 2023 hoger dan 100%. De opbrengst van de heffing grondwaterheffing hoeft per jaar niet gelijk te lopen met de kosten omdat er gebruik gemaakt wordt van een voorziening. De kosten die in verband met de uitvoering van de grondwatertaken worden gemaakt (onder andere voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade) kunnen in enige jaren hoger zijn dan de ontvangen heffing. In 2021 is in de Belastingverordening Overijssel 2022 de grondwaterheffing herzien voor de periode 2022-2024. Daarin is het tarief vastgesteld voor de grondwaterheffing vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024 op € 0,016 per m3 onttrokken grondwater. 

Vanaf 2023 worden er leges geheven voor de infrastructuur. 

Berekening kostendekkendheid leges Wet natuurbescherming Actuele Begroting 2023 Realisatie 2023 Berekening kostendekkendheid Ontgrondingenwet Actuele Begroting 2023 Realisatie 2023
Kosten taakveld(en) €747.315 €363.563 Kosten taakveld(en) €27.656 €33.832
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en) €747.315 €363.563 Netto kosten taakveld(en) €27.656 €33.832
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead €179.355 €70.292 Overhead €6.399 €8.120
BTW BTW
Totale kosten €926.670 €433.855 Totale kosten €34.055 €41.952
Opbrengst heffingen €926.670 €363.176 Opbrengst heffingen €34.055 €41.952
Dekkingspercentage 100% 84% Dekkingspercentage 100% 100%
- -
Berekening kostendekkendheid leges WABO Actuele Begroting 2023 Realisatie 2023 Berekening kostendekkendheid leges Waterwet Actuele Begroting 2023 Realisatie 2023
Kosten taakveld(en) €127.404 €178.360 Kosten taakveld(en) €27.262 €60.039
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en) €127.404 €178.360 Netto kosten taakveld(en) €27.262 €60.039
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead €40.300 €42.806 Overhead €8.700 €14.409
BTW BTW
Totale kosten €167.704 €221.166 Totale kosten €35.962 €74.448
Opbrengst heffingen €167.704 €221.166 Opbrengst heffingen €35.962 €74.448
Dekkingspercentage 100% 100% Dekkingspercentage 100% 100%
- -
Berekening kostendekkendheid leges Wet luchtvaart Actuele Begroting 2023 Realisatie 2023 Berekening kostendekkendheid grondwaterheffing Actuele Begroting 2023 Realisatie 2023
Kosten taakveld(en) €11.425 €4.756 Kosten taakveld(en) €1.367.769 €825.731
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen €- €- Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen €- €-
Netto kosten taakveld(en) €11.425 €4.756 Netto kosten taakveld(en) €1.367.769 €825.731
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead €2.742 €1.141 Overhead €99.231 €99.231
BTW BTW
Totale kosten €14.167 €5.897 Totale kosten €1.467.000 €924.962
Opbrengst heffingen €14.167 €5.897 Opbrengst heffingen €1.162.290 €1.203.309
Dekkingspercentage 100% 100% Dekkingspercentage 79% 130%
Berekening kostendekkendheid leges Infrastructuur Actuele Begroting 2023 Realisatie 2023
Kosten taakveld(en) €- €65.431
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen €- €-
Netto kosten taakveld(en) €- €65.431
Toe te rekenen kosten
Overhead €- €15.703
BTW
Totale kosten €- €81.134
Opbrengst heffingen €- €81.134
Dekkingspercentage 100%