27.087 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

27.087 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Wij streven naar een initiatiefrijk en cultureel levendig Overijssel. Cultuur en sociale kwaliteit verbinden mensen, heden en verleden en verschillende domeinen. Cultuur geeft uitdrukking aan de Overijsselse identiteit en bepaalt en vormt deze. Een rijke cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Wij zijn trots op het culturele klimaat in Overijssel. Dat is levendig, geworteld in onze boeiende historie met veel ruimte voor experiment en ontwikkeling. Iedereen krijgt de kans om mee te doen.

Er ontstaan nieuwe vormen van noaberschap, diensten en voorzieningen in een veranderend samenspel tussen organisaties, ondernemers, inwoners en gemeenten. Dit past bij Overijssel met zijn rijke verenigingsleven, krachtige lokale netwerken en actieve ondernemers. Onze prachtige omgeving en slim ingerichte openbare ruimte dagen uit tot activiteiten, individueel en samen. We stimuleren en ondersteunen deze initiatieven.

Wij dragen bij aan behoud en ontwikkeling van de Overijsselse culturele identiteit door onze inzet op erfgoed (waaronder streektaal en streekcultuur), cultureel aanbod, cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, erfgoed en op bibliotheken.

Overijsselaars bewegen hun leven lang, op hun eigen niveau en met hun een eigen doel. Vitale en gezonde Overijsselaars hebben meer energie om voor zichzelf te zorgen en initiatieven voor anderen te ontplooien. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning. Iedereen doet mee. We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. We werken samen met partners zoals andere overheden, organisaties, initiatiefnemers en bedrijven en benutten elkaars kennis, netwerken en talent. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Terug naar navigatie - 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen (6.1.1.). Wij zetten ons in voor grote restauraties van rijksmonumenten en het behoud van cultureel erfgoed (6.1.2). Met ons provincie-brede programma voor immaterieel erfgoed, nedersaksisch en streekcultuur en met het stimuleren van initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen houden we het verleden levend.

6.1.1 Materieel erfgoed

1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
2. Wij ontsluiten onze archeologische bodemvondsten en monitoren gemaakte afspraken hierover met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
3. Wij monitoren gemaakte afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten en  afspraken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.
4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 10 projecten mogelijk. In afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel stimuleren we tevens het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.
5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
6. Op het gebied van religieus erfgoed zetten wij in op het delen van kennis, het verbinden van mensen en organisaties en het bieden van inspiratie. We bieden onder andere een Overijsselse leerlijn aan. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.1.2 Immaterieel erfgoed

 1. Wij monitoren gemaakte afspraken met:
  • Collectie Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen;
  • Collectie Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen;
  • Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze landschapsgeschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven. Met deze organisaties maken we hierover tevens arrangementsafspraken.
 2. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
 3. Wij werken samen met het programma vrijetijdseconomie om erfgoed meer bekendheid te geven en toegankelijker te maken voor een breed publiek.
 4. Wij maken ten minste 65 projecten mogelijk met het Fonds Kleine culturele initiatieven (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds (zie ook 6.3.1.).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Terug naar navigatie - 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

In een cultuurconvenant 2021-2024 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van culturele instellingen  Wij stimuleren een gezond productieklimaat, waarin makers en podia  voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering. 

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
3. Wij maken voor de periode 2023-2024 prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
4. Wij monitoren de samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024 en besluiten over onze positionering en toekomstige samenwerking in landsdeel Oost.
5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen  en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de versterking van het professionele maakklimaat kunst en cultuur in Overijssel.
6. Wij evalueren de instrumenten die met het programma Versterking culturele sector zijn ontwikkeld, zoals de regeling Versterking Maakklimaat, de leergang Leiderschap in Cultuur (LinQ) en het project De Generator en passen of vullen de instrumenten zo nodig en mogelijk aan.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

1. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel) over de professionalisering van de aangesloten theaters en  hun programmering van het zo genaamde kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
2. Wij evalueren de regeling waarmee wij experimenten mogelijk maken die onder andere zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden en besluiten over al dan niet voortzetting van dit instrument (zie ook 6.2.1.).
3. Wij monitoren de afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en met onze nieuwsbrieven.
5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met de acht culturele organisaties en de drie regionale projecten ter versterking van het professionele maakklimaat in Overijssel (zie ook  6.2.1 ). 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Terug naar navigatie - 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Op basis van het landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023, het Overijsselse Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2019-2026 en het Cultuurconvenant  Oost-Nederland 2021-2024 stimuleren wij dat onze partners zich inzetten voor e goed cultuuronderwijs (6.3.1) en voor talentontwikkeling (6.3.3).

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

1. Wij maken in ten minste drie gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarbij we ons ook in het bijzonder richten op het speciaal onderwijs en waarin de financiering en borging centraal staan. Hierover maken wij afspraken met Rijnbrink die deze partners ondersteunt.
3. Wij maken ten minste 20 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
4. In ten minste 12 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
5. Wij maken met ten minste 12 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk met het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

6.3.3 Talent heeft de toekomst

1. Wij maken voor 2023-2024 prestatieafspraken met Stichting Poppunt Overijssel over de versterking van haar netwerkfunctie en haar rol ten aanzien van talentontwikkeling in de popsector.
2. Wij monitoren de cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
3. Wij evalueren de instrumenten die met het programma Versterking culturele sector zijn ontwikkeld, zoals de regeling Versterking maakklimaat Overijssel en passen of vullen de instrumenten zo nodig en mogelijk aan.
4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Terug naar navigatie - 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken ondersteunen wij het Overijsselse bibliotheeknetwerk, bevorderen wij het interbibliothecair leenverkeer en stimuleren wij bibliotheekinnovatie. De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer tot een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te lezen èn te leren, voor lokale organisaties en initiatieven. Bibliotheken worden met succes ingezet bij leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

Terug naar navigatie - 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

Inwoners van Overijssel zijn een leven lang gezond en vitaal, kunnen zichzelf zijn en meedoen in een inclusieve samenleving.  Een inclusieve en gezonde samenleving zonder fysieke of sociale beperkingen waarin iedereen mee kan doen en zich veilig voelt om zichzelf te zijn.
Vanuit het Overijssels Sport- en Beweegakkoord werken we samen met partners aan een beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincie (6.5.1).
Een inclusieve samenleving is de rode draad in ons beleid en we ondersteunen initiatieven die helpen om Overijssel inclusiever te maken. (6.5.2).
We helpen professionals en organisaties om te kunnen werken vanuit positieve gezondheid. In vier samenwerkingsverbanden werken we hieraan met onze netwerkpartners, zoals gemeenten, GGD, maatschappelijke partners en zorgverzekeringen. (6.5.4). 

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

1. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sport Netwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel.
2. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door via de subsidieregeling ‘Overijssel in beweging’ ten minste 10 lokale en/of bovenlokale projecten mogelijk te maken.
3. Wij zetten specifiek in op inclusief sporten en bewegen, om de ‘legacy’ van de Special Olympics Nationale Spelen 2022 in Twente te blijven agenderen in 2023 in heel Overijssel.
4. We versterken de samenwerking tussen de maatschappelijke onderdelen van de betaald voetbalorganisaties in Overijssel door overleg te faciliteren en een mogelijk gezamenlijk project te ondersteunen. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.5.2 Iedereen doet mee

1. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
3. Wij laten in 2023 een nieuw samenlevingsonderzoek uitvoeren en organiseren aan de hand daarvan dialoog met partners en gemeenten over toegankelijkheid, inclusie, sociale acceptatie en veiligheid.
4. Wij geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het onderzoek van Rick Brink, onze kwartiermaker Inclusie, en zetten de klankbordgroep van wethouders in het sociaal domein in om met ons te werken aan een toegankelijke provincie Overijssel.
5. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op het bevorderen van positieve gezondheid in Overijssel.
6. Wij realiseren ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze doelen op het gebied van preventie en positieve gezondheid en hebben hierbij specifiek aandacht voor mentale gezondheid.
7. Wij nemen deel aan de kopgroep  Gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie en brengen het sociale perspectief in bij Provinciaal Programma Landelijk Gebied. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

1. Wij voeren het Investeringsvoorstel 'Actieplan urgente Overijsselse zorgthema’s 2021-2023' uit, dat door PS in oktober 2021 is vastgesteld. 
2. We voeren drie concrete projecten uit die voortkomen uit de verkenning naar urgente zorgthema’s: 'Waar is Wally', 'Imean' en 'Positieve gezondheid'.  We trekken samen op met onze eerstelijns en tweedelijns (zorg)partners.  

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Terug naar navigatie - 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

We versterken het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel met duurzame voorzieningen en verbindingen. 
Een eigentijdse ontmoetingsplek in dorpen en wijken is de plek waar inwoners elkaar ontmoeten en waar goede ideeën ontstaan voor een aantrekkelijke leefomgeving. We ondersteunen deze sociale ontmoetingsplekken om te komen tot toekomstbestendige accomodaties. We geven hen de kans om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en inkomsten te verhogen. (6.6.1) 
Vrijwilligers en initiatiefnemers zijn de basis voor een aantrekkelijke en vitale leefomgeving. Als provincie waarderen en stimuleren wij de Overijsselse vrijwilligers en initiatiefnemers door middel van kennisuitwisseling. Onze initiatievencoaches ondersteunen initiatiefnemers om te komen tot mooie projecten. (6.6.2). 

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

1.    Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' 2023-2024 uit. 
2.    Wij maken ten minste 5 vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een vitale, inclusieve samenleving.
3.    Wij maken met de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' ten minste 20 projecten mogelijk .
4.    Wij voeren onze rol als partner uit in het actieprogramma Leefbaar Platteland gericht op sociale vraagstukken.
5.    Wij stellen kennis ter beschikking over exploitatie van en programmering door maatschappelijke voorzieningen, waaronder kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

1. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door. 
2.  Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
3.  Wij zetten Initiatievencoaches in voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van onderop en ontwikkelen een crowd-funding site voor deze initiatieven. 
4. Wij voeren de motie ‘Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel (PvdA e.a.)’ uit en gaan aan de slag met de resultaten die uit het onderzoek hiernaar komen. 
5.  Wij ontwikkelen een leergang vrijwilligersbeleid die we breed aanbieden aan vrijwilligers in Overijssel.
6.  Wij organiseren samen met partners het Fondsenfestival. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Lasten Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
6.1.1 Materieel erfgoed 3.588 1.455 5.042 4.016 1.026 2.238
6.1.2 Immaterieel erfgoed 1.810 1.182 2.992 2.531 462 451
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst 5.398 2.636 8.034 6.547 1.487 2.689
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 5.140 843 5.983 5.127 856 849
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 258 302 560 10 550 550
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 5.398 1.145 6.543 5.136 1.407 1.399
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst 795 2.517 3.312 2.461 851 851
6.3.3 Talent heeft de toekomst 1.318 147 1.465 1.287 178 168
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent 2.113 2.664 4.777 3.748 1.029 1.019
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 4.122 1.354 5.476 4.307 1.170 1.169
Totaal 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel 4.122 1.354 5.476 4.307 1.170 1.169
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang 705 266 971 955 16 16
6.5.2 Iedereen doet mee 1.205 503 1.709 1.412 296 3
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 150 206 356 276 80 80
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen 2.060 975 3.035 2.643 392 99
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 1.548 836 2.383 2.199 184 184
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 124 1.579 1.704 329 1.375 1.315
Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen 1.672 2.415 4.087 2.528 1.559 1.499
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 1.842 433 2.275 2.178 97 0
Totaal 6.66 Totaal personeelsgebonden kosten 1.842 433 2.275 2.178 97 0
Totaal Lasten 22.606 11.621 34.227 27.087 7.141 7.874
Baten
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 333 0 333 338 -5 0
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 333 0 333 338 -5 0
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 32 -32 0
Totaal 6.66 Totaal personeelsgebonden kosten 0 0 0 32 -32 0
Totaal Baten 333 0 333 370 -36 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting prestatie
6.1.1 Materieel erfgoed GS Begrotingswijziging -554 0 554 -554 Op een begroot bedrag van € 5 miljoen is € 1 miljoen overgebleven. In 2023 was er onverwacht onderuitputting op de regeling restauratie rijksmonumenten. De komende periode zullen wij kijken hoe we deze middelen in 2024 kunnen inzetten.Motie Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Op 22 februari is de motie “Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche” behandeld. Hierbij heeft u € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor Cultureel erfgoed op orde. Van deze € 1,2 miljoen is € 0,9 miljoen begroot op deze prestatie voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten. In 2023 zijn de aanvragen op de subsidieregeling lager dan voorgaande jaren. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is van deze daling. Het komende jaar verwachten we dan ook deze middelen alsnog te kunnen inzetten. Wij willen u dan ook voorstellen om van het restant € 0,47 miljoen beschikbaar te houden om deze in 2024 alsnog te kunnen inzetten.Wij stellen u voor om € 0,47 miljoen van de jaarschijf 2023 beschikbaar te houden en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.1.1.   Restauratie grote monumenten (December Circulaire) 2023Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben in 2012 afgesproken dat het verlenen van subsidies voor restauraties van niet-woonhuis rijksmonumenten via de provincies verloopt. Eind 2023 is eenmalig een extra budget beschikbaar gesteld om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te kunnen ondersteunen.Wij stellen u voor om € 1,2 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2024 van prestatie 6.1.1. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen. Restant 2023Naast deze motie zijn er programmamiddelen over gebleven die we in 2024 willen inzetten om het materieel erfgoed in 2024 te blijven ondersteunen.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2024.
6.1.1 Materieel erfgoed Resultaatbestemming -1684 0 1684 -1684 Op een begroot bedrag van € 5 miljoen is € 1 miljoen overgebleven. In 2023 was er onverwacht onderuitputting op de regeling restauratie rijksmonumenten. De komende periode zullen wij kijken hoe we deze middelen in 2024 kunnen inzetten.Motie Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Op 22 februari is de motie “Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche” behandeld. Hierbij heeft u € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor Cultureel erfgoed op orde. Van deze € 1,2 miljoen is € 0,9 miljoen begroot op deze prestatie voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten. In 2023 zijn de aanvragen op de subsidieregeling lager dan voorgaande jaren. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is van deze daling. Het komende jaar verwachten we dan ook deze middelen alsnog te kunnen inzetten. Wij willen u dan ook voorstellen om van het restant € 0,47 miljoen beschikbaar te houden om deze in 2024 alsnog te kunnen inzetten.Wij stellen u voor om € 0,47 miljoen van de jaarschijf 2023 beschikbaar te houden en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.1.1.   Restauratie grote monumenten (December Circulaire) 2023Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben in 2012 afgesproken dat het verlenen van subsidies voor restauraties van niet-woonhuis rijksmonumenten via de provincies verloopt. Eind 2023 is eenmalig een extra budget beschikbaar gesteld om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te kunnen ondersteunen.Wij stellen u voor om € 1,2 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2024 van prestatie 6.1.1. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen. Restant 2023Naast deze motie zijn er programmamiddelen over gebleven die we in 2024 willen inzetten om het materieel erfgoed in 2024 te blijven ondersteunen.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2024.
6.1.2 Immaterieel erfgoed GS Begrotingswijziging -451 0 451 -451 Op een begroot bedrag van € 3 miljoen is € 0,45 miljoen overgebleven. Om lopende afspraken met betrekking tot Immaterieel Erfgoed na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,45 miljoen mee te nemen naar 2024.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2024.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod GS Begrotingswijziging -849 0 849 -849 Op een begroot bedrag van € 5,98 miljoen is € 0,86 miljoen overgebleven. Om lopende afspraken met betrekking tot basis cultureel aanbod na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,85 miljoen mee te nemen naar 2024.Versterking van de culturele sectorZoals aangegeven bij de 2e monitor 2022 zijn voor de versterking van de culturele sector middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband zijn uitgevoerd. Door corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven,  heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Een deel van de middelen is niet besteed, echter zullen deze middelen de komende jaren alsnog worden ingezet.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,85 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2024.
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen GS Begrotingswijziging -307 0 307 -307 Op een begroot bedrag van € 0,56 miljoen is € 0,55 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring van het restant.OKTOPas eind 2023 zijn de structurele middelen aan het Overleg Kleine Theathers Overijssel (OKTO) toegekend. Dit vanwege vertragingen in het proces waarbij het behandelen en het verbeteren van de aanvraag de nodige tijd heeft gekost. Om te zorgen dat de structurele middelen alsnog worden toegekend en het OKTO volgens gemaakte afspraken het Provinciale deel krijgt willen wij u voorstellen om het structurele bedrag van € 0,24 miljoen mee te nemen naar 2024. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 0,24 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2024. Versterken Culturele SectorZoals aangegeven bij de 2e monitor 2022 zijn voor de versterking van de culturele sector middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband zijn uitgevoerd. Door Corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven,  heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Een deel van de middelen is wederom in 2023 niet besteed, de komende periode zal gekeken worden of deze middelen niet op een andere manier voor versterking van de sector kunnen worden ingezet.RestantNaast de structurele middelen is er in totaal een bedrag € 0,31 miljoen aan incidentele middelen die onderdeel zijn van het programma wat tot 2024 loopt.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,31 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2024.
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Resultaatbestemming -243 0 243 -243 Op een begroot bedrag van € 0,56 miljoen is € 0,55 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring van het restant.OKTOPas eind 2023 zijn de structurele middelen aan het Overleg Kleine Theathers Overijssel (OKTO) toegekend. Dit vanwege vertragingen in het proces waarbij het behandelen en het verbeteren van de aanvraag de nodige tijd heeft gekost. Om te zorgen dat de structurele middelen alsnog worden toegekend en het OKTO volgens gemaakte afspraken het Provinciale deel krijgt willen wij u voorstellen om het structurele bedrag van € 0,24 miljoen mee te nemen naar 2024. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 0,24 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2024. Versterken Culturele SectorZoals aangegeven bij de 2e monitor 2022 zijn voor de versterking van de culturele sector middelen gereserveerd. Een aantal acties in dit verband zijn uitgevoerd. Door Corona, waardoor deze sector het langste dicht is gebleven,  heeft de sector tijd nodig gehad om weer op orde te komen. Een deel van de middelen is wederom in 2023 niet besteed, de komende periode zal gekeken worden of deze middelen niet op een andere manier voor versterking van de sector kunnen worden ingezet.RestantNaast de structurele middelen is er in totaal een bedrag € 0,31 miljoen aan incidentele middelen die onderdeel zijn van het programma wat tot 2024 loopt.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,31 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2024.
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst GS Begrotingswijziging -851 0 851 -851 Binnen deze prestatie is er een bedrag begroot van € 3,3 miljoen, waarvan € 0,85 miljoen is overgebleven.Correctie lastneming RijnbrinkHet grootste deel van het restant wordt verklaard door de lastneming van de beschikking aan Rijnbrink. Vanwege de omvang van de beschikking dienen de lasten verdeeld te worden over de jaren waarin de kosten vallen. Hierdoor is er op deze kostenplaats € 0,74 miljoen overgebleven, die nodig is om kosten in de komende jaarschijven te dekken.Tot slot is er een bedrag van € 0,11 miljoen resterend in 2023 wat nodig is in 2024 om overige afspraken met betrekking tot “Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst” na te kunnen komen.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,85 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2024.
6.3.3 Talent heeft de toekomst GS Begrotingswijziging -168 0 168 -168 De uitgaven op deze prestatie liggen in lijn met de begroting. We hebben besloten het restant in te zetten voor 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,17 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2024.
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren GS Begrotingswijziging -428 0 428 -428 Op een begroot bedrag van € 5,5 miljoen is een bedrag van € 1,2 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring van het restant.ResultaatbestemmingDe subsidieregeling Bibliotheek van de toekomst (UBS 7.14) is in 2021 opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjarige subsidieregeling met één plafond tot en met 2024 waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. In begon 2023 het toekennen van middelen opgang te komen. Echter zullen ook de resterende middelen van 2023 nodig zijn om de verplichtingen vanuit de subsidieregeling na te komen.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,74 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2024.GS- begrotingswijzigingTevens worden op deze prestatie KvO middelen ingezet. Het resterende bedrag van € 0,43 miljoen willen we dan ook doorzetten naar 2024.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,43 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2024.
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren Resultaatbestemming -741 0 741 -741 Op een begroot bedrag van € 5,5 miljoen is een bedrag van € 1,2 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring van het restant.ResultaatbestemmingDe subsidieregeling Bibliotheek van de toekomst (UBS 7.14) is in 2021 opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjarige subsidieregeling met één plafond tot en met 2024 waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. In begon 2023 het toekennen van middelen opgang te komen. Echter zullen ook de resterende middelen van 2023 nodig zijn om de verplichtingen vanuit de subsidieregeling na te komen.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,74 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2024.GS- begrotingswijzigingTevens worden op deze prestatie KvO middelen ingezet. Het resterende bedrag van € 0,43 miljoen willen we dan ook doorzetten naar 2024.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,43 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2024.
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang Resultaatbestemming -16 0 16 -16 Gebundelde subsidie aanvragenVoor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Sociale hypotheek” (UBS 7.11) wordt deels verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 15.571 bestemd voor de regeling “Sociale hypotheek” (UBS 7.11).Wij stellen u voor om € 15.571 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.1.
6.5.2 Iedereen doet mee Resultaatbestemming -3 0 3 -3 Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid” (UBS 7.12) wordt verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 3.000 bestemd voor de regeling “Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid” (UBS 7.12). Wij stellen u voor om € 3.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.2.
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen Resultaatbestemming -80 0 80 -80 Op 22 februari is de motie “Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche” behandeld . Hierbij heeft u € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor “Stimulering positieve gezondheid”. In 2023 zijn ondanks alle inspanningen de middelen niet volledig beschikt. Om de middelen alsnog in te kunnen zetten willen wij u voorstellen het restant mee te nemen naar 2024.Wij stellen u voor om € 80.000 van de jaarschijf 2023 beschikbaar te houden en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.5.4.
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten Resultaatbestemming -184 0 184 -184 Zoals aangegeven bij de 2e monitor 2023 is op 22 februari de motie “Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche” behandeld. Hierbij heeft u € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor “Noodfonds Energiearmoede voor maatschappelijke organisaties”. Deze beschikbare middelen hebben we ingezet via de Regeling Sociale Hypotheek. Eind 2023 mogen we terug kijken op een goed resultaat. Van het ingezette bedrag is € 184.000 overgebleven. Wij willen u voor stellen om het restant ook in 2024 in te zetten.Wij stellen u voor om € 184.000 van de jaarschijf 2023 beschikbaar te houden middels resultaatbestemming en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.6.1.
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers Resultaatbestemming -1315 0 1315 -1315 Op een begroot bedrag van € 1,7 miljoen is een bedrag van € 1,38 miljoen overgebleven. Hieronder een verklaring voor het restant.Gezamenlijke ambities 2023 2e trancheZoals aangegeven bij de 2e monitor 2023 is op 22 februari de motie “Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche” behandeld . Hierbij heeft u € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de opschaling en verbreding van vrijwilligersondersteuning. Deze middelen worden verantwoord op deze prestatie.Bij de 2e monitor is aangegeven dat de middelen naar verwachting nog niet besteed zouden worden in 2023. De reden hiervoor is dat de voorbereiding en het zorgvuldig toekennen van de middelen in combinatie met de samenwerking met het Rijk (Regeling Maatschappelijke Diensttijd) meer tijd nodig hebben. Wij willen u dan ook voorstellen om deze middelen in 2024 beschikbaar te houden en de resterende middelen over te hevelen naar 2024.Gebundelde subsidie aanvragenVoor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Ondersteuning steunpunten vrijwilligere inzet” (UBS 7.19) wordt verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 0,32 miljoen bestemd voor de regeling “Ondersteuning steunpunten vrijwilligersinzet” (UBS 7.19)Wij stellen u voor om € 0,32 miljoen vanuit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.6.2.
Totaal -7874 0 7874 -7874

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
6.1.1 Materieel erfgoed -900 0 900 -900 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
6.1.1 Materieel erfgoed -27 0 27 -27 GS 101 Jaarstukken 2022 Op een begroot bedrag van € 4,1 miljoen is € 57.000 overgebleven. Om lopende afspraken met betrekking tot Archeologische vondsten na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 55.000 mee te nemen naar 2023 en 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 55.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en een bedrag van € 27.500 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en 2024 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2023.
6.1.1 Materieel erfgoed -527 0 527 -527 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
6.1.1 Materieel erfgoed 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
6.1.2 Immaterieel erfgoed -300 0 300 -300 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
6.1.2 Immaterieel erfgoed -21 0 21 -21 PS 005 Jaarstukken 2022 Religieus erfgoed (Decembercirculaire): Wij willen een impact-meting kerkenvisies laten uitvoeren om meer te kunnen zeggen over de impact van dit type instrument. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in de december 2022 € 21.000 beschikbaar vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed aan de provincie Overijssel. Deze middelen willen in 2023 inzetten. Wij stellen u voor om deze  middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2023 van prestatie 6.1.2. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.
6.1.2 Immaterieel erfgoed -217 0 217 -217 GS 101 Jaarstukken 2022 Op een begroot bedrag van € 2,5 miljoen is € 0,2 miljoen overgebleven. Om lopende afspraken met betrekking tot Toekomstbestendig erfgoed na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,2 miljoen mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2023.
6.1.2 Immaterieel erfgoed -644 0 644 -644 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
6.1.2 Immaterieel erfgoed 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -26 0 26 -26 PS 005 Jaarstukken 2022 Fundatie middelen: Op deze prestatie worden middelen beschikbaar gesteld aan Museum De Fundatie. om de provinciale kunstcollectie (collectie Overijssel) te actualiseren (nieuwe aankopen doen). Van het bedrag dat hiervoor beschikbaar was, is een bedrag van € 26.000 aan structurele middelen overgebleven. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de markt van kunstaankopen niet in lijn is met onze begroting die in jaarschijven is ingericht. Wij stellen voor om dit restantbedrag mee te nemen naar 2023 om daarmee de collectie-uitbreiding maximaal kwalitatief te kunnen doen. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 26.000 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2023.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -766 0 766 -766 GS 101 Jaarstukken 2022 Restant KVO middelen 2022: De resterende KVO-programmamiddelen van € 0,8 miljoen op deze prestatie zullen we meenemen naar 2023 om de gemaakte afspraken met betrekking tot “Een basis voor cultureel aanbod” na te komen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2023.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -100 0 100 -100 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 49 0 -49 49 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 300 0 -300 300 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Vanwege de tijd die nodig is om de culturele sector weerbaarder, wendbaarder en innovatiever te maken hebben we besloten om een bedrag van 0,3 miljoen van de jaarschijf 2023 door te zetten naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen van de jaarschijf 2023 te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen.
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -342 0 342 -342 GS 101 Jaarstukken 2022 In 2021 zijn wij het programma ’Versterking culturele sector Overijssel’ gestart, waarmee we de sector willen helpen om weerbaarder, wendbaarder en innovatiever te worden. We hebben in 2021 en 2022 voor de drie sporen binnen dit programma: Versterking Maakklimaat, Kennis- en Faciliteitenlijn nieuwe activiteiten mogelijk gemaakt, nieuwe instrumenten ontwikkeld danwel aansluiting gezocht bij bestaande regelingen (zoals die binnen het MKB-programma. In 2022 is de besteding van de middelen voor het versterkingsprogramma achtergebleven bij de raming. Door de maatregelen in het kader van de Coronacrisis is de culturele sector het laatst van alle sectoren weer opengegaan, waarna de sector alle zeilen moest bij zetten om weer op orde te komen waardoor de focus lag op de kernactiviteiten. Om de sector te blijven helpen in haar versterking, hebben wij besloten om van het restant een bedrag van € 0,34 miljoen mee te nemen naar 2023 . Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,34 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2023.
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -260 0 260 -260 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -160 0 160 -160 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II De regeling cultuurmakelaars 7.9 is opengesteld voor 2023 en 2024. De aanvragen lopen zo goed dat het plafond inmiddels al is bereikt. We hebben dan ook besloten om € 160.000 euro van de jaarschijf 2024 over te hevelen naar de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 160.000 van de jaarschijf 2024 te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst.
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -897 0 897 -897 GS 101 Jaarstukken 2022 Correctie lastneming Rijnbrink: Het grootste deel van het restant wordt verklaard door de lastneming van de beschikking aan Rijnbrink. Vanwege de omvang van de beschikking dienen de lasten verdeeld te worden over de jaren waarin de kosten vallen. Hierdoor is er op deze kostenplaats € 0,6 miljoen overgebleven die, samen met een extra € 0,14 miljoen uit de Reserve kwaliteit van Overijssel, nodig is om kosten in de komende jaarschijven te dekken. In totaal is er dus € 0,74 miljoen nodig om gemaakte afspraken met Rijnbrink te dekken in de komende jaren. Tot slot is er een bedrag van € 0,22 miljoen resterend in 2022 wat nodig is in 2023 om overige afspraken met betrekking tot “Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst” na te kunnen komen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,96 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,9 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en € 0,06 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2023.
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -1460 0 1460 -1460 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
6.3.3 Talent heeft de toekomst -95 0 95 -95 GS 101 Jaarstukken 2022 De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Talent heeft de toekomst na te komen hebben we besloten om het restant bedrag van € 95.000 mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 95.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2023.
6.3.3 Talent heeft de toekomst -73 0 73 -73 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
6.3.3 Talent heeft de toekomst 21 0 -21 21 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -1100 0 1100 -1100 PS 005 Jaarstukken 2022 De subsidieregeling Bibliotheek van de toekomst (UBS 7.14) is in 2021 opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de deze subsidie is opgezet als een meerjarige subsidieregeling met één plafond tot en met 2024 waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. Echter zijn de structurele middelen voor 2021 en 2022 die hiervoor bestemd zijn nog niet tot besteding gekomen, omdat het beschikken van subsidies meer tijd nodig heeft. Om subsidieaanvragen conform de regeling te kunnen afhandelen stellen wij u voor om het structurele bedrag van € 1,1 miljoen over te hevelen naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,1 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming  toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2023.
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -204 0 204 -204 GS 101 Jaarstukken 2022 Op deze prestatie worden KvO middelen ingezet, het resterende bedrag van € 0,2 miljoen willen we dan ook doorzetten naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2023.
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -50 0 50 -50 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang -266 0 266 -266 PS 005 Jaarstukken 2022 Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Overijssel in bewegen” (UBS 7.5) en “Sociale hypotheek” (UBS 7.11) worden beide verantwoord onder deze prestatie. Beide maken deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 171.000 bestemd voor “Overijssel in bewegen” en € 95.000 voor de regeling “Sociale hypotheek”. Wij stellen u voor om € 266.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.5.1.
6.5.2 Iedereen doet mee -500 0 500 -500 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 1e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 1e tranche
6.5.2 Iedereen doet mee -3 0 3 -3 PS 005 Jaarstukken 2022 Voor de in behandeling zijn de subsidieaanvragen uit 2022 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid” (UBS 7.12) wordt verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 3.000 bestemd voor de regeling “Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid” (UBS 7.12). Wij stellen u voor om € 3.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.5.2.
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -300 0 300 -300 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 8 0 -8 8 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 87 0 -87 87 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -1500 0 1500 -1500 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 1e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 1e tranche
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -62 0 62 -62 PS 005 Jaarstukken 2022 Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Sociale Hypotheek 3.0” (UBS 7.11) wordt verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 62.000 bestemd voor de regeling “Sociale Hypotheek 3.0” (UBS 7.11).  Wij stellen u voor om € 62.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.6.1.
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 579 0 -579 579 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 147 0 -147 147 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -1000 0 1000 -1000 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -579 0 579 -579 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -128 0 128 -128 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -87 0 87 -87 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -218 0 218 -218 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
Totaal -11621 0 11621 -11621