Status prestaties

Personeelsgebonden lasten

Personeelsgebonden lasten

Status prestaties

Salarissen en personeelsgebonden kosten

Terug naar navigatie - Salarissen en personeelsgebonden kosten

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2023 € 93,6 miljoen. In 2023 is een bedrag van € 89,9 miljoen gerealiseerd, waardoor een budget van €3,7 miljoen niet tot besteding is gekomen, circa 4%.  Het  budget voor personeelsgebonden kosten is in 2023 toegenomen ten opzichte van 2022.  Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal structurele formatieplaatsen en de toegenomen loonkosten vanuit de CAO-afspraken. Op basis van de afspraken rond het traject ‘van inhuur naar vast’ (Perspectiefnota 2021 ) hebben wij verschillende structurele programmabudgetten (budgettair neutraal) omgezet naar structurele personele budgetten. Dit heeft het mogelijk gemaakt om vaste formatieplaatsen te creëren en een deel van de bestaande inhuur af te bouwen. 

Rekening Primitieve Begrotings Actuele Rekening Verschil
begroting wijziging begroting
2022 2023 2023 2023 2023 2023
Totaal 79.099 83.328 10.271 93.599 89.866 3.733
Subtotaal 76.954 81.308 10.163 91.471 87.225 4.246
Salarislasten inclusief sociale lasten 77.165 77.464 10.492 87.956 85.941 2.015
Uitzendkrachten en externe deskundigheid 6.192 3.941 -328 3.612 6.399 -2.787
Personeels gerelateerde opbrengsten * -2.532 -97 0 -97 -2.313 2.215
Interne doorbelasting naar programmabudget ** -3.870 -2.803 2.803
Subtotaal 2.144 2.021 108 2.128 2.642 -513
Reis- en verblijfkosten 430 854 0 854 520 335
Onkostenvergoedingen 72 0 6 6 71 -65
Opleiding, studie, cursus, congressen 849 1.023 0 1.023 1.215 -192
Overige kosten 792 144 102 245 836 -591
* Betreft verkregen compensatie FPU, WAO, Zwangerschapsverlof en detacheringen (€2,3 miljoen).
** Doorbelaste salariskosten naar programmabudget

Vergoedingen bestuur en voormalig personeel

Terug naar navigatie - Vergoedingen bestuur en voormalig personeel

Het totaal der vergoedingen bestuur bedraagt €2,2 miljoen. Er is een positief saldo van €364.000 op dit budget; dit wordt voor een groot deel verklaard door de meevallende uitkeringen en pensioenen ten behoeve van oud-gedeputeerden. Bij de jaarwedde CvdK is een kleine overschrijding ontstaan, veroorzaakt door de verplichte wettelijke verhoging van de vergoeding per 1-1-2023. Deze verhoging geldt voor alle statenleden en collegeleden, maar is zichtbaar bij de CvdK omdat dit een solitaire post is.

Rekening Primitieve Begrotings Actuele Rekening Verschil
begroting wijziging begroting
2022 2023 2023 2023 2023 2023
Totaal 1.992 2.338 240 2.578 2.214 364
Vergoeding PS-leden 866 880 240 1.120 1.119 1
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden 802 1.113 1.113 805 308
Jaarwedde CdK 217 215 215 227 -12
Voormalig personeel/seniorenbeleid 13 24 24 1 23
Salaris stagiaires 81 52 52 48 4
Bedrijfshulpverlening 14 54 54 13 40

Personele inzet

Terug naar navigatie - Personele inzet

Het CoalitieAkkoord is vol in uitvoering. Dit terug te zien in de personele inzet:

  • Formatieontwikkeling
  • Inhuur Personeel

Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht.

Formatieontwikkeling

Terug naar navigatie - Formatieontwikkeling

De formatie bedraagt 936 fte per 31 december 2023. De werkelijke bezetting ligt hoger, op 945 fte. De boven formatieve bezetting wordt gedekt uit exploitatie- en investeringsbudgetten. Omdat er sprake is van vaste dienstverbanden wordt voor het incidenteel gedekte deel een werkgeversrisico gelopen met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen. Dit risico beheersen wij door de inzet van Strategische Personeelsplanning. Als voorbeeld benoemen wij  de medewerkers die wij in dienst hebben genomen voor de infrastructurele projecten waarvan de dekking naar de aard van het investeringsproject incidenteel is. De verwachting is dat er continuïteit aanwezig is in de infrastructurele projectenportefeuille: medewerkers kunnen bij de afloop van de werkzaamheden voor het ene project, worden ingezet bij een volgend project. Hiermee wordt het risico beperkt.
Basis voor de sturing op formatie zijn de actuele opgaven en de daarbij behorende provinciale doelen. De formatie is met 19 fte gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

a) de eerder toegelichte toename van vaste formatieplekken om tot een betere balans te komen tussen vast, flexibele en ingehuurde medewerkers. We zetten in op het bevorderen van de binding met de provincie; in deze krappe arbeidsmarkt is dat een absolute noodzaak en daarnaast ook kosteneffectiever.
b) de landelijke ontwikkelingen en transities die nieuwe taken met zich meebrengen en ook om nieuwe  kennis vragen. Een paar voorbeelden zijn energie, vergunningverlening, stikstof, de investeringen in wegen en kunstwerken. Voor een aantal (nieuwe) taken verstrekt het Rijk specifieke uitkeringen waaruit ook de personele lasten gedekt kunnen worden. 

Overzicht Formatie en bezetting 


Inhuur personeel

Terug naar navigatie - Inhuur personeel

In lijn met de afspraken met betrekking tot ‘flexibel naar vast’ en de betere balans tussen vaste en tijdelijke formatie, hebben wij in 2023 de inhuur verder teruggebracht.  Door deze inspanning is de externe inhuur gedaald van € 35,1 miljoen (2021) naar € 25,7 miljoen in 2023 en past binnen de bestaande budgetten in de begroting.

Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening
Inhuur 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaal 27.238 29.565 33.431 35.026 30.203 25.733
inhuur ten laste van exploitatie 19.963 22.348 24.673 27.403 24.354 22.438
inhuur ten laste van investeringen 6.038 5.664 6.670 5.865 4.622 2.617
inhuur ten laste van voorzieningen 1.237 1.553 2.088 1.758 1.227 678

WNT-norm

Terug naar navigatie - WNT-norm

Het geldend normenkader voor 2023 is de Wet normering topinkomens (WNT), het Uitvoeringsbesluit WNT en de Uitvoeringsregeling WNT.  De Wet Normering Topinkomens (WNT) wijst de provinciesecretaris (algemeen directeur) en de statengriffier aan als topfunctionarissen. Zij vallen onder de WNT.  Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2023 is genormeerd op bruto € 223.000. De bezoldiging van beide functionarissen blijft onder het toegestane maximum.

Gegevens 2023
bedragen x € 1 N. Versteeg R. Wiggers
Functiegegevens Provincie secretaris Statengriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,8
Dienstbetrekking ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 164.266 99.718
Beloningen betaalbaar op termijn 23.014 17.320
Subtotaal 187.280 117.038
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 223.000 178.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 187.280 117.038
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2022
bedragen x € 1 N. Versteeg R. Wiggers
Functiegegevens Provincie secretaris Statengriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 1/1 - 31-12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,8
Dienstbetrekking ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 154.460 94.097
Beloningen betaalbaar op termijn 23.155 17.735
Subtotaal 177.615 111.832
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 216.000 172.800
Totale bezoldiging 177.615 111.832