44.816 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

44.816 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied is ruimte nodig voor de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. Hierbij stimuleren en bewaken wij ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit, zoals de Kwaliteitsimpuls groene omgeving (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we zo vroeg mogelijk in een proces samen met partners. Onze rol verschilt hierbij per opgave (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen. Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. 
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
 4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  • NOVEX gebied regio Zwolle, waarin we werken aan een ontwikkelperspectief
  • Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
 5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
  • Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal
  • Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal
  • Agenda IJsselmeergebied 2050
  • IJssel-Vechtdelta

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda

 1. Wij geven uitvoering aan de agenda bodem en ondergrond 2021-2025 voor de beleidsontwikkeling.
 2. Wij werken samen met onze regionaal netwerken Bodem aan de nieuwe nationale kennisinfrastructuur bodem en ondergrond.
 3. Wij implementeren de Omgevingswet voor het onderdeel bodem, inclusief de overdracht van taken aan gemeenten (implementatie fase)
 4. Wij werken de uitgangspunten van de rijksoverheid op het gebied van Water en Bodem sturend die eind 2022 worden verwacht uit in ons ruimtelijk beleid van de Omgevingsvisie en de 'ruimtelijke puzzel' (zie prestatie 1.1.1)
 5. Wij stimuleren duurzaam gebruik van bodem en ondergrond 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

 1. Wij zorgen voor een actueel en adequaat grondbeleid om voor de doelen en projecten van de provincie in te zetten.
 2. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2022.
 3. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

1.1.5 Programma Omgevingswet

 1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Met ons netwerk werken we aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2). Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

 1.  Wij geven uitvoering aan de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 2. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
 3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

 1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 2. Wij onderzoeken de verdere cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie voor het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027.
 3.  Wij vertalen de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied naar onze Omgevingsvisie en  Omgevingsverordening.
 4. We bereiden samen met de waterschappen de overgang naar de nieuwe Europese regelgeving voor gemeenschappelijk landbouwbeleid voor, gericht op:
  • uitvoering van het deltaplan agrarisch waterbeheer
  • de blauwe diensten en klimaatmaatregelen die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (prestatie 1.2.1) en waterkwantiteit en die door de agrarische collectieven worden uitgevoerd.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

 1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
 2. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning waarin de restopgave voor de kwaliteit van de drinkwaterbronnen tot 2027 is opgenomen.
 3. Wij starten met het opstellen met onze partners van een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 4. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel in samenhang met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

 1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van water en bodem sturend en de nieuwe omgevingsvisie.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2). 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.7 IJsseldelta programma

 1. Wij ronden de realisatie van de hoog- en laagwatermaatregelen af op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
 2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt (1.3.2). Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's (1.3.1), deze ontwikkelen we en voeren we uit samen met onze partners.

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

 1. Wij voeren samen met ons netwerk waaronder de Woonkeuken en de rijksoverheid de woonagenda's en de landsdekkende woondeals uit die naar verwachting eind 2022 worden vastgesteld. Dit doen we in samenhang met ons investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail (zie prestatie 1.4.2).
 2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders. Gezien de toegenomen taakstelling wordt de uitvoering van deze wettelijke taak geïntensiveerd.
 3. Wij bereiden ons voor op de eventueel aanvullende taak van de provincie op opvang van asielzoekers. Waarover de rijksoverheid eind 2022 een besluit neemt.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2).

Daarnaast voeren wij de volgende acties uit: 

 1. Wij ondersteunen gemeenten bij het versnellen van de procedures voor woningbouwplannen via de regeling flexpools mits onze aanvraag voor rijksgelden hiervoor eind 2022 wordt goedgekeurd.
 2. Wij verantwoorden onder deze prestatie het financiële verloop van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken aan toekomstbestendige steden door in te zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3).

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

 1. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de DPRA werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Samen met de  Zoetwatervoorziening Oost Nederland partners voeren we het programma ZON uit.  (zie ook prestatie 1.2.2).
 2. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten en processen uit te voeren.
 3. Wij voeren het provinciale programma klimaatadaptatie uit.
 4. Wij werken de uitgangspunten van de rijksoverheid op het gebied van Water en Bodem sturend die eind 2022 worden verwacht uit in ons ruimtelijk beleid van de Omgevingsvisie en de 'ruimtelijke puzzel' (zie prestatie 1.1.1)

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

 1. Wij ronden ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2 af. 
 2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
 3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen en flexibele huisvesting. 
 4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
 5. Wij ondersteunen gemeenten om rijksmiddelen aan te vragen voor binnensteden en woningbouw.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

 1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
 2. Wetenschappers voltooien de provinciale bouwsteen ‘Platteland kiest positie’ waarin we de doelen en ambities voor de provincie tot 2040 in beschrijven.
 3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.
 4. Wij organiseren via de methodiek ‘Dorpsschool’ ontmoetingen tussen lokale initiatieven, wetenschap en overheid waarbij partijen elkaar inspireren en verder helpen.
 5. Wij onderzoeken met een impactmeting de invloed van ons programma Leefbaar Platteland en doen aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

 1. Voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in ’s Heerenbroek, Deventer en naar verwachting Almelo maken wij in 2023 een deel van onze financiële bijdrage over.
 2. Voor Deventer en Almelo sluiten we hiervoor een bestuursovereenkomst af. Voor de verkabeling in ’s Heerenbroek wordt de bijdrage gedaan op basis van de bestaande bestuursovereenkomst met de gemeente Kampen.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. 

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 421 348 770 543 227 148
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 1.513 1.096 2.609 1.475 1.135 1.180
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda 271 0 271 192 79 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 994 1.506 2.500 1.943 557 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 450 635 1.085 294 792 786
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 3.650 3.585 7.235 4.447 2.789 2.114
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 785 190 975 801 175 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 48 16.670 16.718 19.121 -2.404 859
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.002 506 1.508 1.204 304 0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 113 0 113 110 2 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 67 0 67 72 -5 0
1.2.7 IJsseldelta programma 491 1.153 1.644 1.488 156 145
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 2.506 18.519 21.025 22.796 -1.772 1.004
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 266 79 345 251 94 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 28 -5 23 11 12 0
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 293 74 368 262 106 0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 625 4.989 5.614 2.837 2.777 2.879
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 228 8.135 8.363 4.592 3.771 -1.640
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 0 1.441 1.441 1.425 16 0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 2.284 -984 1.300 0 1.300 200
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 3.137 13.581 16.718 8.854 7.863 1.439
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 7.876 1.099 8.975 8.457 518 0
Totaal 1.66 Totaal personeelsgebonden kosten 7.876 1.099 8.975 8.457 518 0
Totaal Lasten 17.462 36.858 54.320 44.816 9.504 4.557
Baten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 242 148 390 156 234 8
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda 0 0 0 77 -77 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 841 3.109 3.950 4.017 -67 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 0 0 -6 6 0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 1.083 3.257 4.340 4.244 96 8
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 320 320 189 130 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 14.031 14.041 18.394 -4.353 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.065 97 1.162 1.203 -41 0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 0 0 0 15 -15 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 36 0 36 74 -38 0
1.2.7 IJsseldelta programma 0 1.153 1.153 1.141 12 0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.111 15.601 16.712 21.017 -4.305 0
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 0 100 100 22 78 994
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 240 -44 196 198 -2 0
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 240 56 296 220 77 994
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 771 771 680 91 308
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 1.846 1.846 858 988 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 0 2.617 2.617 1.538 1.078 308
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 132 -132 0
Totaal 1.66 Totaal personeelsgebonden kosten 0 0 0 132 -132 0
Totaal Baten 2.434 21.530 23.965 27.150 -3.186 1.310

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting prestatie
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid GS Begrotingswijziging -148 0 148 -148 Herziening omgevingsvisie In 2023 is €0,15 miljoen overgebleven op een budget van €0,47 miljoen. Tijdens Monitor-II is er een deel van het budget van 2024 naar voren gehaald voor mogelijke extra bestedingen in 2023. Dit bedrag, € 0,15 miljoen, is uiteindelijk niet besteed in 2023 vanwege het later uitvoeren van de omgevingseffectrapportage (OER). De aanbesteding voor deze opdracht is in januari 2024 gegund. Het extra gereserveerde bedrag voor 2023 wordt daarom weer overgeheveld om te besteden in 2024. We verwachten in de eerste helft van 2025 een nieuwe omgevingsvisie aan PS aan te bieden. We verwachten met het huidige budget voor 2024 voldoende te hebben tot na vaststelling van de omgevingsvisie in 2025.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2024.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid GS Begrotingswijziging 0 8 8 0 Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,9 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2024 (Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’). Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt een einddatum voor de beschikbaarheid van het budget tot ultimo 2023. Vanwege doorlopende verplichtingen wordt voorgesteld de einddatum te verlengen naar 31-12-2024. Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’Wij stellen u voor de niet bestede middelen (€ 0,8 miljoen) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2024. Deze te dekken door € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tevens stellen wij voor de einddatum voor de beschikbaarheid van het budget te verlengen naar 31-12-2024 Specifieke uitkering NOVEX gebied regio ZwolleVoor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle is een rijksbijdrage van € 0,15 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 8.100) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024. NOVEX gebied regio Zwolle (provinciale bijdrage)Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en zijn wij kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. De samenwerking in het NOVEX gebied regio Zwolle kent een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2023 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2023 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege de meerjarige doorlooptijd stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden ten bedrage van € 91.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 op prestatie 1.1.2. Novex (Decembercirculaire)De middelen die via deze decentrale-uitkering beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor de verdere uitwerking van het programma Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. In het provinciale startpakket fysieke leefomgeving zijn nationale opgaven uit een twintigtal rijksprogramma’s gebundeld. Provincies zijn gevraagd om deze nationale opgaven samen met decentrale opgaven ruimtelijk in te passen en te ordenen in ruimtelijke voorstellen. Hen is gevraagd om dit met gemeenten en waterschappen te doen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden hier onderdeel van zijn. Op basis van deze provinciale voorstellen is het de bedoeling om ruimtelijke arrangementen af te sluiten met wederkerige bestuurlijke afspraken tussen Rijk en provincies. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor inhuur van capaciteit of expertise, zowel voor de ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen als voor ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden. Het gaat om een totaalbedrag van € 3,6 miljoen. De provincie Overijssel ontvangt hiervoor € 0,3 miljoen.  Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Resultaatbestemming -391 0 391 -391 Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,9 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2024 (Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’). Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt een einddatum voor de beschikbaarheid van het budget tot ultimo 2023. Vanwege doorlopende verplichtingen wordt voorgesteld de einddatum te verlengen naar 31-12-2024. Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’Wij stellen u voor de niet bestede middelen (€ 0,8 miljoen) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2024. Deze te dekken door € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tevens stellen wij voor de einddatum voor de beschikbaarheid van het budget te verlengen naar 31-12-2024 Specifieke uitkering NOVEX gebied regio ZwolleVoor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle is een rijksbijdrage van € 0,15 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 8.100) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024. NOVEX gebied regio Zwolle (provinciale bijdrage)Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en zijn wij kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. De samenwerking in het NOVEX gebied regio Zwolle kent een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2023 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2023 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege de meerjarige doorlooptijd stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden ten bedrage van € 91.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 op prestatie 1.1.2. Novex (Decembercirculaire)De middelen die via deze decentrale-uitkering beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor de verdere uitwerking van het programma Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. In het provinciale startpakket fysieke leefomgeving zijn nationale opgaven uit een twintigtal rijksprogramma’s gebundeld. Provincies zijn gevraagd om deze nationale opgaven samen met decentrale opgaven ruimtelijk in te passen en te ordenen in ruimtelijke voorstellen. Hen is gevraagd om dit met gemeenten en waterschappen te doen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden hier onderdeel van zijn. Op basis van deze provinciale voorstellen is het de bedoeling om ruimtelijke arrangementen af te sluiten met wederkerige bestuurlijke afspraken tussen Rijk en provincies. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor inhuur van capaciteit of expertise, zowel voor de ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen als voor ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden. Het gaat om een totaalbedrag van € 3,6 miljoen. De provincie Overijssel ontvangt hiervoor € 0,3 miljoen.  Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid PS Begrotingswijziging -781 0 781 -781 Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,9 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2024 (Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’). Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt een einddatum voor de beschikbaarheid van het budget tot ultimo 2023. Vanwege doorlopende verplichtingen wordt voorgesteld de einddatum te verlengen naar 31-12-2024. Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’Wij stellen u voor de niet bestede middelen (€ 0,8 miljoen) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2024. Deze te dekken door € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tevens stellen wij voor de einddatum voor de beschikbaarheid van het budget te verlengen naar 31-12-2024 Specifieke uitkering NOVEX gebied regio ZwolleVoor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle is een rijksbijdrage van € 0,15 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 8.100) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024. NOVEX gebied regio Zwolle (provinciale bijdrage)Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en zijn wij kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. De samenwerking in het NOVEX gebied regio Zwolle kent een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2023 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2023 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege de meerjarige doorlooptijd stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden ten bedrage van € 91.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 op prestatie 1.1.2. Novex (Decembercirculaire)De middelen die via deze decentrale-uitkering beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor de verdere uitwerking van het programma Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. In het provinciale startpakket fysieke leefomgeving zijn nationale opgaven uit een twintigtal rijksprogramma’s gebundeld. Provincies zijn gevraagd om deze nationale opgaven samen met decentrale opgaven ruimtelijk in te passen en te ordenen in ruimtelijke voorstellen. Hen is gevraagd om dit met gemeenten en waterschappen te doen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden hier onderdeel van zijn. Op basis van deze provinciale voorstellen is het de bedoeling om ruimtelijke arrangementen af te sluiten met wederkerige bestuurlijke afspraken tussen Rijk en provincies. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor inhuur van capaciteit of expertise, zowel voor de ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen als voor ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden. Het gaat om een totaalbedrag van € 3,6 miljoen. De provincie Overijssel ontvangt hiervoor € 0,3 miljoen.  Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.
1.1.5 Programma Omgevingswet Resultaatbestemming -786 0 786 -786 Omgevingswet Op het budget van € 1,06 miljoen is een bedrag overgebleven van € 0,78 miljoen.  Deze middelen zijn nog niet nodig geweest, omdat de wet nog niet in werking is getreden. Denk hierbij aan juridische kosten, personele kosten en programmakosten. Zoals bij de eerste en tweede monitor al gemeld doen we nu bij de jaarrekening een voorstel om het geld voor 2024, na inwerkingtreding, te reserveren om de overgang onder de omgevingswet goed te kunnen begeleiden. Ook is er geld nodig voor juridische kosten die pas duidelijk worden als de wet in werking is getreden, zoals bijvoorbeeld voor extra adviesinwinning, mogelijke fouten die ontstaan door het digitale stelsel of door interpretatie van de nieuwe wet.  Programmakosten omgevingswet Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,48 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.5 van de begroting 2024. Juridische kosten omgevingswet Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 10.0 (overhead) van de begroting 2024.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater PS Begrotingswijziging -859 0 859 -859 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater van de begrote lasten van € 16,7 miljoen een bedrag van € 19,1 miljoen gerealiseerd waardoor een overbesteding is ontstaan van € 2,4 miljoen. Op de geraamde baten van € 14,0 miljoen is meer gerealiseerd (€ 18,4 miljoen). Dit betreft voornamelijk hogere baten uit de Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase. Door vertraging bij de beschikbaarstelling van deze bijdrage zijn geprogrammeerde maatregelen uit 2022 alsnog gesubsidieerd en zijn de baten hoger dan voor 2023 geraamd. Provinciale cofinanciering  “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”De provincie investeert via het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”. De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn o.a. gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en in de uitvoeringsreserve KVO. In 2023 is voor deze meerjarige projecten in totaal € 1,3 miljoen gerealiseerd en € 0,86 miljoen niet tot besteding gekomen. Hiervan zou € 0,446 miljoen uit uitvoeringsreserve KVO worden gedekt en € 0,414 miljoen uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Op basis van de programma afspraken ZON is het nodig de einddatum van het KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Wij stellen u voor in te stemmen met deze verlenging. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,446 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2024. Verder stellen wij u voor in de begroting 2024 € 0,414 miljoen uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland te onttrekken en toe te voegen aan prestatie 1.2.2. Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma ontvangen wij van het Rijk voor de periode 2022-2027 een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2023 is € 4 miljoen meer gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat het Rijk de regeling later heeft opengesteld dan gepland. Reserve Zoetwatervoorziening Oost-NederlandDe realisatie van het programma ZON wordt mede gedekt vanuit de reserve ZON. In 2023 is er voor de realisatie van maatregelen minder uit de reserve onttrokken dan voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat bij de vaststelling van subsidies van afgeronde projecten de subsidie lager is vastgesteld.Voor cofinanciering van maatregelen in de land- en tuinbouwsector was € 0,5 miljoen in de begroting opgenomen waar geen subsidieaanvragen voor zijn ontvangen. Wateronttrekking Twentekanalen Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen (budgettair neutraal). De lasten en baten hiervoor zijn in 2023 € 0,5 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2023 zowel de werkelijke lasten en baten met betrekking tot 2022 zijn gerealiseerd als ook een schatting van de lasten en baten voor 2023.
1.2.7 IJsseldelta programma Resultaatbestemming -145 0 145 -145 In deze prestatie zijn 2 componenten samengevoegd, te weten het treffen van hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen gelegen aan het Drontermeer en de coördinatie tussen de projecten in het IJsseldelta plan. Hieronder worden beide componenten verder toegelicht:  Resultaatbestemming Coördinatiebudget:De lasten binnen dit budget zijn in 2023, mede door doorloop naar 2024, lager dan voorzien. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2024. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,145 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.2.7 IJsseldelta programma van de begroting 2024.  Recreatieterreinen:In 2023 zijn de werkzaamheden afgerond voor een iets lager (€ 11.802) dan voorzien bedrag. In 2024 wordt de doeluitkering afgerekend met het Rijk.
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's GS Begrotingswijziging 994 994 0 994 Zoals toegelicht bij prestatie 1.4.2 worden met in gang van 2024 op deze prestatie de baten en lasten vanuit de Specifieke uitkering voor flexpools verantwoord op deze prestatie. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor deze prestatie te verhogen met € 1,0 miljoen.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 GS Begrotingswijziging -2571 308 2879 -2571 Binnen beleidsveld 1.4 is op prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’ van het geraamde budget aan lasten van € 5,6 miljoen een bedrag van € 2,8 miljoen gerealiseerd. De geraamde baten van € 0,7 miljoen zijn grotendeels gerealiseerd.  Specifieke uitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027In 2022 is een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor  de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. In 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,3 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024. Wij hebben besloten om de begrote baten en lasten van de jaarschijf 2024 van prestatie 1.4.1 in de begroting 2024, vanuit de doeluitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, te verhogen met € 0,3 miljoen. Investeringsimpuls KlimaatadaptatieBinnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Wij doen dat via de ‘subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen’. Het geraamde subsidiebudget is in 2023 niet geheel tot besteding gekomen doordat er minder subsidie aanvragen zijn ontvangen. Op een budget van € 4,5 miljoen resteert in 2023 € 2,7 miljoen. We houden hiervan € 2,3 miljoen beschikbaar voor dekking van toekomstige kosten van de subsidieregeling klimaatadaptatie.Verder zijn er in 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,3 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,6 miljoen door te schuiven naar de begroting 2024 van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’. Vrijval KVOOp prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 zijn incidentele middelen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 0,1 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit restant valt vrij naar de algemene middelen en wij stellen voor € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie wordt verwerkt in Kerntaak 20.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail GS Begrotingswijziging -369 0 369 -369 Resultaat prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,3 miljoen beschikbaar gesteld aan begrote lasten voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail waarvan € 4,6 miljoen is gerealiseerd. Aan baten is € 1,8 miljoen geraamd en € 0,8 miljoen gerealiseerd. Op deze prestatie resteert in 2023 een saldo van € 2,8 miljoen . Het grootste deel van het resterende saldo wordt veroorzaakt door de lastneming van subsidies (€ 1,6 miljoen). De meerjarig verleende subsidies moeten aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2023 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer vrij beschikbaar. Verder zijn er in 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,4 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024.In verband met de latere verantwoording van de lasten van verstrekte subsidies stellen wij u in aanvulling op onderstaande begrotingswijziging voor, om het looptijdeinde voor het KVO-budget voor deze prestatie te verschuiven van 2026 naar 2028. Actualisering lastneming meerjarige subsidiesWij stellen u voor de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2024-2028 te wijzigen met respectievelijk - € 2,1 miljoen in 2024, € 1,3 miljoen in 2025, € 0,9 miljoen in 2026, € 1,0 miljoen in 2027 en € 1,0 miljoen in 2028.Nog toe te kennen subsidiesEind 2023 zijn subsidieaanvragen ontvangen die nog passen onder het gepubliceerde subsidieplafond. Voor deze nog toe te wijzen aanvragen stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.4.2 in de begroting 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.Specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw (GS wijziging € 994K)Wij hebben een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor  de flexibele inzet woningbouw. Deze is bedoeld voor decentrale overheden om vertragingen in woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen te voorkomen. Voor de niet bestede middelen (€  1,0 miljoen) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024 en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's. Uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2023 – 2e tranche (resultaatbestemming)Voor de versnelling van de woningbouw heeft u bij de begroting 2023 (PS23-000024) een motie aangenomen voor de inhuur van ambtelijke dan wel juridische ondersteuning voor versnelling bouwaanvragen (€ 0,5 miljoen). In de motie wordt specifiek verwezen naar het ontbreken van voldoende financiële middelen en capaciteit bij gemeenten, de gerechtelijke uitspraak in het stikstofdossier en de eindigheid van capaciteit bij adviesbureaus. Met de extra impuls vraagt U om een intensivering van onder andere het aanjaagteam woningbouw en de regeling flexpools. In 2023 hebben we met name ingezet om gemeenten te helpen met extra onderzoeken die nodig zijn door het afschaffen van de bouwvrijstelling voor stikstof en ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen en vergunningverlening.  Door het gebrek aan capaciteit bij adviesbureaus hebben we deze opdrachten in 2023 nog niet kunnen verlenen. In 2024 zijn we voornemens om deze opdrachten in gang te zetten. In 2023 hebben we al wel een klein gedeelte van het budget  in kunnen zetten voor de versnelling van de woningbouw.  ResultaatbestemmingWij stellen u voor € 0,5 miljoen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Resultaatbestemming -453 0 453 -453 Resultaat prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,3 miljoen beschikbaar gesteld aan begrote lasten voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail waarvan € 4,6 miljoen is gerealiseerd. Aan baten is € 1,8 miljoen geraamd en € 0,8 miljoen gerealiseerd. Op deze prestatie resteert in 2023 een saldo van € 2,8 miljoen . Het grootste deel van het resterende saldo wordt veroorzaakt door de lastneming van subsidies (€ 1,6 miljoen). De meerjarig verleende subsidies moeten aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2023 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer vrij beschikbaar. Verder zijn er in 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,4 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024.In verband met de latere verantwoording van de lasten van verstrekte subsidies stellen wij u in aanvulling op onderstaande begrotingswijziging voor, om het looptijdeinde voor het KVO-budget voor deze prestatie te verschuiven van 2026 naar 2028. Actualisering lastneming meerjarige subsidiesWij stellen u voor de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2024-2028 te wijzigen met respectievelijk - € 2,1 miljoen in 2024, € 1,3 miljoen in 2025, € 0,9 miljoen in 2026, € 1,0 miljoen in 2027 en € 1,0 miljoen in 2028.Nog toe te kennen subsidiesEind 2023 zijn subsidieaanvragen ontvangen die nog passen onder het gepubliceerde subsidieplafond. Voor deze nog toe te wijzen aanvragen stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.4.2 in de begroting 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.Specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw (GS wijziging € 994K)Wij hebben een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor  de flexibele inzet woningbouw. Deze is bedoeld voor decentrale overheden om vertragingen in woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen te voorkomen. Voor de niet bestede middelen (€  1,0 miljoen) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024 en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's. Uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2023 – 2e tranche (resultaatbestemming)Voor de versnelling van de woningbouw heeft u bij de begroting 2023 (PS23-000024) een motie aangenomen voor de inhuur van ambtelijke dan wel juridische ondersteuning voor versnelling bouwaanvragen (€ 0,5 miljoen). In de motie wordt specifiek verwezen naar het ontbreken van voldoende financiële middelen en capaciteit bij gemeenten, de gerechtelijke uitspraak in het stikstofdossier en de eindigheid van capaciteit bij adviesbureaus. Met de extra impuls vraagt U om een intensivering van onder andere het aanjaagteam woningbouw en de regeling flexpools. In 2023 hebben we met name ingezet om gemeenten te helpen met extra onderzoeken die nodig zijn door het afschaffen van de bouwvrijstelling voor stikstof en ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen en vergunningverlening.  Door het gebrek aan capaciteit bij adviesbureaus hebben we deze opdrachten in 2023 nog niet kunnen verlenen. In 2024 zijn we voornemens om deze opdrachten in gang te zetten. In 2023 hebben we al wel een klein gedeelte van het budget  in kunnen zetten voor de versnelling van de woningbouw.  ResultaatbestemmingWij stellen u voor € 0,5 miljoen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail PS Begrotingswijziging 2462 0 -2462 2462 Resultaat prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,3 miljoen beschikbaar gesteld aan begrote lasten voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail waarvan € 4,6 miljoen is gerealiseerd. Aan baten is € 1,8 miljoen geraamd en € 0,8 miljoen gerealiseerd. Op deze prestatie resteert in 2023 een saldo van € 2,8 miljoen . Het grootste deel van het resterende saldo wordt veroorzaakt door de lastneming van subsidies (€ 1,6 miljoen). De meerjarig verleende subsidies moeten aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2023 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer vrij beschikbaar. Verder zijn er in 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,4 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024.In verband met de latere verantwoording van de lasten van verstrekte subsidies stellen wij u in aanvulling op onderstaande begrotingswijziging voor, om het looptijdeinde voor het KVO-budget voor deze prestatie te verschuiven van 2026 naar 2028. Actualisering lastneming meerjarige subsidiesWij stellen u voor de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2024-2028 te wijzigen met respectievelijk - € 2,1 miljoen in 2024, € 1,3 miljoen in 2025, € 0,9 miljoen in 2026, € 1,0 miljoen in 2027 en € 1,0 miljoen in 2028.Nog toe te kennen subsidiesEind 2023 zijn subsidieaanvragen ontvangen die nog passen onder het gepubliceerde subsidieplafond. Voor deze nog toe te wijzen aanvragen stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.4.2 in de begroting 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.Specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw (GS wijziging € 994K)Wij hebben een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor  de flexibele inzet woningbouw. Deze is bedoeld voor decentrale overheden om vertragingen in woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen te voorkomen. Voor de niet bestede middelen (€  1,0 miljoen) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024 en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's. Uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2023 – 2e tranche (resultaatbestemming)Voor de versnelling van de woningbouw heeft u bij de begroting 2023 (PS23-000024) een motie aangenomen voor de inhuur van ambtelijke dan wel juridische ondersteuning voor versnelling bouwaanvragen (€ 0,5 miljoen). In de motie wordt specifiek verwezen naar het ontbreken van voldoende financiële middelen en capaciteit bij gemeenten, de gerechtelijke uitspraak in het stikstofdossier en de eindigheid van capaciteit bij adviesbureaus. Met de extra impuls vraagt U om een intensivering van onder andere het aanjaagteam woningbouw en de regeling flexpools. In 2023 hebben we met name ingezet om gemeenten te helpen met extra onderzoeken die nodig zijn door het afschaffen van de bouwvrijstelling voor stikstof en ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen en vergunningverlening.  Door het gebrek aan capaciteit bij adviesbureaus hebben we deze opdrachten in 2023 nog niet kunnen verlenen. In 2024 zijn we voornemens om deze opdrachten in gang te zetten. In 2023 hebben we al wel een klein gedeelte van het budget  in kunnen zetten voor de versnelling van de woningbouw.  ResultaatbestemmingWij stellen u voor € 0,5 miljoen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen GS Begrotingswijziging -200 0 200 -200 Bijdrage verkabeling ’s HeerenbroekHet budget voor prestatie 1.4.4 van € 1,3 miljoen is in 2023 niet tot besteding gekomen. Dit betreft de verkabeling (ondergronds brengen) ’s Heerenbroek. Aan gemeente Kampen is in 2022 een eerste termijn van € 1,3 miljoen uitgekeerd. De tweede termijn van € 1,3 miljoen zal rond de zomer 2024 worden aangevraagd en uitgekeerd. Dan start de daadwerkelijke uitvoering van het verkabelen. De middelen zijn voor € 0,7 miljoen gereserveerd in de reserve verstrekte subsidies en voor € 0,6 miljoen in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar 2024 en € 0,4 miljoen door te schuiven naar 2025  en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de betreffende jaarschijven van prestatie 1.4.4. Verder stellen wij u voor € 0,7 miljoen door te schuiven naar 2025 door de lasten van prestatie 1.4.4 ‘Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen’ voor de jaarschijf 2025 met € 0,7 miljoen te verhogen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies voor de afwikkeling van meerjarige subsidies.
Totaal -3247 1310 4557 -3247

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -198 0 198 -198 GS 101 Jaarstukken 2022 Herziening Omgevingsvisie Overijssel: In 2022 is € 0,2 miljoen overgebleven op de begroting van € 0,53 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste is dat de gebiedsgerichte uitwerking met partners is doorgeschoven naar voorjaar 2023. Vanaf januari worden er gebiedsdagen georganiseerd, waarvoor kaartmateriaal (en ander communicatiemateriaal) ontworpen wordt. Daarnaast vindt er in 2023 opnieuw inwonerparticipatie plaats. Budget hiervoor stond begroot voor 2022. Dit schuift nu door naar 2023. Naast deze ontwikkelingen is in 2023 een groot deel van het budget gereserveerd voor de kosten van de wettelijk verplichte Omgevingseffectrapportage. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2023.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -150 0 150 -150 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Herziening omgevingsvisie: In 2022 is bij de Perspectiefnota 2023 € 0,56 miljoen extra ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn verdeeld over 3 jaar (2022-2024). De destijds gemaakte inschatting wijkt af van de werkelijke bestedingen. Daarom verschuiven we een deel van de middelen (€ 0,15 miljoen) van 2024 naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.1.1, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in 2023 te verhogen met € 150.000, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2024 met hetzelfde bedrag te verlagen.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -255 0 255 -255 PS 005 Jaarstukken 2022 Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2022 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2022 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden voor een bedrag van € 0,255 miljoen door te schuiven naar 2023 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2023. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle € 255.000 door te schuiven naar 2023 voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit .
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -428 57 485 -428 GS 101 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,8 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2023 (Poort van het Vechtdal en Zwolle, ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water). Wij hebben besloten de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor Poort van het Vechtdal ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water en schuiven deze door naar 2023. Poort van het Vechtdal ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten voor de meerjarige doorlopende projecten € 0,428 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2023. Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2022 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2022 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden voor een bedrag van € 0,255 miljoen door te schuiven naar 2023 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2023. Rijksbijdrage NOVI gebied regio Zwolle: Voor het NOVI gebied regio Zwolle ontvangen wij een rijksbijdrage van € 227.000. Hierop heeft een besteding plaatsgevonden van € 170.000. Voor de niet bestede middelen (€ 58.000) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2023. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 58.000 en bijbehorende baten van het Rijk van de specifieke uitkering NOVI gebied regio Zwolle prestatie op prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit voor zowel de lasten als baten door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan de begroting 2023.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 91 91 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Aanvullende doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebied Regio Zwolle (C59): Van het Rijk hebben wij een aanvullende specifieke uitkering van € 91.000 ontvangen voor het NOVI-gebied Regio Zwolle (C59). In het NOVI gebied regio Zwolle werken Rijk en regio samen aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.1.2 te verhogen met € 91.000 voor het NOVI gebied regio Zwolle in 2023 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden (C59).
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -150 0 150 -150 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -155 0 155 -155 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 40 0 -40 40 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 153 559 406 153 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Tijdelijk beheer: De huidige begroting voor tijdelijk beheer is gebaseerd op de aanname bij de start van dit traject (2014) dat de voorraad gronden en gebouwen in tijdelijk beheer geleidelijk wordt afgebouwd. Gezien het groeiend aantal opgaven waarbij het grondinstrument een rol speelt dient dit uitgangspunt te worden bijgesteld. Dat betekent dat zowel begrote baten als de begrote lasten voor tijdelijk beheer structureel verhoogd moeten worden. In principe gaat het daarbij om een budgettair neutrale ontwikkeling. Voor het jaar 2023 geldt echter dat wij in relatie tot de problematiek van de Pas-melders een bemestingsverbod hebben ingesteld op (een deel van) de door ons verpachte gronden, waardoor wij extra kosten maken en inkomsten mislopen. Wij hebben u hierover geïnformeerd met onze onze brieven van 1 december 2022 (D2022-12-000437) en 4 april 2023 (D2023-03-012897). Wij stellen u voor de begrote lasten voor tijdelijk beheer structureel te verhogen met € 0,4 miljoen, tot een totaal van € 1,2 miljoen. De lasten zijn daarmee passend bij de omvang van de voorraad gronden en opstallen in tijdelijk beheer en in lijn met de gerealiseerde lasten in de afgelopen jaren. Verder stellen wij u voor de begrote baten voor tijdelijk beheer structureel met € 0,6 miljoen te verhogen tot een totaal van € 1,2 miljoen. De baten zijn daarmee passend bij de omvang van de voorraad gronden en opstallen in tijdelijk beheer en in lijn met de gerealiseerde baten in de afgelopen jaren. Het saldo van deze mutaties komt ten gunste van de Algemene reserve grondzaken. Bemestingsverbod: Naast deze ontwikkeling geldt in 2023 dat in verband met het bemestingsverbod extra kosten worden gemaakt en er sprake is van gederfde inkomsten. De kosten worden gemaakt voor toezicht en controle op de naleving van het bemestingsverbod (€ 0,1 miljoen) en compensatie van de provincie Drenthe en twee gemeenten voor door hun gemiste pachtopbrengsten (€ 50.000). Als gevolg van het bemestingsverbod komen de opbrengsten in 2023 uit op € 0,5 miljoen. De gemiste opbrengsten bedragen dan € 0,7 miljoen. Wij stellen u voor om in 2023 deze kosten en gemiste opbrengsten van in totaal € 850.000 te compenseren middels een bijdrage uit het budget voor de Aanpak Pas-melders, prestatie 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof. Daarbij merken wij op dat deze besteding bijdraagt aan een tijdelijke oplossing in 2023 voor de Pas-melders, nog niet aan de structurele oplossing waarvoor het budget voor Aanpak pasmelders oorspronkelijk beschikbaar is gesteld. Bij de tweede monitor bestaat meer zicht op de exacte verschuivingen bij Grond voor grond, Overtollig bezit en AGF. Via die tweede monitor doen wij u dan een voorstel tot begrotingswijziging.
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 1450 2550 1100 1450 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vier onderdelen: 1. Overtollig bezit: Overtollig bezit betreft de verkoop van gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor programma’s en projecten. De lasten en baten verbonden aan het bezit en de verkoop van deze gronden en opstallen worden verantwoord op deze prestatie. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Op de peildatum van deze monitor verwachten wij een hogere (verkoop-)opbrengst (c.q. resultaat) van € 0,50 miljoen ten opzichte van de geraamde bate in de begroting 2023. Naar verwachting zullen voor het einde van het jaar nog verkopen gerealiseerd worden ter hoogte van € 0,25 miljoen. Hier staat een verwachte overschrijding op de geraamde lasten tegenover van € 0,45 miljoen. Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan ook € 0,3 miljoen toegevoegd aan de ARG. Wij stellen u voor om voor dit onderdeel in 2023 de geraamde lasten voor prestatie 1.1.4 te verhogen met € 0,45 miljoen en de geraamde baten te verhogen met € 0,75 miljoen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u voor om het saldo van € 0,30 miljoen conform het bestaande beleid toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken. 2. Tijdelijk beheer: Tijdelijk beheer behelst het beheer van gronden en opstallen die nog niet worden ingezet voor programma’s en projecten. De lasten hebben vooral betrekking op onderhoudskosten, lokale heffingen en kosten die verband houden met het (tijdelijk) in gebruik geven van de eigendommen via verhuur en pacht. Hier staan de opbrengsten uit verhuur en pacht tegenover. Het saldo wordt weer verrekend met de ARG. De lasten met betrekking tot dit onderdeel zijn naar verwachting € 0,2 miljoen hoger dan in de eerste monitor van dit jaar werd geraamd. Daar staat tegenover dat voor de opbrengsten uit verhuur en pacht een hogere opbrengst van € 0,2 miljoen wordt verwacht. Wij stellen u voor de begrote lasten en baten voor tijdelijk beheer op prestatie 1.1.4 in 2023 te verhogen met € 0,2 miljoen. 3. Grond voor Grond: Het gaat hierbij om de verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland. De totale opbrengst is bij de laatste actualisatie van het prognosemodel voor deze ontwikkelopgave geraamd op € 153,9 miljoen. De kosten en opbrengsten Grond-voor-Grond variëren per jaar. Vooralsnog ligt de gerealiseerde opbrengst vanuit deze gronden ver voor op het aangehouden schema. Mede daarom en gezien het grote belang van beschikbare gronden voor eigen provinciale projecten en programma's, hebben wij ervoor gekozen de komende jaren minder gronden op de markt te brengen. Als gevolg daarvan zijn in de begroting de verwachte verkoopopbrengsten en lasten voor dit jaar op nihil geraamd. Voor de realisatie van de Ontwikkelopgave zijn in 2023 een aantal Grond voor Grond percelen ingezet. Met de verkoop is een positief transactieresultaat gerealiseerd van € 1,35 miljoen. Naar verwachting zullen voor het einde van het jaar nog verkopen gerealiseerd worden ter hoogte van € 0,25 miljoen. De lasten zullen naar verwachting € 50.000 bedragen. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor Grond voor Grond op prestatie 1.1.4 te verhogen met € 50.000 en de begrote baten te verhogen met € 1,6 miljoen en de geraamde storting in de Algemene reserve grondzaken, in 2023 te verhogen met € 1,55 miljoen. 4. Anticiperend grondfonds: In de Statenvergadering van 11 mei 2022 heeft u besloten tot instelling van het anticiperend grondfonds (2022/1103504). In de voorbereiding van en realisatie van aankopen maken wij transactiekosten, onder andere taxatie- en notariskosten. Gronden die zijn aangekocht worden door ons beheerd tot deze kunnen worden ingezet voor programma’s en projecten. Dit brengt lasten zoals onderhoudskosten en lokale heffingen met zich mee en opbrengsten uit verhuur en pacht. Het jaarlijkse saldo van de kosten en opbrengsten wordt verrekend met een binnen de ARG afzonderlijk aan te houden compartiment voor tijdelijk beheer AGF. Voor 2023 verwachten wij lasten ter hoogte van € 0,4 miljoen. Het betreft voornamelijk kosten die gemaakt zijn in de voorbereiding van aankooptransacties zoals taxatiekosten. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.1.4 in 2023 te verhogen met € 0,4 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken. Bemestingsverbod: In 2023 is via de geliberaliseerde pachtcontracten een algeheel bemestingsverbod op de gronden in provinciaal eigendom ingesteld. Een nadere toelichting hierop is opgenomen onder prestatie 3.5.4.
1.1.5 Programma Omgevingswet -835 0 835 -835 PS 005 Jaarstukken 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 005 Jaarstukken 2022
1.1.5 Programma Omgevingswet 200 0 -200 200 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 320 320 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen: In het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,32 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen budgettair neutraal verhoogd (lasten en baten). Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,32 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2023 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 80 0 -80 80 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 50 0 -50 50 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP): De provincie gaat als onderdeel van het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) samen met partners onder de titel “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)” investeren in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem. Het programma draagt bij aan meerdere prestaties binnen beleidsveld 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen. De middelen voor de provinciale cofinanciering (totaal € 4,7 miljoen periode 2024 t/m 2027) zijn voor € 1,7 miljoen gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, voor € 1,1 miljoen in de uitvoeringsreserve KVO, voor € 1,3 miljoen uit de middelen die bij het coalitie akkoord beschikbaar zijn gesteld en voor € 0,5 miljoen uit het budget regionaal waterbeheer (prestatie 1.2.1). Het totale programma wordt onder prestatie 1.2.2 ‘Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater’ verantwoord. De dekking vanuit het budget regionaal waterbeheer is voor de periode 2024 t/m 2027 bij begroting 2024 geregeld (in totaal € 450.000). Voor de bijdrage uit de jaarschijf 2023 stellen wij voor de betreffende € 50.000 te storten in de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, waarmee ook de jaarschijf 2023 beschikbaar komt voor de dekking van het Programma HOP (zie prestatie 1.2.2). Wij stellen u voor de lasten van prestatie 1.2.1 voor 2023 met € 50.000 te verlagen en te storten in de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -3375 0 3375 -3375 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Bijdrage Rijn Oost Derdengeld ZON In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,31 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld ZON). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,31 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2023 voor prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater (zowel de baten als de lasten; neutraal, bijdragen derden). Wateronttrekking Twentekanalen Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen. Hiervoor is in de begroting al € 10.000 aan baten en lasten opgenomen. Voor 2023 zijn de verwachten kosten € 172.000, hiervan verwachten we een additionele bijdrage van de waterschappen van €162.000. De baten en lasten worden verhoogd naar het niveau van de verwachte kosten met € 162.000. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2023 budgettair neutraal verhoogd met € 162.000.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -30 0 30 -30 GS 101 Jaarstukken 2022 Actualisatie gebiedsdossiers: In 2022 is op de post actualisatie gebiedsdossiers drinkwater € 30.000 niet gerealiseerd. Voor doorlopende verplichtingen in 2023 hebben wij besloten deze niet bestede middelen beschikbaar te houden en door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 30.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2023 voor actualisatie gebiedsdossiers drinkwater.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 0 12725 12725 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel: In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen in de land- en tuinbouwsector is voor cofinanciering van de te nemen maatregelen in 2023 € 0,5 miljoen benodigd. Deze middelen zijn gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor dekking van de cofinanciering in 2023 stellen wij u voor € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 0,5 miljoen en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027: De komende 6 jaar investeren de partners binnen Rijn-Oost € 200 miljoen aan zoetwatermaatregelen via het ZON-programma. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage van € 50 miljoen uit het Deltafonds en een eigen bijdrage van de partners van € 150 miljoen. Als coördinerende provincie hebben wij in de rol van kassier van de rijksoverheid de toekenningsbeschikking ontvangen voor het 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 en zijn samen met de partners gestart met de uitvoering. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.2.2 voor de periode 2023-2027 op basis van het verwacht bestedingsritme te verhogen met voor 2023 € 12,2 miljoen, 2024 € 7,3 miljoen en voor de periode 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 9,6 miljoen en deze bedragen te onttrekken aan de doeluitkering. Uitvoering “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”: De provincie gaat als onderdeel van het programma ZON samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit onder de titel “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)” investeren in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem. Hiervoor is in 2022 een bestuursovereenkomst met betrokken partijen afgesloten. Het totale bedrag aan investeringen voor maatregelen betreft € 10 miljoen waarvan de dekking bestaat uit € 2,5 miljoen Deltafonds, € 2,8 miljoen waterschappen en € 4,7 miljoen als provinciale cofinanciering. Terreinbeheerders en landgoederen stellen gronden beschikbaar. De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn voor € 1,7 miljoen gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, voor € 1,1 miljoen in de uitvoeringsreserve KVO en voor € 1,8 miljoen worden die gedekt door een Europese subsidie (POP3 subsidie). De Europese subsidie is beschikbaar onder prestatie 5.5.3 Europese programma’s. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 1.2.2 voor 2023 met € 2,8 miljoen te verhogen en hiervoor € 1,7 miljoen te onttrekken aan Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, € 1,1 miljoen te onttrekken aan uitvoeringsreserve KVO.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 724 0 -724 724 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP): De provincie gaat als onderdeel van het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit onder de titel “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)” investeren in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem. Hiervoor is in 2022 een bestuursovereenkomst met betrokken partijen afgesloten. Het totale bedrag aan investeringen voor maatregelen betreft € 10 miljoen waarvan de dekking bestaat uit € 2,5 miljoen Deltafonds, € 2,8 miljoen waterschappen en € 4,7 miljoen als provinciale cofinanciering. Terreinbeheerders en landgoederen stellen gronden beschikbaar. De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn voor € 1,7 miljoen gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, voor € 1,1 miljoen in de uitvoeringsreserve KVO, voor € 0,5 miljoen uit het budget regionaal waterbeheer en voor € 1,3 miljoen die wordt gedekt uit de middelen die bij het coalitie akkoord beschikbaar is gesteld. De inzet van de beschikbaar gestelde middelen in de periode 2024 t/m 2027 passen wij aan op basis van de ingediende subsidie aanvragen. Dat doen wij door aanpassing van de reeds geraamde middelen met dekking uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, een aanvullende onttrekking uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (€ 0,5 miljoen) en aanpassing van de reeds geraamde middelen met dekking uit de uitvoeringsreserve KVO. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 1.2.2 voor 2023 te verlagen met € 0,7 miljoen en in de jaren 2024-2026 te verhogen met respectievelijk € 0,2 miljoen, € 0,3 miljoen en € 0,1 miljoen en de daarbij horende onttrekkingen aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland overeenkomstig te wijzigen (verschuiving over de jaarschijven via de Reserve Zoetwatervoorziening-Oost-Nederland). Verder stellen wij u voor om de lasten van prestatie 1.2.2 in 2026 te verhogen met € 0,2 miljoen en € 0,3 miljoen in 2027 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (extra onttrekking).
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 42 1305 1263 42 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP): De provincie gaat als onderdeel van het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit onder de titel “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)” investeren in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem. Hiervoor is in 2022 een bestuursovereenkomst met betrokken partijen afgesloten. Het totale bedrag aan investeringen voor maatregelen betreft € 10 miljoen waarvan de dekking bestaat uit € 2,5 miljoen Deltafonds, € 2,8 miljoen waterschappen en € 4,7 miljoen als provinciale cofinanciering. Terreinbeheerders en landgoederen stellen gronden beschikbaar. De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn voor € 1,7 miljoen gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, voor € 1,1 miljoen in de uitvoeringsreserve KVO, voor € 0,5 miljoen uit het budget regionaal waterbeheer en voor € 1,3 miljoen die wordt gedekt uit de middelen die bij het coalitie akkoord beschikbaar is gesteld. De inzet van de beschikbaar gestelde middelen in de periode 2024 t/m 2027 passen wij aan op basis van de ingediende subsidie aanvragen. Dat doen wij door aanpassing van de reeds geraamde middelen met dekking uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, een aanvullende onttrekking uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (€ 0,5 miljoen) en aanpassing van de reeds geraamde middelen met dekking uit de uitvoeringsreserve KVO. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 1.2.2 in 2023-2025 te verlagen met respectievelijk € 42.000, € 229.000 en € 139.000 en in 2026 en 2027 te verhogen met € 49.000 en € 361.000 (verschuiving over de jaarschijven via de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel). Wateronttrekking Twentekanalen (GS): Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen. De baten en lasten worden verhoogd naar het niveau van de verwachte kosten. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij budgettair neutraal de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2023 verhoogd met € 1,3 miljoen.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -83 0 83 -83 PS 005 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget aan lasten van € 2,1 miljoen een bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. De geraamde baten van € 1,4 miljoen zijn gerealiseerd. De onderbesteding op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: voor de post ‘Drinkwater 6e Actieprogramma nitraatuitspoeling’ is er een onderbesteding van € 83.000. Dit bedrag is in 2023 nodig voor de uitvoeringskosten van het Actieplan. Wij stellen voor dit voor 2023 aan de reserve Drinkwater te onttrekken. Wij stellen u voor om een bedrag van € 83.000 te onttrekken aan de Reserve Drinkwater en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2023.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -73 0 73 -73 GS 101 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget aan lasten van € 2,1 miljoen een bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. De geraamde baten van € 1,4 miljoen zijn gerealiseerd. Voor de uitvoering van het investeringsvoorstel ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’ is er op het geraamde bedrag voor 2022 van € 386.000 een bedrag van € 313K gerealiseerd en € 73.000 niet tot besteding gekomen. Vanwege het meerjarige karakter van het investeringsprogramma hebben wij besloten het niet bestede bedrag van € 73.000 door te schuiven naar 2023 voor de uitvoering van het wat investeringsvoorstel ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 73.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2023.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -500 0 500 -500 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 247 0 -247 247 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 0 97 97 0 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Hogere baten grondwaterheffing: Er wordt in 2023 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (€ 97.000) dat wordt toegevoegd aan de Voorziening besteding grondwaterheffing. De hogere baten zijn het gevolg van grotere grondwateronttrekkingen door Vitens en/of andere industriële onttrekkers. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 97.000.
1.2.7 IJsseldelta programma -307 0 307 -307 PS 005 Jaarstukken 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 005 Jaarstukken 2022
1.2.7 IJsseldelta programma 0 557 557 0 GS 101 Jaarstukken 2022 Recreatieterreinen: In 2022 is het grootste deel van de uitvoering gerealiseerd. De afronding van de werkzaamheden vinden in 2023 plaats. De lasten zijn ten laste gebracht van de doeluitkering. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de specifieke uitkering (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 1.2.7 in 2023 te verhogen met € 0,6 miljoen.
1.2.7 IJsseldelta programma 0 116 116 0 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
1.2.7 IJsseldelta programma 307 0 -307 307 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Administratief herstel resultaatbestemming Coördinatiebudget jaarrekening 2022: Per abuis is de administratieve verwerking van de resultaatbestemming 2022 (0,307 miljoen) toegevoegd aan de jaarschijf 2023 in plaats aan de jaarschijf 2024. Deze foutieve verwerking wordt nu hersteld.
1.2.7 IJsseldelta programma 0 480 480 0 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II In deze prestatie zijn 2 componenten samengevoegd, te weten het treffen van hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen gelegen aan het Drontermeer en de coördinatie tussen de projecten in het IJsseldelta plan. Hieronder worden beide componenten verder toegelicht: Begrotingswijziging Recreatieterreinen: De middelen die het Rijk oorspronkelijk in het BTW compensatiefonds gestort had zijn inmiddels toegevoegd aan de specifieke uitkering. De BTW is namelijk niet compensabel en zal als kosten verrekend worden. Aanvullend is de, van het Rijk verkregen, indexatie toegevoegd. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.7 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 0,48 miljoen. Administratief herstel resultaatbestemming Coördinatiebudget jaarrekening 2022: Per abuis is de administratieve verwerking van de resultaatbestemming 2022 (0,307 miljoen) toegevoegd aan de jaarschijf 2023 in plaats aan de jaarschijf 2024. Deze foutieve verwerking wordt nu hersteld.
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 0 331 331 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Onttrekking doeluitkering Woondeals: Via de specifieke uitkering ‘Woondeals’ die wij van het Rijk hebben ontvangen is € 0,3 miljoen beschikbaar voor het ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van de regionale woondeals. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.3.1 te verhogen met € 0,3 miljoen en hetzelfde bedrag te onttrekken uit de doeluitkering 'Woondeals' voor het ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van de regionale woondeals.
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 21 0 -21 21 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 0 -231 -231 0 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Specifieke uitkering Woondeals: Van de specifieke uitkering Woondeals die wij van het Rijk hebben ontvangen zal niet het gehele geraamde bedrag voor 2023 worden gerealiseerd. De bestedingen zijn achtergebleven bij het verwachte bestedingsritme omdat we vooral bezig zijn geweest de uitvoering van de woondeals uit te werken. De regeling kent een meerjarige bestedingsperiode tot 31-12-2025. De verwachting is dat het zwaartepunt van de bestedingen in 2024 zal liggen. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 in 2023 budgettair neutraal te verlagen met € 231.000 en in 2024 te verhogen met dezelfde bedragen.
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -39 -44 -5 -39 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Startersleningen (voor 2016): Vanuit de SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan zien we ten opzichte van 2022 een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten geactualiseerd worden voor de periode 2023-2027. De beheersvergoeding is afhankelijk van de uitstaande portefeuille. Bijgevolg van de afname van de uitstaande portefeuille is de beheersvergoeding lager dan geraamd. Ook dit wordt geactualiseerd. Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2023-2027 te verlagen met respectievelijk voor € 44.000, € 59.000, € 57.000, € 54.000 en € 52.000. Verder stellen wij u voor de lasten voor de periode 2023-2027 op prestatie 1.3.2 te verlagen met respectievelijk € 5.200, € 5.300, € 5.000, € 4.700 en € 4.300.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -359 0 359 -359 PS 005 Jaarstukken 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 005 Jaarstukken 2022
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -104 -411 -307 -104 GS 101 Jaarstukken 2022 Specifieke uitkering van het Rijk voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio RIVUS: In 2022 is een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio RIVUS. Deze is bedoeld om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. Omvang van de bijdrage is € 1,2 miljoen die niet is begroot. In 2022 is hiervan € 0,4 miljoen ingezet. Wij hebben besloten dit begrotingstechnisch te verwerken in de begroting 2023. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’ in 2023 te verlagen met € 0,4 miljoen. Investeringsimpuls Klimaatadaptatie: Het budget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Op een budget van € 1,5 miljoen resteert in 2022 € 0,1 miljoen. We schuiven dit bedrag door naar 2023 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen door te schuiven naar de begroting 2023 van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -130 0 130 -130 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -3400 1182 4582 -3400 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 80 0 -80 80 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -305 0 305 -305 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Hitte, Droogte en Wateroverlast: Voor het investeringsvoorstel Hitte, Droogte en Wateroverlast (2021/0042341) is in de meerjarenramingen (2024-2028) een totaalbedrag van € 350.000 opgenomen voor doorlopende verplichtingen. De dekking vindt plaats via de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Nu bij het coalitieakkoord incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld voor de periode 2024-2027 en daarmee de dekking voor de doorlopende verplichtingen is geborgd hebben wij besloten de middelen in de meerjarenraming naar voren te halen en in te zetten voor de realisatie van het investeringsvoorstel in 2023. In het bedrag van € 350.000 is € 45.000 opgenomen die ultimo 2023 vrijvalt omdat dit een correctie is op een eerdere wijziging. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.1, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in 2023 te verhogen met € 350.000, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2024 te verlagen met € 130.000, en in de jaren 2025 t/m 2028 met jaarlijks € 55.000.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -850 0 850 -850 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -100 0 100 -100 PS 005 Jaarstukken 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 005 Jaarstukken 2022
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -1193 0 1193 -1193 GS 101 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,8 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Op deze prestatie resteert in 2022 een saldo van € 3,2 miljoen . Verreweg het grootste deel van het resterende saldo van € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door gewijzigde regelgeving voor de lastneming van subsidies (€ 2,1 miljoen). De meerjarig verleende subsidies moeten aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2022 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Verder is de lastneming van de meerjarig verleende subsidies voor de periode 2023-2026 geactualiseerd en dit leidt tot een wijziging in het begrotingsritme van de lasten met bijbehorende onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. De onderbesteding op de overige onderdelen (€ 1,0 miljoen) betreft incidentele middelen voor de realisatie van het Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Dit betreft een meerjarig programma waarvan de uitvoering doorloopt naar 2023. Wij hebben besloten de resterende middelen hiervoor beschikbaar te houden en door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 3,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Actualisering lastneming meerjarige subsidies: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2024-2026 te wijzigen naar respectievelijk € 1,2 in 2023, € 4,5 miljoen in 2024, € 0,6 miljoen in 2025 en € 0,5 miljoen in 2026.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 1846 1846 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Onttrekking doeluitkering ‘flexpools 2e tranche’ (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie): Van de specifieke uitkering ‘‘flexpools 2e tranche’ die wij van het Rijk hebben ontvangen is € 1,8 miljoen beschikbaar om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen. Via de ‘flexpools 2e tranche’ kunnen gemeenten expertise en capaciteit inhuren ten behoeve van versnelling van de woningbouw. De provincies hebben de rol om deze gelden te verdelen. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 1,8 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2023 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering ‘‘flexpools 2e tranche’.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -3053 0 3053 -3053 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -1150 0 1150 -1150 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 57 0 -57 57 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -520 0 520 -520 PS 005 Jaarstukken 2022 Impuls fiets, (incidenteel budget): Voor de uitvoering van de aanvullende ambities bij de begroting 2022 (PS/2021/1104511) heeft u een motie aangenomen over de verbetering van de leefbaarheid Engbertsdijksvenen. Dit is in de motie specifiek verwoord als: “Impuls voor de fiets, voor het mede-investeren in fietspaden en fietsvoorzieningen, zoals fietspad Engbertsdijksvenen”. Overleg met de gemeente heeft met een bijdrage van € 0,520 miljoen van de Provincie niet tot een haalbaar projectvoorstel geleid. Wij stellen u voor de middelen beschikbaar te houden voor een impuls in de leefbaarheid Engbertsdijksvenen en verwachten hiervoor een subsidieaanvraag door de gemeenten die in afstemming met inwoners wordt opgesteld en in 2023 uitgekeerd. Wij stellen u voor € 0,52 miljoen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2023 prestatie 1.4.3 Leefbaar Platteland.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -547 0 547 -547 GS 101 Jaarstukken 2022 Het budget voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Op een budget van € 1,4 miljoen resteert in 2022 € 0,5 miljoen. We schuiven dit bedrag door naar 2023 voor de uitvoering van Actieplan Leefbaar Platteland in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen door te schuiven naar de begroting 2023 van prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -400 0 400 -400 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 26 0 -26 26 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -216 0 216 -216 PS 005 Jaarstukken 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 005 Jaarstukken 2022
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -600 0 600 -600 GS 101 Jaarstukken 2022 Voor de dekking van de subsidieverplichtingen voor ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede hebben wij besloten € 1,7 miljoen te onttrekken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel en deze toe te voegen aan de begroting 2023 verdeeld over de jaarschijven 2023 en 2024 voor respectievelijk € 0,6 miljoen en € 1,1 miljoen.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -950 0 950 -950 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 2750 0 -2750 2750 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Bijdrage voor hoogspanningsleidingen Deventer en Almelo vertraagd: Voor 's-Heerenbroek wordt dit jaar waarschijnlijk nog wel een bijdrage verleend voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. Voor Deventer en Almelo waarschijnlijk niet omdat e.e.a. nog door hun college en raad moet worden goedgekeurd. Daarna kan pas een bestuursovereenkomst worden afgesloten met deze twee gemeenten. Dit wordt niet meer voorzien voor dit jaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.4.4 een budget van € 2,7 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2023 naar 2024.
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -549 0 549 -549 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -550 0 550 -550 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
Totaal -15328 21530 36858 -15328