Status prestaties

Balans

Balans

Status prestaties

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De balans is het overzicht van onze bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit activa en passiva, welke met elkaar in evenwicht zijn. Activa zijn de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen vermogen en vreemd vermogen).

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De activa worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde, tenzij bij het betreffende onderdeel anders is vermeld.

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de provincie Overijssel.  De continuïteit is gewaarborgd gegeven haar publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. 

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Balans per 31 december 2023 X € 1.000
Activa 31.12.2022 31.12.2023 Passiva 31.12.2022 31.12.2023
Vaste activa 989.227 1.012.412 Vaste passiva 1.729.003 1.790.636
Immateriële vaste activa - - Eigen vermogen 1.669.168 1.726.979
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - - Reserves 1.632.600 1.688.271
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - - - waarvan algemene reserves 696.028 769.697
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden - - - waarvan bestemmingsreserves 936.572 918.574
Resultaat 36.568 38.708
Materiële vaste activa 333.887 349.937 Voorzieningen 57.975 61.797
Investeringen met een economisch nut 28.729 29.253
- waarvan in erfpacht - -
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven - -
- waarvan in erfpacht - -
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 305.158 320.684
- waarvan in erfpacht - -
Financiële vaste activa 655.340 662.475 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 1.860 1.860
Kapitaalverstrekkingen 171.825 175.391 Obligatieleningen - -
- waarvan aan deelnemingen 171.825 175.391 Onderhandse leningen 1.853 1.853
- waarvan aan gemeenschappelijke regelingen - - - waarvan van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - -
- waarvan aan overige verbonden partijen - - - waarvan van binnenlandse banken en overige financiële instellingen - -
Leningen 386.173 418.596 - waarvan van binnenlandse bedrijven - -
- waarvan aan openb. lichamen (art. 1a Wet FIDO) 20.551 1.000 - waarvan van openb. lichamen (art. 1a Wet FIDO) 1.853 1.853
- waarvan aan woningbouwcorporaties - - - waarvan van overige binnenlandse sectoren - -
- waarvan aan deelnemingen 365.622 417.596 - waarvan van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - -
- waarvan aan overige verbonden partijen - - Door derden belegde gelden - -
Overige langlopende leningen 23.808 23.565 Waarborgsommen 7 7
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - -
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 20 -
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 73.514 44.923
Vlottende Activa 1.056.709 1.085.219 Vlottende passiva 316.933 306.995
Voorraden 112.532 140.669
Grond- en hulpstoffen - -
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - -
Gereed product en handelsgoederen 112.532 140.669
Vooruitbetalingen - -
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 907.761 886.074 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 29.764 32.687
Vorderingen op openbare lichamen 49.087 46.472
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (conform art. 1, onderdeel a Wet FIDO) - 10.293 Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen (conform art. 1, onderdeel a Wet FIDO) - -
Overige verstrekte kasgeldleningen - - Overige kasgeldleningen - -
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - -
Rekening-courantverhouding met het Rijk 850.447 820.660
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - - Banksaldi - -
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 1 -
Overige vorderingen 6.106 7.037 Overige schulden 29.764 32.687
Overige uitzettingen 2.120 1.612
Liquide middelen (kas- en banksaldi) 109 128
Overlopende activa 36.307 58.348 Overlopende passiva 287.169 274.308
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 154.273 137.046
Van de Europese Unie nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel - - Van de Europese Unie ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 729 1.089
Van de Nederlandse Rijksoverheid nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel 3.804 5.215 Van de Nederlandse Rijksoverheid ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 125.888 133.578
Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvan-gen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel - - Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 40 175
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 32.503 53.133 Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 6.239 2.420
Totaal 2.045.936 2.097.631 Totaal 2.045.936 2.097.631
Recht op verliescompensatie conform Wet VpB 599 599 Verstrekte borg- of garantstellingen 129.804 133.593

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

Grondslagen
De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen (inclusief de betaalde boeterente) en het saldo van agio en disagio worden geactiveerd en over maximaal de looptijd van de rentevaste periode volledig afgeschreven, te starten vanaf het moment van het in gebruik nemen van het gerelateerde financieel vast actief of de gerelateerde vaste schuld. 
Voor (dis)agio op financiële vaste activa betreft deze post het positieve saldo van agio (aankoopwaarde > nominale waarde) verminderd met disagio (nominale waarde > aankoopwaarde) en de afschrijvingen op zowel agio als disagio.
Voor (dis)agio op vaste schulden betreft deze post het positieve saldo van disagio (nominale waarde > verkoopwaarde) verminderd met agio (verkoopwaarde > nominale waarde) en de afschrijvingen op zowel agio als disagio.
Het (dis)agio wordt gedurende de looptijd van het actief of schuld lineair afgeschreven; bij tussentijdse verkoop wordt het op dat moment resterende (dis)agio als last genomen.

Toelichting
Sinds eind 2022 is het saldo van (dis)agio  en daarop gepleegde afschrijvingen negatief. Conform de grondslagen is dit negatieve saldo in mindering gebracht op de betreffende financiële vaste activa. De toelichting op dit saldo treft u daar aan. Deze balanspost heeft in 2023 geen saldo of wijzigingen gehad. 

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Grondslagen
De materiële vaste activa worden verdeeld in drie categorieën.

  • Investeringen met een economisch nut.
  • Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden (deze categorie is voor Overijssel niet van toepassing).
  • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Alle investeringen worden geactiveerd. De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs verminderd met ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
De afschrijvingen vinden lineair plaats. De afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de financiële verordening, variëren conform de financiële verordening van vier jaar tot honderd jaar. Het afschrijven op investeringen start in het jaar ná ingebruikname van het actief.

x €1.000 Boekwaarde 31-12-2022 Investeringen Desinves-teringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boekwaarde 31-12-2023
Investeringen met een economisch nut: 28.728 3.729 2.879 326 29.252
Gronden en terreinen
Woonruimten 107 14 93
Bedrijfsgebouwen 25.359 2.431 2.273 25.517
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen 14 319 7 319 7
Machines, apparaten en installaties 3.182 956 569 7 3.562
Overige materiële vaste activa 66 23 16 73
x €1.000 Boekwaarde 31-12-2022 Investeringen Desinves-teringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boekwaarde 31-12-2023
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: 305.158 24.943 5.876 3.541 320.684
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 305.158 24.943 5.876 3.541 320.684
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

In 2023 hebben nieuwe investeringen plaatsgevonden voor een bedrag van € 28,7 miljoen. Daarnaast hebben wij voor deze investeringen bijdragen van andere overheden ontvangen voor een bedrag van € 3,9 miljoen. De afschrijvingen op de materiële vaste activa bedroegen in 2023 €  8,8 miljoen. 

Investeringskredieten voor activa

Terug naar navigatie - Investeringskredieten voor activa
Investeringskredieten voor activa
Kerntaak Beschikbaar GS-wijziging (kasritme wijz.) Vrijval (PS)
Beleidsdoel Begroting Rekening Saldo uit overloop
Prestatie 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028
4. Mobiliteit 49.462.179 22.334.535 27.127.644 27.127.645 17.995.416 100.000 0 0 0 9.032.228
4.2 Toekomst bestendig en duurzaam openbaar vervoer 5.738.100 932.886 4.805.214 4.805.214 4.805.214 0 0 0 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 5.738.100 932.886 4.805.214 4.805.214 4.805.214 0 0 0 0
Uitgaven 6.547.548 940.704 5.606.844 4.805.214 0 0 0
Ontvangsten -809.448 -7.818 -801.630
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 22.871.871 10.359.014 12.512.857 12.512.857 3.686.670 0 0 0 0 8.826.186
4.6.6 N307 3.197.347 3.694.860 -497.513 -497.513 -497.513 0 0 0 0
Uitgaven 3.197.347 4.139.450 -942.103 -497.513
Ontvangsten 0 -444.590 444.590
4.6.7 Vechtdalverbinding 15.352.107 5.721.085 9.631.022 9.631.022 800.000 0 0 0 8.831.022
Uitgaven 15.333.467 6.306.128 9.027.339 800.000 8.831.022
Ontvangsten 18.640 -585.044 603.683
4.6.9 verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten (2) 3.625.567 467.723 3.157.844 3.157.844 3.162.680 0 0 0 0 -4.836
Uitgaven 5.670.142 2.520.457 3.149.685 3.162.680 -4.836
Ontvangsten -2.044.575 -2.052.734 8.159
4.6.12 Vloedbeltverbinding 559.151 408.619 150.532 150.532 150.532 0 0 0 0 0
Uitgaven 559.151 408.619 150.532 150.532
Ontvangsten 0 0 0
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte 137.700 66.728 70.972 70.972 70.972 0 0 0 0 0
Uitgaven 137.700 66.728 70.972 70.972
Ontvangsten 0 0 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 20.852.208 11.042.634 9.809.573 9.809.574 9.503.531 100.000 0 0 206.042
4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 881.557 0 881.557 881.557 799.431 0 0 0 82.126
Uitgaven 881.557 318.798 562.758 799.431 82.126
Ontvangsten 0 -318.798 318.798
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 19.658.091 10.760.621 8.897.471 8.897.471 8.673.554 100.000 0 0 123.916
Uitgaven 19.658.091 11.219.143 8.438.948 8.673.554 100.000 123.916
Ontvangsten 0 -458.522 458.522
4.7.5 Zwartewaterbrug Hasselt 312.560 282.014 30.546 30.546 30.546 0 0 0 0
Uitgaven 312.560 282.014 30.546 30.546
Ontvangsten 0 0 0
10. Bedrijfsvoering 6.971.642 2.470.537 4.501.105 4.501.105 4.233.199 0 0 0 267.906
10.00 Bedrijfsvoering 6.971.642 2.470.537 4.501.105 4.501.105 4.233.199 0 0 0 267.906
Uitgaven 6.971.642 2.470.537 4.501.105 4.233.199 267.906
Ontvangsten 0 0 0
Totaal 56.433.821 24.805.072 31.628.750 31.628.750 22.228.615 100.000 0 0 0 9.300.135

Voor  een overzichtelijke weergave van de  investeringskredieten, hebben wij daaraan met ingang van 2022 een speciale paragraaf  Investeringen gewijd.  Daarin zijn de investeringskredieten en het verloop daarvan toegelicht. U vindt deze onder de sectie 'Paragrafen' bovenaan de hoofdpagina van het jaarverslag.

Snelkoppeling naar paragraaf Investeringen

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Grondslagen
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Waar nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de activa in mindering gebracht. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (aandelen en agio) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen of het bedrag waarvoor agio beschikbaar is gesteld. Als de marktwaarde van de deelneming daalt tot onder de verkrijgingsprijs, dan vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.
De uitzettingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, daar waar van toepassing verminderd met een negatief saldo van agio, disagio en afschrijvingen op (dis-)agio. De wijze van waarderen van dit negatieve saldo wijkt niet af van hetgeen beschreven is onder immateriële vaste activa.

x €1.000 Boekwaarde 31-12-2022 Investeringen / aankopen Desinvesteringen / verkopen Afschrijvingen / Aflossingen Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2023
Financiële vaste activa: 655.340 62.620 920 54.713 -148 662.475
Kapitaalverstrekkingen aan: 171.825 5.032 900 566 175.391
Deelnemingen 171.825 5.032 900 566 175.391
Leningen aan: 386.173 54.588 23.089 -924 418.596
Openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 20.551 20.475 -924 1.000
Deelnemingen 365.622 54.588 2.614 417.596
Overige langlopende leningen 23.808 3.000 3.243 23.565
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 20 20
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 73.514 28.381 210 44.923

Toelichting
Een gedetailleerde onderverdeling treft u aan in het bijlagenboek. Voor de financiële vaste activa geldt dat het overgrote deel óf gefinancierd is via de Algemene financieringsreserve óf hier op afzienbare termijn in wordt voorzien dan wel wordt afgelost. Uitgezonderd hierop zijn een deel van de leningen aan Energiefonds Overijssel (€ 80 miljoen, waarvan nog maximaal € 6,7 miljoen beschikbaar te stellen), de lening aan de BNG Bank (€ 25,0 miljoen) en een deel van de aandelen in Enexis (€ 31,9 miljoen). Deze uitzettingen worden via het overige beschikbare eigen vermogen gefinancierd. Naast de genoemde uitzonderingen is de obligatieportefeuille (€ 44,9 miljoen eind 2023)  uitgezonderd omdat hier op afzienbare termijn op wordt afgelost. Hierna treft u een toelichting aan op de mutaties in 2023.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:
De vermeerdering van € 5,0 miljoen betreffen kapitaalstortingen in IFO I (€ 3,5 miljoen agiostorting, € 0,9 miljoen overboeking vanuit IFO II en € 0,6 miljoen vanuit de aflossing op de lening SPV-Hengelo).
De desinvestering van € 0,9 miljoen betreft de overboeking van IFO II naar IFO I (zie regel hierboven).

Het bedrag aan afwaarderingen van per saldo € 0,6 miljoen betreffen de mutaties in onze fondsvoorzieningen voor HMO, IFO en EFO. Per saldo is er in 2023 in totaal € 0,6 miljoen gestort in deze voorzieningen. Deze € 0,6 miljoen is als volgt opgebouwd: € 1,9 miljoen storting in de voorziening HMO en € 0,1 miljoen storting in de voorziening IFO II en daarnaast € 0,6 miljoen vrijval uit de voorziening EFO en € 0,8 miljoen vrijval uit de voorziening IFO I. De mutaties in de voorzieningen zijn gebaseerd op de (voorlopige) resultaten van de betreffende deelnemingen over 2023.
Conform bestaande regelgeving stellen we voor deze bedragen te verrekenen met de Algemene financieringsreserve. In totaal valt er daarmee € 0,6 miljoen vrij uit deze reserve.

Leningen aan:
Openbare lichamen
Het Rijk heeft eind 2023 de door ons aan haar verstrekte lening m.b.t. de capaciteitsuitbreiding A1 afgelost. Het gaat per saldo (saldo van lening en bijbehorende voorziening) om € 19,5 miljoen (€ 20,4 miljoen aflossing en € 0,9 miljoen afwaardering). De resterende € 1 miljoen heeft betrekking op de in 2010 verstrekte lening aan de gemeente Kampen m.b.t. aardwarmte Koekoekspolder.

Deelnemingen
De toename van € 54,6 miljoen betreft aan het Energiefonds verstrekte leningen in 2023. De afname van € 2,6 miljoen betreft aflossingen op verstrekte leningen, waarvan € 1,9 miljoen op leningen aan het Energiefonds, € 0,7 miljoen SPV Hengelo en € 5.000 aan Breedbandfonds.

Overige langlopende leningen
De toename van € 3,0 miljoen betreft de verstrekte SVn leningen maatschappelijk vastgoed van € 2,0 miljoen en SVn leningen sanering asbestdaken van € 1,0 miljoen. 
De afname van € 3,2 miljoen betreft aflossingen op SVn startersleningen (€ 0,6 miljoen), SVn duurzaamheidsleningen (€ 2,4 miljoen) en SVn MKB duurzaamheidsleningen (€ 0,2 miljoen).

Overige uitzettingen
In 2023 is er voor een bedrag van € 28,4 miljoen aan aflossingen op obligaties ontvangen. Daarnaast is conform de grondslagen op de nominale waarde van de obligaties eind 2023 (€ 47,3 miljoen) het saldo aan (dis)agio en afschrijvingen in mindering gebracht (2,4 miljoen). Als gevolg van de aflossingen is in 2023 een bedrag van € 7,7 miljoen aan volledig afgeschreven (dis)agio afgeboekt; eind 2023 bevat deze post nog een oorspronkelijk bedrag van € 0,3 miljoen aan agio en een bedrag van € 2,7 miljoen aan disagio. Ten slotte is in 2023 een bedrag van € 0,2 miljoen aan afschrijvingen op het (dis)agio aan het saldo toegevoegd.

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

Grondslagen
Voor de gronden voor de infrastructuur geldt dat de gronden onder trace tegen nihil worden gewaardeerd. De overige gronden worden in overeenstemming met de geldende regelgeving gewaardeerd tegen aanschafprijs of lagere marktwaarde. De marktwaarde van de projectgronden (gronden binnen de begrenzing van het natuurnetwerk) en ruilgronden baseren wij op de waarden die worden genoemd in de derde kwartaalrapportage van de Grondprijsmonitor van het Kadaster. Naast deze toelichting op de balanspost Voorraden bevatten ook de Paragraaf grondbeleid en de daarbij opgenomen Meerjaren Investeringsprognose Grondbeleid informatie over gronden.

x €1.000 Stand per 31-12-2022 Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31-12-2023
Voorraad gereed product en handelsgoederen:
Infrastructuur Kapitaaluitgaven 2.882 0 -552 2.330
Afwaardering 0 0 0 0
Voorziening -141 0 0 -141,34586
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 2.741 0 -552 2.189
Grond voor Grond Kapitaaluitgaven 29.304 0 -307 28.996
Afwaardering -15.954 0 2 -15.952
Voorziening -825 0 0 -825,01271
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 12.525 0 -306 12.219
Anticiperend grondfonds Kapitaaluitgaven 1.100 18.000 -16 19.084
Afwaardering 0 0 0 0
Voorziening 0 0 0 0
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 1.100 18.000 -16 19.084
Opkoop veehouderij (MGA-1) Kapitaaluitgaven 152 4145,727 -4145,727 0
Afwaardering -152 0 0,001 0,001
Voorziening 0 0 0 0
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 0 4145,727 -4145,726 0,001
Boscompensatie Kapitaaluitgaven 1.863 689 0 968
Afwaardering -1.584 0 -586 -586
Voorziening 0 0 0 0
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 280 688,9631 -585,61864 382,86319
Natuurnetwerk Kapitaaluitgaven 133.009 36.628 -9.977 159.660
inclusief Progr. natuur en Afwaardering -40.466 2.503 -14.940 -52.903
Veenweide Voorziening -11.497 -9 -1.005 -12.511
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 81.046 39.121 -25.921 94.246
Revolving Fund Kapitaaluitgaven 9.237 1.941 -3.920 7.257
Afwaardering 0 0 0 0
Voorziening -32 0 0 -32,4362
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 9.204 1.941 -3.920 7.225
Overige Kapitaaluitgaven 6.515 336 -604 6.247
Afwaardering 0 0 0 0
Voorziening -878 0 -45 -923
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 5.637 336 -649 5.324
TOTAAL Kapitaaluitgaven 184.062 61.739 -19.522 224.543
Afwaardering -58.156 2.503 -15.524 -69.441
Voorziening -13.374 -9 -1.050 -14.433
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 112.532 64.233 -36.095 140.669

Toelichting

Voorraad grond ten behoeve infrastructuur
In 2023 zijn gronden en opstallen die waren aangekocht voor de N348 en N34 volgens plan verkocht.

Voorraad grond voor grond
De opbrengst van de verkoop van deze gronden is bedoeld voor dekking van de kosten van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. De boekwaarde na aftrek van de voorziening is door de gerealiseerde verkopen afgenomen met € 0,3 miljoen en bedraagt eind 2023 € 12,2 miljoen.

Anticiperend grondfonds
Het anticiperend grondfonds is ingericht in 2022 en heeft inmiddels geleid tot de eerste aankopen. In totaal is voor ongeveer 275 hectare aan gronden en 2 erven met opstallen verworven. De aankoopwaarde van deze transacties bedraagt circa € 19,1 miljoen.

Opkoopregeling veehouderijen
De in 2023 verworven opstallen in het kader van deze regeling zijn afgewaardeerd en vervolgens verkocht.  Voor de afwaardering ontvangen wij een vergoeding (100%) in het kader van de Specifieke uitkering voor deze regeling.

Boscompensatie
Enkele beschikbare percelen binnen andere voorraadrubrieken zijn in 2023 overgeheveld naar de voorraad grond voor boscompensatie. De boekwaarde van die gronden bedroeg € 0,7 miljoen. In verband met de nieuwe bestemming zijn de gronden afgewaardeerd met € 0,6 miljoen.

Natuurnetwerk
In 2023 is de omvang van deze grondvoorraad gestegen. De boekwaarde na aftrek van de voorziening is toegenomen van € 81,0 miljoen naar € 94,2 miljoen.

Revolving Fund
Het plafond van het Revolving fund is in 2023 aangepast van € 25 miljoen naar € 22 miljoen. In het projectgebied Deventer is in 2023 de kavelruil Loo-Bathmen afgerond, waarbij ongeveer 24 hectare van de provincie is weggeruild. In het projectgebied Markelo-Noord heeft een kavelruil geleid tot een vermindering van ongeveer 5 hectare. De projectgebieden Twentse Maat en Salland zijn in 2023 aangevraagd en gehonoreerd. Eind 2023 bedraagt de omvang van deze voorraad € 7,2 miljoen.

Overige gronden
Dit betreft gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor de projecten waarvoor ze zijn aangekocht. Ook de aangekochte gronden en opstallen in het kader van Kanaal Almelo de Haandrik en een grondsanering in Kampen maken deel uit van deze voorraad.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Grondslagen
Kortlopende uitzettingen (waaronder vorderingen) worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Waar nodig zijn deze verminderd met hiervoor voorzichtigheidshalve gevormde voorzieningen.

x €1.000 Saldo 31-12-2022 Saldo 31-12-2023
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: 907.761 886.074
Vorderingen op openbare lichamen 49.087 46.472
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 10.293
Overige verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Rekening-courantverhouding met het Rijk 850.447 820.660
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier 1
Overige vorderingen 6.106 7.037
Overige uitzettingen 2.120 1.612
x €1.000 Saldo 31-12-2022 Saldo 31-12-2023
Vorderingen op openbare lichamen: 49.087 43.719
Europese Unie
Rijksoverheid 45.324 38.842
Provincies 2.076 2.398
Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden 1.687 2.479

Toelichting
Vorderingen op openbare lichamen
De belangrijkste vorderingen ultimo 2023 betreffen het BTW-compensatiefonds (€ 29,1 miljoen) en de opcenten motorrijtuigenbelasting (€ 9,6 miljoen). 

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen
Betreft een in februari 2023 verstrekte kasgeldlening ad € 10 miljoen met een looptijd van 1 jaar. 

Rekening-courantverhouding met het Rijk

Op grond van wet- en regelgeving dienen overtollige middelen aangehouden te worden in ’s Rijks schatkist en afzonderlijk te worden verantwoord. De verantwoording over het drempelbedrag, zoals bepaald in artikel 7 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden en artikel 52 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, en het gebruik daarvan is te vinden onder liquide middelen.

Uitzettingen in Nederlands schuldpapier
Dit bedrag is eind 2023 nihil, doordat de onderliggende obligatie begin 2023 is verkocht.

Overige vorderingen
Voor een groot deel bestaat dit uit debiteuren niet openbare lichamen. Daarnaast zijn in deze post vorderingen van in totaal € 2,4 miljoen begrepen, waarvan de inbaarheid onzeker is. Deze vorderingen zijn geheel voorzien, waardoor de gepresenteerde boekwaarde nihil bedraagt.

Overige uitzettingen 
Dit bedrag betreft de  eind het jaar opgebouwde rente binnen de obligatieportefeuille.

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

Terug naar navigatie - Liquide middelen (kas- en banksaldi)

Grondslagen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

x €1.000 Saldo 31-12-2022 Saldo 31-12-2023
Liquide middelen
Bank 109 128
Kas 0 0
Totaal 109 128
Begroting Percentage Drempel
Berekening drempelbedrag schatkistbankieren
Totale lasten Begroting 2023 594.301
Drempelbedrag bij begroting tot € 500 miljoen 2,00% 10.000
Extra drempel bij begroting vanaf € 500 miljoen 0,20% 189
Drempelbedrag 2023 10.189
Gemiddeld Drempel Verschil
Verantwoording drempelbedrag schatkistbankieren
Eerste kwartaal 2023 83 10.189 10.106
Tweede kwartaal 2023 38 10.189 10.151
Derde kwartaal 2023 375 10.189 9.814
Vierde kwartaal 2023 239 10.189 9.950
Geheel 2023 185 10.189 10.004

Toelichting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is het maximumbedrag aan liquide middelen dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden aangehouden, gebaseerd op de totale lasten uit de initiële Begroting. Het kwartaalgemiddelde wordt op dagbasis berekend, waarbij per saldo tekorten (roodstanden) als nihil worden meegeteld. In dit jaar is het drempelbedrag niet overschreden.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

Grondslagen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

x €1.000 Saldo 31-12-2022 Saldo 31-12-2023
Overlopende activa 36.307 58.348
Van de Europese Unie nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel
Van de Nederlandse Rijksoverheid nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel 3.804 5.215
Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren komen. 32.503 53.133

Toelichting
Voor de toelichting op de (nog te ontvangen voorschotbedragen op) doeluitkeringen verwijzen wij u naar het onderdeel Doeluitkeringen, waar deze gezamenlijk met de nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen toegelicht worden.

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Alle bedragen worden verrekenbaar of inbaar geacht. De grootste posten betreffen rente schatkistbankieren (€ 8,5 miljoen), vooruitbetaalde voorschotten SKNL PAS subsidiebeschikkingen (€ 7,6 miljoen), van SVn te ontvangen rente en aflossingen inzake startersleningen en duurzaamheidsleningen (€ 3,6 miljoen), te ontvangen bedragen als gevolg van vaststellingen BVOV 2022 (€ 2,6 miljoen), vooruitbetaalde bijdrage 2024 SSC ONS (€ 2,5 miljoen) en nog te ontvangen bedragen voor landinrichting (€ 2,3 miljoen).  

Recht op verliescompensatie conform Wet VpB

Terug naar navigatie - Recht op verliescompensatie conform Wet VpB

De activiteiten van de Provincie zijn – kortweg – belast voor de vennootschapsbelasting, indien en voor zover bij die activiteit sprake is van deelname aan het economisch verkeer om daaruit een structureel voordeel te behalen.

Jaarlijks monitoren wij onze activiteiten op onderworpenheid aan de VpB. Tot op heden is het oordeel dat de provincie geen belastingplichtige activiteiten bezigt. Hierdoor is er geen sprake een fiscaal belaste winst waarover belasting wordt geheven. Voor zover belastingheffing ooit aan de orde zou komen, heeft Overijssel nog verliescompensatierechten van € 599.000 uit haar voormalige deelname aan de Zuiderzeehaven C.V.  Deelname aan deze C.V. is in 2017 beëindigd. Deze verliezen zijn in principe nog verrekenbaar met toekomstige vpb-resultaten (met in achtneming van de reguliere beperkingen die daarvoor gelden). 

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Grondslagen
Reserves worden gevormd voor:

  • Het opvangen van algemene risico’s (bufferfunctie van de algemene reserves).
  • Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves).

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de Nota reserves, voorzieningen en doeluitkeringen provincie Overijssel 2021. Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Eventuele specifieke spelregels worden per reserve toegelicht.