Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Analyse van het resultaat over 2021

Analyse van het resultaat over 2021

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Resultaatoverzicht

Terug naar navigatie - Resultaatoverzicht

Het financiële resultaat over 2021 is in onderstaande tabel samengevat.

De begrote lasten bedroegen € 606,4 miljoen. De baten waren begroot op € 474,8 miljoen. Het begrote nadelige saldo van baten en lasten bedroeg daarmee € 131,6 miljoen. Dit bedrag zou per saldo worden onttrokken aan de reserves. Dit volgt uit de uitvoering van de grote opgaven uit het coalitie-akkoord, inclusief het investeringsprogramma Kwaliteit van Overijssel, waarvoor bestemmingsreserves zijn gevormd.

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten in 2021 is nadelig (meer lasten dan baten), maar is met  € 10 ,1 miljoen minder nadelig dan vooraf begroot. Ten opzicht van de begroting levert dit een voordeel  op van per saldo € 121,5 miljoen. Dit bestaat uit € 12,9 miljoen hogere opbrengsten en € 108,6 miljoen lagere lasten dan begroot.

Lagere lasten betekent hier veelal dat de uitgaven in een volgend jaar plaatsvinden. Ze worden hoofdzakelijk gedekt uit (bestemmings)reserves.  Dit is terug te zien in het tweede deel in de tabel dat de verschillen ten opzichte van de begrote reservemutaties weergeeft. De onttrekkingen aan de reserves (incidentele budgetten) zijn per saldo € 87,1 miljoen lager dan begroot. Deze middelen blijven in de reserves beschikbaar om op een later moment aan de begroting toe te voegen. Voor het overgrote deel heeft dat  betrekking op de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel en de reserve Natuur Netwerk Nederland. Zie hiervoor een nadere toelichting onder het kopje "Verklaring lagere besteding budgetten gedekt uit reserves".

Het voordelige saldo van baten en lasten afgezet tegen de begroting bedraagt  in 2021 € 121,5 miljoen.  Gecorrigeerd voor het (tijdelijke) voordeel van de uitgestelde  onttrekkingen aan de reserves (€ 121,5 miljoen -/- € 87,1 miljoen), bedraagt het jaarrekeningresultaat van 2021 € 34,4 miljoen. 

Bedragen * € 1,0 miljoen Begroot Realisatie Saldo
Lasten 606,4 499,4 108,6
Baten 474,8 489,3 12,9
Saldo van lasten en baten -131,6 -10,1 121,5
Stortingen in reserves 300,1 299,4 0,7
Onttrekkingen aan reserves 431,7 343,9 -87,8
Bijdrage reserves aan begroting 131,6 44,5 -87,1
Jaarrekeningresultaat - 34,4 34,4

Analyse van het resultaat

Terug naar navigatie - Analyse van het resultaat

 

Het resultaat van € 34,4 miljoen wordt veroorzaakt door voor- en nadelen op  diverse begrotingsprestaties. In de tabel hieronder specificeren wij de voordelen groter dan € 0,5 miljoen ten opzichte van de actuele begroting 2021 en lichten we elk item toe. 

Grondverkopen en tijdelijk beheer (prestatie 1.1.4)
Het resultaat heeft voor het overgrote deel betrekking op de resultaten ten aanzien van het afstoten van overtollig bezit (€ 1,7 mln). Dit bestaat uit lagere lasten dan begroot van € 0,7 miljoen en hogere verkoopopbrengsten (€ 1 miljoen). De opbrengsten ten aanzien van tijdelijk beheer overtreffen de lasten met € 0,4 mln. Daar staat tegenover dat het resultaat met betrekking tot “grond voor grond” € 0,4 mln negatief is als gevolg van een bijstorting in de voorziening ter afdekking van het waarderisico op gronden en opstallen. 
Op grond van bovenstaande resultaten is per saldo € 0,9 miljoen minder onttrokken aan de reserve grond dan vooraf begroot. Dit nadeel (lagere baat) leidt daardoor per saldo tot een totaalresultaat van € 0,8 miljoen op grond. 

IJsseldelta fase II (prestatie 1.2.7)
Binnen prestatie 1.2.7 is een budget beschikbaar voor de coördinatie van drie regionale deelprojecten van het MIRT-project IJsseldelta Fase 2. De beschikbaarheid van dit budget en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst IJsseldelta Fase 2 die wij met het Rijk gesloten hebben in 2016. Van het totale budget van € 2,6 miljoen resteert nog € 1,1 miljoen. Dit bedrag is benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2022 en verder. Wij doen u om die reden dan ook een voorstel voor resultaatbestemming via deze jaarrekening 2021.

Stimuleren energiebesparende maatregelen (prestatie 2.3.1)
Het resultaat bestaat voor € 0,3 miljoen uit rijksmiddelen die in naar aanleiding van de septembercirculaire zijn ontvangen voor de regionale energiestrategieën. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. Deze organisatiekosten lopen door naar 2022, omdat het Rijk voor 2022 nog geen nieuw budget beschikbaar heeft gesteld. Voor dit bedrag wordt een resultaatbestemming gedaan.
Daarnaast is er een resultaat ontstaan uit een administratieve correctie ten aan zien van de lening aan gemeente Kampen voor het Aardwarmtecluster Koekoekspolder. De subsidie in de vorm van een lening was als last verwerkt en is nu omgezet in een financieel actief. Het resultaat wat hierdoor ontstaat, wordt conform beleid gestort in de Algemene financieringsreserve. Hiervoor wordt een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend.

Landschapsbeheer (prestatie 3.2.1)
Vanaf 2017 werken wij binnen het programma Natuur voor Elkaar aan een nieuwe vorm van landschapsbeheer. In het Koersdocument Natuur voor Elkaar is, onder bestuurlijk trekkerschap van Landschap Overijssel, gekozen voor een aanpak die wij uiteindelijk hebben uitgewerkt in een aantal subsidieregelingen voor Streekeigen landschapsbeheer. Wij zien dat, buiten de bestaande groepen uit de pilots streekeigen landschapsbeheer, slechts enkele nieuwe groepen daadwerkelijk toe komen aan het opstellen van een bidbook. Dat is minder dan wij verwacht hadden. Naast corona, spelen met name de lange termijn van binding aan afspraken, financieel- en organisatorische zaken en bijbehorende verantwoordelijkheden hier een rol in. Bovenstaande is terug te zien in de achterblijvende besteding van het budget.

Landbouwstructuurversterking (prestatie 3.4.3)
Voor het realiseren van landbouwdoelen hebben wij in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in het Revolving Fund in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een grond voorraadpositie. Financieel uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren. Op basis van aan- en verkopen is in 2021 een positief resultaat gerealiseerd van € 0,1 miljoen. Daarnaast valt van de getroffen voorziening op de grondvoorraad € 0,5 miljoen vrij.  Dit positieve resultaat van € 0,6 miljoen zal bij het jaarverslag 2021 toegevoegd worden aan de algemene reserve. 

 

Slim inzetten systemen & netwerken (prestatie 4.1.3)
Voor de uitvoering van mobiliteitsprojecten zijn in 2021 rijksuitkeringen  ontvangen voor bijvoorbeeld Laadinfrastructuur GO-Ral en Veilige Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur die niet begroot waren. Door deze specifieke uitkeringen was het mogelijk kosten van mobiliteitsprojecten die ten laste van reguliere budgetten komen gedeeltelijk toe te rekenen aan de specifieke rijksuitkeringen. Dit heeft bijgedragen aan een onderbesteding van € 0,4 miljoen op de lasten. Verder bestaat het resultaat uit een onderbesteding € 0,1 miljoen op de subsidieregeling Voucherregeling thuiswerkplannen omdat niet het volledige beschikbare subsidiebudget is aangevraagd.

Stimuleren fietsgebruik (prestatie 4.3.1)
Wij stimuleren het fietsgebruik door projecten te ontwikkelen en uit te voeren gericht op gedragsbeïnvloeding en techniek. Een van de instrumenten daarbij is de subsidieregeling Fiets (ubs 5.1). Op de regeling is een bedrag van € 1,3 miljoen overgebleven. Dit is grotendeels (€ 1 miljoen) het gevolg van de aanpassing van de verslagleggingsregels inzake lastneming subsidies, waardoor de lasten deels op het volgende jaar tot uitdrukking komen. Daarnaast is er € 0,3 miljoen vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren.  Op grond van de afspraken die gemaakt zijn bij de Herprioriteringsopgave (PS/2020/1102400) wordt een resultaatbestemmingsvoorstel gedaan om de onderuitputting beschikbaar te houden voor het meerjarige uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP).

Infra-maatregelen verkeersveiligheid (prestatie 4.5.1)
Voor de realisatie verkeersveiligheid maatregelen was in 2021 een bedrag van € 3,0 miljoen geraamd. Dit bedrag is afkomstig van de meeropbrengsten MRB die conform de afspraken uit het coalitieakkoord voor verkeersveiligheid worden benut. Van dit budget is € 1,3 miljoen is niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt voor € 1,0 miljoen veroorzaakt doordat voorbereiding, programmering  en besluitvorming van infrastructurele projecten relatief veel tijd vergen voordat projecten worden uitgevoerd.
De resterende € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat de verslagleggingsregels inzake lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 zijn gewijzigd, waardoor deze lasten naar 2022 verschuiven.
Voor het bedrag van € 1,3 miljoen wordt een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend. Ten aanzien van het miljoen wordt het voorstel gedaan om het bedrag beschikbaar te stellen voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan de N377 Hasselt-Lichtmis. Deze weg scoort hoog op diverse risicothema's. Met deze extra middelen kunnen er aanpassingen aan de bermen worden doorgevoerd die direct een verbeterend effect hebben op de veiligheid. 

Educatie en voorlichting verkeersveiligheid (prestatie 4.5.2)
Het resultaat op deze prestatie heeft hoofdzakelijk  (€ 1,3 miljoen) betrekking op de onderbesteding op de subsidieregeling Verkeersveiligheidsprogramma (Ubs 5.1). Gemeenten kunnen hierop een beroep doen om gedragsbeïnvloedingsprojecten te organiseren. De onderbesteding is voor ca. € 0,6 miljoen het gevolg van lagere vaststellingen van in het verleden verleende subsidies (retourstroom). Daarnaast is er een verschuiving van de last opgetreden van ca. € 0,7 miljoen naar 2022 als gevolg van de gewijzigde regelgeving inzake lastneming subsidies. Overeenkomstig het statenvoorstel Herprioritering (PS/2020/1102400) wordt een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend om de middelen voor de meerjarige UVP afspraken met gemeenten bijeen te houden. 

Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid (prestatie 4.6.10)
Onder deze prestaties worden subsidies verstrekt aan gemeenten voor infrastructurele maatregelen die de bereikbaarheid moeten verbeteren. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Voor de subsidieregeling was € 0,6 miljoen begroot en gerealiseerd. Maar aangezien de lagere vaststellingen van in het verleden verleende subsidies (retourstroom) de verstrekte subsidies 2021 overtreft, is er een resultaat ontstaan van € 2,4 miljoen.  Overeenkomstig het statenvoorstel Herprioritering (PS/2020/1102400) wordt een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend om de middelen voor de meerjarige UVP afspraken met gemeenten bijeen te houden. 

Human Capital Agenda Regio Zwolle (prestatie 5.2.2)
Regio Deal Zuidoost Drenthe en HCA Regio Zwolle
Ten aanzien van de regiodeals wordt er over de provinciegrenzen samengewerkt met Gelderland en Drenthe. Onderdeel van de afspraken is dat Overijssel meefinanciert aan de Regio Deal Zuidoost Drenthe en Drenthe op haar beurt aan HCA Regio Zwolle (€ 0,7 miljoen). Om voortvarend van start te kunnen gaan is het bedrag voor HCA Regio Zwolle voorgefinancierd door Overijssel, waarbij de afspraak is gemaakt dat de bijdrage van Drenthe te zijner tijd dan zal vrijvallen naar de algemene middelen (PS/2019/1100986). Dit hebben wij conform verwerkt in deze jaarrekening. 


Werklocaties: basis op orde (prestatie 5.3.1)
De verbonden partij HMO draagt bij aan de kwantiteit en kwaliteit van alle typen werklocaties. HMO heeft tot doel om samen met publieke en private partijen bijdragen aan het op een duurzame wijze realiseren van herstructurering en bestrijding van leegstand van werklocaties en overige registergoederen in Overijssel, met als doel zorgvuldig ruimtegebruik te bewerkstelligen en een goed economisch vestigingsklimaat voor ondernemers te (doen) waarborgen. Overijssel is de enige aandeelhouder van HMO. Voor het verschil tussen het de stand van het eigen vermogen van HMO en het totale door de provincie gestorte vermogen,  houden wij een voorziening aan van € 3,8 miljoen (voorziening Participatie HMO). Vanwege het positieve resultaat dat HMO boekte in 2021, valt de voorziening voor € 0,67 miljoen vrij in het resultaat. Op grond van de beleidsregels rond AFR, wordt een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend om dit bedrag in de AFR af te storten.

Werklocaties deelnemingen (prestatie 5.3.2)
Door de positieve ontwikkeling van de grondexploitatie voor het Regionaal bedrijventerrein Twente is voor deze grondexploitatie uit de Voorziening Gebiedsexploitaties € 1,2 miljoen vrijgevallen. 

Europese programma’s (prestatie 5.5.3)
In 2021 is het oude EFRO programma 2007-2013 met Gelderland afgerekend. Per saldo ontving Overijssel een  er een afrekening € 0,7 miljoen terug. Dit valt vrij naar de algemene middelen.

Een leven lang lezen èn leren (prestatie 6.4.1)
Het resultaat op deze prestatie bestaat uit onderuitputting op de subsidieregeling UBS 7.14 Bibliotheek van de toekomst. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjaren subsidie waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. Om te zorgen dat de gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen wordt een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend om het bedrag bijeen te houden.

Verstevigen samenspel PS-GS (prestatie 7.3.5)
Het resultaat op deze prestatie wordt gevormd door enerzijds vrijval op de voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) en anderzijds onderuitputting op het budget voor wachtgeld en reiskosten. 
De voorziening APPA is ingesteld ter dekking van de toekomstige pensioenverplichtingen voor politieke ambtsdragers (gedeputeerden). Jaarlijks wordt aan de hand van actuariële berekeningen getoetst of de voorziening toereikend is om aan toekomstige verplichtingen te voldoen. Fluctuaties in de rentestand hebben belangrijke invloed op de hoogte van de voorziening. Uit de recente berekeningen is gebleken dat de voorziening op dit moment te hoog is. Daardoor valt deze voor er € 0,3 miljoen vrij in plaats van de begrote bijstorting van € 0,5 miljoen. Dit levert een voordeel op van € 0,8 miljoen. Daarnaast is er € 0,5 miljoen overgehouden op het budget voor wachtgelden en reiskosten, omdat slechts 1 oud bestuurder wachtgeld ontvangt. Daarnaast zijn door corona minder reiskosten gemaakt.


Bedrijfsvoering (kerntaak 10)
Uit het bedrijfsvoeringsbudget worden uitgaven ten aanzien van ict, facilitair en  gebouwenbeheer bekostigd. Het betreft een veelheid aan activiteiten en subbudgetten waar veel relatief kleine verschillen optellen tot een bedrag van € 1,1 miljoen. De onderbesteding doet zich vooral voor op de facilitaire budgetten zoals onder andere de reiskosten, vergaderingen en evenementen en de koffie- en theevoorziening.

Financieringsfunctie (kerntaak 20)
Onder de financieringsfunctie worden de baten op de gelduitzettingen van Overijssel verantwoord. Dit betreft (rente)baten op saldi van rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren en onze obligatieportefeuille. Het resultaat van € 2,9 miljoen betreft een boekwinst op de verkoop van een positie uit onze obligatieportefeuille.

Algemene uitkering (kerntaak 20)
De provinciefondsuitkering over 2021 valt € 1,6 miljoen hoger uit dan begroot. Dit bedrag valt vrij naar de algemene middelen.

Lokale heffingen (Motorrijtuigenbelasting) (kerntaak 20)
De opbrengsten motorrijtuigenbelasting zijn € 1,1 miljoen hoger dan begroot. Op grond van de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt, zullen wij een resultaatbestemmingsvoorstel indienen om deze middelen toe te voegen aan het budget voor verkeersveiligheid.


Overige algemene dekkingsmiddelen (vrijval eerdere jaren)
Jaarlijks is in de begroting een post van € 1,0 miljoen opgenomen als meevaller vanwege voordelen uit voorgaande jaren. Die voordelen komen bijvoorbeeld tot stand door vrijvallende subsidieverplichtingen als gevolg van lagere subsidievaststellingen dan er vooraf is beschikt. Het voordeel vanuit voorgaande jaren bedraagt € 3,3 miljoen in 2021, € 2,3 miljoen meer dan begroot. Vooral de lagere vaststelling van het project Herstructurering Twentekanaal (€ 1,6 miljoen), een gewijzigde subsidie aanvraag voor het project Bolwerk Buitenwacht in Kampen (€ 0,5 miljoen) en de lagere bijdrage aan de verbreding voor de N35 Zwolle – Wijthmen (€ 0,5 miljoen) dragen hieraan bij. Daar staat een kostenpost voor afwikkeling van fiscale zaken uit de periode 2015-2019 tegenover.

Algemene financieringsreserve
Vanuit de herstelmaatregelen heeft u € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor een (aanvullende) participatie in het regionaal ontwikkelfonds Oost NL. Dit bedrag is gestort in de Algemene Financieringsreserve als dekking voor de te verstrekken participatie. Zoals gemeld in onze brief van 12 januari 2021 (2021/0004485) is er daadwerkelijk € 7,2 miljoen verstrekt aan Oost-NL. Daarmee is er € 0,8 miljoen vrijgevallen uit de Algemene Financieringsreserve.  

Personeelsgebonden kosten
Op de personele lasten is een bedrag van € 1,5 miljoen overgebleven. Hoewel de overschrijding op het inhuurbudget de onderuitputting op de salarissen oversteeg, hebben de onderbesteding op de reis- en verblijfskosten en het vot-budget en de opbrengsten uit detacheringen geleid tot het batige saldo. Een gedetailleerd overzicht van de personele lasten, treft u verderop aan.

Prestatie Omschrijving Resultaat x € 1 miljoen
1.1.4 Grondzaken (incl. result. reserve) 0,8
1.2.7 IJsseldelta Programma 1,1
2.3.1 Stimuleren energiebesparende maatregelen 1,3
2.3.2 Financieren van projecten door EFO 0,8
3.2.1 Beheer landschap 0,7
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0,6
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken 0,8
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 1,4
4.5.1 Infra maatregelen verkeersveiligheid 1,6
4.5.2 Educatie & voorlichting verkeersveiligheid 1,6
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 2,4
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle 0,7
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 0,6
5.3.2 Werklocaties deelnemingen 1,2
5.5.3 Europese programma’s 0,7
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 0,6
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS (incl. vrijval voorziening Appa) 1,3
OFD Bedrijfsvoering 1,1
OFD Saldo financieringsfuncties 2,9
OFD Algemene uitkeringen (provinciefonds) 1,7
OFD Lokale heffingen (opcenten MRB) 1,1
OFD Overige algemene dekkingsmiddelen (vrijval voorgaande jaren) 2,3
OFD Algemene financieringsreserve 0,8
OFD Personele lasten 1,5
Overig 5,1
Resultaat voor bestemming 34,4
OFD = Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Specificatie van het resultaat

Terug naar navigatie - Specificatie van het resultaat

Bovenstaand zijn alle resultaten groter dan € 0,5 miljoen gespecificeerd. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht. Daarmee zijn alle afwijkingen ten opzicht van de begroting inzichtelijk. Toelichtingen op de individuele verschillen, vindt u bij de desbetreffende prestatie op de desbetreffende kerntaak. 

Bedragen x € 1 mln
Prestatie Saldo baten -/- lasten Reserves Resultaat
1.1.1 Actueel ruimtelijk en water beleid 0,2 -0,1 0,1
1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid 2,8 -2,4 0,4
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid ondergrond 0,2 -0,1 0,0
1.1.4 Grondbeleidsinstrumentarium 1,7 -0,9 0,8
1.1.5 Programma Omgevingswet 0,3 0,0 0,3
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Oppervlakte- en grondwater 3,0 -3,0 0,0
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen 1,3 -1,2 0,0
1.2.4 Besch overstromingen/wateroverlast 0,0 0,0 0,0
1.2.5 Vergunningverlening,toezicht & handhaving water 0,0 0,0 0,0
1.2.7 IJsseldelta fase 2 1,1 0,0 1,1
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 0,0 0,0 0,0
1.3.2 Toekomstbestendig maken woningvoorraad -0,1 0,0 -0,1
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050 4,4 -4,4 0,0
1.4.2 Ruimtelijk kwaliteit bebouwd gebied 5,6 -5,6 0,0
1.4.3 Actieplan landelijk gebied 0,3 -0,3 0,0
2.1.1 Beleid en kaderstelling milieu 0,3 0,0 0,3
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht & handhaving milieu 0,3 0,0 0,3
2.2.1 (Asbest)verontreinigde bodemlocaties 4,0 -4,0 0,0
2.2.2 Stimuleren verwijderen van asbestdaken 0,1 -0,1 0,0
2.3.1 Stimuleren energiebesparende maatregelen 4,0 -2,7 1,3
2.3.2 Financieren van projecten door EFO 0,8 0,0 0,8
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 0,0 0,0 0,0
3.1.1 Beleid en kader natuur en landbouw 0,1 0,0 0,1
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht & handhaving natuur & landschap 0,3 -0,3 0,0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen N2000 0,1 0,0 0,1
3.1.4 Beheer natuurterreinen 1,8 -1,8 0,0
3.1.5 Natuurwaarden agrarisch gebied 0,9 -1,1 -0,2
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 0,5 -0,4 0,0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur 0,5 0,0 0,5
3.2.1 Beheer landschap 0,7 0,0 0,7
3.2.2 Projecten bevordering relatie natuur en mensen 0,2 -0,1 0,0
3.3.1 Optimaliseren aanpak stikstof 0,2 -0,2 0,0
3.3.2 Nationale parken 0,1 -0,1 0,0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 0,0 0,0 0,0
3.3.4 Faunabeheer -0,1 0,2 0,0
3.3.5 Invasieve exoten 0,1 0,0 0,1
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 0,1 0,0 0,1
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0,3 -0,3 0,0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0,7 -0,1 0,6
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 27,5 -27,5 0,0
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied 0,2 -0,2 0,0
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0,7 -0,7 0,0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 1,3 -1,3 0,0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0,2 -0,2 0,0
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken 1,0 -0,2 0,8
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 1,4 -1,4 0,0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 0,5 -0,5 0,0
4.2.3 Concessies & contract bus en trein 2,7 -2,2 0,5
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 0,2 -0,2 0,0
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 2,2 -0,9 1,4
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO) 0,3 -0,3 0,0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0,1 0,0 0,1
4.5.1 Infra maatregln verkeersveiligheid 1,7 -0,1 1,5
4.5.2 Educatie & voorlichting verkeersveiligheid 1,6 0,0 1,6
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 2,4 0,0 2,4
4.6.3 N35 - Lopende projecten 0,2 -0,2 0,0
4.6.9 Verkenning, planstudies & reallisatie overige projecten 0,4 -0,7 -0,3
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 0,7 -0,7 0,0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 0,0 0,0 0,0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 0,3 0,0 0,3
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0,9 -0,9 0,0
5.2.1 Regio Deal Twente 3,5 -3,5 0,0
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle 0,7 0,0 0,7
5.2.3 Cleantech Regio 0,9 -0,9 0,0
5.2.5 Nationaal Groeifonds 0,1 -0,1 0,0
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 1,6 -1,0 0,6
5.3.2 Werklocaties deelnemingen 1,2 0,0 1,2
5.3.3 Topwerklocaties 1,2 -1,3 -0,1
5.3.4 Internationaliseren 0,0 0,0 0,0
5.4.1 Gastvrij Overijssel 1,8 -1,8 0,0
5.4.2 Festivals en evenementen 0,0 0,0 0,0
5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie 0,3 0,0 0,3
5.5.2 Bev. innovatie en ondernemerschap 3,4 -3,3 0,0
5.5.3 Europese programma’s 4,7 -4,0 0,7
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal -0,3 0,0 -0,3
5.5.5 Circulaire economie 0,5 -0,5 0,0
6.1.1 Archeologische vondsten 0,1 -0,1 0,0
6.1.2 Toekomstbestendig erfgoed 0,1 -0,1 0,0
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 3,8 -3,2 0,5
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen & ontwikkelen 0,2 -0,2 0,0
6.3.1 Cultuur is jong geleerd 0,2 -0,2 0,0
6.3.3 Talent heeft de toekomst 0,1 -0,1 0,0
6.4.1 Bibliotheek 0,6 0,0 0,6
6.5.1 Overijsselaars bewegen Leven lang 0,0 0,0 0,0
6.5.2 Iedereen doet mee 0,0 0,0 0,0
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 0,3 0,0 0,3
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 0,0 0,0 0,0
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 0,3 -0,2 0,0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 0,1 -0,1 0,0
7.1.3 Financieel toezicht 0,0 0,0 0,0
7.1.5 Ondermijning 0,1 0,0 0,1
7.1.6 (Rijks)taken CvdK 0,0 0,0 0,0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 0,3 -0,1 0,2
7.2.2 Trendbureau Overijssel 0,1 0,0 0,1
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 0,1 0,0 0,1
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 0,1 -0,1 0,0
7.3.1 Samenwerking met partners 0,1 0,0 0,1
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 0,3 0,0 0,3
7.3.3 Communicatiebeleid 0,3 0,0 0,3
7.3.4 Bezwaar en beroep 0,0 0,0 0,0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 1,3 0,0 1,3
OFD Dividend 0,2 0,0 0,2
OFD Lokale heffingen 1,1 0,0 1,1
OFD mutaties alg reserves (AFR) 0,0 0,8 0,8
OFD Onvoorzien 0,3 0,0 0,3
OFD Provinciefonds 1,7 0,0 1,7
OFD Saldo financieringsfuncties 2,9 0,0 2,9
OFD Vrijval verplichtingen voorgaande jaren 2,3 0,0 2,3
OFD Bedrijfsvoering 2,4 0,0 2,4
Totaal 121,5 -87,1 34,4
OFD = Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Verklaring lagere besteding budgetten gedekt uit reserves

Terug naar navigatie - Verklaring lagere besteding budgetten gedekt uit reserves

Bovenstaand zijn de budgettaire afwijkingen toegelicht die hebben geleid tot het resultaat van € 34,4 miljoen. In totaal bedroegen de budgettaire afwijkingen € 121,5 miljoen. Per saldo hebben deze afwijkingen voor € 87,1  betrekking op lagere onttrekkingen aan reserves. Deze afwijkingen hebben geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat. De middelen blijven in de reserves beschikbaar voor de uitvoering van de gestelde doelen in de komende jaren. De onttrekkingen worden gedaan, zodra de uitvoeringslasten worden gerealiseerd.

De lagere onttrekking aan reserves van in totaal € 87,1 miljoen heeft voor € 44,3 miljoen betrekking op budgetten van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.  De tabel hieronder toont welke prestaties hieraan gerelateerd zijn.  Een toelichting hierop vindt u bij de desbetreffende prestaties op de kerntaak-pagina.

Naast voornoemde reserve heeft ook de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Netwerk Nederland (uNNN) een groot aandeel in de achtergebleven onttrekkingen. Aan uNNN is € 30,3 miljoen  minder onttrokken dan begroot. Hiervan hangt € 27,5 miljoen samen met de Ontwikkelopgave (prestatie 3.5.1). Dit betreft achtergebleven bestedingen van € 26,5 miljoen en een hogere baten van € 1 miljoen ten opzichte van begroting. De lagere besteding wordt voornamelijk veroorzaakt door het later opstarten van uitvoeringswerkzaamheden (€ 12 miljoen).  Bij grondtransacties wordt de vertraging grotendeels veroorzaakt door het nog niet bereiken van overeenkomsten met grondeigenaren (€ 2,5 miljoen) en het afronden van afgesloten transacties (€ 6,5 miljoen) in 2022. Grondeigenaren willen het geheel goed overzien voordat de transactie daadwerkelijk gesloten wordt. Tot slot is er technische waarderingscorrectie verwerkt op de natuurgronden op basis van geregistreerde transacties bij het kadaster (€ 2,5 miljoen).

Het overige deel van € 12,5 miljoen heeft betrekking op diverse bestemmingsreserves. De grootste aandelen daarbinnen hebben de reserves Bodemsanering en Europese programma's, beide € 4 miljoen.

 

 

Prestatie Omschrijving Resultaat x € 1 miljoen
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid 2,4
1.2.2 Oppervlakte- en grondwater 2,1
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen 0,9
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050 4,4
1.4.2 Ruimtelijk kwaliteit bebouwd gebied 5,6
2.3.1 Stimuleren energiebesparende maatregelen 2,7
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0,7
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 1,3
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 1,4
4.2.3 Concessies & contract bus en trein 1,6
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 0,9
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 0,7
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0,9
5.2.1 Regio Deal Twente 3,5
5.2.3 Cleantech Regio 0,9
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 1,0
5.3.3 Topwerklocaties 1,3
5.4.1 Gastvrij Overijssel 1,8
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 3,3
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 1,9
Overige KVO verschillen 5,0
44,3

Voordelen op structurele begrotingsposten

Terug naar navigatie - Voordelen op structurele begrotingsposten

In reactie op de jaarstukken 2017 en 2018 heeft de auditcommissie geadviseerd om voor voordelen op structurele kostenposten te duiden of die voordelen een incidenteel of structureel karakter hebben. En om bij voordelen met een structureel karakter het verband met de perspectiefnota te leggen.

In onderstaande tabel hebben wij de structurele begrotingsposten (kosten en opbrengsten) opgenomen, waarop voor het tweede achtereenvolgende jaar een voordeel is gerealiseerd. De bedragen in de tabel geven de voordelen weer die op de structurele begrotingsposten binnen de betreffende prestatie zijn gerealiseerd. De voordelen hebben naar onze mening een incidenteel karakter en vergen geen inbedding in de Perspectiefnota 2022.  Wij lichten dit per prestatie toe.

1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid
In 2021 is de subsidieregeling binnen deze prestatie beëindigd en het beleid wordt met hetzelfde budget via samenwerking met gemeenten voorgezet.

2.1.2 Vergunningverlening toezicht en handhaving milieu
Het positieve saldo van € 0,1 miljoen komt tot stand door voor- en nadelen op de leges en de uitvoeringskosten van de omgevingsdiensten. De legesopbrengsten voor vergunningaanvragen zijn in 2021 € 0,1 miljoen hoger dan begroot. De hoogte van de legesopbrengsten varieert van jaar tot jaar. Het behaalde voordeel geeft dan ook geen aanleiding tot een structurele bijstelling van de begrote legesopbrengsten.

2.3.1 Stimulering energiebesparende maatregelen
Het saldo van € 1 miljoen kent een incidentele oorzaak namelijk de administratieve verwerking van de lening Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder. Deze bleek in het verleden als subsidielast te zijn verwerkt, hoewel het een uitgezette lening betreft. De terugneming van een last (en het opvoeren van een lening u/g) leidt administratief tot een baat. Conform ons financiële beleid doen wij het voorstel om de lening een positie op te nemen in de AFR als te doen gebruikelijk. Dit vindt u terug in de resultaatbestemmingsvoorstellen.

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur
Het saldo van € 0,5 miljoen heeft betrekking op de databank Flora en Fauna en de Monitoring Landschaps- en natuurbeleid. Het beschikbare budget was hoger als gevolg van de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2020. De verwachte inhaalslag heeft niet plaatsgevonden. 

3.4.3 Landbouwstructuurversterking
Voor het realiseren van landbouwdoelen hebben wij in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in het Revolving Fund in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een grond voorraadpositie. Financieel uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren.

4.2.3 Concessies & contract bus en trein
De voornaamste oorzaak is dat de bestedingen voor inhuur, onderzoek en concessiebeheer circa € 0,4 miljoen lager uitvallen, deels doordat deze incidenteel gedekt werden binnen prestatie 4.2.1 Herijking Openbaar Vervoer.

4.5.1 Infra maatregelen verkeersveiligheid
De resterende € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar.

4.5.2 Educatie & voorlichting verkeersveiligheid
In totaal is er sprake van € 1,5 miljoen onderbesteding waarvan € 0,7 miljoen wordt verklaard doordat de lastneming van subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Dit gaf een onderbesteding in 2021.
Daarnaast is er € 0,6 miljoen vrijval ontstaan uit eerdere jaren doordat een aantal verleende subsidies lager zijn vastgesteld. Overeenkomstig het Statenvoorstel Herprioritering (2020/1102400) stellen wij voor dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2023. 

7.1.5 Ondermijning
Voor 2021 waren diverse evenementen/trainingen en workshops voor ambtenaren bij provincie en gemeenten in Overijssel gepland ter versterking van de weerbaarheid. Ook hadden we een landelijke Bibob-dag gepland in het provinciehuis om de samenwerking en kennisuitwisseling met landelijke partners te versterken. Al deze plannen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld tot 2022.

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
Vanwege Covid-19 zijn er ook dit jaar minder activiteiten fysiek georganiseerd, waardoor het budget niet volledig is besteed . Voorgesteld wordt om een deel van de ontstane ruimte op deze prestatie te gebruiken voor de vervanging van de websites. Dit betreft de vervanging van de redactie software, oftewel het content management systeem (CMS) voor de vulling, opmaak en publicatie van drie Overijsselse websites te weten www.werkenbijoverijssel.nl , www.overijsselkiest.nl en www.overijssel.nl . Hiervoor is een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen.

7.2.2 Trendbureau Overijssel
Vanwege Covid-19 zijn de fysieke bijeenkomsten niet doorgegaan of uitgesteld naar 2022.

7.3.2 Lobby en relatiebeheer
Vanwege Covid-19 hebben de geplande relatie- netwerkbijeenkomsten evenals ontmoetingen met partners niet kunnen plaatsvinden. Evenzo zijn recepties en werkbezoeken afgelast. 

7.3.3 Communicatiebeleid
Evenals vorig jaar is er veelal via de digitale weg gecommuniceerd waar in de regel lagere kosten voor gelden dan communicatie-inzet in de vorm van bijeenkomsten.

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
Het saldo van € 1,3 miljoen bestaat voor het grootste deel  uit een incidentele vrijval uit de voorziening APPA (€ 0,8 miljoen)  en onderuitputting op de wachtgeldregeling voor uit bestuurders (€ 0,3 miljoen).

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen: Dividend
Dit betreft het verschil tussen het begrote en ontvangen dividend en dat is voor de provincie geen beïnvloedbare post.

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen:  Lokale heffingen
Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek.

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen: Onvoorzien
Het budget voor onvoorzien betreft een wettelijk verplicht te ramen post. In  2021 is het niet noodzakelijk geweest  om het bedrag te benutten. 

Prestatienaam x € 1 mln.
1.1.2 Uitvoeren ruimtelijk en waterbeleid 0,2
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht & handhaving milieu 0,1
2.3.1 Stimuleren energiebesparende maatregelen 1,0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur 0,5
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0,6
4.2.3 Concessies & contract bus en trein 0,5
4.5.1 Infra maatregelen verkeersveiligheid 0,3
4.5.2 Educatie & voorlichting verkeersveiligheid 1,5
7.1.5 Ondermijning 0,1
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 0,2
7.2.2 Trendbureau Overijssel 0,1
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 0,3
7.3.3 Communicatiebeleid 0,3
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 1,3
OFD Dividend 1,1
OFD Lokale heffingen 1,1
OFD Onvoorzien 0,3
9,5
OFD = overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Herhaalde resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Herhaalde resultaatbestemming

In reactie op de Boardletter 2019 heeft de auditcommissie de aanbeveling gedaan om het expliciet te vermelden als budgetten voor een tweede en of volgende keer doorschuiven naar een volgend jaar. In deze jaarrekening wordt bij zestien prestaties een tweede achtereenvolgende jaar resultaatbestemming gevraagd. De desbetreffende prestaties zijn in onderstaande tabel opgesomd.

Het gaat in veel gevallen om het doorschuiven van onderuitputting op incidentele budgetten zodat het meerjarige projectbudget intact blijft. Voorbeelden daarvan zijn het doorschuiven van het budget voor Ondergrondse verkabeling’s Heerenbroek (prestatie 1.1.2), IJsseldelta zuid (1.2.7) en het bijeen houden van de het meerjarenbudget voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP) dat met gemeenten wordt uitgevoerd (prestaties 4.3.1, 4.5.1, 4.5.2 en 4.6.10). Ten aanzien van de laatste categorie heeft u expliciet ingestemd met het doorschuiven van budget (herprioriteringsbesluit 2020/1102400). Daarnaast zijn in het BBV de verslagleggingsregels ten aanzien van de lastneming van subsidies aangepast over 2021. Dit geeft op onderdelen een verschuiving van de subsidielast naar toekomstige jaren, waardoor er in het huidige jaar onderuitputting ontstaat. De onderuitputting moet aan volgende jaren worden toegevoegd om de doorgeschoven lasten mee te dekken.  Dit speelt onder meer bij prestaties 3.1.6 en 3.2.2.

Daarnaast wordt ook op een aantal structurele budgetten opnieuw resultaatbestemming gevraagd.
-    Mirt verstedelijkingsstrategie (prestatie 1.1.2)
-    Vrijwilligers Landschapsbeheer (prestatie 3.2.1)
-    Stimulering natuur (prestatie 3.2.2)
Ook hier is in het algemeen de verklaring dat er meerjarige projecten / verplichtingen lopen waarvoor het geld benodigd blijft. Wanneer resultaatbestemming uitblijft komt de uitvoering van de begrotingsopgaven 2022 in de knel. Meer gedetailleerde onderbouwingen voor de resultaatbestemmingen vindt u bij de prestaties op desbetreffende kerntaak-pagina.

Prestatie Resultaatbestemming x € 1 miljoen
1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid 0,3
1.1.5 Programma Omgevingswet 0,3
1.2.7 IJsseldelta fase 2 1,1
1.3.2 Toekomstbestendig maken woningvoorraad 0,1
2.1.1 Beleid en kaderstelling milieu 0,2
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht & handhaving milieu 0,2
2.3.1 Stimuleren energiebesparende maatregelen 0,2
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 0,0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur 0,2
3.2.1 Beheer landschap 0,7
3.2.2 Projecten bevordering relatie natuur en mensen 0,0
4.2.3 Concessies & contract bus en trein 0,4
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 1,3
4.5.1 Infra maatregln verkeersveiligheid 1,5
4.5.2 Educatie & voorlichting verkeersveiligheid 1,3
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 2,4
Totaal 10,4

Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen

Een deel van het jaarrekeningresultaat is nodig voor de verdere uitvoering van beleid in 2022 en latere jaren. Daarom doen wij een aantal resultaatbestemmingsvoorstellen om delen van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de begroting 2022-2025 of aan diverse reserves. Verder doen wij een aantal begrotingswijzigingsvoorstellen om middelen vanuit reserves toe te voegen aan de begroting 2022-2025 of over te hevelen naar andere reserves.

Resultaatbestemming
Via het Statenvoorstel 'resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen'  stellen wij u voor om van het resultaat € 19,7 miljoen toe te voegen aan de begroting 2022-2025 en diverse reserves. Wij stellen voor om het resterende saldo van  € 14,8 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Daarnaast doen wij nog begrotingswijzigingsvoorstellen om bedragen vanuit de Uitvoeringsreserve KVO, de Algemene Reserve Grond (€ 0,1 miljoen), de Algemene Financieringsreserve (€ 1,2 miljoen) en de Reserve Dekking Kapitaalslasten (€ 6,9 miljoen)  toe te voegen aan de Algemene Reserve voor in totaal € 8,6 miljoen in 2022. In totaal wordt dan een bedrag van  € 23,3 miljoen toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Begrotingswijzigingen
Voor het realiseren van de gestelde doelen en het nakomen van aangegane verplichtingen is het ook nodig om middelen vanuit de reserves toe te voegen aan de begroting 2022. Bovendien geeft de jaarrekening 2021 aanleiding voor mutaties tussen reserves. Daarom doen wij naast de hiervoor genoemde resultaatbestemmingsvoorstellen ook een aantal voorstellen tot begrotingswijziging.  Voor een deel van de voorstellen gaat het om GS-wijzigingen die u via deze jaarrekening autoriseert. De overige voorstellen zijn PS-wijzigingen.

GS-begrotingswijzigingen
Van de voordelen op budgetten die worden gedekt uit reserves had € 44,3 miljoen betrekking op budgetten vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Via deze jaarrekening doen wij voorstellen om vanuit deze reserve in totaal € 26,9 miljoen toe te voegen aan de begroting 2022. Daarnaast stellen wij voor om € 19,7 miljoen  aan vooruitontvangen rijksmiddelen (doeluitkeringen) toe te voegen aan de begroting 2022-2025.

PS-begrotingswijzigingen
Voor de verdere uitvoering van beleid stellen wij u voor om vanuit diverse reserves € 5,0 miljoen toe te voegen aan de begroting 2021-2024. Voor € 1,67 miljoen stellen wij voor om budgetten voor KVO-projecten die een einddatum in 2022 kennen in te zetten in de periode 2022 en verder. In afwijking van het coalitieakkoord 2019-2023 doen wij u voorstellen deze budgetten langer beschikbaar te houden en niet toe te voegen aan de Algemene reserve. Daarnaast doen wij u voorstellen om een bedrag van € 30,3 miljoen over te hevelen tussen reserves. Voor een bedrag van € 0,4 miljoen vallen er middelen vrij vanuit de Uitvoeringreserve Kwaliteit van Overijssel. Binnen de Algemene Financieringsreserve wordt u voorgesteld om voor een bedrag van € 0,6 miljoen te herlabelen.  Binnen de Reserve Dekking Kapitaalslasten wordt u voorgesteld om voor een bedrag van € 0,3 miljoen te herlabelen.

Conclusie
Vanuit de resultaatbestemmingsvoorstellen (€ 14,8 miljoen) en de voorstellen tot begrotingswijziging (€ 8,5 miljoen) bij de jaarrekening 2021 wordt € 23,3 miljoen toegevoegd aan de Algemene Reserve.