Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele en incidentele baten en lasten

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Inleiding en spelregels

Terug naar navigatie - Inleiding en spelregels

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget of dit een structureel of incidenteel karakter heeft. Uit dit overzicht blijkt of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten; de structurele baten dienen daarbij gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenramingen een van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Ons beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn vastgesteld bij de Kerntakenbegroting 2013 (PS/2012/759) en vervolgens bij elke Begroting geactualiseerd. Wij hanteren voor dit onderdeel de volgende spelregels.

Hoofdregels

 1.  Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf.
   Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen.
 2.  Het karakter van baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet.
   Deze hoofdregel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd.
 3.  Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor.
   Deze hoofdregel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden
   toegekend binnen de definitie van incidenteel.
 4.  Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten zijn incidenteel.
   Deze hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
 5.  De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt.
   Deze hoofdregel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden.

Uitzonderingen

 •  Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn.
   Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van vier jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de
   vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen.
 •  Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn.
   Deze uitzondering op de hoofdregel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader.
 •  Van gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt.
   Als er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de verwachte dividendstroom als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel
   gekenmerkt. Deze uitzondering geldt ook voor rentebaten op leningen die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat door de uitgevende partij.
 •  Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen.
   Deze uitzondering op de hoofdregel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie.
 • In uitzondering op het voorgaande punt wordt de specifieke uitkering Decentraal Spoor als structurele bijdrage aangemerkt.
  De bijdrage wordt jaarlijks verkregen ter dekking van de exploitatiekosten van gedecentraliseerde spoorlijnen en heeft een structureel karakter. Het Rijk heeft in 2021 de decentralisatieuitkering (DU)  eenzijdig omgezet in een specifieke uitkering (SPUK) met een looptijd tot 2025, omdat naar mening van het Rijk de bij het decentralisatiebesluit gemaakte afspraken in retrospectief niet verenigbaar zijn met het instrument DU. Rond 2024 zal het Rijk opnieuw beoordelen of de SPUK het meest passende instrument is. De uitkering van de bijdrage via een SPUK laat de geldigheid van de eerder gemaakte afspraken over een structurele bijdrage ongemoeid.  
 •  De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve NNN worden als structureel aangemerkt.
 •  Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de
   algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt.

Hierna volgt het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten, gepresenteerd op subtotaal voor incidenteel en structureel. U kunt deze overzichten desgewenst uitklappen voor een groter detailniveau.

Structurele en incidentele lasten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele lasten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel lasten Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
Structureel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -289 -236 -53
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -724 -444 -280
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -2.226 -1.877 -349
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -1.170 -1.181 11
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -345 -362 17
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -960 -1.114 154
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -107 -127 20
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water -64 -25 -39
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's -253 -240 -13
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -62 -28 -34
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -7.019 -6.911 -108
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -13.218 -12.545 -673
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -65 -137 71
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -3.773 -3.784 11
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -42 -9 -33
2.2.3 Beheer nazorgfonds -46 -50 4
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -103 935 -1.038
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel -62 -39 -23
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -6.256 -5.915 -341
Totaal 2. Milieu en energie -10.348 -8.999 -1.349
3. Vitaal platteland
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -490 -436 -54
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -499 -224 -275
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -186 -115 -71
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -137 -137 0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -726 -678 -48
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -1.204 -732 -471
3.2.1 Beheer landschap -482 -389 -93
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -738 -694 -43
3.3.4 Faunabeheer -213 -205 -8
3.3.5 Invasieve exoten -300 -220 -80
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -491 -439 -52
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 408 -408
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -1.656 -1.656 0
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -9.431 -8.914 -517
Totaal 3. Vitaal platteland -16.553 -14.433 -2.120
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -1.706 -917 -790
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -95.296 -95.552 256
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -6.463 -5.094 -1.370
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -1.013 -1.044 31
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -2.678 -2.392 -285
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -5.830 -4.201 -1.629
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -602 1.819 -2.420
4.6.6 N307 0 0 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -12.741 -12.993 251
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) 0 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -6.158 -5.786 -371
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -14.115 -14.155 40
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -16.592 -16.592 0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -120 -120 0
Totaal 4. Mobiliteit -163.314 -157.027 -6.287
5. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -102 -212 110
5.3.3 Topwerklocaties -459 -459 0
5.4.1 Gastvrij Overijssel -430 -430 0
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -4.686 -4.630 -56
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -155 -111 -44
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -3.279 -3.099 -180
Totaal 5. Regionale economie -9.111 -8.941 -169
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed -3.416 -3.392 -24
6.1.2 Immaterieel erfgoed -1.724 -1.723 -1
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -3.479 -3.399 -79
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -246 -243 -3
6.3.3 Talent heeft de toekomst -1.160 -1.129 -31
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -3.319 -2.756 -564
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang -748 -733 -15
6.5.2 Iedereen doet mee -1.250 -1.243 -7
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -1.473 -1.191 -283
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -118 -111 -8
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -678 -641 -37
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -17.611 -16.560 -1.050
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -24 0 -24
7.1.3 Financieel toezicht -8 -1 -6
7.1.4 Archieftoezicht -1 0 0
7.1.5 Ondermijning -252 -152 -100
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -191 -163 -29
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -257 -88 -169
7.2.2 Trendbureau Overijssel -321 -180 -141
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse -735 -682 -52
7.3.1 Samenwerking met partners -313 -267 -46
7.3.2 Lobby en relatiebeheer -442 -181 -261
7.3.3 Communicatie -561 -286 -275
7.3.4 Bezwaar en beroep -19 -18 -1
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS -3.889 -2.609 -1.280
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -9.971 -9.809 -162
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -16.984 -14.438 -2.546
10. Overhead
10.0.0 Bedrijfsvoering -28.140 -26.795 -1.345
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead -23.176 -25.202 2.025
Totaal 10. Overhead -51.316 -51.997 680
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend 40 44 -4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties -1.109 -1.618 509
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -17.370 -17.370 0
20.20.1 Onvoorzien -250 0 -250
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -55.569 -55.569 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -8.000 -8.000 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -82.258 -82.513 255
Totaal Structureel -380.713 -367.454 -13.259
Incidenteel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -400 -292 -108
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -3.240 -648 -2.592
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -214 -60 -153
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -450 -1.467 1.017
1.1.5 Programma Omgevingswet -669 -359 -310
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -278 -110 -168
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -3.126 38 -3.164
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -1.910 -738 -1.172
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -1.700 -1.688 -12
1.2.7 IJsseldelta programma -2.902 -230 -2.672
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -188 -65 -123
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -5.410 -1.047 -4.363
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -14.774 -9.106 -5.668
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -2.246 -1.924 -323
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -37.507 -17.697 -19.810
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -440 -100 -340
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -237 -55 -183
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -10.959 -6.975 -3.984
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -677 -459 -218
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -10.393 -7.603 -2.789
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 0 755 -755
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven -1.200 -1.230 30
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -521 -521 0
Totaal 2. Milieu en energie -24.426 -16.188 -8.239
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -1.322 -1.059 -263
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 0 0 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen -19.828 -18.067 -1.761
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -3.597 -2.708 -889
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -500 -75 -425
3.2.1 Beheer landschap -866 -286 -580
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -647 -503 -143
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof -1.237 -1.022 -215
3.3.2 Nationale parken -700 -606 -94
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -549 -544 -5
3.3.4 Faunabeheer -2.576 -2.730 154
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -2.055 -2.151 96
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -3.911 -2.873 -1.037
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland -54.757 -28.293 -26.464
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -3.370 -1.829 -1.541
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -4.961 -4.301 -660
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -3.364 -2.059 -1.305
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -316 -98 -218
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -1.094 -1.094 0
Totaal 3. Vitaal platteland -105.649 -70.298 -35.351
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -1.405 -1.757 351
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -4.335 -3.214 -1.121
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -1.690 -1.209 -482
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -21.460 -21.113 -347
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -764 -431 -332
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -5.019 -4.160 -859
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -800 -575 -225
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 0 0
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -3.544 -2.033 -1.512
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -1.500 -2.251 751
4.6.1 A1 0 0 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -305 -305 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten -736 -508 -229
4.6.5 N50 0 0 0
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -182 -182 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -2.000 -1.319 -681
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 -150 150
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -5.067 -4.747 -321
Totaal 4. Mobiliteit -48.808 -43.950 -4.857
5. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -5.386 -4.729 -657
5.2.1 Regio Deal Twente -5.286 -1.738 -3.548
5.2.2 Regio Deal Zwolle -14.364 -11.334 -3.030
5.2.3 Cleantech Regio -999 -100 -899
5.2.5 Nationaal Groeifonds -125 -64 -61
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -1.345 304 -1.649
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -900 209 -1.109
5.3.3 Topwerklocaties -100 1.064 -1.164
5.3.4 Internationaliseren -767 -763 -4
5.4.1 Gastvrij Overijssel -2.840 -1.042 -1.797
5.4.2 Festivals en evenementen -1.444 -1.429 -15
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -720 -500 -220
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -10.552 -9.425 -1.127
5.5.3 Europese programma’s -7.787 -4.954 -2.834
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal -24.370 -24.707 337
5.5.5 Circulaire economie -2.037 -1.622 -415
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -146 -146 0
Totaal 5. Regionale economie -79.170 -60.977 -18.193
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1.1 Materieel erfgoed -749 -665 -84
6.1.2 Immaterieel erfgoed -685 -634 -51
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -4.383 -975 -3.409
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -260 -40 -220
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -2.454 -2.249 -205
6.3.3 Talent heeft de toekomst -167 -100 -67
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -50 -63 13
6.5.2 Iedereen doet mee -100 -99 -1
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -528 -528 0
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -250 -250 0
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -41 -41 0
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -9.667 -5.643 -4.024
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -370 -139 -231
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht -55 -3 -52
7.1.3 Financieel toezicht -25 0 -25
7.1.5 Ondermijning -361 -51 -310
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 0 0 0
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -100 0 -100
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -425 -313 -112
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -166 0 -166
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -1.502 -507 -995
10. Overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 0 0 0
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 17.470 19.748 -2.278
20.30.1 Mutaties algemene reserves I -123.640 -122.940 -700
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 -1.909 -1.909 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 -403 -403 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -11.407 -11.407 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -23.493 -23.493 0
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 -7.300 -7.300 0
20.40.9 Mutaties reserve UKVO -68.366 -68.366 0
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -219.048 -216.070 -2.978
Totaal Incidenteel -525.777 -431.330 -94.447

Structurele en incidentele baten

Terug naar navigatie - Structurele en incidentele baten
Bedragen x €1.000
Structureel - incidenteel baten Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
Structureel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 80 41 39
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 841 2.550 -1.709
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 370 388 -18
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 310 341 -31
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.024 1.212 -188
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 0 29 -29
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 34 9 26
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 579 287 292
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 3.239 4.856 -1.618
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 79 -79
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 230 345 -115
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51 55 -4
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 196 169 27
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 41 29 12
Totaal 2. Milieu en energie 517 678 -160
3. Vitaal platteland
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 496 267 228
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 221 -221
Totaal 3. Vitaal platteland 496 489 7
4. Mobiliteit
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 36.404 46.854 -10.449
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 92 -92
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 577 471 106
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 74 -74
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 501 541 -40
Totaal 4. Mobiliteit 37.482 48.032 -10.550
5. Regionale economie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 0 152 -152
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 98 100 -3
Totaal 5. Regionale economie 98 252 -155
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 28 31 -3
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 52 2
7.3.1 Samenwerking met partners 0 35 -35
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 41 95 -54
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 3 -3
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 123 216 -93
10. Overhead
10.0.0 Bedrijfsvoering 707 449 258
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 91 2.104 -2.013
Totaal 10. Overhead 798 2.553 -1.755
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 115.000 116.064 -1.064
20.00.2 Algemene uitkeringen 194.279 195.973 -1.694
20.00.3 Dividend 11.225 12.358 -1.133
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 9.697 7.801 1.896
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 9.706 0 9.706
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 1.093 731 363
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 341.000 332.926 8.074
Totaal Structureel 383.753 390.002 -6.249
Incidenteel
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 0 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.050 3.690 -640
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 28 -28
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 278 110 168
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 520 323 197
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 233 280 -47
1.2.7 IJsseldelta programma 3.567 1.987 1.580
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 0 0 0
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 160 148 12
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 906 870 36
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 8.714 7.436 1.278
2. Milieu en energie
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 50 50 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 0 22 -22
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 5.500 5.495 5
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 130 54 77
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 340 503 -163
Totaal 2. Milieu en energie 6.020 6.124 -104
3. Vitaal platteland
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 0 54 -54
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0 408 -408
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 1.000 18 982
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 3.560 4.585 -1.025
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 3.170 1.794 1.376
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 0 1 -1
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 30 41 -11
Totaal 3. Vitaal platteland 7.760 6.901 859
4. Mobiliteit
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 410 993 -583
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 2.900 3.221 -321
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 16.964 18.797 -1.833
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 375 281 94
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 520 541 -21
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 0 41 -41
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 275 152 123
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500 2.340 -840
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 0
4.6.5 N50 0 0 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 150 -150
Totaal 4. Mobiliteit 22.944 26.516 -3.572
5. Regionale economie
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 207 -207
5.2.2 Regio Deal Zwolle 11.114 8.773 2.341
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 1 40 -40
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 252 2.467 -2.215
5.5.3 Europese programma’s 0 1.829 -1.829
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 22.414 22.414 0
5.5.5 Circulaire economie 0 39 -39
Totaal 5. Regionale economie 33.781 35.769 -1.988
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 333 618 -285
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1.5 Ondermijning 361 51 310
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 0 2 -2
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur 361 53 308
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00.2 Algemene uitkeringen 3.958 3.958 0
20.00.3 Dividend 8.262 7.335 927
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 0 5.341 -5.341
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 186.602 184.520 2.083
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 2.292 963 1.329
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 5.431 1.451 3.979
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 82.827 52.502 30.325
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 11.226 9.815 1.410
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 7.787 3.810 3.978
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 134.438 90.105 44.334
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 442.824 359.800 83.024
Totaal Incidenteel 522.738 443.218 79.520

Structureel - incidenteel saldo

Terug naar navigatie - Structureel - incidenteel saldo
Bedragen x €1.000
Structureel/incidenteel saldo Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
Structureel 3.039 22.548 -19.508
Incidenteel -3.039 11.888 -14.928

Structurele toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Structurele toevoegingen aan reserves Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
Structureel
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 -55.569 -55.569 0
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -8.000 -8.000 0
Totaal Structureel -63.569 -63.569 0