128.937 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Kerntaak 3: Vitaal platteland

128.937 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op.

Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap.

Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. De natuur voorziet ook in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan dankzij natuurgebieden, koelte en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen, zoals hout. Wij willen het ‘natuurlijk kapitaal’ van Overijssel duurzaam beheren en benutten.

Natuur is noodzakelijk, mooi en kwetsbaar. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk dat we geen hypotheek op de toekomst mogen nemen met betrekking tot kwetsbare natuur. Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek geeft aan dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de Natura 2000 gebieden te herstellen, onder andere door de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de grens van de kritische depositie waarde. Deze uitdagende opgave willen we in samenhang met andere opgaven oppakken maar zal desondanks ingrijpende keuzes vragen.

We pakken onze verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid breed op en we zetten in op beleven, benutten en beschermen van natuur. Natuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Wij willen ook dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarom brengen we natuur dichter bij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt.

We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we toekomstbestendig maken door innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument - te stimuleren en te faciliteren.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Terug naar navigatie - 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling en kaderstelling rondom natuur en landbouw spelen we in op nieuwe ontwikkelingen (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk spelen we in op en beïnvloeden waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoeken krijgen we inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur en landbouw door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels nageleefd worden (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten te herstellen (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe natuurwaarden zich ontwikkelen en kunnen we bijsturen (3.1.7).

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

1.    Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
2.    Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
3.    Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
4.    Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
5.    Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
6.    Wij organiseren het jaarlijkse natuurcongres.
7.    Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

1.    Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Wierdense Veld (in ontwerp) vast.
2.    Wij stellen voor drie Natura 2000-gebieden een herzien beheerplan (in ontwerp) vast.
3.    Wij starten voor vier andere Natura-gebieden de herziening van het beheerplan op.
4.    Wij stellen, op basis van het in 2022 ter inzage gelegde ontwerp-Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, voor 20 Natura 2000-gebieden een Natuurdoelanalyse op.  

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

3.1.4 Beheer natuurterreinen

1.    Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2.    Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. 
3.    Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

1.    Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
2.    Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3.    Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
4.    Wij geven verder invulling aan het nationale Aanvalsplan grutto, onder meer met inzet van de instrumenten uit het GLB-NSP.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

1.    Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
2.    Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken. 
3.    Wij stimuleren ecologisch bermbeheer. 
4.    Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep ‘Mooi Leven Overijssel’.
5.    Wij werken een methodiek uit voor de bescherming van gebouw bewonende soorten bij de na-isolatie van woningen.  

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

1.    Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
2.    Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
3.    Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
4.    Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
5.    Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
6.    Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheren. Wij bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. In projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

3.2.1 Beheer landschap

1.    Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
2.    Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering en Basiskwaliteit natuur in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
3.    Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door relevante cursussen, opleiden en inzetten van mentoren, borging van veilig werken en door de onderlinge samenwerking tussen de organisaties die groene vrijwilligers ondersteunen te vergroten. 
4.    Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
5.    Wij borgen de begeleiding van de initiatieven die in deze coalitieperiode zijn ontstaan voor een periode van minimaal 5 jaar zoals is aangegeven in onze subsidieregeling streekeigen landschapsbeheer.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

1.    Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status. 
2.    Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Wij stimuleren dit in de vorm van subsidie, toepasbare kennis en versterking van netwerken.
3.    Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad, Overijssel Tuiniert en de Groene Karavaan.
4.    Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’ met Natuurateliers en met een groene initiatiefcoach.
5.    Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. We blijven inzetten op samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

We blijven - binnen de juridische kaders van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - werken aan de balans tussen natuur en economie. We versterken de natuur, ook om ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen (3.3.1). De Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door het beheren van in het wild levende dieren minimaliseren we economische schade (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade. Tot slot bestrijden wij schadelijke invasieve exoten (3.3.5).

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

1.    Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
2.    Wij werken Europese en nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen,  en verdeling van stikstofruimte.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

R

 • Geen

3.3.2 Nationale parken

1.  Wij ondersteunen de beide Overijsselse Nationale Parken in  de uitvoering van hun agenda's onder het rijksprogramma Nationale Parken Nieuwe Stijl.
2.   We onderzoeken wat de meest gewenste inzet van Overijssel is i.r.t. het toekomstig rijksbeleid voor de nationale parken.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

1.    In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen. In 2023 voegen we twee nieuwe gemeenten toe aan deze aanpak.
2.    In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
3.    Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers en ondernemers op bedrijventerreinen te ondernemen met groen. Voor agrariërs sluiten we aan bij het Agro & Food programma met natuurinclusieve voorstellen en onderzoek.
4.    Wij bevorderen natuurinclusieve oplossingen in ons provinciaal beleid, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties. 

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.3.4 Faunabeheer

1.    Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
2.    Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
3.    Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
4.    Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

R

 • Resultaatbestemming

3.3.5 Invasieve exoten

1.    Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
2.    Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
3.    Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

R

 • Resultaatbestemming

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Terug naar navigatie - 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. We ontwikkelen aanvullend beleid gericht op een toekomstbestendige Agro & Food-keten. Daarbij willen we helpen om - waar mogelijk - de regelgeving te vereenvoudigen en experimenteerruimte te zoeken (3.4.1). Wij leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de Agro & Food-keten door innovaties te stimuleren, concrete initiatieven te ondersteunen en zo te komen tot nieuwe verdienmodellen. We voeren dit uit met ons innovatieprogramma Agro & Food (3.4.2). Door het uitvoeren van een herverkavelingsprogramma (3.4.3) helpen wij de sector zich voor te bereiden op de toekomst.

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

1.    Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2022 wordt vastgesteld.
2.    Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
3.    Wij werken  diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

1.    Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
2.    Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
3.    Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
4.    Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.
5.    Wij werken als onderdeel van het Agro&Food programma het perspectief voor de landbouw uit, om dit te concretiseren. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

1.    Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.  
2.    Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

Terug naar navigatie - 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd door ‘Samen werkt beter’. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen.

Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2). 

Op 28 oktober 2020 zijn door Provinciale Staten de inhoudelijke en procesmatige kaders voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) vastgesteld. Met de GGA starten we een proces waarbij we samen met inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor de stikstofproblematiek die passen bij de gebieden, zodat we samen kunnen blijven bouwen aan Overijssel. Aan prachtige natuur, voldoende woningen, een krachtige economie, een prettige leefomgeving, goede bereikbaarheid en een vitaal platteland.

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

1.    Wij hebben voor 19 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen afgerond.  
2.    Wij werken voor 7 Natura-2000 gebieden aan de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen en hebben voor 10 gebieden de externe maatregelen afgerond. 
3.    Wij werken in 20 Natura-2000 gebieden aan de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen en hebben voor 15 gebieden de interne maatregelen afgerond. 
4.    Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen als onderdeel van het NNN. Voor de laatste 3 gebieden wordt een plan gemaakt hoe we met de knelpunten omgaan. 
5.    Wij zijn met alle grondeigenaren in gesprek die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
6.    Wij werken aan de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

1.    Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
2.    Wij herijken de opgaven en het gebiedsproces op basis van de doelen en kaders van het Nationaal Programma voor het Landelijke Gebied en de doorvertaling daarvan in het Provinciaal Programma voor het landelijk gebied.
3.    Wij investeren in kennis, onderzoek en pilots voor de reductie van bodemdaling en CO2 uitstoot en maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 2.0.
4.    Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
5.    Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

1.    Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
2.    Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

1.    Wij stellen op basis van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) het gebiedsplan Wsn op.
2.    Wij geven uitvoering aan de Aanpak van de PAS-melders.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

1.    Wij starten met de uitvoering van de realisatie van de 110 hectare zoals in 2022 is vastgesteld. We zetten de realisatie van 60 ha bos voort, die in 2021 is gestart.
2.    Wij leveren de Overijsselse inbreng in de landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
3.    Wij vragen een nieuwe subsidie aan bij het rijk voor de realisatie van bos.
4.     Wij verbinden partijen die bomen willen planten met grondeigenaren als uitvoering van het actieplan 1,1 miljoen bomen.
5.     Wij bevorderen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en wij stimuleren partners en maatschappelijke initiatieven om bomen te planten, als uitvoering van het actieplan 1,1 miljoen bomen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied

1.    Wij geven vorm en inhoud aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied op basis van lopende trajecten en programma's. 
2.    Wij brengen in beeld wat de impact is van de maatregelen op sociaal-economische vlak. 
3.    Wij actualiseren, op grond van de Europese Kader Richtlijn Water, de gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 487 0 487 436 51 0
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 2.568 -92 2.476 873 1.603 400
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 304 117 421 243 178 178
3.1.4 Beheer natuurterreinen 21.617 3.015 24.632 22.128 2.504 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 4.047 161 4.209 3.039 1.170 156
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 2.408 -940 1.468 1.404 64 188
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 946 0 946 657 289 149
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 32.378 2.262 34.640 28.781 5.858 1.071
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
3.2.1 Beheer landschap 1.957 1.325 3.282 1.728 1.554 566
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 1.314 166 1.480 1.263 217 118
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 3.271 1.491 4.762 2.991 1.771 684
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 1.451 -286 1.165 1.250 -85 0
3.3.2 Nationale parken 150 15 165 165 0 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 300 0 300 66 234 0
3.3.4 Faunabeheer 2.504 524 3.028 4.059 -1.032 400
3.3.5 Invasieve exoten 315 162 477 545 -67 -67
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 4.721 414 5.135 6.085 -950 333
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 208 0 208 61 147 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 2.798 134 2.933 2.212 721 721
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 970 970 1.532 -562 0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 3.007 1.104 4.111 3.805 306 721
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 52.173 5.888 58.061 45.994 12.067 0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 3.700 777 4.477 4.606 -129 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 5.313 400 5.713 5.581 132 132
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 9.767 17.528 27.295 8.544 18.751 2.000
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 538 4.089 4.628 1.229 3.399 14.018
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 6.650 6.650 5.706 944 645
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 71.491 35.332 106.823 71.659 35.164 16.795
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 13.877 2.050 15.927 15.615 311 0
Totaal 3.66 Totaal personeelsgebonden kosten 13.877 2.050 15.927 15.615 311 0
Totaal Lasten 128.744 42.653 171.397 128.937 42.460 19.604
Baten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 807 120 927 363 563 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 0 0 0 44 -44 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 807 120 927 407 520 0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 798 26 825 486 339 339
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 70 70 326 -256 0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 798 96 895 811 83 339
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 14.862 14.932 29.794 30.613 -819 0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 3.700 557 4.257 4.275 -18 0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0 0 0 0 0 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 0 2.250 2.250 7.559 -5.309 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 538 3.906 4.445 1.184 3.260 14.000
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 2.450 2.450 2.305 145 0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 19.100 24.095 43.196 45.936 -2.741 14.000
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 190 -190 0
Totaal 3.66 Totaal personeelsgebonden kosten 0 0 0 190 -190 0
Totaal Baten 20.706 24.311 45.017 47.344 -2.327 14.339

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting prestatie
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Resultaatbestemming -400 0 400 -400 Handhaving buitengebied Grootste onderbesteding zit op het budget 'handhaving buitengebied'. Bij de begroting 2022 heeft u € 0,4 miljoen toegekend voor handhaving buitengebied. Een voorstel voor de governance van samenwerking op gebied van toezicht en handhaving in het buitengebied wordt uitgewerkt. Inzet zal plaatsvinden in 2024 en mogelijk 2025. Hiervoor doen wij bij deze jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.1.2 van de begroting 2024. VTH stikstof Vanwege het bevriezen van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) is het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH-taken stikstof voor een deel niet benut. In 2024 is, naar verwachting, voldoende middelen beschikbaar. De resterende middelen uit 2023 schuiven we door naar 2025.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,41 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 3.1.2 van de begroting 2025. Budgetten uitvoering vergunningverlening wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)Op deze budgetten blijven de kosten en de daarmee samenhangende legesopbrengsten achter bij de raming. Dit houdt verband met de hierboven genoemde bevriezing van de werkvoorraad.
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Resultaatbestemming -178 0 178 -178 Resultaatbestemming budget actualiseren en opstellen beheerplannen: De bestedingen op het beschikbare budget 2023 blijven achter ten opzichte van de begroting 2023. Belangrijkste redenen (voor de vertraging) zijn opgenomen onder de inhoudelijk toelichting. Het bijbehorende budget dat samenhangt met onder andere het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2024. Bij de 2e monitor hebben wij besloten om het incidentele budget door te schuiven naar 2024. Voor het restant budget, ad. € 178.000, leggen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming om deze middelen door te schuiven naar 2024.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 178.000 door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 van de begroting 2024.
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Resultaatbestemming -156 0 156 -156 Lagere realisatie: De lagere uitvoeringskosten voor agrarisch natuurbeheer, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), is de belangrijkste reden waarom een deel van het budget niet is besteed. De lagere uitvoeringskosten worden deels veroorzaakt doordat de verdeelsleutel (waarbij landelijke uitvoeringskosten worden verdeeld over de provincies) is gewijzigd in 2023 (voor Overijssel is deze gunstiger geworden). Daarnaast geeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan dat zij een efficiëntieslag hebben gerealiseerd op hun werkzaamheden. Bij de P-nota 2025 zullen wij het voorstel opnemen om de structurele verlaging om te zetten naar beheervergoeding, daarmee geven wij deels invulling aan de motie. Aanvalsplan Grutto: Een onderdeel van het Aanvalsplan grutto is het uitbreiden en verzwaren van het agrarisch natuur- en landschapbeheer (ANLb) in de zogenaamde grutto-kansgebieden. In het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 zijn middelen voor extra beheer via het ANLb voorzien. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb waar het zwaar beheer voor het Aanvalsplan grutto onderdeel van uitmaakt. Voor de periode 2023-2027 is in totaal € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de zeven weidevogelprovincies. Voor 2023 wordt er via de mei circulaire € 1,1 miljoen uitgekeerd aan de provincies. De middelen voor 2024 tot en met 2027 volgen naar alle waarschijnlijkheid in 2024. De verdeling is gebaseerd op de spreiding van de 36 grutto-kansgebieden over de weidevogelprovincies en vindt plaats via de provincie specifieke vaste bedragen. Voor de Provincie Overijssel komt dit voor het jaar 2023 neer op € 156.000. Bij de 2e monitor 2023 is dit bedrag opgenomen in de begroting 2023.  Vanwege de relatief korte beschikbaarheid van de middelen in 2023 en de terughoudendheid bij boeren vanwege de invoering van het nieuwe GLB, zijn er minder bestedingen gerealiseerd. Daarom stellen wij u voor om de middelen door te schuiven naar 2024. Wij stellen u voor om het een bedrag van € 156.000 voor het aanvalsplan grutto door te schuiven naar 2024 toe te voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in het agrarisch gebied.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit PS Begrotingswijziging -188 0 188 -188 Overschrijding Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget: De bestedingen op het onderdeel biodiversiteit zijn, ten opzichte van het beschikbare budget in de lopende begroting 2023, met € 246.000 overschreden.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.1.6 € 246.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.   PS-wijziging voor nog toe te kennen aanvragen uit 2023 voor de UBS regeling 4.5 Uitvoering soortenbeleid:In december 2023 is een aantal aanvragen met een omvang van € 187.623 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023.  Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant KvO budget 2023 onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit.  In verband hiermee stellen wij u voor de looptijd van dit budget te verlengen tot eind 2024. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.1.6 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met 187.623 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap Resultaatbestemming -149 0 149 -149 Resultaatbestemming Monitorings activiteiten: Een deel van de voorgenomen activiteit natuurmonitoring is aanbesteed in 2023 maar afronding zal plaatsvinden in 2024. Daarnaast zal in 2024 extra inspanning worden verricht op de monitoring van de Overijsselse natuur, de vervaardiging van habitattypekaarten en het verbeteren van de databases voor monitoringsdata waardoor het beschikbaar budget 2024 grotendeels verplicht is. Om de activiteiten die in 2023 zijn aanbesteed volledig te kunnen  uitvoeren en betalen (in 2024) leggen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voor het niet bestede deel van het monitoringsbudget, ad. € 149.000. Wij stellen u voor om een bedrag van € 149.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2024.
3.2.1 Beheer landschap PS Begrotingswijziging -566 0 566 -566 In de begroting 2024 is de actie opgenomen dat wij de begeleiding van de initiatieven voor streekeigen landschapsbeheer die in de vorige coalitieperiode zijn ontstaan voor een periode van minimaal 5 jaar gaan ondersteunen. Hiervoor is in begroting 2024 en meerjarig geen budget beschikbaar. Het benodigde bedrag voor de begeleiding 2024-2027 is totaal € 325.000 . Daarnaast zijn in 2023 werkzaamheden gestart om een deel van de tuin bij het provinciehuis om te zetten naar een struintuin. Vanwege administratieve redenen is de formele opdrachtverlening doorgeschoven naar 2024. Voor deze opdrachtverlening is in 2024 € 125.000 nodig. Voor bovenstaande twee onderwerpen leggen wij een voorstel voor begrotingswijziging voor en vragen voor het totaalbedrag van  € 450.000, een looptijdeinde verlenging voor van het KvO budget. In december 2023 zijn subsidieaanvragen met een omvang van € 216.250 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023.  Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.2.1 Beheer Landschap.  Het KVO-budget voor deze prestatie heeft een looptijd tot en met 2023. Wij stellen u voor om de looptijd van dit budget te verlengen tot eind 2027.Voorstel PS-begrotingswijziging en verlenging looptijdWij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.2.1 in de jaarschijven 2024 tot en met 2027 van de begroting 2024 te verhogen met respectievelijk € 566.250, € 50.000, € 25.000 en € 25.000 en deze bedragen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Hiertoe stellen wij u tevens voor de looptijd van dit KVO-budget te verlengen tot eind 2027.
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen PS Begrotingswijziging -104 0 104 -104 Gebundelde resultaatbestemming (UBS regeling 4.3):Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor, van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023. In december 2023 zijn aanvragen ontvangen voor de subsidieregelingen  voor stimulering natuur (4.1 tot en met 4.3), met een omvang van € 14.044. Deze passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023.  Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen.  Voor deze regelingen is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 14.044 opgenomen om  toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.2.2 van de begroting 2024.  PS-wijziging voor subsidieaanvragen groene schoolpleinen (UBS regeling 4.8)Ook een deel van de in 2023 ontvangen aanvragen voor de subsidies voor groene schoolpleinen wordt in 2024 afgewikkeld. Voor € 104.100 worden deze aanvragen toegekend.  Wij stellen u voor de looptijd van het KVO-budget voor deze subsidies te verlengen van 2023 tot eind 2024.Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 322 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 104.100 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen Resultaatbestemming -14 0 14 -14 Gebundelde resultaatbestemming (UBS regeling 4.3):Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor, van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023. In december 2023 zijn aanvragen ontvangen voor de subsidieregelingen  voor stimulering natuur (4.1 tot en met 4.3), met een omvang van € 14.044. Deze passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023.  Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen.  Voor deze regelingen is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 14.044 opgenomen om  toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.2.2 van de begroting 2024.  PS-wijziging voor subsidieaanvragen groene schoolpleinen (UBS regeling 4.8)Ook een deel van de in 2023 ontvangen aanvragen voor de subsidies voor groene schoolpleinen wordt in 2024 afgewikkeld. Voor € 104.100 worden deze aanvragen toegekend.  Wij stellen u voor de looptijd van het KVO-budget voor deze subsidies te verlengen van 2023 tot eind 2024.Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 322 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 104.100 en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
3.3.4 Faunabeheer Resultaatbestemming -400 0 400 -400 Tegemoetkoming faunaschade 2022-2023:Het actualiseren van het beleid voor faunabeheer is in 2023 gestagneerd. In de vergadering van de Statencommissie Landbouw en Natuur op 8 februari 2023 is besloten, het door GS voorgestelde beleidsdocument voor actualisatie van Faunabeheer, niet te agenderen voor vaststelling in PS. In de afgelopen periode zijn zowel de natuurbeschermingswetvergunning voor ganzenbeheer in de winter als de vergunning voor ganzenbeheer in de zomer door de rechtbank vernietigd. Beheer van ganzen in de omgeving van N2000 gebieden is daarmee onmogelijk geworden. De gewasschade is hierdoor verder toegenomen. Ook de gestegen kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn in 2023 verder toegenomen. Op basis van bovenstaande zijn de schade uitkeringen verder toegenomen, waarbij het budget voor 2023 met € 720.000  is overschreden.  Daarnaast is halverwege 2023 de afrekening 2022 binnengekomen. Deze is ruim € 700.000 hoger dan eind 2022 is ingeschat, mede door de open-eind regeling. De totale overschrijding sluit hiermee op ruim € 1,42 miljoen. Resultaatbestemming budget Wolvenschades:Begin van dit jaar is de begrotingswijziging uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2023 - 2e tranche (PS23-000024) verwerkt in de begroting 2023. Onderdeel van de gezamenlijke ambitie is een incidenteel budget van € 425.000 voor een subsidieregeling preventieve beschermingsmaatregelen wolvenschade. Deze regeling is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgewerkt en recentelijk opgesteld. Daardoor de regeling nog maar kort is opengesteld zijn het aantal aanvragen en verleningen beperkt (€ 25.000) in 2023. Bij het jaarverslag 2023 stellen wij voor om de restant middelen door te schuiven naar 2024., Wij stellen u voor om een bedrag van € 400.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer van de begroting 2024.
3.3.5 Invasieve exoten Resultaatbestemming 67 0 -67 67 Overschrijding budget invasieve exoten:In 2023 hebben wij voor de aanpak van invasieve exoten ruim € 67.000 meer uitgegeven dan dat er beschikbaar is gesteld in 2023. De belangrijkste reden voor de overschrijding is dat er in 2022 een meerjarig subsidieplafond is opengesteld voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Dit plafond was hoger dan het beschikbare budget van de afzonderlijke jaren. Vanwege de grote belangstelling bij externe partijen zoals gemeenten, waterschappen, stichtingen en particulieren voor deze subsidieregeling voor bestrijding van invasieve exoten zijn er in 2023 meer aanvragen (passend binnen het plafond) binnen gekomen dan verwacht, waardoor het jaarbudget is overschreden. Het bedrag van de overschrijding zullen wij als voorstel opnemen om in mindering te brengen op het beschikbare budget 2024. Wij stellen u voor om het bedrag van de overschrijding, ad. € 67.000, in mindering te brengen op jaarschijf 2024 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2024.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food GS Begrotingswijziging -382 339 721 -382 Programma Agro & Food Op het budget van € 2,1 miljoen voor 2023 is € 0,38 miljoen overgebleven. Een aantal activiteiten van het oude programma A&F heeft een overloop naar begin 2024. Het restant schuiven we derhalve door naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,38 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2024. LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP TwenteIn 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. In 2022 is het laatste deel van € 0,4 miljoen beschikt. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021, € 0,7 miljoen heeft betrekking op 2022, € 0,46 miljoen heeft betrekking op 2023 en de laatste € 0,34 miljoen zal in 2024 worden uitgegeven. Omdat de werkelijke lasten anders verdeeld zijn dan in de oorspronkelijke beschikking was aangegeven schuiven wij de overgebleven middelen uit 2023 door naar 2024. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijf 2024 te verhogen met € 0,34 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten GS Begrotingswijziging -132 0 132 -132 GS wijziging: Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie:Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2023 is hiervoor € 400.000 opgenomen. Van de ingediende aanvragen (waaronder ook uitfinanciering van eerder toegekende aanvragen) is in 2023 € 268.000 gerealiseerd; het restant van het budget van € 132.000 schuift door naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 132.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2024.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof PS Begrotingswijziging -2000 0 2000 -2000 Begrotingswijziging PAS melders: Het legaliseren van PAS melders is een complex traject. Er zijn nog geen regelingen beschikbaar die bijdragen aan een structurele oplossing. Mede hierdoor is de besteding beperkt. Wel zijn in 2023 middelen ingezet om af te kunnen zien van handhaving door de instelling van een bemestingsverbod op verpachte gronden van de provincie. De lasten van het negatieve effect van dit verbod, lagere pachtopbrengst en hogere kosten toezicht, zijn ten laste van deze prestatie gebracht. Het is nog niet duidelijk of het Rijk deze voorfinanciering door de provincie gaat vergoeden. Binnen de Algemene Risico Reserve is nog € 24,169 miljoen gereserveerd voor de PAS-Melders. Hiervan stellen we voor om € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor 2024 en het restant blijft beschikbaar binnen de Algemene Risico Reserve voor de PAS-melders.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.5.4 van de begroting 2024.  Specifieke uitkering Opkoopregeling Veehouderij:Als provincie voeren wij de rijksregeling provinciale aankoop veehouderij bedrijven nabij natuur gebieden uit. In dit kader hebben wij in 2022 overeenstemming bereikt met een zestal agrarische bedrijven. In 2022 is één overeenkomst financieel afgewikkeld, de overige vijf overeenkomsten zijn in 2023 gerealiseerd. De gerealiseerde kosten, waaronder afkoop productierechten, sloopkosten en afwaardering van € 7,55 miljoen voor 2023 zijn ten laste gebracht worden van door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De realisatie sluit uiteindelijk hoger dan het begrote bedrag van € 2,25 miljoen in 2023, dit wijkt af van de realisatie omdat het de verwachting was dat een aantal overeenkomsten in 2024 zouden worden gerealiseerd. Proceskosten opkoopregeling Veehouderij  (KvO):De proceskosten van de opkoopregeling veehouderij moeten conform de rijksregeling provinciaal gefinancierd worden. De realisatie 2023 sluit € 109.000 hoger ten opzichte van begrote bedrag. Binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) is nog voldoende budget om deze overschrijding te dekken, waarbij het restant budget in de U-KvO beschikbaar blijft voor proceskosten in 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.5.4 € 109.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie GS Begrotingswijziging 0 14000 14000 0 Specifieke uitkering Programma Natuur / boscompensatie: De realisatie in 2023 op boscompensatie sluit circa € 3 miljoen lager dan begroot. In de begroting is ook budget opgenomen voor de subsidieregeling "Meer bos in Overijssel".  Zoals inhoudelijk toegelicht zijn er diverse subsidieaanvragen eind 2023 in behandeling genomen, de verlening en financiële realisatie schuift naar verwachting door naar 2024. De totale actuele omvang van de aanvragen is momenteel ruim € 14 miljoen, dit bedrag kan gedekt worden uit het totaal van de voor Boscompensatie beschikbare middelen binnen de specifieke uitkering (SPUK). Wij hebben besloten om aan de lastenzijde een bedrag van € 14 miljoen op te nemen in de begroting 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 bossenstrategie en boscompensatie, tevens hebben wij de onttrekking (baat) uit de doeluitkering Programma Natuur / Boscompensatie verhoogd.Verlenging looptijd KVO-budget en PS-wijziging voor nog toe te kennen subsidieaanvragenVoor de Subsidieregeling iedereen een boom zijn eind 2023 nog aanvragen ontvangen die binnen het subsidieplafond vallen. Voor toekenning van de subsidie stellen wij u voor de looptijd van het hiervoor beschikbare KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Verder stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.5.5 in de begroting 2024 te verhogen met € 17.544.
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie PS Begrotingswijziging -18 0 18 -18 Specifieke uitkering Programma Natuur / boscompensatie: De realisatie in 2023 op boscompensatie sluit circa € 3 miljoen lager dan begroot. In de begroting is ook budget opgenomen voor de subsidieregeling "Meer bos in Overijssel".  Zoals inhoudelijk toegelicht zijn er diverse subsidieaanvragen eind 2023 in behandeling genomen, de verlening en financiële realisatie schuift naar verwachting door naar 2024. De totale actuele omvang van de aanvragen is momenteel ruim € 14 miljoen, dit bedrag kan gedekt worden uit het totaal van de voor Boscompensatie beschikbare middelen binnen de specifieke uitkering (SPUK). Wij hebben besloten om aan de lastenzijde een bedrag van € 14 miljoen op te nemen in de begroting 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 bossenstrategie en boscompensatie, tevens hebben wij de onttrekking (baat) uit de doeluitkering Programma Natuur / Boscompensatie verhoogd.Verlenging looptijd KVO-budget en PS-wijziging voor nog toe te kennen subsidieaanvragenVoor de Subsidieregeling iedereen een boom zijn eind 2023 nog aanvragen ontvangen die binnen het subsidieplafond vallen. Voor toekenning van de subsidie stellen wij u voor de looptijd van het hiervoor beschikbare KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Verder stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.5.5 in de begroting 2024 te verhogen met € 17.544.
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied GS Begrotingswijziging -400 0 400 -400 Binnen deze prestatie zijn in 2023 kosten gemaakt voor de planvorming van het PPLG in samenspraak met de gebieden in de provincie. De provincie heeft hiervoor middelen als voorschot ontvangen in een Specifieke Uitkering (SPUK) en er zijn provinciale middelen ingezet voor de overige lasten. Tegelijk is er uitvoering gegeven aan een aantal versnellingsvoorstellen die in 2022 waren ingediend bij het Rijk. De bekostiging hiervan vindt plaats vanuit een SPUK. Door een vertraging in de planvorming o.a. als gevolg van de val van het kabinet zijn er in 2023 minder bestedingen verricht. Het concept PPLG plan is opgeleverd en zal in 2024 samen met de partners en de gebieden verder uitgewerkt worden. De verwachte subsidieregeling om gebiedsinitiatieven te ondersteunen is door de vertraging eind 2023 opengesteld, waarbij de bestedingen voornamelijk in 2024 zullen plaatsvinden. Om de aanvragen die eind 2023 zijn binnengekomen te dekken vanuit de beschikbare middelen in 2023 is bij het jaarverslag een gebundelde  resultaatbestemming opgenomen.  Specifiek voor de pilot KPI's op biodiversiteit is bij de monitor II 2023 besloten door PS om de middelen beschikbaar (€ 400.000) te houden in de U-KVO. Het voorstel is om deze middelen nu beschikbaar te stellen voor de begroting 2024.  Het Rijk heeft in 2023 een artikel 2 onderzoek uitgevoerd. Als gevolg hiervan zal het Rijk in 2024 aanvullende middelen beschikbaar stellen voor  provinciale bestedingen in 2022 en 2023. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Via de P&C cyclus wordt u hierover in 2024 nader geïnformeerd. GS begrotingswijziging toevoeging van middelen aan de begroting 2024 voor de pilot KPI's op biodiversiteit:Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 400.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.5.6 van de begroting 2024.  PS begrotingswijziging UBS regeling 4.23:Wij leggen u bij dit jaarverslag een begrotingswijziging voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023. In december 2023 is een aantal aanvragen met een omvang van € 245.000 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023 (regeling 4.23 en 4.7).  Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.5.6 Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Wij stellen u voor het looptijdeinde van dit budget voor € 245.000 te verlengen en toe te voegen aan het nieuwe KVO-budget voor deze prestatie. Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 3.5.6 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 245.000  en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorstel tot aframing Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KVO) ten gunste van de Algemene Risico Reserve: Door de lagere besteding in 2023 op het KvO budget (€ 800.000 minus de bovenstaande twee resultaatbestemming van € 400.000 en €  245.000) en het restant Kwaliteit van Overijssel budget (€ 863.000) in de Reserve Uitvoering KvO kan bij het jaarverslag € 1,0 miljoen teruggestort worden naar de Algemene Risico Reserve. PS begrotingswijziging vrijval U-KvO middelen naar de ARR:Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om € 1,0 miljoen van het voorfinancieringsbudget te laten vrijvallen en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve.
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied PS Begrotingswijziging -245 0 245 -245 Binnen deze prestatie zijn in 2023 kosten gemaakt voor de planvorming van het PPLG in samenspraak met de gebieden in de provincie. De provincie heeft hiervoor middelen als voorschot ontvangen in een Specifieke Uitkering (SPUK) en er zijn provinciale middelen ingezet voor de overige lasten. Tegelijk is er uitvoering gegeven aan een aantal versnellingsvoorstellen die in 2022 waren ingediend bij het Rijk. De bekostiging hiervan vindt plaats vanuit een SPUK. Door een vertraging in de planvorming o.a. als gevolg van de val van het kabinet zijn er in 2023 minder bestedingen verricht. Het concept PPLG plan is opgeleverd en zal in 2024 samen met de partners en de gebieden verder uitgewerkt worden. De verwachte subsidieregeling om gebiedsinitiatieven te ondersteunen is door de vertraging eind 2023 opengesteld, waarbij de bestedingen voornamelijk in 2024 zullen plaatsvinden. Om de aanvragen die eind 2023 zijn binnengekomen te dekken vanuit de beschikbare middelen in 2023 is bij het jaarverslag een gebundelde  resultaatbestemming opgenomen.  Specifiek voor de pilot KPI's op biodiversiteit is bij de monitor II 2023 besloten door PS om de middelen beschikbaar (€ 400.000) te houden in de U-KVO. Het voorstel is om deze middelen nu beschikbaar te stellen voor de begroting 2024.  Het Rijk heeft in 2023 een artikel 2 onderzoek uitgevoerd. Als gevolg hiervan zal het Rijk in 2024 aanvullende middelen beschikbaar stellen voor  provinciale bestedingen in 2022 en 2023. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Via de P&C cyclus wordt u hierover in 2024 nader geïnformeerd. GS begrotingswijziging toevoeging van middelen aan de begroting 2024 voor de pilot KPI's op biodiversiteit:Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 400.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 3.5.6 van de begroting 2024.  PS begrotingswijziging UBS regeling 4.23:Wij leggen u bij dit jaarverslag een begrotingswijziging voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2023. In december 2023 is een aantal aanvragen met een omvang van € 245.000 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2023 (regeling 4.23 en 4.7).  Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2023 onder prestatie 3.5.6 Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Wij stellen u voor het looptijdeinde van dit budget voor € 245.000 te verlengen en toe te voegen aan het nieuwe KVO-budget voor deze prestatie. Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 3.5.6 in de jaarschijf 2024 van de begroting 2024 te verhogen met € 245.000  en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorstel tot aframing Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KVO) ten gunste van de Algemene Risico Reserve: Door de lagere besteding in 2023 op het KvO budget (€ 800.000 minus de bovenstaande twee resultaatbestemming van € 400.000 en €  245.000) en het restant Kwaliteit van Overijssel budget (€ 863.000) in de Reserve Uitvoering KvO kan bij het jaarverslag € 1,0 miljoen teruggestort worden naar de Algemene Risico Reserve. PS begrotingswijziging vrijval U-KvO middelen naar de ARR:Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om € 1,0 miljoen van het voorfinancieringsbudget te laten vrijvallen en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve.
Totaal -5265 14339 19604 -5265

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 0 0 0 0 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Mei circulaire - Uitvoeringskosten PAS meldingen + verlengen looptijdeinde Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget: In 2021 hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten die de provincies maken om de activiteiten van ondernemers met zogenaamde PAS-meldingen te legaliseren. Ondernemers met PAS-meldingen waren tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgesteld van de vergunningsplicht vanwege een beperkte stikstofdepositie. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn en dat deze ondernemers alsnog een vergunning moesten aanvragen. In 2023 wordt voor de uitvoeringskosten van deze PAS meldingen een bedrag van € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. De verdeling is gebaseerd op het aantal legalisatieverzoeken en vindt plaats via de provincie specifieke vaste bedragen. Voor de provincie Overijssel komt dit neer op een bijdrage van € 537.600. Wij stellen u voor om onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen de uitvoeringskosten PAS meldingen van € 537.600 toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 3.1.2 en gelijktijdig dit bedrag te onttrekken aan deze reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2025. Daarvoor vragen wij u om de einddatum voor deze KvO prestatie te verschuiven van 2024 naar 2025.
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -400 0 400 -400 PS 005 Jaarstukken 2022 Vanwege het bevriezen van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) is het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH-taken stikstof voor een deel niet benut. Daarnaast is het budget voor de PAS-meldingen (€ 0,12 miljoen opgenomen n.a.v. belastingverordening 2022) nog niet ingezet in afwachting van besluitvorming. Tot slot wordt voor het bij de begroting 2022 aanvullend toegekende bedrag voor handhaving buitengebied (€ 0,4 miljoen) de plannen in 2023 opgesteld, waardoor er nog geen bestedingen zijn gedaan op dit budget. Door bovenstaande ontwikkelingen ontstaat er een onderbesteding, waardoor deze prestatie nu oranje kleurt. Wij stellen u voor om de lasten van € 0,4 miljoen (handhaving buitengebied) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap) van de begroting 2023.
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 0 120 120 0 GS 101 Jaarstukken 2022 Vanwege het bevriezen van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) is het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH-taken stikstof voor een deel niet benut. Daarnaast is het budget voor de PAS-meldingen (€ 0,12 miljoen opgenomen n.a.v. belastingverordening 2022) nog niet ingezet in afwachting van besluitvorming. Tot slot wordt voor het bij de begroting 2022 aanvullend toegekende bedrag voor handhaving buitengebied (€ 0,4 miljoen) de plannen in 2023 opgesteld, waardoor er nog geen bestedingen zijn gedaan op dit budget. Door bovenstaande ontwikkelingen ontstaat er een onderbesteding, waardoor deze prestatie nu oranje kleurt. Het budget voor VTH-stikstof blijft beschikbaar in de reserve. Voor de PAS-meldingen hebben wij besloten om deze budgetneutraal door te schuiven naar 2023. Voor heb budget handhaving buitengebied stellen wij u voor om het resultaat door te schuiven naar 2023. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor een bedrag van € 0,12 miljoen (PAS-meldingen) budget neutraal door te schuiven naar 2023 op prestatie 3.1.2.
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 173 0 -173 173 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 439 0 -439 439 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 108 0 -108 108 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Toelichting begrotingswijziging: De bestedingen op zowel het structurele als incidentele budget, die via het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) aan prestatie 3.1.3 zijn toegevoegd, blijven achter bij de begroting 2023. Belangrijkste redenen voor de vertraging zijn opgenomen onder de inhoudelijk toelichting. Het bijbehorende budget dat samenhangt met het onder andere het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2024. Daarom hebben wij besloten om het incidentele budget, ad. € 108.000, door te schuiven naar 2024. Voor het structurele budget leggen wij, naar verwachting, eind 2023 een voorstel voor een resultaatbestemming voor om de restant middelen (omvang eind 2023 te bepalen) beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 2024. GS begrotingswijziging: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.1.3 een budget van € 108.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2023 naar 2024.
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -225 0 225 -225 PS 005 Jaarstukken 2022 Opstellen en actualiseren beheerplannen N2000: Zoals bij de 2e monitor 2022 reeds gemeld blijven de bestedingen achter bij de begroting 2022. Belangrijkste reden voor de vertraging is dat begin 2022 duidelijk werd dat wij per Natura 2000-gebied Natuurdoelanalyses moesten opstellen (vanuit het landelijke Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering). Deze natuurdoelanalyses stellen wij op met eigen inzet, waardoor er relatief weinig programmakosten zijn gerealiseerd. Maar ook problemen om personeel aan te nemen hebben geleid tot vertraging. Inmiddels is een plan van aanpak gereed voor het herzien van de beheerplannen. Op basis van dit plan van aanpak is eind 2022 / begin 2023 gestart met de herziening van beheerplannen. Het bijbehorende budget dat samenhangt met het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2023 en 2024. Bij de 2e monitor 2022 hebben wij de incidentele middelen reeds doorgeschoven naar 2024. Voor het structurele budget leggen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voor, waarbij voorstellen om een bedrag van € 225.000 door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om het restant budget van € 225.000 onder prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen N2000) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3.
3.1.4 Beheer natuurterreinen -628 0 628 -628 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II September circulaire - restant budget 2023 ophoging beheervergoeding van 75% naar 84%: In 2020 heeft het kabinet in het pakket Structurele aanpak stikstof in totaal € 2,85 miljard beschikbaar gesteld voor de periode 2021–2030 voor het versterken en herstellen van de natuur. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Natuur. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het verhogen van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Provincies voeren de SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. Met deze vergoeding kan de beheerder niet in alle gevallen het beheer voeren dat nodig is om natuurwaarden te behouden of te verbeteren. Daarom is de beheervergoeding met ingang van beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies ontvangen via de algemene uitkering hiervoor compensatie. Het gaat hierbij om de uitdeling van de resterende gereserveerde middelen voor de beheervergoeding uit fase 1 (2021-2023) van het Programma Natuur. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 4,8 miljoen. De verdeling vindt plaats via de provincie specifieke vaste bedragen, voor Overijssel betekent dit een aanvullen van € 627.540. Wij stellen u voor om het restant bedrag, ad € 627.540, voor de ophoging van de beheersvergoeding van 75% naar 84% voor 2023 toe te voegen aan prestatie 3.1.4 van de begroting 2023.
3.1.4 Beheer natuurterreinen -2388 0 2388 -2388 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -156 0 156 -156 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Meicirculaire 2023 - Aanvalsplan grutto: Een onderdeel van het Aanvalsplan grutto is het uitbreiden en verzwaren van het agrarisch natuur- en landschapbeheer (ANLb) in de zogenaamde grutto-kansgebieden. In het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 zijn middelen voor extra beheer via het ANLb voorzien. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb waar het zwaar beheer voor het Aanvalsplan grutto onderdeel van uitmaakt. Voor de periode 2023-2027 is in totaal € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de zeven weidevogelprovincies. Voor 2023 wordt er via de mei circulaire € 1,1 miljoen uitgekeerd aan de provincies. De middelen voor 2024 tot en met 2027 volgen naar alle waarschijnlijkheid in 2024. De verdeling is gebaseerd op de spreiding van de 36 grutto-kansgebieden over de weidevogelprovincies en vindt plaats via de provinciespecifieke vaste bedragen. Voor de Provincie Overijssel komt dit neer op € 156.000. Wij stellen u voor om het via de meicirculaire toegekende bedrag, ad. € 156.000, voor het aanvalsplan grutto toe te voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in het agrarisch gebied.
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -30 0 30 -30 PS 005 Jaarstukken 2022 Restant transitiekosten budget GLB: Voor de transitie van Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is bij de Perspectiefnota 2021 € 800.000 beschikbaar gesteld. Het grootste deel van deze transitiemiddelen is ingezet vanwege het (deels) wegvallen van Europese cofinanciering op agrarisch natuurbeheer. Voor de toekomst is het nodig om het restantbudget, ad. € 30.000, beschikbaar te houden voor deze transitie vanwege de verder invoering van het nieuwe GLB en de financiële afspraken met het rijk die nog verder moeten worden uitgekristaliseerd. Wij stellen u voor om het restant transitiebudget € 30.000 onder prestatie 3.1.5 (Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5.
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 375 0 -375 375 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Overheveling budget agrarische natuurbeheer naar de reserve Europese Programma’s: Onder het GLB-NSP 2023-2027 zijn afspraken gemaakt voor het vullen van dit risicofonds. Het rijk beheert het fonds en bijdragen worden gedaan door het rijk zelf en alle provincies volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel die is gekoppeld aan de verdeling van de Europese middelen per provincie en rijk. Een deel van de Overijsselse bijdrage wordt jaarlijks overgemaakt aan het risicofonds (voor alle provincies samen € 1 miljoen per jaar, de Overijsselse bijdrage is begroot binnen het budget voor Europese Programma’s). De rest van de Overijsselse bijdrage wordt gereserveerd in de risicoreserve van de begroting voor Europese Programma’s 2021-2027. Momenteel is de reservering binnen de reserve Europese Programma’s onvoldoende. Om het risico als bij de uitvoering van het programma betrokken beleidsonderdelen gezamenlijk te dragen vanuit de Europese Programma’s is het voorstel om deze aanvullende reservering te dekken uit prestatie 3.1.5 agrarisch natuurbeheer. Wij stellen u voor om vanuit prestatie 3.1.5 agrarisch natuurbeheer € 375.000 over te hevelen naar de reserve Europese Programma’s en daar toe te voegen aan de risicoreservering.
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -350 0 350 -350 GS 101 Jaarstukken 2022 Maatwerk inrichting Boerenland en Weidevogels: Naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2022 is een aanvullende ambitie (PS/2021/1104511) opgenomen in de begroting 2022 voor Groen Blauwe Dooradering. Deel van deze ambitie, ad. € 350.000, heeft betrekking op maatwerk voor inrichting ten behoeve van het boerenland en weidevogels (waaronder de grutto). Zoals inhoudelijk toegelicht is de uitvoering van deze motie vertraagd als gevolg van de langere doorlooptijd voor het realiseren van het aanvalsplan Grutto en de onzekerheden over de maatregelen vanuit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De voorbereiding zijn inmiddels gestart en wij verwachten dat ook de uitvoering zal starten in 2023. Daarom hebben wij besloten om de beschikbare middelen door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 350.000 door te schuiven naar de begroting 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 1500 0 -1500 1500 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Begin van dit jaar hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. Dit proces duurt ongeveer 2 jaar. In de huidige begroting 2023 is hiervoor € 1,8 miljoen opgenomen. De subsidieregeling (4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming) hiervoor is voor 2 jaar opengesteld. Voor 2023 verwachten wij 1 aanvraag, de overige zullen naar verwachting in 2024 binnenkomen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om onder prestatie 3.1.6 een bedrag van € 1,5 miljoen door te schuiven naar 2024.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -560 0 560 -560 PS 005 Jaarstukken 2022 Decentralisatie uitkering natuurinclusief na-isoleren: Bij de Perspectiefnota 2023 is voor het jaar 2023 € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling soortenmanagementplannen (SMP) die begin 2023 is opengesteld. Aanvullende daarop heeft het Rijk via de decembercirculaire een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld voor natuurinclusief na-isoleren van € 560.361. Tijdens de voorbereiding van de subsidieregeling bleek dat de interesse van gemeenten groter was dan verwacht. Om alle Overijsselse gemeenten de gewenste ondersteuning te kunnen bieden via de subsidieregeling stellen wij u voor om de ontvangen rijksmiddelen aanvullend in te zetten voor deze subsidieregeling en andere kosten rondom het (pre-) SMP-beleid. Onder kerntaak 20 is de resultaatbestemming opgenomen om het beschikbaar gestelde rijksbudget van € 560.000 toe te voegen aan KVO-middelen voor deze prestatie en gelijktijdig toe te voegen aan de begroting 2023 onder prestatie 3.1.6.
3.2.1 Beheer landschap 500 0 -500 500 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II GS begrotingswijziging uitvoering motie langjarig beheer 2023-2024: Begin van dit jaar is de begrotingswijziging uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2023 - 2e tranche (PS23-000024) verwerkt in de begroting 2023. Onderdeel van de gezamenlijke ambitie is een incidenteel budget van € 1 miljoen voor het meefinancieren van langjarig beheer van nieuw aan te leggen of te herstellen groenblauwe dooradering. Hiervan is € 0,5 miljoen toegevoegd aan de begroting 2023 en € 0,5 miljoen aan jaarschijf 2024. In de toelichting op de motie is opgenomen dat de groenblauwe dienstencontracten van de stichting voldoet aan de Europese regels voor Staatssteun waarbij uitvoering al mogelijk is vanaf 2023. Nu blijkt echter dat de gebruikelijke en door Europa goedgekeurde wijze van Groen Blauwe Diensten beheercontracten niet bruikbaar is voor de uitvoering. Daarom moet er een subsidieregeling worden opgesteld, dit alles kost nog enige maanden proceduretijd waardoor de volledige besteding van het beschikbare budget 2023 doorschuift naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om onder prestatie 3.2.1 Beheer Landschap een bedrag van € 0,5 miljoen door te schuiven naar 2024.
3.2.1 Beheer landschap -500 0 500 -500 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
3.2.1 Beheer landschap -75 0 75 -75 PS 005 Jaarstukken 2022 UBS regeling 4.10 en 4.11: Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. In december 2022 zijn een aantal aanvragen met een omvang van € 75.569 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2022. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2022 onder prestatie 3.2.1 Beheer Landschap. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel van € 75.000 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap) van de begroting 2023.
3.2.1 Beheer landschap -500 0 500 -500 GS 101 Jaarstukken 2022 Streekeigen landschapsbeheer: Zoals bij de 2e monitor reeds toegelicht is er behoefte gebleken aan maatwerkregelingen voor landschapsbeheer die passen bij de ambities en mogelijkheden van de initiatieven. Daarom is eind 2021 een nieuwe regeling vastgesteld voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer (kenmerk 2021/0239135). Deze regeling is aanvullend op de regeling voor het opstellen en uitvoeren van bidbooks. Sindsdien hebben wij meer projecten kunnen ondersteunen. Desondanks blijft de financiële realisatie op landschapsbeheer achter bij de actuele begroting 2022. Het effect van de aanvullende regeling voor kleinschalige initiatieven is momenteel nog beperkt, waardoor wij hebben besloten om het niet bestede deel van de coalitieakkoord middelen, ad. € 500.000, door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.2.1 besloten om € 500.000 door te schuiven naar de begroting 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap).
3.2.1 Beheer landschap -750 0 750 -750 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -166 0 166 -166 PS 005 Jaarstukken 2022 UBS regeling 4.2: Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. In december 2022 zijn totaal 3 aanvragen met een omvang van € 165.524 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2022. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2022 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 166.000 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.2.2 (Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2023.
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 286 0 -286 286 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
3.3.2 Nationale parken -15 0 15 -15 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
3.3.4 Faunabeheer -425 0 425 -425 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche
3.3.4 Faunabeheer -99 0 99 -99 GS 101 Jaarstukken 2022 Reservering bestedingen faunaschade op basis van beschikbaar budget: In de provinciale omgevingsverordening en beleidsregels voor faunaschade staan de uitgangspunten voor het toewijzen van tegemoetkomingen in geleden schade. Op dit moment is het beleid om alle schade te vergoeden, waardoor de kosten steeds verder oplopen. In 2022 is het faunabeleid herijkt. We hebben aandacht voor onderzoek, preventie en extra maatregelen om verdere stijging van de schadekosten te voorkomen. Op de langere termijn moet dat leiden tot lagere kosten. Bij de Perspectiefnota 2023 (PS/2022/1104254) hebben wij daarom voor 2022 € 0,525 miljoen toegevoegd aan de begroting 2022. Omdat eind 2022 nog circa 25% van de schadedossiers in behandeling zijn (BIJ12) hebben wij het restant budget van € 0,5 miljoen opgenomen als nog te betalen kosten in 2022. De verwachting is dat medio april 2023 alle schade dossier zullen zijn afgehandeld. Mocht de reservering 2022 van een € 0,5 miljoen niet voldoende zijn dan zullen wij u daarover bij 1e monitor 2023 informeren. Actualisatie faunabeleid: In 2022 hebben wij verder gewerkt aan het actualiseren van het faunabeleid. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld waarvan nog € 98.500 beschikbaar is. Het laatste deel van de werkzaamheden zal worden afgerond in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget van € 98.500 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer in 2023.
3.3.5 Invasieve exoten -162 0 162 -162 PS 005 Jaarstukken 2022 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. De subsidieregeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0 wordt verantwoord onder deze prestatie. Voor deze regeling is in de gebundelde resultaatbestemming het voorstel opgenomen om € 73.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.5 (Invasieve exoten) van de begroting 2023. Restant middelen invasieve exoten: De aandacht voor invasieve exoten neemt toe. In 2022 informeren we gemeenten met factsheets over invasieve exoten en het belang van vroegtijdig ingrijpen. Ook inventariseren we het voorkomen en verspreiding van invasieve exoten om onze aanpak te kunnen optimaliseren. De subsidieregeling Aanpak invasieve exoten hebben we verruimd waardoor ook particulieren aanvragen kunnen indienen. Hierdoor verwachten we een toename in het aantal aanvragen voor de bestrijding van invasieve exoten. De restant middelen die in 2022 niet zijn besteed kunnen hiervoor worden ingezet. Wij stellen u, aanvullen op de gebundelde resultaatstemmingsvoorstel, het voorstel om de restant middelen, ad. € 89.000, toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2023.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -108 278 386 -108 GS 101 Jaarstukken 2022 Subsidieregeling UBS 6.2 Agro & Food ondersteuning business case (oud): In 2020 is een beschikking afgegeven die in fases uitgekeerd wordt op basis van go/no go momenten. Het laatste go/no go moment is verschoven naar 2023, waardoor we ook dit budget doorschuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2023. LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP Twente: In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. In 2022 is het laatste deel van € 0,4 miljoen beschikt. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021, € 0,7 miljoen heeft betrekking op 2022 en 0,8 miljoen zal in 2023 worden ingezet. Omdat de werkelijke lasten anders verdeeld zijn dan in de oorspronkelijke beschikking was aangegeven schuiven wij de overgebleven middelen uit 2022 door naar 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijf 2023 te verhogen met € 0,28 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0 -252 -252 0 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 200 0 -200 200 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Actualisatie omvang Revolving Fund van € 25 miljoen naar € 22 miljoen: Binnen het Revolving Fund mag voor maximaal € 25 miljoen (laatste wijziging, kenmerk PS/2010/899) aan gronden worden aangekocht. Deze grondaankopen zijn bedoeld om ruilingen mogelijk te maken zodat landbouwstructuurversterking kan plaatsvinden. De laatste ophoging van € 3 miljoen is specifiek bestemd voor het projectgebied Staphorst. Deze inzet vanuit het Revolving Fund zal worden gefaciliteerd gedurende twee jaar na aktepassering van de wettelijke verkaveling. Deze termijn van 2 jaar is verstreken en daarmee valt de maximale omvang van het Revolving Fund terug van € 25 miljoen naar € 22 miljoen. Verlengen einddatum Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget / doorschuiven budget landinrichtingsprojecten: Voor de uitvoering van de landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl / Vollenhove is binnen de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel tot en met 31 december 2023 - € 1,566 miljoen beschikbaar voor de afronding van deze projecten. Hiervan is € 1,1 miljoen opgenomen in de begroting 2023. Omdat de afronding van deze twee projecten doorloopt naar 2025 en er geen nieuwe middelen beschikbaar zijn gesteld voor de periode 2024-2025 stellen wij u voor om de einddatum van het beschikbare budget te verlengen naar 2025. Tevens stellen wij u voor, op basis van de laatste prognose, een bedrag van € 200.000 door te schuiven naar 2024. Wij stellen u de looptijd voor het KvO (Kwaliteit van Overijssel) budget te verlengen naar eind 2025 en stellen u tevens voor om € 200.000 onder prestatie 3.4.3 (Landbouwstructuurversterking) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.4.3. Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst: Zoals bij eerdere P&C documenten (laatst bij de 1e monitor 2023) gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst onvoldoende zal zijn. Er wordt momenteel een tekort voorzien van circa € 0,5 miljoen. Dit is lager dan eerder ingeschat. De verwachte overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere proceskosten als gevolg van vertragingen binnen het project. Ook de vele zienswijzen (132) en weerstand tegen de wettelijke verkaveling hebben bijgedragen aan de extra kosten binnen het project. Momenteel is het verwachte tekort van circa € 0,5 miljoen binnen het project niet gedekt. Als er meer duidelijkheid is over de definitieve omvang van het tekort zullen we een voorstel voorleggen om dit tekort te dekken. Mogelijk kunnen de restant middelen vanuit de Reserve afrekening ILG / pMJP, die beschikbaar zijn gesteld voor de afwikkeling van het ILG / pMJP daarvoor worden ingezet. De planning is nu gericht op het versturen van de eindafrekening in 2025.
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -1100 70 1170 -1100 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Actualiseren budget Landinrichtingsprojecten: Voor de uitvoering van het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove en de afronding van Staphorst is momenteel (nog) geen budget opgenomen in de begroting 2023. Op basis van de projectraming verwachten wij in 2023 € 1,1 miljoen nodig te hebben de uitvoering in de begroting opgenomen acties 2023. Voor deze prestatie zijn binnen de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel voor 2023 nog voldoende middelen beschikbaar om deze werkzaamheden te dekken. Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.4.3 een budget van € 1,1 miljoen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve op te nemen in de begroting 2023. POP bijdrage Staphorst: In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2022 hebben wij de laatste declaratie, ad. € 70.000, ingediend voor de kavelaanvaardingswerkzaamheden in het landinrichtingsproject Staphorst, waarmee de totale toezeggen van € 1 miljoen is gerealiseerd. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 3.4.3 in 2023 te verhogen met € 70.000.
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 3844 7664 3820 3844 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2023 hoger (€ 3,8 miljoen) dan de begroting zullen uitvallen. Tegelijk treedt er een verschuiving op tussen de verschillende dekkingsbronnen. Begrotingswijziging/ onttrekking SPUK Natuur: In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is verwerkt dat een hoger deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 6,15 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 6,15 miljoen. Begrotingswijziging/ onttrekking doeluitkering POP3 en Life: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Op basis van de inmiddels ingediende declaraties verwachten we in 2023 € 35.000 minder aan subsidies te gaan ontvangen. In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2023 verwachten wij voor dit gebied € 0,32 miljoen te besteden. In 2023 is een nieuwe aanvraag toegekend die heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2023 verwachten wij hiervoor € 1,96 miljoen te ontvangen. Dit bedrag is € 1,23 miljoen hoger dan voorzien bij de Monitor I. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de provincie penvoerder van de aanvraag is en de eigen besteding in 2023 beperkt is. Er wordt in 2023 € 1,88 miljoen overgemaakt aan derde partijen en er wordt € 75.000 door de provincie zelf besteed. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 1,514 miljoen. Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door de dekking vanuit de SPUK Natuur zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 3,844 miljoen worden teruggebracht van € 32,3 miljoen naar € 28,5 miljoen. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.1 in 2023 te verlagen met € 3,844 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 5000 6810 1810 5000 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Onttrekking SPUK Natuur: In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is verwerkt dat een hoger deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 5 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2023 te verhogen met € 5 miljoen. Onttrekking doeluitkering POP3 en Life: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2023 verwachten wij voor € 1,082 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties. In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. In 2023 is een nieuwe aanvraag toegekend die heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2023 verwachten wij hiervoor € 0,728 te ontvangen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2023 te verhogen met € 1,81 miljoen. Bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door de dekking vanuit de SPUK Natuur zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 5 miljoen worden teruggebracht van € 37,3 miljoen naar € 32,3 miljoen. Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 0 30 30 0 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 0 237 237 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 200 100 -100 200 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 480 0 -480 480 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Verlenging looptijd Kwaliteit van Overijssel (KvO)-budget Veenweide: Zoals inhoudelijk toegelicht zal de oplevering van de Regionale Veenweidestrategie 2.0 doorschuiven naar 2024. In het PS besluit (2022/1103060) van 6 april 2022 op het investeringsvoorstel is opgenomen dat de KvO middelen beschikbaar blijven totdat de Regionale Veenweidestrategie is opgesteld. Daarom stellen wij voor om het looptijdeinde van het KvO budget te verlengen van 31 december 2023 naar 31 december 2024. Tevens stellen wij u voor om € 480.000 van het KvO budget door te schuiven naar 2024.
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 -4200 -4200 0 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II SPUK Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP): Het bestedingsritme voor de specifieke uitkering IBP-VP de begroting blijft achter. Daarom hebben wij besloten om wij besloten om het nog niet bestede budget van € 2,3 miljoen door te schuiven naar 2024. Wij hebben besloten om het niet bestede budget van € 2,3 miljoen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2. SPUK Impulsgelden Veenweide: Vanuit de impulsgelden Veenweide is in de begroting 2023 totaal € 6 miljoen opgenomen. In 2023 hebben wij hiervan € 4,1 miljoen gerealiseerd. De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat een aantal aktepasseringen nog niet is gerealiseerd. Wij hebben besloten om de niet bestede lasten, ad. € 1,9 miljoen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide (budgettair neutraal) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2.
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 3800 3800 0 GS 101 Jaarstukken 2022 SPUK Impulsgelden Veenweide: Vanuit de impulsgelden Veenweide is in de begroting 2022 totaal € 5,5 miljoen opgenomen. In 2022 hebben wij hiervan € 3,2 miljoen gerealiseerd. De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de aktepassering van één transactie is doorgeschoven naar 2023. Wij hebben besloten om de niet bestede lasten, ad. € 2,3 miljoen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide (budgettair neutraal) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2. SPUK Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Veenweide: Bij de 2e monitor hebben wij op basis van verwacht besteding ritme voor de specifieke uitkering IBP-VP de begroting verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen . Eind 2022 is ook de € 1,5 miljoen nog niet besteed, daarom hebben wij besloten om het budget van € 1,5 miljoen door te schuiven naar 2023. Wij hebben besloten om het niet bestede budget van € 1,5 miljoen en de daarbij behorende onttrekking uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2.
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 -43 -43 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I In de begroting 2023 (als gevolg van de doorwerking vanuit 2022) is per abuis een te hoog bedrag opgenomen vanuit de specifieke uitkering IBP-VP ten opzichte van de totaal beschikbare middelen. Wij hebben besloten om budgettair neutraal de baten en lasten te verlagen met € 43.000.
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -700 1000 1700 -700 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -400 0 400 -400 GS 101 Jaarstukken 2022 Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2022 is hiervoor € 750.000 opgenomen. Van de ingediende aanvragen (waaronder ook uitfinanciering van eerder toegekende aanvragen) is in 2022 € 350.000 gerealiseerd; het restant van het budget van € 400.000 schuift door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 400.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2023.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 0 2250 2250 0 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Specifieke uitkering Opkoopregeling Veehouderij: Als provincie voeren wij de rijksregeling provinciale aankoop veehouderij bedrijven nabij natuur gebieden uit. In dit kader hebben wij in 2022 overeenstemming bereikt met een zestal agrarische bedrijven. In 2022 is één overeenkomst financieel afgewikkeld, de overige zullen in 2023 en 2024 gerealiseerd worden. De kosten, waaronder afkoop productierechten, sloopkosten en afwaardering van € 2,25 miljoen voor 2023 zullen ten laste gebracht worden van door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.4 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 2,25 miljoen. Verlenging einddatum KvO budget tbv proceskosten opkoopregeling Veehouderij: De proceskosten van de opkoopregeling veehouderij moeten conform de rijksregeling provinciaal gefinancierd worden. Omdat een deel van proceskosten (circa € 50.000) doorloopt naar 2024 stellen wij u voor om de einddatum van het bijbehorende Kwaliteit van Overijssel (KvO) budget te verlengen van 31 december 2023 naar 31 december 2024.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 300 0 -300 300 PS 002 PPLG Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 PPLG
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -14985 0 14985 -14985 PS 005 Jaarstukken 2022 PAS melders: Via het Statenvoorstel 2022/1104105 Werken aan een oplossing voor de PAS-melders heeft u besloten om bij de 1e monitor 2022(2022/1103254) maximaal € 25 miljoen als voorfinanciering beschikbaar te stellen voor subsidiëring van technische maatregelen en het opkopen van stikstofrechten die benodigd zijn voor de legalisatie van PAS-melders. Via de 1e monitor is uit de Algemene Risicoreserve € 15 miljoen toe gevoegd aan 2022 en € 10 miljoen aan 2023. Conform het Statenvoorstel zijn wij na de zomer gestart met het uitwerken van een eigen regeling voor het uit de markt halen van stikstofrechten. Dit is een complex traject, waardoor het niet gelukt is om een eigen regeling in 2022 operationeel te krijgen. De bestedingen hebben betrekking op het deels overnemen van schadevorderingen op het Rijk. Er is slecht € 15.000 van het voorfinancieringsbudget, ad. € 15 miljoen, besteed in 2022. Van het rijk hebben wij nog geen definitieve duidelijkheid ontvangen over rijks financiering ontvangen. Bij het jaarverslag 2022 leggen we u een voorstel voor resultaatbestemming neer voor de restant middelen 2022. Wij stellen u voor om het restant budget van € 14,985 miljoen onder prestatie 3.5.4 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -360 0 360 -360 GS 101 Jaarstukken 2022 Proceskosten opkoopregeling Veehouderij: Als provincie voeren wij de rijksregeling provinciale aankoop veehouderij bedrijven nabij natuur gebieden uit. In dit kader hebben wij in 2022 overeenstemming bereikt met een zestal agrarische bedrijven. In 2022 is één overeenkomst financieel afgewikkeld. De kosten, waaronder afkoop productierechten, sloopkosten en afwaardering van € 706.000 zijn ten laste gebracht van door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Voor de overige bedrijven zal de afwikkeling in 2023 plaatsvinden. De provinciaal gefinancierde proceskosten die momenteel verplicht zijn schuiven daarom ook door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 60.000 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4. Overheveling budget naar Provinciaal programma Landelijk Gebied: In januari 2023 is het statenvoorstel nr. PS22-000125 Investeringsvoorstel Provinciaal programma Landelijk Gebied vastgesteld. In de budgettaire gevolgen van dit voorstel is onder andere opgenomen om € 300.000 over te hevelen van prestatie 3.5.4 naar prestatie 3.5.6. Deze overheveling is ten laste gebracht van het budget 2023 terwijl deze betrekking heeft op het budget 2022. Deze financieel technische correctie hebben wij hersteld door bij het jaarverslag € 300.000 door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 300.000 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 162 0 -162 162 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Aframen KvO middelen GGA in begroting 2023: Op deze prestatie is een budget beschikbaar voor de GGA. In 2023 worden de bestedingen voor de GGA verantwoord als onderdeel van het PPLG, op prestatie 356. Het budget op deze prestatie kan dan ook worden afgeraamd. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het KVO-budget voor deze prestatie en de bijbehorende onttrekking aan de reserve te verlagen met € 161.793.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -233 0 233 -233 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -162 0 162 -162 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -183 0 183 -183 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Iedereen een Boom: Een deel van de begrote middelen voor het actieplan 1,1miljoen bomen is besteed, we verwachten het resterende deel in de aanloop naar en in het komende plantseizoen (nov-dec) te besteden (subsidieregeling “Iedere inwoner in het bos” voor provinciale percelen, acties met basis- en middelbare scholen en uitvoering door partners). Daarmee verwachten we het gehele resterende budget dit jaar te besteden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) hebben wij besloten om de restant beschikbare middelen, ad. € 183.000, toe te voegen aan prestatie 3.5.5 van de begroting 2023 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 39 39 0 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 3800 3800 0 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 68 68 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 0 0 0 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Verlenging einddatum U-KVO budget ten behoeve van budget pilot KPi's op biodiversiteit: Bij de monitor I - 2023 is door u € 400.000 vanuit de algemene middelen beschikbaar gesteld om, naast de beschikbare SPUK versnellingsvoorstellen van €100.000, een bredere uitvoering te geven aan deze pilot. De middelen zijn toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO). De subsidieregeling wordt in 2023 opgezet en zal in 2024 opengesteld gaan worden. In tegenstelling tot het (voorgenomen) besluit om de beschikbare middelen binnen de U-KVO met een einddatum 31-12-2023 vrij te laten vallen is het voorstel om deze middelen beschikbaar te houden voor het realiseren van deze pilot in 2024. Wij stellen u voor om het restant van de middelen, die bedoeld zijn voor de pilot KPi's op biodiversiteit, ook in 2024 beschikbaar te houden binnen prestatie 3.5.6. Verwachte lagere besteding en voorstel tot aframing reserve U-KVO ten gunste van de Algemene Risico Reserve: Op 11 januari is het investeringsvoorstel PPLG (voorfinanciering) besproken in de Commissie bestuur en financiën. Zoals toegezegd rapporteren wij via deze Monitor over de voorgang van dit voorstel. De personele inzet heeft geleid tot een betere onderbouwing van het ingediende PPLG. De bestedingen zijn naar verwachting ruim € 4 miljoen lager dan voorzien bij het indienen van het investeringsvoorstel. Er is vertraging opgetreden mede door de val van kabinet en de daarmee ontstane zekerheid. Het definitieve plan wordt nu voorzien in 2024, waardoor de inzet in 2023 lager is geweest. De inzet om binnen een aantal deelgebieden de gebiedsplannen te concretiseren zal voor een belangrijk deel in 2024 verder ten uitvoering komen. De niet bestede middelen leiden tot verlaging van het bedrag waarover het risico van niet terug ontvangen wordt gelopen. Het, door het Rijk, ingestelde artikel 2 onderzoek is nog lopend. Op dit moment is nog niet bekend óf en wanneer de gehele voorfinanciering vanuit het Rijk terugbetaald gaat worden. PS begrotingswijziging vrijval KvO middelen naar de Algemene Risico Reserve: Onder kerntaak 20 stellen wij u voor om € 4 miljoen van het voorfinancieringsbudget te laten vrijvallen en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve.
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 4000 1150 -2850 4000 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) versnellingsvoorstellen: In 2022 en 2023 is er € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2023 verwachten wij hiervan € 1,15 miljoen in te zetten. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 1,15 miljoen. Verwachte lagere besteding en voorstel tot aframing reserve U-KVO ten gunste van de Algemene Risico Reserve: Op 11 januari is het investeringsvoorstel PPLG (voorfinanciering) besproken in de Commissie bestuur en financiën. Zoals toegezegd rapporteren wij via deze Monitor over de voorgang van dit voorstel. De personele inzet heeft geleid tot een betere onderbouwing van het ingediende PPLG. De bestedingen zijn naar verwachting ruim € 4 miljoen lager dan voorzien bij het indienen van het investeringsvoorstel. Er is vertraging opgetreden mede door de val van kabinet en de daarmee ontstane zekerheid. Het definitieve plan wordt nu voorzien in 2024, waardoor de inzet in 2023 lager is geweest. De inzet om binnen een aantal deelgebieden de gebiedsplannen te concretiseren zal voor een belangrijk deel in 2024 verder ten uitvoering komen. De niet bestede middelen leiden tot verlaging van het bedrag waarover het risico van niet terug ontvangen wordt gelopen. Het, door het Rijk, ingestelde artikel 2 onderzoek is nog lopend. Op dit moment is nog niet bekend óf en wanneer de gehele voorfinanciering vanuit het Rijk terugbetaald gaat worden. GS begrotingswijziging aframing als gevolg van een lagere besteding: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.6 in 2023 te verlagen met € 4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied -7500 0 7500 -7500 PS 002 PPLG Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 PPLG
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 1800 0 -1800 1800 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Motie pilots voor langjarige steun voor KPi's op biodiversiteit: Halverwege mei bent u per brief geïnformeerd (D2023-04-009215) over het voorstel om uitvoering te geven aan de motie pilots (22 februari 2023 aangenomen) voor langjarige steun bij het werken met KPi's op biodiversiteit. In de motie is opgenomen om, naast de beschikbare specifieke uitkering ( SPUK) van € 100.000, vanuit de algemene middelen € 400.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de motie. Met het beschikbaar stellen van de middelen maakt u het mogelijk om in elk GGA-gebied over een periode van drie jaar met een groep van ongeveer 10 agrarische bedrijven de KPI-aanpak te testen in de praktijk. Wij stellen u voor om vanuit de algemene middelen € 400.000 te storten in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied. Tevens stellen wij voor om de € 400.000 op te nemen in de begroting 2023 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Terugstorten voorfinanciering naar de Algemene Risicoreserve als gevolg van de ontvangen Specifieke uitkering: Zoals hierboven is aangeven hebben wij een specifieke uitkering (SPUK) van € 2,4 miljoen ontvangen voor de voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders. Hiervan zetten wij € 2,2 miljoen in voor het PPLG. Vooruitlopend op de ontvangst van de SPUK heeft u een voorfinancieringsbudget voor het PPLG beschikbaar gesteld dat wij nu weer kunnen laten vrijvallen richting de Algemene risicoreserve. Dit hebben wij ook bij het jaarverslag 2022 ook aangekondigd. Ons voorstel is om € 2,2 miljoen terug te storten in de algemene risico reserve. Wij stellen u voor om van uit de beschikbare KvO middelen die toegevoegd zijn aan prestatie 3.5.6 een bedrag van € 2,2 miljoen terug te storten naar de Algemene Risicoreserve.
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 1300 1300 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) voorbereidingskosten: In 2022 en 2023 is er € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders in de vorm van een specifieke uitkering. Via een artikel 2 onderzoek wordt er door het Rijk onderzocht of deze middelen voldoende zijn. In deze Monitor is verwerkt dat het nog beschikbare deel van € 1,3 miljoen voor de gemaakte voorbereidingskosten ten laste van deze SPUK wordt gebracht. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-voorbereidingskosten (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2023 te verhogen met € 1,3 miljoen.
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied -2500 0 2500 -2500 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 325 0 -325 325 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -914 0 914 -914 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -460 0 460 -460 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -1002 0 1002 -1002 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
Totaal -18342 24221 42563 -18342