Prestaties (146)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

 1.  Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel.
 2. Wij werken het Fundament van de nieuwe Omgevingsvisie samen met onze partners uit in gebiedsgericht beleid en uitvoeringsinstrumenten. Deze landen in de nieuwe Omgevingsvisie en uitvoeringsinstrumenten (zoals de Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken).
 3. In samenhang met de nieuwe Omgevingsvisie werken wij in overleg met onze partners in de regio en op rijksniveau aan de 'ruimtelijke puzzel' en het 'ruimtelijk arrangement' zoals aangekondigd in de brief aan de tweede kamer: Programma's Uitvoering NOVEX en Mooi Nederland.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. 
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
 4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  • NOVEX gebied regio Zwolle, waarin we werken aan een ontwikkelperspectief
  • Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
 5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
  • Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal
  • Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal
  • Agenda IJsselmeergebied 2050
  • IJssel-Vechtdelta

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda

 1. Wij geven uitvoering aan de agenda bodem en ondergrond 2021-2025 voor de beleidsontwikkeling.
 2. Wij werken samen met onze regionaal netwerken Bodem aan de nieuwe nationale kennisinfrastructuur bodem en ondergrond.
 3. Wij implementeren de Omgevingswet voor het onderdeel bodem, inclusief de overdracht van taken aan gemeenten (implementatie fase)
 4. Wij werken de uitgangspunten van de rijksoverheid op het gebied van Water en Bodem sturend die eind 2022 worden verwacht uit in ons ruimtelijk beleid van de Omgevingsvisie en de 'ruimtelijke puzzel' (zie prestatie 1.1.1)
 5. Wij stimuleren duurzaam gebruik van bodem en ondergrond 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

 1. Wij zorgen voor een actueel en adequaat grondbeleid om voor de doelen en projecten van de provincie in te zetten.
 2. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2022.
 3. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

1.1.5 Programma Omgevingswet

 1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

 1.  Wij geven uitvoering aan de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 2. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
 3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

 1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 2. Wij onderzoeken de verdere cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie voor het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027.
 3.  Wij vertalen de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied naar onze Omgevingsvisie en  Omgevingsverordening.
 4. We bereiden samen met de waterschappen de overgang naar de nieuwe Europese regelgeving voor gemeenschappelijk landbouwbeleid voor, gericht op:
  • uitvoering van het deltaplan agrarisch waterbeheer
  • de blauwe diensten en klimaatmaatregelen die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (prestatie 1.2.1) en waterkwantiteit en die door de agrarische collectieven worden uitgevoerd.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

 1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
 2. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning waarin de restopgave voor de kwaliteit van de drinkwaterbronnen tot 2027 is opgenomen.
 3. Wij starten met het opstellen met onze partners van een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 4. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel in samenhang met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

 1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van water en bodem sturend en de nieuwe omgevingsvisie.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2). 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.7 IJsseldelta programma

 1. Wij ronden de realisatie van de hoog- en laagwatermaatregelen af op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
 2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

 1. Wij voeren samen met ons netwerk waaronder de Woonkeuken en de rijksoverheid de woonagenda's en de landsdekkende woondeals uit die naar verwachting eind 2022 worden vastgesteld. Dit doen we in samenhang met ons investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail (zie prestatie 1.4.2).
 2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders. Gezien de toegenomen taakstelling wordt de uitvoering van deze wettelijke taak geïntensiveerd.
 3. Wij bereiden ons voor op de eventueel aanvullende taak van de provincie op opvang van asielzoekers. Waarover de rijksoverheid eind 2022 een besluit neemt.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2).

Daarnaast voeren wij de volgende acties uit: 

 1. Wij ondersteunen gemeenten bij het versnellen van de procedures voor woningbouwplannen via de regeling flexpools mits onze aanvraag voor rijksgelden hiervoor eind 2022 wordt goedgekeurd.
 2. Wij verantwoorden onder deze prestatie het financiële verloop van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

 1. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de DPRA werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Samen met de  Zoetwatervoorziening Oost Nederland partners voeren we het programma ZON uit.  (zie ook prestatie 1.2.2).
 2. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten en processen uit te voeren.
 3. Wij voeren het provinciale programma klimaatadaptatie uit.
 4. Wij werken de uitgangspunten van de rijksoverheid op het gebied van Water en Bodem sturend die eind 2022 worden verwacht uit in ons ruimtelijk beleid van de Omgevingsvisie en de 'ruimtelijke puzzel' (zie prestatie 1.1.1)

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

 1. Wij ronden ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2 af. 
 2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
 3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen en flexibele huisvesting. 
 4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
 5. Wij ondersteunen gemeenten om rijksmiddelen aan te vragen voor binnensteden en woningbouw.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

 1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
 2. Wetenschappers voltooien de provinciale bouwsteen ‘Platteland kiest positie’ waarin we de doelen en ambities voor de provincie tot 2040 in beschrijven.
 3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.
 4. Wij organiseren via de methodiek ‘Dorpsschool’ ontmoetingen tussen lokale initiatieven, wetenschap en overheid waarbij partijen elkaar inspireren en verder helpen.
 5. Wij onderzoeken met een impactmeting de invloed van ons programma Leefbaar Platteland en doen aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

 1. Voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in ’s Heerenbroek, Deventer en naar verwachting Almelo maken wij in 2023 een deel van onze financiële bijdrage over.
 2. Voor Deventer en Almelo sluiten we hiervoor een bestuursovereenkomst af. Voor de verkabeling in ’s Heerenbroek wordt de bijdrage gedaan op basis van de bestaande bestuursovereenkomst met de gemeente Kampen.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

1.    Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie. Wij actualiseren onze milieunota waarbij wij de verbinding leggen met de grote maatschappelijke opgaven.
2.    Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
3.    Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrajecten.
4.    Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
5.    Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie. 
6.    Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken o.a. door laagvliegend verkeer te voorkomen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

1.    Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen, programma’s en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie, drinkwaterwinning, PIP’s Natura 2000 gebieden, plannen rondom nieuwe energie, plannen en projecten die grensoverschrijdende invloed kunnen hebben, en projecten rondom provinciale wegen.
2.    Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

1.    Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.
2.    Wij wisselen relevante data ten behoeve van milieu en gezondheid uit met onze partners, waaronder de GGD, en verspreiden deze via kennishub Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

1.    Wij voeren voor Blekerijweg, IJsselmuiden de sanering uit.
2.    Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
3.    Wij monitoren conform het programma 2023 Bureau Asbestbodem Sanering.
4.    Indien er middelen resteren of nieuwe (rijks-) middelen beschikbaar komen stellen wij het  programma 2024 Bureau Asbestbodem Sanering vast.
5.  Wij voeren de maatregelen uit die voortvloeien uit de Specifieke uitkering PFAS.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

1.    Wij zorgen er door middel van leningen voor dat ook niet draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
2.    Wij stimuleren verwijdering van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen door middel van subsidie.
3.    Wij stimuleren gezamenlijke verwijdering van geschakelde asbesthoudende leidaken door middel van subsidie.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

2.2.3 Beheer nazorgfonds

1.    Wij stellen het jaarverslag 2022 en de begroting 2024 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen in Overijssel.
2.    Wij hebben één á twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

1.    Wij jagen opwekking van extra zonne-energie op bedrijfsdaken aan.
2.    Wij starten met de ontwikkeling van grootschalige windclusters in Overijssel.
3.    Wij vergroten de inzet op biomassa door ondersteuning van lokale biogas projecten bij agrariërs en ontwikkeling van grootschalige biogas projecten (biogashubs).
4.    Wij zetten in op Smart Energy Hubs (SEH): het efficiënt inzetten van de energie-infrastructuur en de energie lokaal zo slim mogelijk te gebruiken
5.    Wij ondersteunen de verdere ontwikkeling van duurzame energienetten zoals Geothermie Zwolle en Zandweerd Deventer.
6.    Wij ondersteunen duurzame industrie in Overijssel, waarbij in 2023 helder moet zijn hoe het 6e industriecluster wordt ondersteund en welke rol de provincie hierin neemt.
7.    Wij nemen de regierol zodat we, in afstemming met gemeenten en netbeheerders, in 2023 keuzen kunnen maken over het verdere ontwikkelen van de regionale infrastructuur met daarin een voorkeursvolgorde van de investeringen in de tijd. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

1.    Vaststellen van het Jaarplan en Begroting 2024 waarbij wij zullen letten op efficiënte en doelmatige inzet van de verruimde randvoorwaarden en extra fondsmiddelen, ten behoeve van de provinciale doelen voor nieuwe energie en vervolgens;
2.    Toe zien op de uitvoering van het Jaarplan 2023 van Energiefonds Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:
1.  Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor de capaciteitschaarste op het provinciale elektriciteitsnet;
2.  Actieve participatie in het vinden van oplossingen voor de kapitaalbehoefte van Enexis en daarmee de  financiering van de energietransitie  onder meer door te participeren in het onderzoek naar Rijksparticipatie in Enexis;
3.  De uitvoering van het Strategisch plan van Enexis te monitoren;
4. De jaarrekening over 2022 met winstbestemming vast te stellen en uitoefening van de aandeelhoudersbevoegdheden inzake wijzigingen in de governance van de onderneming;
5.  Toe te zien op - en u te rapporteren over - de door Enexis voorgenomen investeringen in Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

1.    Wij stellen samen met gemeenten in heel Overijssel erfcoaches beschikbaar. Zij ondersteunen erfeigenaren om toekomstbestendige keuzes te maken bij actuele vraagstukken zoals stikstof, aanpassing in de bedrijfsvoering en leegstaande gebouwen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

1.    Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
2.    Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
3.    Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
4.    Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
5.    Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
6.    Wij organiseren het jaarlijkse natuurcongres.
7.    Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

1.    Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Wierdense Veld (in ontwerp) vast.
2.    Wij stellen voor drie Natura 2000-gebieden een herzien beheerplan (in ontwerp) vast.
3.    Wij starten voor vier andere Natura-gebieden de herziening van het beheerplan op.
4.    Wij stellen, op basis van het in 2022 ter inzage gelegde ontwerp-Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, voor 20 Natura 2000-gebieden een Natuurdoelanalyse op.  

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

3.1.4 Beheer natuurterreinen

1.    Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2.    Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. 
3.    Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

1.    Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
2.    Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3.    Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
4.    Wij geven verder invulling aan het nationale Aanvalsplan grutto, onder meer met inzet van de instrumenten uit het GLB-NSP.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

1.    Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
2.    Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken. 
3.    Wij stimuleren ecologisch bermbeheer. 
4.    Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep ‘Mooi Leven Overijssel’.
5.    Wij werken een methodiek uit voor de bescherming van gebouw bewonende soorten bij de na-isolatie van woningen.  

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

1.    Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
2.    Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
3.    Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
4.    Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
5.    Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
6.    Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

3.2.1 Beheer landschap

1.    Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
2.    Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering en Basiskwaliteit natuur in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
3.    Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door relevante cursussen, opleiden en inzetten van mentoren, borging van veilig werken en door de onderlinge samenwerking tussen de organisaties die groene vrijwilligers ondersteunen te vergroten. 
4.    Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
5.    Wij borgen de begeleiding van de initiatieven die in deze coalitieperiode zijn ontstaan voor een periode van minimaal 5 jaar zoals is aangegeven in onze subsidieregeling streekeigen landschapsbeheer.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

1.    Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status. 
2.    Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Wij stimuleren dit in de vorm van subsidie, toepasbare kennis en versterking van netwerken.
3.    Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad, Overijssel Tuiniert en de Groene Karavaan.
4.    Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’ met Natuurateliers en met een groene initiatiefcoach.
5.    Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. We blijven inzetten op samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

1.    Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
2.    Wij werken Europese en nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen,  en verdeling van stikstofruimte.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

R

 • Geen

3.3.2 Nationale parken

1.  Wij ondersteunen de beide Overijsselse Nationale Parken in  de uitvoering van hun agenda's onder het rijksprogramma Nationale Parken Nieuwe Stijl.
2.   We onderzoeken wat de meest gewenste inzet van Overijssel is i.r.t. het toekomstig rijksbeleid voor de nationale parken.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

1.    In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen. In 2023 voegen we twee nieuwe gemeenten toe aan deze aanpak.
2.    In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
3.    Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers en ondernemers op bedrijventerreinen te ondernemen met groen. Voor agrariërs sluiten we aan bij het Agro & Food programma met natuurinclusieve voorstellen en onderzoek.
4.    Wij bevorderen natuurinclusieve oplossingen in ons provinciaal beleid, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties. 

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.3.4 Faunabeheer

1.    Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
2.    Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
3.    Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
4.    Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

R

 • Resultaatbestemming

3.3.5 Invasieve exoten

1.    Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
2.    Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
3.    Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

R

 • Resultaatbestemming

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

1.    Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2022 wordt vastgesteld.
2.    Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
3.    Wij werken  diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

1.    Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
2.    Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
3.    Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
4.    Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.
5.    Wij werken als onderdeel van het Agro&Food programma het perspectief voor de landbouw uit, om dit te concretiseren. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

1.    Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.  
2.    Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

1.    Wij hebben voor 19 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen afgerond.  
2.    Wij werken voor 7 Natura-2000 gebieden aan de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen en hebben voor 10 gebieden de externe maatregelen afgerond. 
3.    Wij werken in 20 Natura-2000 gebieden aan de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen en hebben voor 15 gebieden de interne maatregelen afgerond. 
4.    Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen als onderdeel van het NNN. Voor de laatste 3 gebieden wordt een plan gemaakt hoe we met de knelpunten omgaan. 
5.    Wij zijn met alle grondeigenaren in gesprek die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
6.    Wij werken aan de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

1.    Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
2.    Wij herijken de opgaven en het gebiedsproces op basis van de doelen en kaders van het Nationaal Programma voor het Landelijke Gebied en de doorvertaling daarvan in het Provinciaal Programma voor het landelijk gebied.
3.    Wij investeren in kennis, onderzoek en pilots voor de reductie van bodemdaling en CO2 uitstoot en maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 2.0.
4.    Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
5.    Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

1.    Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
2.    Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

1.    Wij stellen op basis van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) het gebiedsplan Wsn op.
2.    Wij geven uitvoering aan de Aanpak van de PAS-melders.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

1.    Wij starten met de uitvoering van de realisatie van de 110 hectare zoals in 2022 is vastgesteld. We zetten de realisatie van 60 ha bos voort, die in 2021 is gestart.
2.    Wij leveren de Overijsselse inbreng in de landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
3.    Wij vragen een nieuwe subsidie aan bij het rijk voor de realisatie van bos.
4.     Wij verbinden partijen die bomen willen planten met grondeigenaren als uitvoering van het actieplan 1,1 miljoen bomen.
5.     Wij bevorderen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en wij stimuleren partners en maatschappelijke initiatieven om bomen te planten, als uitvoering van het actieplan 1,1 miljoen bomen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied

1.    Wij geven vorm en inhoud aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied op basis van lopende trajecten en programma's. 
2.    Wij brengen in beeld wat de impact is van de maatregelen op sociaal-economische vlak. 
3.    Wij actualiseren, op grond van de Europese Kader Richtlijn Water, de gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

 1. Wij verankeren de resultaten uit de in 2021 uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transities, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) in de ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Overijssel als mobiliteitslijn voor, tevens uitwerking van de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. De ontwikkeling van het RMP Overijssel is in 2022 opgestart en integreert en vervangt in 2023 uiteindelijk de bestaande Koersdocumenten.
 2. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 3. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 4. Wij doen onderzoeken en voeren pilots uit naar de rol en combinatie van verschillende vervoersystemen om te komen tot toegankelijke en slimme openbare mobiliteit.
 5. Wij leggen uw Staten medio 2023 een Plan van Aanpak voor om verdere uitwerking van integrale proposities voor de gebiedsontwikkeling Zwolle-Twente-Münster als geheel te stimuleren. In de vorm van een ontwikkelvisie/een breed overkoepelend gebiedsperspectief. Hierbij wordt ook gekeken welke fondsen hierbij benut kunnen worden. Zo nodig komen wij met een apart investeringsvoorstel om een beroep te doen op de middelen die zijn gereserveerd voor het Nationaal Groeifonds.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Strategische programma's.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2024 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2024 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Veilige, Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren deze uit.
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Binnen de beide werkgeversnetwerken spelen we in op ontwikkelingen bij samenhangende werklocaties die momentum creëren voor het veranderen of aanpassen van mobiliteitsgedrag. Samen met de netwerkpartners wordt vanuit advies, kennisdeling en inzet van gedragsinterventies in zo’n situatie een verandering in mobiliteitsgedrag geregisseerd, waarmee we een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2- uitstoot.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

 1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel. We identificeren de mogelijke maatregelen op regionaal en gemeentelijk niveau en realiseren deze in de lopende concessies of aan te besteden concessies. We verbeteren de positie van OV in het totale mobiliteitsaanbod.
 2. Wij verkennen en realiseren samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende openbare mobiliteit, waarbij we vervoersvraag en vervoersaanbod verder op elkaar laten aansluiten om de bereikbaarheid van heel Overijssel te borgen.
 3. Wij begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.
 4. We verkennen, samen met onze bestuurlijk partners, belangengroeperingen en mobiliteitsaanbieders, oplossingen die de mobiliteitstransitie helpen te realiseren.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

1.  Wij zetten vervolgstappen voor verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg. Dat doen we op basis van de adviezen die ProRail geeft, en de afspraken met het Rijk (BO MIRT 2022). In 2023 willen we de keuze voor de techniek definitief maken, en de volgende stappen richting elektrificatie te komen. Te beginnen met de planstudie door ProRail.
2. Wij zetten vervolgstappen voor verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Dat doen we op basis van de adviezen die ProRail geeft en de afspraken met het Rijk (BO MIRT 2022). In 2023 willen we de keuze voor de techniek definitief maken met de andere projectpartners plannen maken voor de verdere stappen. 
3. Wij zetten vervolgstappen voor elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau) ten behoeve van het voortzetten van de  treinverbinding Enschede-Münster/-Dortmund. Dat doen we in samenwerking met ProRail. Daarnaast maken we afspraken met onze Nederlandse en Duitse projectpartners over het project. Dat doen we binnen de kaders van de afspraken met het Rijk uit het BO MIRT 2022.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie Twente - ZHO (2023 - 2028) en begeleiden de implementatie (start december 2023).
 3. Wij starten (de voorbereidingen van) de aanbesteding van de verduurzaming van de treindiensten Zutphen - Hengelo - Oldenzaal (ZHO) en Almelo - Hardenberg die vanaf 2027 de treindiensten met de huidige dieseltreinen zullen vervangen.
 4. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

 1. Wij zetten de onderzoeken naar verbetering van de lijn Zwolle-Twente-Münster in 2023 door. Samen met onze Duitse projectpartners kijken we naar de mogelijkheden om het spoor te verbeteren en de treindiensten verder te ontwikkelen. In dit proces werken we samen met de betrokken regio's, ProRail en het Rijk.
 2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO). In 2022 zijn voor 9 openbare NABO’s de werkzaamheden afgerond. De overige openbare NABO’s bevinden zich in de planuitwerkings- en realisatiefase. Volgens planning zullen de werkzaamheden aan deze overwegen in 2023 uitgevoerd worden. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

 1. Wij begeleiden de verdere uitvoering van de  kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid Heino en Raalte) waarvoor wij ProRail samen met het Rijk opdracht hebben gegeven. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

 1. Wij stimuleren het fietsgebruik door infrastructurele projecten te ontwikkelen en uit te voeren in samenhang met gedragsbeïnvloeding en techniek. De door uw Staten toegezegde financiële impuls maakt versnelling mogelijk. Dit doen wij samen met onze partners.
 2. Wij maken afspraken met gemeenten en het Rijk over de nadere voorbereiding om tot realisatie over te gaan van de 10 vastgestelde regionale snelle fietsroutes en deeltrajecten van de F35.
 3. Wij stimuleren goede fietsvoorzieningen bij regionale hubs en goede fietsroutes van/naar regionale hubs.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur om te komen tot een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan de gezamenlijke opgaven voor  goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan de gezamenlijke opgaven.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur en corridors door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water en de vergroening aan te jagen van de binnenvaartvloot.
 2. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en geven uitvoering aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 4. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven we hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur en Smart Energy Hubs.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor en voor het versterken van de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic Corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen en project sluis Kornwerderzand, maar ook via onze rol bij de droogteproblematiek en de bevaarbaarheid van de vaarwegen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

 1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. We dragen op deze wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, gezamenlijk met het Rijk.
 2. We werken  samen met de gemeenten aan Uitvoeringsprogramma's Verkeersveiligheid gebaseerd op het risico gestuurd werken. Hierin worden de  belangrijkste risicothema's benoemd.
 3. Wij behartigen de regionale belangen bij de uitwerkingen van het Rijk voor het verkeersveiliger maken van de Rijksweg N36.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

 1. Wij  werken aan het gezamenlijk opgestelde Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2022-2024 voor de regionale samenwerking.  Dit is opgesteld volgens de risico gestuurde aanpak. We geven daarmee uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.  
 2. Wij voeren het Werkplan Verkeersveiligheid en Gedragsbeinvloeding 2023 voor Overijssel uit. Dit werkplan is gebaseerd op de belangrijkste risicothema's in het verkeer.
 3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeinvloeding. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging

4.6.1 A1

1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld fietspassages Schipbeek en de uitkijktoren Rijssense berg).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

1. Wij (mede-) financieren gemeentelijke en provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

4.6.12 Vloedbeltverbinding

Wij ronden de ruimtelijke procedure af (Provinciaal InpassingsPlan) voor de aanleg van de Vloebeltverbinding, waartoe de Staten in december 2021 hebben besloten. Dit doen we samen met de gemeente Borne en Almelo. Wij starten met de minnelijke verwerving van gronden en de voorbereiding van de realisatie.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.2 A28

 1. Het in 2022 uitgevoerde gebiedsgericht MIRT onderzoek ‘Bereikbaarheid Zwolle en omgeving‘ en de opgestelde Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle zetten in op een Regionale Mobiliteitsstrategie om de bereikbaarheid van de regio op peil te houden en de verstedelijkingsopgave te faciliteren. Wij participeren in het hiertoe opgestelde meerjarenprogramma en bewaken de voortgang van de gemaakte afspraken in het BO-MIRT 2022.
 2. Wij zetten de  gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

 1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
  Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
 2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
  Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid waaronder een circulair viaduct bij Haarle en een pakket aan maatregelen bij Marienheem en twee bajonetten bij Heino.
 3. Project knooppunt Raalte
  Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Inhoudelijk (indicator)

R

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

We begeleiden de MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal, die naar verwachting medio 2024 gereed is.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.5 N50

 1. Voor het wegvak Ramspol-Kampen heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fysieke rijbaanscheiding. Wij adviseren over het door Rijkswaterstaat in 2023 op te stellen Plan van Aanpak voor de benodigde maatregelen op de N50 en brengen hierbij mogelijke meekoppelkansen in.
 2. Op het wegvak Kampen - Kampen-Zuid bewaken wij de voortgang van de realisatie van een tijdelijke rijbaanscheiding in 2023 en de nog uit te voeren stikstofberekeningen voor de permanente maatregelen op dit wegvak.
 3. Voor de opwaardering van het wegvak Kampen-Zuid – Hattemerbroek bepalen wij samen met onze regionale partners de meest passende lobbystrategie. 

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.6 N307

 1. Wij werken onder regie van Flevoland verder aan de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. De geplande datum voor het in gebruik nemen van de brug is 1 april 2023. Het verwijderen van het Roggebotsluiscomplex zal aansluitend plaatsvinden en uiterlijk Q4 2023 gereed zijn. Alle infra-aanpassingen komen in de loop van 2024 gereed.
 2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

 1. Wij voeren de aanvullende werkzaamheden ten opzichte van het hoofdcontract uit op en rondom de N340/N48 en N377 (Verharding, isolatie De Pol, anti-grafiti en de Hoeveweg)
 2. Wij ronden de uitvoering van de groencompensatie af.
 3. Wij ronden de werkzaamheden af aan de spooronderdoorgang N340 (door ProRail).
 4. Wij ronden het project Vechtdalverbinding financieel af.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

 1. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337).
 2. Wij bereiden de realisatie van rondweg Weerselo (N343) voor.
 3. Wij realiseren de aansluiting N315/N768 Danspaleis.
 4. Wij bereiden de realisatie van fietsverbinding Enschede-Oldenzaal voor (zie ook prestatie 4.3.1).
 5. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 2. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
 3. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
  Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
 4. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

 1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
 2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
 3. Wij voeren een planstudie uit naar de (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt.
 4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

 1. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

R

 • PS Begrotingswijziging

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

1.    Voortzetting succesvolle acties
In 2023 zetten we een aantal succesvolle ingezette acties voort, zoals beschreven in de evaluatie en actualisatie van het arbeidsmarktprogramma.

2. Sturing, monitoring en kennisdeling

Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming.
Wij delen kennis en ervaringen in de leernetwerken talent en inclusie.
Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio.

3. Opschaling micro learning communities
Wij gaan 5 micro learning communities ondersteunen tussen bedrijven en onderwijs in de context van de klimaatopgaven.

4. Pilots skillsgerichte arbeidsmarkt 
Wij starten een pilot om verder te experimenteren met een skillsgerichte arbeidsmarkt met als doel voldoende deskundige vakmensen voor al het werk dat er is en komt. 

5. Samenwerkingsproject circulaire economie
Naar aanleiding van onderzoek en het symposium 'Leren voor circulair' starten we 2 projecten waarin beroepsonderwijs op verschillende niveaus samenwerken (v)mbo, hbo, wo) om benodigde competenties voor een circulaire economie in de onderwijsprogramma's te integreren.

We verkennen het concept circulaire werkplaatsen, een variant op de succesvolle digitale werkplaatsen.

6. Arbeidsmarktplan energie
Wij geven uitvoering aan het arbeidsmarktplan energie waarbij we programma’s en projecten van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds energie verkennen om aan te laten sluiten bij het scholingsfonds Overijssels Vakmanschap. We agenderen een 'Energie-route' in de regio's via de stuurgroepen van de scholingsfondsen van de Cleantech Regio en via Upgrade Jezelf van de regio Zwolle. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.2.1 Regio Deal Twente

De Regio Deal Twente heeft een actieprogramma met vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid.

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente.

2. Wij investeren voor een periode van acht jaar in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta.  We doen dit in de vorm van een lening van € 10 miljoen.  Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

De Regio Deal Zwolle stimuleert de brede welvaart in de regio. We streven samen naar een regio met een weerbare, wendbare en inclusieve arbeidsmarkt, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve, circulaire bedrijvigheid, waar stad en platteland in balans met elkaar verweven zijn en waar de delta zorgt voor een uitstekend leefklimaat.

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal Zwolle.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.2.3 Cleantech Regio

De Regio Deal Cleantech heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de Cleantech Regio te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

1. Wij monitoren de uitvoering van de regiodeal Cleantech Regio.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

1.  Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021. Het programma is vanwege Corona en daardoor vertraging in projecten verlengd tot en met 2024. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

5.2.5 Nationaal Groeifonds

1.    Wij ondersteunen aanvragen in het kader van het Nationaal Groeifonds waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

1.    Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022/2023.
2.    Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
3.    Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een “Versnellingspool” voor toekomstbestendige werklocaties;
b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel;
c. Delen van kennis met onze partners.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.3.3 Topwerklocaties

1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

R

 • Geen

5.3.4 Internationaliseren

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.4.1 Gastvrij Overijssel

 1. Wij ondersteunen de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel in de uitvoering van het Investeringsprogramma 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'. Het programma kent 5 programmalijnen: Ondernemers kennisgedreven aan zet, Verbindend Landschap, Ontsluiten en Vermarkten, Routenetwerken en Organisatie. Hierbinnen worden in totaal circa 15 grote projecten voorbereid en uitgevoerd.
 2. Wij faciliteren het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de revitalisering van vakantieparken, waarbij het vraagstuk vanuit de disciplines economie, ondermijning/ veiligheid (zie prestatie 7.1.5) en ruimtelijke ordening aangepakt wordt. Het gaat in Overijssel om zo’n 85 parken in minimaal 13 gemeenten. Dit doet het expertisecentrum door werkwijzen, instrumenten en kennis beschikbaar te stellen aan gemeenten en parken en door leerervaringen te delen. Daarbij wordt de koppeling gelegd met de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
 3. Wij evalueren de provincie dekkende aanpak vitale vakantieparken eind 2023. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

5.4.2 Festivals en evenementen

1. Wij ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

2. Wij evalueren het Evenementenbeleid 2020-2023.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB,  waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T (ism ondernemend Twente) en Kennispoort. Er is specifiek aandacht voor thema’s als duurzaamheid en digitalisering.

1.    Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
2.    Wij bewaken of de gemaakte afspraken (Q4 2022) met Oost NL, Novel-T en Kennispoort worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur qua bereik (MKB en studenten), aantal ondernemerscontacten, begeleidingstrajecten en outcome. In 2023 verwachten we onder andere op basis van >2.000 ondernemerscontacten minimaal 1.000 begeleidingstrajecten te realiseren. Dit leidt naar verwachting tot meer dan € 30 miljoen aan innovatie-investeringen en € 75 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie (nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bedrijven).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel   

Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. We hebben continue aandacht voor een MKB toegankelijk subsidieinstrumentarium, online dienstverlening (website) en  inkopen met impact. 

1. MKB vriendelijke dienstverlening 
In 2023 werken we verder aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Via het Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel zijn Overijsselse organisaties die ondernemers ondersteunen in hun ondernemerschap met elkaar verbonden. Het kennisnetwerk deelt actief kennis, expertise en voorbeelden en versterkt het netwerk door het organiseren van themagerichte netwerkbijeenkomsten.  In 2023 bouwen we dit Kennisnetwerk verder uit en betrekken we nog meer de intermediaire organisaties.

In februari 2023 houden wij een groot ondernemersevent ter afsluiting van de huidige opgave voor een krachtige economie. Tijdens dit event halen we de oogst van onze inspanningen op en kijken we vooruit naar nieuwe uitdagingen.

2. Launching customership - inkopen met impact  
Wij begeleiden circa 30 trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (of naar afronding) en vervolgens richting besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence Energie Innovatie realiseren wij de 10 praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2022-2023).
Wij  werken aan de verankering van het launching customership in het strategisch inkoopbeleid ‘Inkopen met Impact’ van de provincie Overijssel. Impact op de transitieopgaven staat centraal.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap 
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en ondernemers met maatschappelijke impact (impactondernemen). Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Het project Family Next eindigt in de loop van 2023. Het doel is gedurende de looptijd van dit project (2020-2023) 1.000 bedrijven te informeren en begeleiden.

4. Wij bewaken de voortgang van het programma Startversneller dat Oost NL samen met een aantal regionale ondernemershubs uitvoert. Op 1 oktober 2023 eindigt dit programma. In 2023 nemen 75 startende ondernemers deel aan dit project.
Wij ondersteunen daarnaast de drie regio’s bij de uitvoering van hun startup plannen. 

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden. Afhankelijk van de resultaten uit een behoefte onderzoek (uitvoering onderzoek 2e helft 2022) ontwikkelen we een ondersteuningstraject voor impact ondernemers. In 2023 nemen 9 impact ondernemers deel aan een training impact meten. We inspireren het brede MKB, door deel te nemen aan ondernemersevenementen. We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies 
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies 
Voor de MIT-regelingen is in 2023 € 4,66 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2,1 miljoen beschikbaar en het Rijk draagt € 2,56 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 60-70 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB   
Voor een toekomstgericht MKB is het van belang om een digitaliseringsslag te maken. Digitalisering is niet een keuze maar een vereiste, ook in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt. Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. Digitalisering is noodzakelijk om de productiviteit van het MKB te verhogen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid.

 7. Investeren in digitalisering 

In 2023 zetten we ons in om meer impact te bereiken qua digitalisering. Voor de maakindustrie doen wij dit door het netwerk BOOST (Oost- Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) te transformeren tot een European Digital Innovation Hub Oost Nederland. Deze opent januari 2023. Concreet betekent dit voor 2023 een bereik van 125 ondernemers (middels de digitaliseringsmakelaars).  

Daarnaast zetten we in op digitaal vaardig MKB: bewustwording digitalisering (best practices), bewustwording cyberveiligheid, verbinding digitale werkplaatsen naar breed MKB, doorontwikkeling MKB voucher, beter benutten van huidige faciliteiten en het versterken van de  samenwerking Rijk-regio, zodat er meer samenhang komt in het beschikbare instrumentarium. In 2022 zijn we gestart met een digitale roadshow langs alle gemeenten. Deze zetten we voort in 2023 en hiermee willen we 300 ondernemers bereiken. Met de drie digitale werkplaatsen gaan we in gesprek over hun inzet na 2023. 

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
Binnen de SIIA’s zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

1.    Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma’s 2014-2020 (afronding van lopende projecten) en 2021-2027 (opstarten nieuwe programmaperiode en nieuwe projecten) - EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en tijdige besteding van de via onze provincie in te zetten Europese middelen om, via projecten, een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven. We zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.

2.    Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Dit doen we door te informeren, te stimuleren, te faciliteren en (mede) te ontwikkelen. Dit doen we onder meer via het Think East Netherlands innovatieprofiel, het participeren in netwerken als Vanguard en het organiseren van leergangen Europa voor collega’s en mede overheden en kennisinstellingen.

3.    We informeren, enthousiasmeren en faciliteren de interne organisatie om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van beschikbare EU-fondsen. Dit doen we onder meer via EU-trajecten op het gebied van lobby, fondsen en netwerken (het instrumentarium uit de Europa agenda) voor beleidsprogramma’s en het organiseren van leergangen Europa.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
3. Als 25% aandeelhouder monitoren wij de bedrijfsmatige ontwikkelingen en prestaties van Wadinko.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.5.5 Circulaire economie

1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.1.1 Materieel erfgoed

1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
2. Wij ontsluiten onze archeologische bodemvondsten en monitoren gemaakte afspraken hierover met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
3. Wij monitoren gemaakte afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten en  afspraken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.
4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 10 projecten mogelijk. In afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel stimuleren we tevens het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.
5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
6. Op het gebied van religieus erfgoed zetten wij in op het delen van kennis, het verbinden van mensen en organisaties en het bieden van inspiratie. We bieden onder andere een Overijsselse leerlijn aan. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.1.2 Immaterieel erfgoed

 1. Wij monitoren gemaakte afspraken met:
  • Collectie Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen;
  • Collectie Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen;
  • Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze landschapsgeschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven. Met deze organisaties maken we hierover tevens arrangementsafspraken.
 2. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
 3. Wij werken samen met het programma vrijetijdseconomie om erfgoed meer bekendheid te geven en toegankelijker te maken voor een breed publiek.
 4. Wij maken ten minste 65 projecten mogelijk met het Fonds Kleine culturele initiatieven (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds (zie ook 6.3.1.).

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
3. Wij maken voor de periode 2023-2024 prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
4. Wij monitoren de samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024 en besluiten over onze positionering en toekomstige samenwerking in landsdeel Oost.
5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen  en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de versterking van het professionele maakklimaat kunst en cultuur in Overijssel.
6. Wij evalueren de instrumenten die met het programma Versterking culturele sector zijn ontwikkeld, zoals de regeling Versterking Maakklimaat, de leergang Leiderschap in Cultuur (LinQ) en het project De Generator en passen of vullen de instrumenten zo nodig en mogelijk aan.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

1. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel) over de professionalisering van de aangesloten theaters en  hun programmering van het zo genaamde kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
2. Wij evalueren de regeling waarmee wij experimenten mogelijk maken die onder andere zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden en besluiten over al dan niet voortzetting van dit instrument (zie ook 6.2.1.).
3. Wij monitoren de afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en met onze nieuwsbrieven.
5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met de acht culturele organisaties en de drie regionale projecten ter versterking van het professionele maakklimaat in Overijssel (zie ook  6.2.1 ). 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

1. Wij maken in ten minste drie gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarbij we ons ook in het bijzonder richten op het speciaal onderwijs en waarin de financiering en borging centraal staan. Hierover maken wij afspraken met Rijnbrink die deze partners ondersteunt.
3. Wij maken ten minste 20 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
4. In ten minste 12 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
5. Wij maken met ten minste 12 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk met het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

6.3.3 Talent heeft de toekomst

1. Wij maken voor 2023-2024 prestatieafspraken met Stichting Poppunt Overijssel over de versterking van haar netwerkfunctie en haar rol ten aanzien van talentontwikkeling in de popsector.
2. Wij monitoren de cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
3. Wij evalueren de instrumenten die met het programma Versterking culturele sector zijn ontwikkeld, zoals de regeling Versterking maakklimaat Overijssel en passen of vullen de instrumenten zo nodig en mogelijk aan.
4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.4.1 Een leven lang lezen èn leren

1. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van bibliotheken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk).
2. Vanuit de wettelijke taak om bibliotheekinnovatie te stimuleren, ondersteunen wij gemeenten en bibliotheken met het programma Toekomstkracht Overijsselse bibliotheken. Wij voeren hierbij de regeling 'Bibliotheek van de toekomst' uit.
 3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met gemeenten, Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over het provinciale convenant dat zich richt op het leesoffensief, (de bestrijding van) laaggeletterdheid en digitale inclusie.
4. Wij voeren de drie programmalijnen 'preventie en onderwijs', 'arbeidsmarkt en brede inclusie' van ons investeringsprogramma 'Basisvaardigheden 2022-2024' verder uit.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

1. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sport Netwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel.
2. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door via de subsidieregeling ‘Overijssel in beweging’ ten minste 10 lokale en/of bovenlokale projecten mogelijk te maken.
3. Wij zetten specifiek in op inclusief sporten en bewegen, om de ‘legacy’ van de Special Olympics Nationale Spelen 2022 in Twente te blijven agenderen in 2023 in heel Overijssel.
4. We versterken de samenwerking tussen de maatschappelijke onderdelen van de betaald voetbalorganisaties in Overijssel door overleg te faciliteren en een mogelijk gezamenlijk project te ondersteunen. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.5.2 Iedereen doet mee

1. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
3. Wij laten in 2023 een nieuw samenlevingsonderzoek uitvoeren en organiseren aan de hand daarvan dialoog met partners en gemeenten over toegankelijkheid, inclusie, sociale acceptatie en veiligheid.
4. Wij geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het onderzoek van Rick Brink, onze kwartiermaker Inclusie, en zetten de klankbordgroep van wethouders in het sociaal domein in om met ons te werken aan een toegankelijke provincie Overijssel.
5. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op het bevorderen van positieve gezondheid in Overijssel.
6. Wij realiseren ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze doelen op het gebied van preventie en positieve gezondheid en hebben hierbij specifiek aandacht voor mentale gezondheid.
7. Wij nemen deel aan de kopgroep  Gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie en brengen het sociale perspectief in bij Provinciaal Programma Landelijk Gebied. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

1. Wij voeren het Investeringsvoorstel 'Actieplan urgente Overijsselse zorgthema’s 2021-2023' uit, dat door PS in oktober 2021 is vastgesteld. 
2. We voeren drie concrete projecten uit die voortkomen uit de verkenning naar urgente zorgthema’s: 'Waar is Wally', 'Imean' en 'Positieve gezondheid'.  We trekken samen op met onze eerstelijns en tweedelijns (zorg)partners.  

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

1.    Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' 2023-2024 uit. 
2.    Wij maken ten minste 5 vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een vitale, inclusieve samenleving.
3.    Wij maken met de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' ten minste 20 projecten mogelijk .
4.    Wij voeren onze rol als partner uit in het actieprogramma Leefbaar Platteland gericht op sociale vraagstukken.
5.    Wij stellen kennis ter beschikking over exploitatie van en programmering door maatschappelijke voorzieningen, waaronder kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

1. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door. 
2.  Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
3.  Wij zetten Initiatievencoaches in voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van onderop en ontwikkelen een crowd-funding site voor deze initiatieven. 
4. Wij voeren de motie ‘Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel (PvdA e.a.)’ uit en gaan aan de slag met de resultaten die uit het onderzoek hiernaar komen. 
5.  Wij ontwikkelen een leergang vrijwilligersbeleid die we breed aanbieden aan vrijwilligers in Overijssel.
6.  Wij organiseren samen met partners het Fondsenfestival. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.3 Financieel toezicht

1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.4 Archieftoezicht

1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.1.5 Ondermijning

1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)
6. Wij coördineren de Grenslandagenda met deelstaat Nordrhein Westfalen.
7. In 2023 is Overijssel de gastprovincie voor de Nationale Start van Bevrijdingsdag (5 mei 2023).  

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

1.    Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
2.    Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
3.    Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

1. Wij faciliteren het datagedreven werken binnen de provincie door innovatieve projecten uit te voeren, een datawarehouse in te richten en te zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
2. We ontwikkelen een monitor Brede Welvaart die ingezet kan worden ten behoeve van de grote programma’s en bij de totstandkoming en monitoring van het coalitieakkoord.
3.  Als provinciale kennismakelaar delen we actief onze kennis bijvoorbeeld door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub Overijssel en het jaarlijkse beleidsinformatiecongres.
4.  Wij werken samen met de strategen en het Trendbureau aan het opstellen en uitvoeren van de provinciale kennisagenda.
5.  Wij beantwoorden de groeiende vraag naar kwalitatief onderzoek bijvoorbeeld in de vorm van lerende evaluaties zo goed mogelijk door te blijven innoveren en ontwikkelen. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

1.  We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel, en zo ook met provinciale initiatieven, pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.
2.  We voeren het uitdaagrecht (Right to Challenge) uit conform vastgesteld beleid met als doel de inwoners en ondernemers in Overijssel te betrekken bij de uitvoering van ons beleid.
3.  Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
4.  We werken uit op welke wijze de lessen van het huidige programma Studio Vers Bestuur een plek kunnen krijgen in de provinciale organisatie.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.3.1 Samenwerking met partners

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten ons in om de grote thema's binnen het openbaar bestuur (o.a. democratische legitimiteit binnen regionale samenwerking en maatschappelijk vertrouwen), zowel binnen het IPO als de Kring van Commissarissen te agenderen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.3 Communicatie

1.    We leveren een vernieuwde website op die voldoet aan aangescherpte wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. 
2.    Wij investeren in een begrijpelijke overheid door medewerkers te scholen in het gebruik van begrijpelijke taal en actief aandacht te besteden aan laagdrempelige communicatie.
3.    Wij ondersteunen de organisatie met aangepaste communicatievormen voor intern- en extern gebruik. Daarbij werken we aan een continue doorontwikkeling van een instrumentarium dat aansluit op de behoefte van inwoners en partners in Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep

1. Wij handelen bezwaarschriften en klachten vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen.
3. Wij werven twee nieuwe onafhankelijk voorzitters voor de bezwaar- en klachtencommissies van GS en PS; (voorstellen voor) benoeming geschiedt na de statenverkiezingen.
4. Wij voeren een onderzoek uit onder circa 100 bezwaarmakers over de tevredenheid over de gevolgde procedure en de genomen beslissing.
5. Onze klachtbehandelaars worden getraind in omgang met lastig gedrag (workshop door medewerkers Nationale ombudsman).

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

R

 • Geen

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

1.    Wij brengen  focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
2.    Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
3.    Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

CSV Amsterdam B.V. ('s Hertogenbosch)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Innovatiefonds Overijssel I (Zwolle)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Innovatiefonds Overijssel II (Zwolle)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Openbaar lichaam Technology Base (Enschede)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

SPV Hengelo B.V. (Enschede)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Vitens N.V. (Zwolle)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-

Wadinko N.V. (Zwolle)

Inhoudelijk (indicator)

-

Geld (indicator)

-