41.345 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

41.345 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Er is in Overijssel een tekort aan vakmensen in technische en IT-beroepen (MBO) en een beperkte beschikbaarheid van hoogopgeleid talent (HBO, WO). Wij willen daarom de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking vergroten.

Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen worden weggenomen en nationale doelstellingen gerealiseerd. Dat is een zeer effectieve en productieve keuze. Opgaven spelen decentraal en moeten daar ook worden aangepakt. Voor Overijssel geldt dat de lijntjes kort zijn. Wij kennen de mensen, de bedrijven, de kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en gemeenten en waterschappen, zij kennen ons.

Een aantrekkelijke vestigingslocatie is cruciaal om bedrijfsleven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs.

Bedrijven staan voor de uitdaging in te spelen op nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die ontstaan door maatschappelijke en technologische veranderingen over de sectoren heen. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De vrijetijdseconomie is voor Overijssel een sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Wij willen de potentie ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Terug naar navigatie - 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. (5.1.1). Wij richten ons op de prioriteiten inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch en werken met nieuwe technologieën.

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

1.    Voortzetting succesvolle acties
In 2023 zetten we een aantal succesvolle ingezette acties voort, zoals beschreven in de evaluatie en actualisatie van het arbeidsmarktprogramma.

2. Sturing, monitoring en kennisdeling

Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming.
Wij delen kennis en ervaringen in de leernetwerken talent en inclusie.
Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio.

3. Opschaling micro learning communities
Wij gaan 5 micro learning communities ondersteunen tussen bedrijven en onderwijs in de context van de klimaatopgaven.

4. Pilots skillsgerichte arbeidsmarkt 
Wij starten een pilot om verder te experimenteren met een skillsgerichte arbeidsmarkt met als doel voldoende deskundige vakmensen voor al het werk dat er is en komt. 

5. Samenwerkingsproject circulaire economie
Naar aanleiding van onderzoek en het symposium 'Leren voor circulair' starten we 2 projecten waarin beroepsonderwijs op verschillende niveaus samenwerken (v)mbo, hbo, wo) om benodigde competenties voor een circulaire economie in de onderwijsprogramma's te integreren.

We verkennen het concept circulaire werkplaatsen, een variant op de succesvolle digitale werkplaatsen.

6. Arbeidsmarktplan energie
Wij geven uitvoering aan het arbeidsmarktplan energie waarbij we programma’s en projecten van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds energie verkennen om aan te laten sluiten bij het scholingsfonds Overijssels Vakmanschap. We agenderen een 'Energie-route' in de regio's via de stuurgroepen van de scholingsfondsen van de Cleantech Regio en via Upgrade Jezelf van de regio Zwolle. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.2 Regiodeals

Terug naar navigatie - 5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

5.2.1 Regio Deal Twente

De Regio Deal Twente heeft een actieprogramma met vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid.

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente.

2. Wij investeren voor een periode van acht jaar in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta.  We doen dit in de vorm van een lening van € 10 miljoen.  Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

De Regio Deal Zwolle stimuleert de brede welvaart in de regio. We streven samen naar een regio met een weerbare, wendbare en inclusieve arbeidsmarkt, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve, circulaire bedrijvigheid, waar stad en platteland in balans met elkaar verweven zijn en waar de delta zorgt voor een uitstekend leefklimaat.

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal Zwolle.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.2.3 Cleantech Regio

De Regio Deal Cleantech heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de Cleantech Regio te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

1. Wij monitoren de uitvoering van de regiodeal Cleantech Regio.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

1.  Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021. Het programma is vanwege Corona en daardoor vertraging in projecten verlengd tot en met 2024. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

5.2.5 Nationaal Groeifonds

1.    Wij ondersteunen aanvragen in het kader van het Nationaal Groeifonds waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1 ). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo (5.3.2). Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

1.    Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022/2023.
2.    Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
3.    Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een “Versnellingspool” voor toekomstbestendige werklocaties;
b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel;
c. Delen van kennis met onze partners.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.3.3 Topwerklocaties

1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

R

 • Geen

5.3.4 Internationaliseren

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Terug naar navigatie - 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.5 Krachtig MKB

Terug naar navigatie - 5.5 Krachtig MKB

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met Oost NL, Novel-T en innovatieloketten en open innovatiecentra van waaruit het MKB wordt geholpen met ondernemerschaps-, innovatie- en internationaliseringsvraagstukken (5.5.1). De vele MKB en familiebedrijven vormen de motor van de Overijsselse economie. Om als MKB te blijven verdienen, is het nodig om te vernieuwen. Bedrijven staan voor de uitdaging van digitalisering en verduurzaming. Met behulp van instrumentarium en projecten van de provincie wordt het MKB daarbij ondersteund (5.5.2). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/LEADER en Interreg (5.5.3). Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (5.5.4). Met generieke en specifieke instrumenten en interventies stimuleren wij de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie (5.5.5).

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB,  waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T (ism ondernemend Twente) en Kennispoort. Er is specifiek aandacht voor thema’s als duurzaamheid en digitalisering.

1.    Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
2.    Wij bewaken of de gemaakte afspraken (Q4 2022) met Oost NL, Novel-T en Kennispoort worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur qua bereik (MKB en studenten), aantal ondernemerscontacten, begeleidingstrajecten en outcome. In 2023 verwachten we onder andere op basis van >2.000 ondernemerscontacten minimaal 1.000 begeleidingstrajecten te realiseren. Dit leidt naar verwachting tot meer dan € 30 miljoen aan innovatie-investeringen en € 75 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie (nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bedrijven).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel   

Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. We hebben continue aandacht voor een MKB toegankelijk subsidieinstrumentarium, online dienstverlening (website) en  inkopen met impact. 

1. MKB vriendelijke dienstverlening 
In 2023 werken we verder aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Via het Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel zijn Overijsselse organisaties die ondernemers ondersteunen in hun ondernemerschap met elkaar verbonden. Het kennisnetwerk deelt actief kennis, expertise en voorbeelden en versterkt het netwerk door het organiseren van themagerichte netwerkbijeenkomsten.  In 2023 bouwen we dit Kennisnetwerk verder uit en betrekken we nog meer de intermediaire organisaties.

In februari 2023 houden wij een groot ondernemersevent ter afsluiting van de huidige opgave voor een krachtige economie. Tijdens dit event halen we de oogst van onze inspanningen op en kijken we vooruit naar nieuwe uitdagingen.

2. Launching customership - inkopen met impact  
Wij begeleiden circa 30 trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (of naar afronding) en vervolgens richting besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence Energie Innovatie realiseren wij de 10 praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2022-2023).
Wij  werken aan de verankering van het launching customership in het strategisch inkoopbeleid ‘Inkopen met Impact’ van de provincie Overijssel. Impact op de transitieopgaven staat centraal.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap 
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en ondernemers met maatschappelijke impact (impactondernemen). Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Het project Family Next eindigt in de loop van 2023. Het doel is gedurende de looptijd van dit project (2020-2023) 1.000 bedrijven te informeren en begeleiden.

4. Wij bewaken de voortgang van het programma Startversneller dat Oost NL samen met een aantal regionale ondernemershubs uitvoert. Op 1 oktober 2023 eindigt dit programma. In 2023 nemen 75 startende ondernemers deel aan dit project.
Wij ondersteunen daarnaast de drie regio’s bij de uitvoering van hun startup plannen. 

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden. Afhankelijk van de resultaten uit een behoefte onderzoek (uitvoering onderzoek 2e helft 2022) ontwikkelen we een ondersteuningstraject voor impact ondernemers. In 2023 nemen 9 impact ondernemers deel aan een training impact meten. We inspireren het brede MKB, door deel te nemen aan ondernemersevenementen. We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies 
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies 
Voor de MIT-regelingen is in 2023 € 4,66 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2,1 miljoen beschikbaar en het Rijk draagt € 2,56 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 60-70 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB   
Voor een toekomstgericht MKB is het van belang om een digitaliseringsslag te maken. Digitalisering is niet een keuze maar een vereiste, ook in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt. Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. Digitalisering is noodzakelijk om de productiviteit van het MKB te verhogen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid.

 7. Investeren in digitalisering 

In 2023 zetten we ons in om meer impact te bereiken qua digitalisering. Voor de maakindustrie doen wij dit door het netwerk BOOST (Oost- Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) te transformeren tot een European Digital Innovation Hub Oost Nederland. Deze opent januari 2023. Concreet betekent dit voor 2023 een bereik van 125 ondernemers (middels de digitaliseringsmakelaars).  

Daarnaast zetten we in op digitaal vaardig MKB: bewustwording digitalisering (best practices), bewustwording cyberveiligheid, verbinding digitale werkplaatsen naar breed MKB, doorontwikkeling MKB voucher, beter benutten van huidige faciliteiten en het versterken van de  samenwerking Rijk-regio, zodat er meer samenhang komt in het beschikbare instrumentarium. In 2022 zijn we gestart met een digitale roadshow langs alle gemeenten. Deze zetten we voort in 2023 en hiermee willen we 300 ondernemers bereiken. Met de drie digitale werkplaatsen gaan we in gesprek over hun inzet na 2023. 

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
Binnen de SIIA’s zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

1.    Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma’s 2014-2020 (afronding van lopende projecten) en 2021-2027 (opstarten nieuwe programmaperiode en nieuwe projecten) - EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en tijdige besteding van de via onze provincie in te zetten Europese middelen om, via projecten, een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven. We zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.

2.    Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Dit doen we door te informeren, te stimuleren, te faciliteren en (mede) te ontwikkelen. Dit doen we onder meer via het Think East Netherlands innovatieprofiel, het participeren in netwerken als Vanguard en het organiseren van leergangen Europa voor collega’s en mede overheden en kennisinstellingen.

3.    We informeren, enthousiasmeren en faciliteren de interne organisatie om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van beschikbare EU-fondsen. Dit doen we onder meer via EU-trajecten op het gebied van lobby, fondsen en netwerken (het instrumentarium uit de Europa agenda) voor beleidsprogramma’s en het organiseren van leergangen Europa.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
3. Als 25% aandeelhouder monitoren wij de bedrijfsmatige ontwikkelingen en prestaties van Wadinko.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.5.5 Circulaire economie

1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 998 613 1.611 1.372 239 400
Totaal 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding 998 613 1.611 1.372 239 400
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.1 Regio Deal Twente 832 168 1.000 631 369 369
5.2.2 Regio Deal Zwolle 7.077 2.330 9.407 4.225 5.182 3.644
5.2.3 Cleantech Regio 0 199 199 199 0 0
5.2.5 Nationaal Groeifonds 0 111 111 69 42 42
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 7.909 2.807 10.716 5.124 5.593 4.055
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 1.095 3.030 4.125 4.301 -176 1.063
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 84 0 84 72 12 0
5.3.3 Topwerklocaties 236 185 421 883 -462 0
5.3.4 Internationaliseren 710 0 710 762 -52 11
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 2.125 3.215 5.340 6.019 -678 1.074
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 1.156 2.922 4.078 3.223 855 856
5.4.2 Festivals en evenementen 1.288 204 1.492 1.330 162 162
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 2.445 3.125 5.570 4.554 1.016 1.018
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 5.018 215 5.233 4.964 269 129
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 3.468 2.677 6.144 7.105 -961 1.254
5.5.3 Europese programma’s 16.784 -8.055 8.729 6.822 1.906 0
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 0 0 0 -746 746 0
5.5.5 Circulaire economie 300 1.023 1.323 1.063 259 247
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 25.569 -4.140 21.429 19.209 2.220 1.630
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 4.662 644 5.305 5.068 237 0
Totaal 5.66 Totaal personeelsgebonden kosten 4.662 644 5.305 5.068 237 0
Totaal Lasten 43.708 6.264 49.972 41.345 8.627 8.177
Baten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 0 0 161 -161 0
Totaal 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding 0 0 0 161 -161 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.2 Regio Deal Zwolle 5.727 2.330 8.057 2.875 5.182 3.644
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 5.727 2.330 8.057 2.875 5.182 3.644
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 0 0 0 30 -30 0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 0 1.053 1.053 1.053 0 0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 0 1.053 1.053 1.083 -30 0
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 0 8 8 8 0 0
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 0 8 8 8 0 0
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 100 0 100 100 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 0 201 201 2.417 -2.215 0
5.5.3 Europese programma’s 0 0 0 2.000 -2.000 0
5.5.5 Circulaire economie 0 0 0 1 -1 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 100 201 302 4.519 -4.217 0
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 72 -72 0
Totaal 5.66 Totaal personeelsgebonden kosten 0 0 0 72 -72 0
Totaal Baten 5.827 3.592 9.420 8.718 702 3.644

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting prestatie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs GS Begrotingswijziging -400 0 400 -400 In 2023 is op een begroot bedrag van € 1.6 miljoen € 0,4 miljoen overgebleven. In 2023 heeft een vertraging in de uitvoering van projecten geleid tot dit restant. Om onze afspraken na te komen is besloten om het restant mee te nemen naar het slotjaar 2024.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.1.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.2.1 Regio Deal Twente GS Begrotingswijziging -369 0 369 -369 De Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2023 is het restant te verklaren door projectaanvragen die niet zijn door gegaan en lagere vaststelling van beschikkingen die de afgelopen periode zijn verstrekt. Om de gemaakte afspraken met het Rijk, met betrekking tot cofinanciering, na te komen, hebben we besloten om het restant van € 0,37 miljoen mee te nemen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.2.2 Regio Deal Zwolle GS Begrotingswijziging 0 3644 3644 0 Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de aanvragen voor de projecten zijn ontvangen en de beschikkingen zijn verwerkt. De beschikkingen hebben betrekking op verschillende jaren, waardoor de lasten op meerdere jaren betrekking hebben. De bijdrage vanuit de op onze balans opgenomen specifieke uitkering (SPUK) dient in gelijke mate aan die jaren te worden toegerekend. In 2023 zal een bedrag van € 5,1 miljoen moeten worden doorgezet naar 2024 en 2025. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.2.2 op de jaarschijf 2024 te verhogen met respectievelijk € 3,6 miljoen en de jaarschijf 2025 met € 1,5 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
5.2.5 Nationaal Groeifonds GS Begrotingswijziging -42 0 42 -42 Bij de tweede monitor is aangegeven dat op 27 juni 2023 het statenvoorstel Effectuering financiële bijdrage aan Nationaal Groeifonds programma’s (PS23-000188) door u is behandeld. Aangezien de effectuering van de financiële bijdrage in 2023 is begonnen zullen de middelen de komende jaren nog nodig zijn. Via het Statenvoorstel  over het nationaal groeifonds dat besproken is in de PS-vergadering van mei 2024 heeft u besloten over de looptijdverlenging van het KVO-budget tot eind 2027. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten  om het budget voor prestatie 5.2.5 in 2024 te verhogen met € 42.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
5.3.1 Werklocaties: basis op orde PS Begrotingswijziging -1063 0 1063 -1063 In 2023 is op een begroot bedrag van € 4,1 miljoen € 1,7 miljoen overgebleven. Hieronder volgt een toelichting op een verklaring van dit restant.  Programmering bedrijventerreinenDe middelen voor dit programma zijn vanaf 2016 beschikbaar met een bedrag van € 2,5 miljoen. Eind 2023 is € 0,52 resterend waarvan en een deel nodig zal zijn voor het afhandelen van verplichtingen in 2024. Zoals wij gemeld hebben met onze brief aan uw staten (D2023-03-002163), komen we voor de uitvoering van de Programmeringsafspraken voor de periode van 2024-2026 met een voorstel.Programma Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023In 2021 is het statenvoorstel Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023 (2021/0050857) met een bedrag van € 3,7 miljoen aangenomen. Eind 2023 is er een bedrag resterend van € 1,2 miljoen waarvan een deel nog in behandeling is zijnde subsidieaanvragen en een deel in overige verplichtingen, we willen voorstellen om deze resterende verplichtingen op een correcte manier af te handelen.  In totaal is voor bovengenoemde items nog € 1,0 miljoen nodig voor afronding van de programma's. Voor € 0,8 miljoen heeft dit betrekking op nog toe te kennen subsidieaanvragen die eind 2023 zijn ingediend. Deze passen binnen het voor 2023 gepubliceerde plafond en dienen op basis daarvan te worden toegekend. Voor  € 0,2 miljoen heeft dit bedrag betrekking op nakoming van gemaakte afspraken, waarvan de kosten komen in 2024. Wij stellen u voor om de einddatum van dit KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Verder stellen wij u voor om het budget voor prestatie 5.3.1 in 2024 te verhogen met € 1,1 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.  Voor niet bestede KVO-budgetten met een einddatum 2023 stellen wij bij het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen voor, om deze vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve. Het resterende KVO-budget voor deze prestatie, na verwerking van bovenstaande, maakt deel uit van dat voorstel.
5.3.4 Internationaliseren GS Begrotingswijziging -11 0 11 -11 In 2023 liep het programma beter dan verwacht. Om de overschrijding op te heffen onttrekken wij het restant van de reserve behorende bij dit programma om de het tekort weg te werken en tevens voor 2024 voldoende te begroten om de bestaande verplichtingen te dekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben € 52.100 extra  onttrokken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel . Ook hebben wij besloten om € 10.536 toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.3.4 van de begroting 2024 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
5.4.1 Gastvrij Overijssel PS Begrotingswijziging -856 0 856 -856 Op deze prestatie resteert een bedrag van € 0,85 miljoen. Dit bedrag is echter al beschikt aan Marketing Oost. Vanwege regelgeving met betrekking tot de lastneming leidt dit pas in latere jaren tot kosten. De verwachting is dat in 2024 deze middelen door Marketing Oost als nog worden verantwoord. Vanwege het aflopen van het programma moeten wij u voorstellen om deze middelen niet te laten vrijvallen. Wij stellen u voor om de middelen van dit programma ook in 2024 beschikbaar te houden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,85 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2024 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
5.4.2 Festivals en evenementen PS Begrotingswijziging -162 0 162 -162 Eind 2023 hebben wij het plafond verhoogd en zijn er aanvragen ontvangen die nog moeten worden afgehandeld. Wij willen u dan ook voorstellen om het restant van €162.000 mee te nemen naar 2024. Wij stellen u voor de looptijd van dit KVO-budget te verlengen tot eind 21024..  Wij stellen u voor om € 162.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.4.2 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie Resultaatbestemming -129 0 129 -129 Op deze prestatie is op een begroot bedrag van € 5,2 miljoen een bedrag van € 0,27 miljoen overgebleven.  Economic Boards. Eind 2022 was de verwachting dat de middelen voor de Economic board toegezegd konden worden in 2023. Echter is de aanvraag “Verzoek financiële bijdrage uitwerking verstedelijkingsstudie Regio Stedendriehoek” pas in december 2023 ontvangen. Om deze aanvraag te honoreren willen wij u voorstellen om het restant van de Economic Boards van € 129.000 ook in 2024 beschikbaar te houden.Wij stellen u voor om het restant bedrag van € 129.000 via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2024.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap GS Begrotingswijziging -1254 0 1254 -1254 Op een begroot bedrag van 5,9 miljoen is een bedrag van € 1,24 miljoen overgebleven.  Om in 2024 onze verplichtingen vanuit het MKB programma na te komen hebben we besloten het restant mee te nemen naar het afrondingsjaar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2023. Specifieke Uitkering (SPUK) MKB Deal Family next Doel van de MKB-deal ‘Family Next’ is het verbeteren van de economische stabiliteit en de productiviteit van familiebedrijven. Daarvoor zet ‘Family Next’ in op digitalisering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van ondernemersvaardigheden zijn andere belangrijke aandachtspunten. Eind 2023 is een klein bedrag overgebleven. Deze SPUK liep tot 21 oktober 2023. Het restant zal naar verwachting terug vloeien naar het Rijk.
5.5.5 Circulaire economie Resultaatbestemming -247 0 247 -247 Van het restant van € 260.000 behoort een bedrag van € 247.200 bij UBS 6.13 digitale circulaire industrie. Deze UBS is tot stand gekomen nadat op 22 februari de motie “Gezamenlijke ambities 2023 2e tranche” is behandeld. Op dit moment is de regeling open gesteld voor 2023 en 2024 en lopen de aanvragen binnen. Gezien de tijd die nodig is om de middelen zorgvuldig toe te zeggen stellen wij u voor om de middelen beschikbaar te houden voor 2024. Wij stellen u voor om € € 247.000 van de jaarschijf 2023 beschikbaar te houden en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.5.5
Totaal -4533 3644 8177 -4533

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 400 0 -400 400 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Bij de jaarrekening 2022 hebben wij u voorgesteld om de middelen van dit programma ook in 2024 beschikbaar te houden. Om lopende afspraken met betrekking tot Arbeidsmarkt en Onderwijs na te komen hebben we besloten om € 0,4 miljoen mee te nemen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.1.1 een budget van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2023 naar 2024.
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -663 0 663 -663 GS 101 Jaarstukken 2022 Programma periode: In 2021 is een convenant gesloten ten behoeve van de financiering van het GrensInfoPunt Euregio Gronau (GIP). Het GIP Euregio adviseert ondernemers, werknemers, werkzoekenden en studenten die willen wonen, werken, ondernemen of studeren in Duitsland over zaken als sociale zekerheid, pensioenen en belastingen. Daarmee draagt het GIP Euregio bij aan het bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt door het wegnemen van drempels en belemmeringen en het versterken van het internationale profiel van de Overijsselse beroepsbevolking.  Wij adviseren om het GrensInfoPunt ook na 2023 te blijven ondersteunen. Om het grensinfo punt in 2024 te blijven ondersteunen adviseren we om middelen vanuit dit programma nog een jaar langer beschikbaar te houden om de arbeidsmarkt in grensgebieden te versterken. Tevens zal de ontwikkeling van de skillstool in 2023 plaatsvinden, de uitrol en eventuele doorontwikkeling zal in 2024 voortzetten. Wij stellen voor om de middelen van dit programma t/m 2024 beschikbaar te houden. Resultaat 2022: Van het begrote bedrag 2022 is een restant van € 0,3 miljoen nog niet besteed. Om lopende afspraken met betrekking tot Arbeidsmarkt en Onderwijs na te komen hebben we besloten om dit bedrag van € 0,3 miljoen mee te nemen naar 2023. Daarbij hebben wij tevens besloten om het restantsaldo van € 0,4 miljoen uit Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te halen en toe te kennen aan de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2023.
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -350 0 350 -350 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
5.2.1 Regio Deal Twente -168 0 168 -168 GS 101 Jaarstukken 2022 De Regio Deal Twente loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels genomen. De komende jaren zullen de kosten van de gemaakte afspraken inzichtelijk blijven binnen de monitoren en jaarrekeningen. Om de kosten te matchen met de jaren zullen wij het restant van 2022 en een deel uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met een totaal bedrag € 0,18 miljoen herverdelen voor de komende jaarschijven. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,18 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en als volgt toe te voegen aan de jaarschijven van de begroting 2023; € 0,17 miljoen aan de jaarschijf 2023 € 0,09 miljoen aan de jaarschijf 2024 € 0,10 miljoen aan de jaarschijf 2025 € 0,17 miljoen verminderen van de jaarschijf 2026
5.2.2 Regio Deal Zwolle 0 2330 2330 0 GS 101 Jaarstukken 2022 Regio Deal Zwolle: Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de aanvragen voor de projecten zijn ontvangen en de beschikkingen zijn verwerkt. De beschikkingen hebben betrekking op verschillende jaren, waardoor de lasten op meerdere jaren betrekking hebben. De bijdrage vanuit de op onze balans opgenomen specifieke uitkering (SPUK) dient in gelijke mate aan die jaren te worden toegerekend. In 2022 zal een bedrag van € 2,33 miljoen moeten worden doorgezet naar 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.2.2 op de jaarschijf 2023 te verhogen met respectievelijk € 2,33 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
5.2.3 Cleantech Regio 700 0 -700 700 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Subsidie Slim Warmtenet Zandweerd: Voor dit project hebben Provinciale Staten op 16 oktober 2019 (met Statenvoorstel nr. 2019/1101201 Cleantech Regio 2019-2023) het besluit genomen om € 0,7 mln beschikbaar te stellen vanuit het Cleantech budget (prestatie 5.2.3). Eveneens is in 2020 een meerjarige subsidie verleend voor het project Slim Warmtenet Zandweerd Fase 1 van € 200.000 voor planontwikkelingskosten van de gemeente en € 2,5 miljoen voor de investeringskosten in het distributienetwerk. Van dit laatste bedrag is € 1 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. De lening is bij het jaarverslag 2020, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimalisatie inrichting provinciale financiën, afgedekt in de algemene financieringsreserve (AFR). Van het subsidiebedrag minus de lening, ad. € 1,7 miljoen, is momenteel € 0,45 miljoen uitbetaald. Het restant van € 1,25 miljoen nog niet. Op basis van richtlijnen BBV en onze financiële verordening stellen wij u voor om € 1,25 miljoen over te hevelen naar de Reserve Verstrekte Subsidies. Omdat € 0,7 miljoen van deze subsidie gedekt wordt uit prestatie 5.2.3 staat deze toelichting ook onder deze prestatie. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.2.3 Cleantech Regio en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met € 0,7 miljoen te verlagen. Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om € 1,25 miljoen vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 0,7 miljoen prestatie 5.2.3 en € 0,55 miljoen prestatie 2.3.1) over te hevelen naar de Reserve Verstrekte Subsidies.
5.2.3 Cleantech Regio -899 0 899 -899 GS 101 Jaarstukken 2022 Bij de jaarrekening 2021 was de verwachting dat de resterende middelen van € 0,9 miljoen in 2022 benut zouden worden, echter is dit niet het geval. Bij de Inhoudelijke toelichting is aangegeven dat de bedragen van zowel Project Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark als van Project Warmtenet Zandweerd nog niet zijn beschikt. De komende periode zullen we kijken of deze middelen alsnog kunnen worden ingezet voor deze projecten of dat deze middelen over blijven. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2023.
5.2.5 Nationaal Groeifonds 200 0 -200 200 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Op 27 juni 2023 heeft u statenvoorstel Effectuering financiële bijdrage aan Nationaal Groeifonds programma’s (PS23-000188) behandeld. Middels dit besluit heeft u het resterende bedrag van € 5 miljoen toegekend aan deze prestatie. Om de doelstellingen met betrekking tot het Nationaal Groeifonds te effectueren, hebben we besloten om van de jaarschijf 2023 een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2024 en een bedrag van € 5 miljoen te onttrekken aan de reserve behorende bij deze prestatie en als volgt toe te kennen aan de jaarschijven, 2024 toevoegen € 1,8 miljoen 2025 toevoegen € 0,9 miljoen 2026 toevoegen € 1,6 miljoen 2027 toevoegen € 0,7 miljoen Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen van de jaarschijf 2023 door te schuiven naar de jaarschijf 2024 en gelijktijdig en bedrag van 5,0 miljoen te onttrekken en vervolgens toe te voegen volgens bovenstaand overzicht aan de jaarschijven van prestatie 5.2.5 Nationaal Groeifonds van de begroting 2024.
5.2.5 Nationaal Groeifonds -311 0 311 -311 GS 101 Jaarstukken 2022 In 2022 zijn aanvragen in behandeling genomen, dit heeft echter in 2022 nog niet geleid tot het beschikken van middelen. Om de aanvragen zorgvuldig af te handelen nemen wij meer tijd. We hebben dan ook besloten om de resterende middelen van 2022 mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.2.5 van de begroting 2023.
5.3.1  Werklocaties: basis op orde -1505 0 1505 -1505 GS 101 Jaarstukken 2022 Programmering bedrijventerreinen: Op een begroot bedrag van € 0,4 miljoen is een bedrag van € 0,2 miljoen overgebleven. De monitoring van bedrijven terreinen is qua uitgaven lager uitgevallen van verwacht. De monitoring van werklocaties zal de komende jaren blijven plaatsvinden. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2023. Programma Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023: Op een begroot bedrag van € 1,4 miljoen is een bedrag van € 1,3 miljoen overgebleven. Het openstellen van UBS 6.9 Toekomstbestendige werklocaties heeft geleid tot een hoger dan verwacht aantal aanvragen. Deze aanvragen zijn eind 2022 nog in behandeling . De verwachting is dat in 2023 de kosten genomen gaan worden. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2023.
5.3.1  Werklocaties: basis op orde -1325 0 1325 -1325 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Op deze prestatie wordt subsidieregeling 6.9 "Toekomstbestendige werklocaties" verantwoord. De aanvragen op deze subsidie blijken ook in 2023 hoger te zijn dan verwacht. Om deze aanvragen en tevens de afspraken in Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023” na te komen hebben we besloten om het restant van € 1,3 miljoen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij deze prestatie te onttrekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.1.
5.3.1  Werklocaties: basis op orde -200 0 200 -200 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 1053 1053 0 1053 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I De Jaarrekening 2022 van RBT (Regionaal Bedrijventerrein Twente) kent een positief resultaat van € 4,7 miljoen. Dit is het gevolg van de gunstige ontwikkeling van de gronduitgifte. Als gevolg hiervan neemt de Algemene Reserve van RBT toe en daarmee ook het bedrag waar Overijssel bij liquidatie aanspraak op kan maken. Op basis van ons aandeel van 23% ontstaat hiermee in 2023 een eenmalige baat ter hoogte van € 1,1 miljoen. Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 5.3.2 in 2023 te verhogen met € 1,1 miljoen. Deze baten komen ten gunste van de algemene middelen en zijn onderdeel van de integrale afweging.
5.3.3 Topwerklocaties -185 0 185 -185 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I De meerjarenbegroting van Technology Base kent voor 2023 een tekort van € 470.000 waarvan 50% ten laste komt van Provincie Overijssel. Dit is meer dan de € 50.000 waarmee we in onze eigen begroting rekening mee houden. Dit hogere tekort volgt hoofdzakelijk uit incidentele kosten in het kader van de intentieovereenkomst met het regionale bedrijfsleven over de toekomst van Twente Airport (€ 280.000). Het saldo van de reguliere luchthaven- en vastgoedexploitatie kent in 2023 een tekort van circa € 190.000. Dit sluit aan bij het beeld dat vorig jaar aan u is gecommuniceerd bij de uitkomsten van de evaluatie Technology Base (kenmerk 2022/1109053). Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.3.3 in 2023 te verhogen met € 185.000 ten laste van de algemene middelen.
5.4.1 Gastvrij Overijssel -352 0 352 -352 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
5.4.1 Gastvrij Overijssel -395 0 395 -395 PS 005 Jaarstukken 2022 Vitale Vakantie parken: Met het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC-ON) is afgesproken om het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel in 2022 en 2023 gezamenlijk te financieren, waarbij de versterkingsgelden uit het rijksondermijningsfonds die het ministerie van J&V via RIEC ON aan ons beschikbaar heeft gesteld op prestatie 7.1.5, eerst tot besteding worden gebracht. Hierdoor zijn in 2022 op deze prestatie minder middelen besteed. De middelen zijn nodig in 2023 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Wij stellen voor om een bedrag van € 0,39 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2023 en toe te voegen aan prestatie 5.4.1 van de begroting 2023.
5.4.1 Gastvrij Overijssel -1467 8 1475 -1467 GS 101 Jaarstukken 2022 Op deze prestatie lijkt een bedrag van € 1,86 miljoen resterend echter is een bedrag van € 1,47 miljoen al beschikt aan Marketing Oost. Vanwege gewijzigde regelgeving met betrekking tot de lastneming van beschikkingen boven de € 1,5 miljoen mogen alleen de kosten worden genomen van de gemaakte uitgaven van de gesubsidieerde partij. De verwachting is dat in 2023 deze middelen door Marketing Oost kunnen worden ingezet. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,47 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2023. Vitale Vakantie parken: Met het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC-ON) is afgesproken om het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel in 2022 en 2023 gezamenlijk te financieren, waarbij de versterkingsgelden uit het rijksondermijningsfonds die het ministerie van J&V via RIEC ON aan ons beschikbaar heeft gesteld op prestatie 7.1.5, eerst tot besteding worden gebracht. Hierdoor zijn in 2022 op deze prestatie minder middelen besteed. De middelen zijn nodig in 2023 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.4.1 op de jaarschijf 2023 te verhogen met € 8.245 en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de verzameluitkering BZK (C99).
5.4.1 Gastvrij Overijssel -700 0 700 -700 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
5.4.2 Festivals en evenementen -204 0 204 -204 GS 101 Jaarstukken 2022 Om lopende afspraken met betrekking tot Festivals en Evenementen na te komen hebben we besloten om het restant bedrag van € 0,2 miljoen mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.2 van de begroting 2023.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -324 0 324 -324 PS 005 Jaarstukken 2022 Economic Boards: Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2021 is via de perspectiefnota 2022 € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Economic Boards in de regio’s Zwolle, Twente en Deventer. Dat is voor € 0,3 miljoen in 2021, € 0,2 miljoen in 2022 en € 0,1 miljoen in 2023 gebudgetteerd. Deze middelen worden ingezet via subsidies met een looptijd t/m 2023. Het beschikken van aanvragen zal in 2023 ook nog door gaan. Wij willen het restant van € 0,2 miljoen van 2022 daarom meenemen naar 2023. Wij stellen u voor om het restant bedrag van € 0,2 miljoen via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2022. Lopende verplichting: Op deze prestatie rusten een tweetal verplichtingen die financieel tot uitdrukking komen in 2023. We stellen voor om eenmalig de middelen mee te nemen naar 2023 om te voorkomen dat er in 2023 onvoldoende ruimte is om bestaande afspraken. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 0,1 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2023. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 0,1 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2023.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 109 0 -109 109 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 300 0 -300 300 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Bij de behandeling van het investeringsprogramma MKB 2020-2023 Statenvoorstel nr. 2019/1101899 is aangegeven dat 2024 benut zal worden voor de afronding van het programma. Zo zijn er verplichtingen en afspraken vanuit investeren in ondernemerschap die in 2024 gedekt moeten worden. Wij hebben dan ook besloten om € 0,3 mln. van de jaarschijf 2023 en het restant van € 0,56 mln. in de reserve behorende bij deze prestatie. toe te kennen aan de jaarschijf 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen van de jaarschijf 2023 door te schuiven naar de jaarschijf 2024 en gelijktijdig een bedrag van € 0,56 miljoen te onttrekken uit de Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap van de begroting 2024.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -2188 201 2389 -2188 GS 101 Jaarstukken 2022 Ondanks het niet volledig kunnen in zetten van de middelen van de MIT liggen de uitgaven op totaal niveau in lijn met de begroting. Het restant bedrag over het jaar 2022 van € 0,39 miljoen willen we doorschuiven naar 2023. Tevens willen we in verband met reeds aangegane verplichtingen voor 2023 een extra bedrag van € 1,8 miljoen onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toevoegen aan de jaarschijf van prestatie 5.5.2 van de begroting 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2023. Specifieke Uitkering (SPUK) MIT 2022: Binnen dit programma wordt de SPUK MIT verantwoord. Vanwege een lagere inschrijving is er op dit moment op de SPUK 2022 € 0,8 miljoen overgebleven. Dit restant kan eventueel nog worden ingezet bestedingen voor de regeling van 2022, echter is de verwachting dat een deel van deze middelen terug zullen vloeien naar het rijk. De vaststelling vindt eind 2027 plaats. Specifieke Uitkering (SPUK) MKB Deal Family next: Doel van de MKB-deal ‘Family Next’ is het verbeteren van de economische stabiliteit en de productiviteit van familiebedrijven. Daarvoor zet ‘Family Next’ in op digitalisering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van ondernemersvaardigheden zijn andere belangrijke aandachtspunten. In 2022 is een bedrag van € 0,2 miljoen overgebleven. Het restant van € 0,2 miljoen nemen we mee naar 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.5.2 op de jaarschijf 2023 te verhogen met respectievelijk € 0,2 miljoen deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -274 0 274 -274 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Vanwege het eerder kunnen toekennen van middelen aan de daarvoor bestemde partijen hebben we besloten om de jaarschijf 2024 te verlagen met € 0,48 miljoen om daarmee de jaarschijf 2023 te verhogen met € 0,27 miljoen. Het verschil van 0,21 miljoen kan terug vloeien naar de reserve kwaliteit van Overijssel behorende bij deze prestatie Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de begrote lasten in 2024 en de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verlagen met € 0,48 miljoen, daarvan een bedrag van € 0,27 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en het restant van € 0,21 miljoen te laten terug vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.5.2.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -313 0 313 -313 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
5.5.3 Europese programma’s 7975 0 -7975 7975 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Europese Programma’s 2014-2020: Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 50 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2023 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2023 vragen wij een extra onttrekking van € 0,5 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2024 en 2025 vragen wij respectievelijk € 0,5 miljoen en € 0,28 miljoen extra te onttrekken uit deze reserve. Daarnaast vragen wij om voor 2027 een bedrag van € 65.000 te onttrekken om afspraken met betrekking tot Europa na te komen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan Reserve Europese programma's en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2027 stellen wij u respectievelijk de volgende mutaties voor: een extra onttrekking uit de reserve van € 0,5 miljoen voor 2024, een bedrag van € 0,28 miljoen voor 2025 en een bedrag van € 65.000 voor 2027. Europese programma 2021-2027: Voor de Europese Programma 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2023 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2023 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 8,5 miljoen. Reden hiervoor is dat de goedkeuring van de Europese programma’s ‘van Brussel’ later kwam dan vooraf verwacht, waardoor de uitvoering van de programma’s later is gestart dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033) vanuit werd gegaan. De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren. Het totaal beeld is dan als volgt: 2023 € 8,5 miljoen verlaging 2024 € 1,2 miljoen verlaging 2025 € 2,2 miljoen verhoging 2026 € 4,5 miljoen verhoging 2027 € 3,7 miljoen verhoging 2028 € 1,7 miljoen verhoging 2029 € 0,8 miljoen verhoging Wij stellen u voor om het budget voor 2023 met € 8,5 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de Reserve Europese programma's van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2029 stellen wij u de mutaties voor zoals benoemd in bovenstaande tekst.
5.5.3 Europese programma’s 56 0 -56 56 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
5.5.3 Europese programma’s 24 0 -24 24 Adm. 220 najaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 najaarswijziging personeel 2023
5.5.5 Circulaire economie 400 0 -400 400 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Bij de jaarrekening 2022 hebben we aangegeven dat 2024 nodig is om aanvragen correct af te handelen. We hebben dan ook besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen over te hevelen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.5.5 Circulaire Economie een budget van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2023 naar 2024.
5.5.5 Circulaire economie -250 0 250 -250 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
5.5.5 Circulaire economie -493 0 493 -493 GS 101 Jaarstukken 2022 Van het begrote bedrag van € 1,4 miljoen is een bedrag van € 0,5 miljoen overgebleven. In 2022 zijn aanvragen ontvangen die meer tijd nodig hebben om af te handelen, naar verwachting zullen de meeste aanvragen in 2023 worden afgehandeld. Echter om onze gemaakte afspraken na te komen zien we dat de afspraken mogelijk langer doorlopen waardoor kosten ook in 2024 kunnen vallen. Wij willen u dan ook voorstellen om het programma een jaar langer door te laten lopen om het huidige programma correct af te ronden. Het restant van 2022 willen wij meenemen naar 2023,  Wij stellen voor om de middelen van dit programma t/m 2024 beschikbaar te houden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.5 van de begroting 2023.
5.5.5 Circulaire economie -700 0 700 -700 GS 103 Circulaire economie Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Circulaire economie
5.5.5 Circulaire economie 20 0 -20 20 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -435 0 435 -435 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -185 0 185 -185 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
5.66.66 Europese programma’s -24 0 24 -24 Adm. 220 najaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 najaarswijziging personeel 2023
Totaal -2672 3592 6264 -2672