Begroot lasten 122.203

Realisatie lasten 84.732

Ruimte lasten 37.471
84.732 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Begroot lasten 122.203

Realisatie lasten 84.732

Ruimte lasten 37.471
84.732 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op.

Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap.

Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. De natuur voorziet ook in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan dankzij natuurgebieden, koelte en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen, zoals hout. Wij willen het ‘natuurlijk kapitaal’ van Overijssel duurzaam beheren en benutten.

Natuur is noodzakelijk, mooi en kwetsbaar. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk dat we geen hypotheek op de toekomst mogen nemen met betrekking tot kwetsbare natuur. Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek geeft aan dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de Natura 2000 gebieden te herstellen, onder andere door de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de grens van de kritische depositie waarde. Deze uitdagende opgave willen we in samenhang met andere opgaven oppakken maar zal desondanks ingrijpende keuzes vragen.

We pakken onze verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid breed op en we zetten in op beleven, benutten en beschermen van natuur. Natuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Wij willen ook dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarom brengen we natuur dichter bij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt.

We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we toekomstbestendig maken door innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument - te stimuleren en te faciliteren.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Terug naar navigatie - 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling en kaderstelling rondom natuur en landbouw spelen we in op nieuwe ontwikkelingen (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk spelen we in op en beïnvloeden waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoeken krijgen we inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur en landbouw door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels nageleefd worden (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten te herstellen (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe natuurwaarden zich ontwikkelen en kunnen we bijsturen (3.1.7).

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en klimaat voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de periodieke actualisatie van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’, zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners de uitvoering van de natuurvisie te optimaliseren.
 6. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 november en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

 1. Wij ronden de eerste generatie beheerplannen af.
 2. Wij maken een begin met het opstellen van de tweede generatie beheerplannen op basis van de laatste inzichten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.1.4 Beheer natuurterreinen

 1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.
 4. Wij stellen een ambitiekaart op voor de natuur in het Natuurnetwerk Nederland.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

 1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
 4. Wij onderzoeken mogelijkheden om de groen blauwe dooradering te versterken door uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer en versterking van het randenbeheer

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

 1. Wij ontwikkelen en ondersteunen maatregelen om de condities voor aandachtssoorten te verbeteren.
 2. Wij stimuleren dat kennis over aandachtssoorten wordt gedeeld, zodat maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.
 3. We stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

 1. Wij coördineren de monitoring van het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel.
 2. Wij leveren gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 4. Wij voeren de monitoring van Natura2000 uit.
 5. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheren. Wij bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. In projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

3.2.1 Beheer landschap

 1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van bidbooks voor Streekeigen Landschapsbeheer, onder meer met inzet van de landschapscoördinator.
 2. Wij zorgen in samenwerking met onze partners voor ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.
 3. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ambities.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het aanleggen van groene schoolpleinen via een subsidieregeling en het toegankelijk maken van kennis. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor Groene schoolpleinen in lage sociaal economische status wijken.
 2. Wij werken samen met gemeenten en inwoners aan het vergroenen van de bebouwde omgeving onder meer door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, faciliteren van gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen en het realiseren van concrete groene maatregelen.
 3. Wij werken samen met partners aan het verbinden van natuur en gezondheid onder meer door financiële ondersteuning van groenprojecten en het ontwikkelen van groene zorgmodules.
 4. Wij bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen.
 5. Wij voeren in samenwerking met Studio Vers Bestuur experimenten uit om inwonersinitiatieven optimaal te kunnen ondersteunen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

We blijven - binnen de juridische kaders van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - werken aan de balans tussen natuur en economie. We versterken de natuur, ook om ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen (3.3.1). De Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door het beheren van in het wild levende dieren minimaliseren we economische schade (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade. Tot slot bestrijden wij schadelijke invasieve exoten (3.3.5).

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

 1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
 2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof (beleidsregels, bronmaatregelen, verdeling van stikstofruimte).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.2 Nationale parken

 1. Wij werken met onze Nationale Parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
 2. Wij ondersteunen beide Parken met cofinanciering in de uitvoering van plannen die zij in 2020 bij het ministerie van LNV hebben ingediend.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

 1. Wij voeren in het kader van het uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar, de onderdelen Wonen en Welzijn uit van het Plan van Aanpak voor “Natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur opschalen”.
 2. Wij voeren het Plan van Aanpak “Natuur en economie verbinden” uit in het kader van ons Uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar.
 3. Wij ronden de pilotprojecten voor een soortenmanagementplan af en analyseren welke resultaten om opvolging in beleid vragen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.3.4 Faunabeheer

 1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij vergoeden faunaschade onder voorwaarden.
 3. Wij onderzoeken de balans tussen populaties van wilde dieren, menselijk gebruik en natuurdoelen en verbeteren dit waar dat mogelijk en nodig is.
 4. Wij verkennen de mogelijkheden voor ganzenrustgebieden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

R

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.3.5 Invasieve exoten

Wij bestrijden schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen door:

 1. Het plan van aanpak bestrijding invasieve exoten uit te voeren.
 2. Aanpak van urgente gevallen financieel te ondersteunen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Terug naar navigatie - 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. We ontwikkelen aanvullend beleid gericht op een toekomstbestendige Agro & Food-keten. Daarbij willen we helpen om - waar mogelijk - de regelgeving te vereenvoudigen en experimenteerruimte te zoeken (3.4.1). Wij leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de Agro & Food-keten door innovaties te stimuleren, concrete initiatieven te ondersteunen en zo te komen tot nieuwe verdienmodellen. We voeren dit uit met ons innovatieprogramma Agro & Food (3.4.2). Door het uitvoeren van een herverkavelingsprogramma (3.4.3) helpen wij de sector zich voor te bereiden op de toekomst.

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

 1. Wij doen verkenningen en ontwikkelen beleid voor de provinciale rol bij de verduurzaming van de landbouw. Daarbij bepalen wij ook onze inzet voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU).
 2. Wij onderzoeken welke instrumenten de provincie kan inzetten om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen. Daarbij bekijken we onder andere de mogelijkheden van actief grondbeleid en ruilverkaveling/landinrichting/ruimtelijke zonering.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

 1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
 2. Wij ondersteunen vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via een subsidieregeling en het Revolving Fund.
 3. Wij onderzoeken hoe we het instrument vrijwillige planmatige kavelruil na 2021 inzetten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

Terug naar navigatie - 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd door ‘Samen werkt beter’. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen.

Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2). 

Op 28 oktober 2020 zijn door Provinciale Staten de inhoudelijke en procesmatige kaders voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) vastgesteld. Met de GGA starten we een proces waarbij we samen met inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor de stikstofproblematiek die passen bij de gebieden, zodat we samen kunnen blijven bouwen aan Overijssel. Aan prachtige natuur, voldoende woningen, een krachtige economie, een prettige leefomgeving, goede bereikbaarheid en een vitaal platteland.

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

 1. Wij ronden voor vrijwel alle Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
 2. Wij hebben in 2021 in 10 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen afgerond of gestart.
 3. Wij hebben in 2021 in 12 gebieden de uitvoering van de interne maatregelen binnen N2000 gebieden afgerond of gestart.
 4. Wij stimuleren de totstandkoming van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN.
 5. Wij voeren gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

 1. Wij maken, samen met overheden en maatschappelijke partners, een Veenweidestrategie voor Noordwest Overijssel (NWO). Daarin verweken wij de afspraken uit het Klimaatakkoord, het IBP Vitaal Platteland, de Gebiedsgerichte aanpak stikstof en andere relevante opgaven.
 2. Wij voeren de gemaakte afspraak over de besteding van de rijksuitkering IBP Vitaal Platteland uit en zetten deze waar nodig door naar de verschillende IBP-projecten van de partners.
 3. Wij monitoren, samen met betrokken overheden, de voortgang van de IBP-projecten en acteren waar nodig.
 4. Wij voeren de gemaakte afspraak over de besteding van de rijksuitkering Klimaatakkoord Veenweide uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

 1. Wij stellen gebiedsanalyses op voor zes gebieden
 2. Wij stellen gebiedsagenda's op voor zes gebieden

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

 1. Wij bevorderen binnen het Actieplan 1,1 miljoen bomen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en stimuleren wij initiatieven om bomen te planten.
 2. Wij verbinden partijen met belang bij aanplant van bomen en grondeigenaren.
 3. Wij stellen een provinciale Bossenstrategie op en starten met de uitvoering.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 470 20 490 436 54 0
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 710 1.111 1.821 1.283 538 0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 619 -433 186 115 71 70
3.1.4 Beheer natuurterreinen 19.328 500 19.828 18.067 1.761 2.319
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 3.648 85 3.733 2.845 889 0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 1.026 200 1.226 753 473 48
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 616 588 1.204 732 471 245
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 26.418 2.071 28.489 24.232 4.257 2.682
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
3.2.1 Beheer landschap 1.654 -306 1.348 675 673 670
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 1.486 -102 1.384 1.197 187 43
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 3.141 -408 2.733 1.873 860 713
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 672 565 1.237 1.022 215 0
3.3.2 Nationale parken 0 700 700 606 94 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 650 -101 549 544 5 -25
3.3.4 Faunabeheer 2.135 654 2.789 2.935 -146 22
3.3.5 Invasieve exoten 300 0 300 220 80 72
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 3.757 1.818 5.575 5.328 248 69
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 276 215 491 439 52 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 1.500 555 2.055 2.151 -96 854
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 3.000 911 3.911 2.466 1.445 1.000
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 4.776 1.681 6.457 5.056 1.401 1.854
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 120.597 -65.840 54.757 28.293 26.464 0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 3.370 3.370 1.829 1.541 2.665
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 5.137 1.480 6.617 5.957 660 750
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 0 3.364 3.364 2.059 1.305 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 316 316 98 218 51
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 125.734 -57.310 68.424 38.236 30.188 3.466
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.454 1.071 10.525 10.008 517 0
Totaal Lasten 173.279 -51.077 122.203 84.732 37.471 8.783
Baten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 496 0 496 267 228 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 0 0 0 54 -54 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 496 0 496 322 174 0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0 0 0 408 -408 729
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 1.000 1.000 239 761 1.000
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 0 1.000 1.000 647 353 1.729
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 0 3.560 3.560 4.585 -1.025 0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 3.170 3.170 1.794 1.376 2.500
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 0 0 0 1 -1 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 30 30 41 -11 0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 0 6.760 6.760 6.421 339 2.500
Totaal Baten 496 7.760 8.256 7.390 866 4.229

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging/resultaatbestemming Baten Lasten Saldo PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Financiële toelichting
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -70 0 70 -70 Resultaatbestemming Bij de 2e monitor 2021 hebben wij de beschikbare middelen die in het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) onder prestatie 3.1.3 zijn opgenomen, (in 2021) af geraamd en geparkeerd voor uitvoering in latere jaren in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de "schakel" natuurherstel, waarbij de volgende activiteiten zijn beschreven: 1) opstellen provinciale inzet Programma Natuur, 2) inhoud en proces actualisatie beheerplannen N2000, 3) proceskosten intensivering / versnelling natuurherstel. Zoals inhoudelijk toegelicht is het opstellen van de tweede generatie beheerplannen afhankelijk van de landelijke Actualisatie van de Doelensystematiek en Natuurdoelanalyses; die zijn in 2021 niet gereed gekomen. Naast het "parkeren" van de tijdelijke investeringsmiddelen is dit is ook terug te zien bij het structurele deel van het budget: van het beschikbare budget € 186.000 is € 115.000 uitgegeven. Gelet op de omvang van de uit te voeren werkzaamheden stellen wij voor om het niet gerealiseerde budget door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om € 70.000 onder prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000) door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000).
3.1.4 Beheer natuurterreinen -2319 0 2319 -2319 Resultaatbestemming (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen) Resultaatbestemming aanvullend budget via decembercirculaire 2021 voor Natuurbeheer (verhoging 75% naar 84%): Vanuit de decembercirculaire 2021 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 2,3 miljoen (extra) vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De Provincies voeren het SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. De vergoeding wordt met ingang van het beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies gaan de beheersubsidies dus met ingang van 2021 verhogen naar 84% van de standaardkostprijs. Voor 2021 is landelijk totaal een bedrag van € 17,96 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,32 miljoen voor 2021. Over de bedragen voor 2022 en verder volgt meer informatie in een volgende circulaire. De aanpassing van deze verhoging over het beheerjaar 2021 is grotendeels financieel verwerkt in 2022.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -48 0 48 -48 Resultaatbestemming In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.05 Verbetering condities voor Aandachtsoorten 4.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. Voor deze regeling is in 2021 een meerjarig (2021 en 2022) subsidieplafond gepubliceerd. In december 2021 zijn totaal 14 aanvragen met een omvang van € 0,485 miljoen ontvangen die voldoen aan de gestelde voorwaarde(n). Van deze aanvragen wordt het grootste deel gedekt uit de Coalitieakkoord middelen, die beschikbaar zijn in de begroting 2022 en  de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Een klein deel wordt gedekt uit het structurele budget onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbetering biodiversiteit. Voor dit laatste deel doen wij een voorstel voor resultaatbestemming om het restant budget van  € 48.000 door te schuiven naar 2022. Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 48.000 middels het collectieve resultaatbestemmingsvoorstel voor  ingediende subsidieaanvragen, toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.1.6 (Projecten voor verbetering) van de begroting 2022. Overige aanvragen worden gedekt uit de beschikbare Coalitieakkoord middelen die gekoppeld zijn aan prestatie 3.1.6.
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -245 0 245 -245 Resultaatbestemming Monitoring Natuur en landschap: Een aantal voorgenomen activiteiten in 2021, zoals monitoringswerkzaamheden voor het opstellen van de Staat van de Biodiversiteit zijn niet of deels uitgevoerd in 2021. Ook bereiden we ons in 2022 voor om aankomende vragen vanuit stikstof, natuur en landelijk gebied adequaat te kunnen beantwoorden, onder meer door verbetering van onze bedrijfsvoering via het verbetertraject ‘Samen optimaliseren Monitoring (SOM)’. Om deze activiteiten volledig te kunnen uitvoeren in 2022 doen wij een voorstel voor resultaatbestemming.  Wij stellen u voor een deel van het restant budget, namelijk € 245.000, voor de financiering van voorgenomen activiteiten 2021 in 2022 onder prestatie 3.1.7 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.1.7 (monitoring en evaluatie natuur en landschap).
3.2.1 Beheer landschap -670 0 670 -670 Resultaatbestemming Beheer landschap: Zoals beschreven bij de Financiële toelichting is een groot deel van het budget niet besteed. Bij de 2e monitor hebben wij eerder al de Coalitieakkoord middelen doorgeschoven naar latere jaren. Ook voor het incidentele budget voor landschap beheer, dat niet tot besteding is gekomen in 2021, willen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Wij stellen u voor het restant budget van € 670.000 onder prestatie 3.2.1 door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap).
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -43 0 43 -43 Resultaatbestemming In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.3 Natuur en Samenleving 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. In december 2021 zijn totaal 10 aanvragen met een omvang van € 215.195 ontvangen, waarvan € 145.885 passen binnen het gepubliceerde plafond van 2021.  Een deel van de aanvragen (€ 43.000) kan gedekt worden uit het restant budget 2021 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Het overige deel van de aanvragen wordt gedekt uit het beschikbare budget 2022. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 43.000 opgenomen om  toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.2.2 (Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2022.
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 25 0 -25 25 GS Begrotingswijziging Extra onttrekking Natuur voor Elkaar - Natuurinclusief denken en werken: In 2021 hebben wij ten opzichte van de begroting € 25.000 meer uitgegeven voor het Stimuleren van natuur inclusief denken en werken. Binnen het meerjarig beschikbare budget vanuit het Coalitieakkoord is nog voldoende budget beschikbaar in 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.3.3 € 25.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 0,475 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 25.000.
3.3.4 Faunabeheer -22 0 22 -22 GS Begrotingswijziging Actualisatie faunabeleid: In 2021 is gewerkt aan het actualiseren van het faunabeleid. Bij de 2e monitor 2020 hebben wij hiervoor budget beschikbaar gesteld,  hiervan is in 2021 nog € 21.500 beschikbaar. Het laatste deel van de werkzaamheden loopt door naar 2022.   Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget van € 21.500 door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer. Tevens wordt de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aangepast.
3.3.5 Invasieve exoten -72 0 72 -72 Resultaatbestemming In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. De subsidieregeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0 wordt verantwoord onder deze prestatie  en heeft volledig betrekking op het resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regeling is in de gebundelde resultaatbestemming het voorstel opgenomen om € 72.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.3.5 (Invasieve exoten) van de begroting 2022.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -125 729 854 -125 GS Begrotingswijziging Subsidieregeling UBS 6.2 Agro & Food ondersteuning business case (oud): In 2020 is een beschikking afgegeven die in fases uitgekeerd wordt op basis van go/no go momenten. Het laatste go/no go moment is verschoven naar 2022, waardoor we ook dit budget doorschuiven naar 2022.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 125.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2022. LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP Twente: In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021 en is als last verantwoord in 2021. De overige middelen van de Specifieke Uitkering worden ingezet in 2022 en 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijven 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 0,7 miljoen en € 0,8 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 1000 1000 0 GS Begrotingswijziging POP3 subsidie kavelaanvaardingswerkzaamheden in landinrichtingsproject Staphorst: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen in biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In de begroting 2021 is onder prestatie 3.4.3 - € 1 miljoen opgenomen als POP bijdrage voor de kavelaanvaarderingswerkzaamheden binnen het project Staphorst. De declaratie hiervan is voor de zomer ingediend bij RvON,  de ontvangst van deze middelen heeft echter niet plaatsgevonden in 2021, deze schuift door naar 2022.  Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering POP3 (baten) en de begrote exploitatielast voor prestatie 3.4.3 te verhogen met € 1 miljoen in 2022.
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -165 2500 2665 -165 GS Begrotingswijziging Specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) gebiedsplan Noordwest Overijssel: In de begroting 2021 hebben wij, van de toegekende middelen (€ 4,295 miljoen) voor IBP-VP, € 3,170 miljoen opgenomen. Hiervan is € 1,795 miljoen besteed. Voor twee projecten, waarvoor nog geen subsidieaanvraag is gedaan, is € 1,5 miljoen gereserveerd en voor het provinciale uitvoeringsproject nog € 0,75 miljoen. Voor de impulsgelden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2021 nog geen begrote middelen opgenomen, er zijn ook nog geen bestedingen gerealiseerd. Voor beide specifieke uitkering is de looptijd nog tot eind 2025. Wij hebben besloten om de restant begrote middelen uit 2021 van € 1,375 miljoen en de restant middelen in de doeluitkering van de specifieke uitkering IBP-VP van € 1,125 miljoen, toe te voegen aan de begroting 2022 en toe te wijzen aan prestatie 3.5.2. Coalitieakkoord middelen Veenweide (€ 3 miljoen): Van de in het coalitieakkoord beschikbare middelen is voor proceskosten veenweideproblematiek € 0,2 miljoen opgenomen in de begroting 2021. Hiervan is in 2021 beperkt gebruik  gemaakt (€ 35.000).  De restant proces middelen schuiven wij door naar 2022. Begin 2022 wordt met een investeringsvoorstel (PS 2022/0015017) voorgesteld om de resterende gereserveerde middelen voor veenweideproblematiek (€ 2,8 miljoen) beschikbaar te stellen. Als het voorstel door de Staten wordt goedgekeurd dan zullen wij met een begrotingswijziging € 1 miljoen in 2022 beschikbaar stellen voor de uitvoering.   Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 165.000 door te schuiven naar de begroting 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -750 0 750 -750 GS Begrotingswijziging Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2021 is hiervoor € 1,35 miljoen opgenomen. Van de ingediende aanvragen is in 2021 € 0,6 miljoen gerealiseerd; het restant van het budget van € 0,75 miljoen schuift door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 0,75 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2021 naar 2022.
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -51 0 51 -51 GS Begrotingswijziging Subsidieregelingen 4.13 Iedere Inwoner een Boom in het Bos en 4.16 Iedereen een Boom: Doordat enkele onderzoeken die gefinancierd worden vanuit de specifieke uitkering Programma natuur zijn vertraagd, is een  (klein) deel van dit budget besteed in 2021. Met betrekking tot het budget Actieplan 1,1 miljoen bomen wordt het saldo van de bestedingen verlaagd omdat wij in 2021 de gemeente bijdrage voor "Iedereen een boom" als opbrengst hebben verantwoord. Voor de subsidie regelingen 4.13 (Iedere Inwoner een Boom in het Bos) en 4.16 (Iedereen een Boom) zijn in december 2021 nog diverse aanvragen (totale omvang € 51.000) binnengekomen die niet zijn beschikt in 2021. Voor dit deel leggen wij een begrotingswijziging voor om het bijbehorende budget door te schuiven naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 51.000 door schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 (Bossenstrategie en Boscompensatie).
Totaal kerntaak 3 -4555 4229 8784 -4555

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -59 0 59 -59 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Voor prestatie 3.1.1 betekent dit dat er € 59.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 39 0 -39 39 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -1300 0 1300 -1300 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 238 0 -238 238 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -500 0 500 -500 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 200 0 -200 200 PS 001 Herprioritering Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 233 0 -233 233 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 500 0 -500 500 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Aanpak Stikstof / schakel natuurherstel: In het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) zijn onder deze prestatie 3.1.3 middelen beschikbaar gesteld voor de "schakel" natuurherstel, waarbij de volgende activiteiten zijn beschreven: 1) opstellen provinciale inzet Programma Natuur, 2) Inhoud en proces actualisatie beheerplannen N2000, 3) Proceskosten intensivering / versnelling natuurherstel. Zoals inhoudelijk toegelicht wordt er momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor het opstellen van de tweede generatie beheerplannen. De inzet van middelen vanuit het investeringsvoorstel zal als gevolg inhoudelijk genoemde vertraging niet plaatsvinden in 2021 maar doorschuiven naar latere jaren. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.1.3 in 2021 te verlagen met € 0,5 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.1.4 Beheer natuurterreinen -500 0 500 -500 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Coronasteun natuurgebieden: Als gevolg van coronadrukte en -maatregelen in natuurgebieden is incidenteel € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld (aanvulling op besluit 2020/1102399). Dit bedrag is vanuit het Stimuleringsfonds overgeheveld naar de Uitvoeringsreserve NNN. De beschikbare middelen worden ingezet om extra kosten te vergoeden die terreinbeheerders en landgoederen maken voor toezicht, handhaving en beheer als gevolg van de toegenomen drukte door de coronacrisis. Deze vergoedingen voor 2020 en 2021 tot een maximum van € 0,5 miljoen zijn ondertussen verleend en uitbetaald. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Uitvoeringsreserve NNN en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.4 van de Begroting 2021.
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -85 0 85 -85 PS 009 Jaarverslag 2020 Actieplan Weide en Akkervogels: De lagere realisatie op de uitbetaalde subsidie agrarisch natuurbeheer wordt veroorzaakt doordat wij hogere EU co-financiering hebben ontvangen, de niet bestede middelen blijven beschikbaar in de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Van de niet bestede middelen is voor € 85.000 een voorstel voor resultaatbestemming opgenomen voor het Actieplan weide- en akkervogels 2019-2021. In de begroting 2019 (PS/2019/458) is besloten om voor de jaren 2019-2021 incidenteel, aanvullend € 0,15 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Actieplan weide en akkervogels 2019-2021 (PS/2018/498). Deze middelen zijn voor een deel in 2019 en 2020 besteed, maar voor een andere deel eind 2020 (grotendeels) verplicht voor 2021. Het restant van de bestedingen (€ 85.000) zal plaatsvinden in 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 3.1.5 een budget van € 85.000 door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -200 0 200 -200 PS 009 Jaarverslag 2020 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.5 Verbeteren Condities voor Aandachtsoorten 3.0 en 4.12 Ecologisch Bermbeheer Gemeenten): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020. De subsidieregelingen 4.5 Verbetering Condities voor aandachtsoorten (€ 160.000) en 4.12 Ecologische Bermbeheer Gemeenten (€ 40.000) die worden verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regelingen is daarin het voorstel opgenomen om € 200.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.6 (projecten voor verbetering van biodiversiteit) van de begroting 2021.
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -515 0 515 -515 PS 009 Jaarverslag 2020 Monitoring en evaluatie natuur en landschap: De voorbereiding van een aantal activiteiten kost meer tijd dan voorzien. We hebben onderzocht op welke wijze habitattypenkarteringen en het bepalen van aanwezigheid van vissen en amfibieën binnen habitatrichtlijngebieden het best uitgevoerd kan worden. De aanbesteding van deze activiteiten kunnen we daardoor pas in 2021 uitvoeren. De pilot om met remote sensing en kunstmatige intelligentie de ligging van vegetatietypen te bepalen, is dit jaar gestart maar loopt door in 2021. Ook het onderzoek om grondwaterstandsbuizen over te laten nemen door een externe partij loopt langer dan verwacht. We onderzoeken de mogelijkheden om kostenefficiënt de biodiversiteit in het landelijk gebied in beeld te brengen. Dit kunnen we in 2021 starten. Na het vervallen van de Programmatische Aanpak Stikstof hebben de provincies en het rijk de monitoringsbehoefte in het kader van Natura2000 tegen het licht gehouden. Daaruit bleek dat voor vergunningverlening en landelijke rapportages meer en vaker gegevens geleverd en bewerkt moeten worden. Dit vraagt een extra inspanning ten opzichte van de huidige inspanning. Het Programma beheer vraagt daarnaast ook om een extra monitoringsinspanning. Tot slot; voor de monitoring van procesindicatoren is in 2018 een opdracht verleend die een periode van 4 jaar (2018-2021) beslaat. Het meetnet daarvoor is ingericht. Omdat veel maatregelen in de Natura2000-gebieden nog moeten worden uitgevoerd zal de monitoring van de procesindicatoren de komende jaren doorgaan. Om deze doorlopende en nieuwe activiteiten te kunnen uitvoeren is het nodig om het niet bestede budget mee te nemen naar 2021. Zo wordt voorkomen dat wij de acties zoals opgenomen in de begroting 2021 niet kunnen uitvoeren. Om deze doorlopende activiteiten te kunnen uitvoeren is het nodig om het niet bestede budget mee te nemen naar 2021. Zo wordt voorkomen dat wij de acties zoals opgenomen in de begroting 2021 niet kunnen uitvoeren. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,515 miljoen onder prestatie 3.1.7 middels resultaatsbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.7 (monitoring en evaluatie natuur en landschap) van de begroting 2021.
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -85 0 85 -85 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 12 0 -12 12 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.2.1 Beheer landschap -545 0 545 -545 PS 009 Jaarverslag 2020 Restantbudget landschapsbeheer en groene vrijwilligers: De COVID-19 maatregelen hebben veel beperkingen opgeleverd om de gestelde doelen te realiseren. Dit heeft veel impact op de financiële realisatie. Wij verwachten na COVID-19 een versnelling te kunnen maken in het opstellen en uitvoeren van bidbooks en stellen daarom voor om het restant budget door te schuiven naar 2021. Dit probleem speelt ook bij de verbreding van vrijwilligerswerk zoals omschreven onder actie 3. Door digitale overleggen zijn nieuwe plannen moeilijker te maken en komen minder snel op gang. Met betrekking tot het actieplan bomen, dit jaar is veel tijd en aandacht besteed aan publiekscampagnes en het verbinden van initiatieven. Het daadwerkelijke aanplanten van bomen zal naar verwachting vanaf 2021 echt op gang komen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,545 miljoen onder prestatie 3.2.1 middels resultaatsbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.2.1 (beheer landschap) van de begroting 2021.
3.2.1 Beheer landschap -286 0 286 -286 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op prestatie actieplan bomen
3.2.1 Beheer landschap 101 0 -101 101 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.2.1 Beheer landschap 286 0 -286 286 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Overheveling budget actieplan 1,1 miljoen bomen: Bij de 1e monitor 2021 is het besluit genomen om voor de bossenstrategie en boscompensatie een nieuwe prestatie in te stellen, namelijk prestatie 3.5.5. Bij dit besluit zijn de bijbehorende acties van het actieplan 1,1 miljoen bomen overgezet naar de nieuwe prestatie. Echter het bijbehorende coalitieakkoord budget beschikbaar vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog niet overgezet. Wij stellen u voor om het beschikbare budget in 2021 en 2022, respectievelijk € 286.000 en € 207.000 over te hevelen van prestatie 3.2.1 naar 3.5.5.
3.2.1 Beheer landschap 750 0 -750 750 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II GS begrotingswijziging als gevolg van lagere realisatie landschapsbeheer: Vanaf 2017 werken wij binnen het programma Natuur voor Elkaar aan een nieuwe vorm van landschapsbeheer. In het Koersdocument Natuur voor Elkaar is, onder bestuurlijk trekkerschap van Landschap Overijssel, gekozen voor een aanpak die wij uiteindelijk hebben uitgewerkt in een aantal subsidieregelingen voor Streekeigen landschapsbeheer. Wij zien dat, buiten de bestaande groepen uit de pilots streekeigen landschapsbeheer, slechts enkele nieuwe groepen daadwerkelijk toe komen aan het opstellen van een bidbook. Dat is minder dan wij verwacht hadden. Naast corona, spelen met name de lange termijn van binding aan afspraken, financieel- en organisatorische zaken en bijbehorende verantwoordelijkheden hier een rol in. Bovenstaande is terug te zien in de achterblijvende benutting van het budget. We werken inmiddels aan een verbrede aanpak om nieuwe groepen op hun eigen niveau te ondersteunen en te laten groeien in hun organisatie en ambities in het organiseren en uitvoeren van landschapsbeheer. Wij verwachten daarmee de resterende KvO middelen binnen de coalitieperiode effectief te kunnen inzetten voor landschapsbeheer. Deze inzet past tevens bij de aanbevelingen zoals de Rekenkamer Oost-Nederland deze zomer heeft gedaan in haar rapport ‘Beheer landschap, niet voor niets!’ https://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/125-landschapsbeheer-overijssel, zie ook onze brief aan PS van 5 oktober 2021 met kenmerk 2021/209465 (GS behandeling - 5 oktober 2021, kenmerk 021/0209802). Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.1 in 2021 te verlagen met € 0,75 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -106 0 106 -106 GS 105 Jaarverslag 2020 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.8 Groene schoolpleinen): In december 2020 is voor € 0,106 miljoen subsidieaanvragen ingediend die begin 2021 op basis van de subsidieregeling toegekend zullen gaan worden. Hiervoor is het subsidieplafond in januari 2021 opgehoogd om deze aanvragen te kunnen toekennen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.2.2 een budget van € 0,106 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking uit deze reserve, door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 3.2.2 (projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen).
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -102 0 102 -102 PS 009 Jaarverslag 2020 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.3 Natuur en Samenleving): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020. De subsidieregeling 4.3 Natuur en Samenleving (€ 0,102 miljoen) die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 0,102 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.2.2 (projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2021.
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 310 0 -310 310 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.3.1 Beleidsontwikkeling Stikstof -650 0 650 -650 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.3.1 Beleidsontwikkeling Stikstof -77 0 77 -77 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Bijdrage Interprovinciale Programma organisatie Stikstof: Onder deze prestatie is (onder andere ook) de jaarbijdrage aan BIJ12 voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) opgenomen. In de begroting 2021 (en 2022) is hiervoor jaarlijkse een bijdrage van € 350.000 opgenomen. Vanwege extra capaciteit (via IPO) en extra ondersteuningscapaciteit (via BIJ12) zal deze bijdrage de komende jaren hoger worden. Via de Perspectiefnota 2022 is hiervoor € 77.000 (extra) budget beschikbaar gesteld. Dit (extra) budget is per abuis beschikbaar gesteld in jaarschijf 2022 in plaats van 2021 en moet naar voren worden gehaald. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.3.1 het budget in 2021 met € 77.000 te verhogen, onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking uit de reserve. Daarnaast hebben wij het budget 2022 en de bijbehorende onttrekking verlaagd met € 77.000 in 2022.
3.3.1 Beleidsontwikkeling Stikstof 162 0 -162 162 Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021
3.3.2 Nationale parken -700 0 700 -700 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op het budget van prestatie Nationale parken
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 101 0 -101 101 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.3.4 Faunabeheer -600 0 600 -600 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Uitbetaling faunaschades BIJ12 2020 en 2021: De eindafrekening faunaschades (via BIJ12) over 2020 was hoger dan voorzien, deze extra kosten komen ten laste van het budget 2021. Daarnaast zijn in 2021 ook het aantal aanvragen voor schadevergoeding fors toegenomen. De schade wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ganzen. Landelijk lopen, via IPO en BIJ12 enkele trajecten om meer grip te krijgen op de omvang van faunaschade in relatie tot de tegemoetkomingen in die schade en de beheersbaarheid daarvan. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij, als gevolg van de extra schade uitkeringen in 2020 en 2021, besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.3.4 van de Begroting 2021.
3.3.4 Faunabeheer -54 0 54 -54 GS 105 Jaarverslag 2020 Actualisatie faunabeleid: Bij de 2e monitor 2020 hebben wij voor het actualiseren van het faunabeleid incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inzet van extra capaciteit. Hiervan is in 2020 € 20.000 besteed, het restantbudget 2020 en het restant beschikbare bedrag in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nodig om de werkzaamheden in 2021 te kunnen voorzetten en af te ronden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 54.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.3.4 Faunabeheer van de begroting 2021.
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -215 0 215 -215 PS 009 Jaarverslag 2020 Beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4): Zoals bij de inhoudelijke toelichting gemeld, ondervinden wij vertraging bij de uitwerking van de acties. Een groot deel van het beschikbare budget onder beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4) is daarom ook niet tot besteding komen. Eind van het jaar hebben wij nog wel een aanbesteding gedaan voor de koersontwikkeling landelijk gebied. Aangezien we verwachting het budget 2021 volledig nodig hebben om de acties 2021 te kunnen realiseren, willen wij voor deze opdracht, bij het jaarverslag een voorstel opnemen voor een resultaatbestemming van € 0,215 miljoen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,215 miljoen onder prestatie 3.4.1 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.4.1 (beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw) van de begroting 2021.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -305 0 305 -305 GS 105 Jaarverslag 2020 Subsidieregelingen Agro & Food De regelingen 6.1 Kennisondersteuning Agro&Food en 6.39 Stimulering Toekomstbestendige Verduurzaming Agro&Food Sector zijn in het najaar open gegaan. Er zijn in 2020 al wel aanvragen gedaan, maar deze zullen in 2021 beschikt worden. De hoogte van de aanvragen voor beide regelingen samen is €0,305 miljoen. Dit bedrag schuiven we door naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.4.2 een budget van € 0,305 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -250 0 250 -250 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 1500 1500 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op POP3 Kavelruil
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 -500 -500 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II POP3 subsidie kavelaanvaardingswerkzaamheden in landinrichtingsproject Staphorst: In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. Bij de eerste monitor hebben wij € 1,5 miljoen opgenomen in de begroting, de werkelijk toezegging vanuit de beschikking is echter € 0,5 miljoen lager waardoor wij maximaal € 1 miljoen kunnen declareren. Deze declaratie is voor de zomer ingediend bij RvON, ontvangst zal naar verwachting voor het eind van dit jaar worden gerealiseerd. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 3.4.3 in 2021 te verlagen met € 0,5 miljoen.
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 89 0 -89 89 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 14400 -1240 -15640 14400 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Begrotingswijziging bestedingsritme tlv Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Zoals bij de 1e monitor gemeld blijven de bestedingen achter bij de begroting, bij die gelegenheid hebben wij de begroting verlaagd naar € 65,6 miljoen. Als gevolg van moeilijkere omstandigheden in het landelijke gebied komt de uitvoering later op gang dan verwacht. Een andere oorzaak is dat het tempo van beschikbaar komen van de gronden lastig voorspelbaar blijft. Er lopen veel gesprekken met eigenaren, die hun eigen afweging maken over de effecten van de maatregelen voor hun situatie. Zowel voor de uitvoering van de maatregelen als voor de (grond) verwerving zijn de verwachtingen voor de 2e monitor qua besteding opnieuw beoordeeld. Op basis van deze nieuwe inventarisatie hebben wij besloten om de begroting opnieuw te verlagen van € 65,6 miljoen naar € 52,7 miljoen. De aframing van € 12,9 miljoen heeft betrekking op de maatregelen (vertraging o.a. door recente uitspraken Raad van State). Daarnaast verlagen wij de raming vanuit de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland omdat wij € 1,5 miljoen van de bestedingen kunnen onderbrengen onder de specifieke uitkering Programma Natuur. Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 14,4 miljoen (€ 12,9 + € 1,5) onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN. Begrotingswijziging Specifieke uitkering Programma Natuur: Halverwege juli hebben wij van het Rijk de beschikking (DGNVLG/21161511 - 1400011899) ontvangen voor het Programma Natuur en Boscompensatie. Voor het Programma Natuur is voor periode 2021-2023 totaal € 87.090.233 beschikt waarvan voor Boscompensatie € 16.937.150 (toelichting zie prestatie 3.5.5). Het voorschot voor 2021 van het Programma Natuur (€ 18.288.410) is eind augustus 2021 ontvangen. Zoals hierboven toegelicht kunnen wij circa € 1,5 miljoen van de bestedingen in 2021 onder het Programma Natuur brengen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Programma Natuur (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen.
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 55000 4800 -50200 55000 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Begrotingswijziging bestedingsritme tlv Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland Het bestedingspatroon blijft achter bij de begroting. Als gevolg van bovengenoemde moeilijkere omstandigheden in het landelijke gebied komt de uitvoering later op gang dan verwacht. Een andere oorzaak is dat het tempo van beschikbaar komen van de gronden lastig voorspelbaar blijft. Er lopen veel gesprekken met eigenaren, die hun eigen afweging maken over de effecten van de maatregelen voor hun situatie. Zowel voor de uitvoering van de maatregelen als voor de (grond) verwerving zijn de verwachtingen qua besteding opnieuw beoordeeld. Op basis van deze inventarisatie verlagen wij de begroting 2021 voor de uitgaven van € 120 miljoen naar € 65 mln. De aframing van € 55 miljoen heeft voor € 38 miljoen betrekking op verwerving en € 17 miljoen op maatregelen. Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 55 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN. Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkeringen POP3 / LIFE In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad. € 11,750 miljoen. Deze LIFE subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van het BBV (Besluit, begroting, verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 is reeds € 167.000 onttrokken uit deze doeluitkering, de verwachting voor 2021 is dat circa € 1 miljoen van deze subsidie besteed zal gaan worden. In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2021 verwachten wij voor € 3,8 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2021 te verhogen met € 4,8 miljoen.
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied -170 0 170 -170 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -30 0 30 -30 GS 105 Jaarverslag 2020 De begrote procesmiddelen zijn in 2020 niet uit gegeven. Dat komt o.a. doordat het brede gebiedsproces later start dan bij het Klimaatakkoord voorzien. Er zijn ook nog veel onzekerheden over de werking van maatregelen en over de randvoorwaarden. De ontwikkeling van het landelijke ‘borgingssysteem’ (zie achtergrondinfo) loopt bijvoorbeeld een jaar achter op de planning. Het anders (digitaal) organiseren van het gebiedsproces en de overleggen met andere overheden en partners als gevolg van COVID 19 heeft ook geleid tot lagere proceskosten. We verwachten de resterende middelen 2020 in 2021 alsnog nodig te hebben voor het uitvoeren van het gebiedsproces. In november 2020 hebben wij een specifieke (rijks)uitkering ontvangen van € 4,295 miljoen voor het Interbestuurlijke Programma (IBP) Vitaal Platteland (VP) Veenweide Noordwest Overijssel. Van deze rijksmiddelen is in 2020 € 46.000 besteed en onttrokken uit de doeluitkering IBP VP Veenweide NWO. Daarnaast hebben in november 2020 een rijks beschikking van € 15 miljoen ontvangen voor de specifieke (rijks)uitkering klimaatakkoord Veenweide. Hiervan is in december 2020 € 8,625 miljoen ontvangen en in januari 2021 het resterende bedrag van € 6,375 miljoen. In 2020 zijn er nog geen bestedingen gerealiseerd ten laste van de specifieke uitkering. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de restant middelen 2020, ad. € 30.000, door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2 (gebiedsprogramma Veenweidegebied)
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 3170 3170 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op IBP VP Veenweide NWO
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -1000 0 1000 -1000 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -350 0 350 -350 GS 105 Jaarverslag 2020 Particuliere natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie Bij de Monitor I-2016 hebben uw Staten besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In 2020 is hiervan € 1,25 miljoen opgenomen in de begroting 2020. Van de ingediende aanvragen wordt € 0,350 miljoen gerealiseerd in 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2020 van € 0,350 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -100 0 100 -100 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op UBS 4.4 Twickel
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -30 0 30 -30 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Afronding Landinrichtingsprojecten Enschede Zuid: Binnen deze prestatie is ook het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals 'oude' landinrichtingsprojecten vanuit de DLG periode. Op basis van (bijgestelde) prognose van de landinrichtingsprojecten hebben we in 2021 € 30.000 nodig voor de uitvoering en afronding van het project Enschede Zuid. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 3.5.3 in 2021 te verhogen met € 30.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -3600 0 3600 -3600 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 187 0 -187 187 Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -286 0 286 -286 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Overheveling budget actieplan 1,1 miljoen bomen: Bij de 1e monitor 2021 is het besluit genomen om voor bossenstrategie en boscompensatie een nieuwe prestatie in te stellen, namelijk prestatie 3.5.5. Bij dit besluit zijn de bijbehorende acties, bij het actieplan 1,1 miljoen bomen, overgezet naar de nieuwe prestatie. Echter het bijbehorende coalitieakkoord budget beschikbaar vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog niet overgezet van prestatie 3.2.1 naar 3.5.5. Onder prestatie 3.2.1 is het voorstel opgenomen om het beschikbare budget van € 286.000 over te hevelen naar prestatie 3.5.5. Tevens is bij de 1e monitor budget opgenomen voor de subsidieregelingen "iedere bewoner een boom # in het bos" (grootschalige aanplant), "iedereen een boom" (kleinschalige aanplant) en een regeling voor bomen voor particulieren en kleine initiatieven. Aanvragen voor deze regelingen blijven vooralsnog achter, een deel van de aanvragen zal naar verwachting pas in 2022 binnenkomen.
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 30 30 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Specifieke uitkering Programma Natuur - Boscompensatie: Halverwege juli hebben wij van het Rijk de beschikking (DGNVLG/21161511 - 1400011899) ontvangen voor het Programma Natuur en Boscompensatie. Voor het onderdeel Boscompensatie is voor periode 2021-2023 totaal € 16.937.150. Het voorschot voor 2021 (€ 4.131.012) is eind augustus 2021 ontvangen. Voor de opstart van het programma boscompensatie en de uitwerking van de strategie hebben wij in 2021 € 30.000 aan budget nodig, voor 2022 verwachten wij € 0,5 miljoen aan proceskosten, zoals personele inzet en onderzoeken, nodig te hebben. Concrete uitvoeringsmaatregelen volgen in 2022. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Programma Natuur, onderdeel Boscompensatie (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2021 te verhogen met € 30.000 en in 2022 met € 0,5 miljoen.
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -1124 0 1124 -1124 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -348 0 348 -348 Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 401 -401 401 Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten
Totaal 58837 7760 -51077 58837