1. Blz. 1 Jaarverslag 2021
  1. Blz. 2 Jaarverslag 2021
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleiding en statenvoorstellen
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Statenvoorstellen
   2. Blz. 7 Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 8 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 9 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 10 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 11 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
      1. Blz. 12 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
      2. Blz. 13 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
      3. Blz. 14 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond
      4. Blz. 15 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
      5. Blz. 16 1.1.5 Programma Omgevingswet
     2. Blz. 17 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
      1. Blz. 18 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit
      2. Blz. 19 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater
      3. Blz. 20 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
      4. Blz. 21 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
      5. Blz. 22 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water
      6. Blz. 23 1.2.7 IJsseldelta programma
     3. Blz. 24 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
      1. Blz. 25 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
      2. Blz. 26 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
     4. Blz. 27 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
      1. Blz. 28 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
      2. Blz. 29 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail
      3. Blz. 30 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland
    4. Blz. 31 Financiën
    5. Blz. 32 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 33 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   3. Blz. 34 Kerntaak 2: Milieu en energie
    1. Blz. 35 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 36 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 37 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 38 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
      1. Blz. 39 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid
      2. Blz. 40 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu
      3. Blz. 41 2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
      4. Blz. 42 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid
     2. Blz. 43 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
      1. Blz. 44 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties
      2. Blz. 45 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
      3. Blz. 46 2.2.3 Beheer nazorgfonds
     3. Blz. 47 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
      1. Blz. 48 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
      2. Blz. 49 2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel
      3. Blz. 50 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
     4. Blz. 51 2.4 Een duurzaam landelijk gebied
      1. Blz. 52 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven
    4. Blz. 53 Financiën
    5. Blz. 54 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 55 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   4. Blz. 56 Kerntaak 3: Vitaal platteland
    1. Blz. 57 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 58 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 59 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 60 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
      1. Blz. 61 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap
      2. Blz. 62 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap
      3. Blz. 63 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000
      4. Blz. 64 3.1.4 Beheer natuurterreinen
      5. Blz. 65 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied
      6. Blz. 66 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit
      7. Blz. 67 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap
     2. Blz. 68 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
      1. Blz. 69 3.2.1 Beheer landschap
      2. Blz. 70 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen
     3. Blz. 71 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur
      1. Blz. 72 3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof
      2. Blz. 73 3.3.2 Nationale parken
      3. Blz. 74 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken
      4. Blz. 75 3.3.4 Faunabeheer
      5. Blz. 76 3.3.5 Invasieve exoten
     4. Blz. 77 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
      1. Blz. 78 3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw
      2. Blz. 79 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food
      3. Blz. 80 3.4.3 Landbouwstructuurversterking
     5. Blz. 81 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma
      1. Blz. 82 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
      2. Blz. 83 3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel
      3. Blz. 84 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
      4. Blz. 85 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
      5. Blz. 86 3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie
    4. Blz. 87 Financiën
    5. Blz. 88 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 89 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   5. Blz. 90 Kerntaak 4: Mobiliteit
    1. Blz. 91 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 92 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 93 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 94 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
      1. Blz. 95 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit
      2. Blz. 96 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak
      3. Blz. 97 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
      4. Blz. 98 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken
     2. Blz. 99 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
      1. Blz. 100 4.2.1 Transities Openbaar Vervoer
      2. Blz. 101 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen
      3. Blz. 102 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
      4. Blz. 103 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
      5. Blz. 104 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
     3. Blz. 105 4.3 Vaker op de fiets
      1. Blz. 106 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
      2. Blz. 107 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk
     4. Blz. 108 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
      1. Blz. 109 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)
      2. Blz. 110 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)
      3. Blz. 111 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer
      4. Blz. 112 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
     5. Blz. 113 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
      1. Blz. 114 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
      2. Blz. 115 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
     6. Blz. 116 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
      1. Blz. 117 4.6.1 A1
      2. Blz. 118 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
      3. Blz. 119 4.6.2 A28
      4. Blz. 120 4.6.3 N35 – Lopende projecten
      5. Blz. 121 4.6.4 N35 – Marsroute
      6. Blz. 122 4.6.5 N50
      7. Blz. 123 4.6.6 N307
      8. Blz. 124 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
      9. Blz. 125 4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)
      10. Blz. 126 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
     7. Blz. 127 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
      1. Blz. 128 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
      2. Blz. 129 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 130 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
      4. Blz. 131 4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
    4. Blz. 132 Financiën
    5. Blz. 133 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 134 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   6. Blz. 135 Kerntaak 5: Regionale economie
    1. Blz. 136 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 137 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 138 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 139 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
      1. Blz. 140 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs
     2. Blz. 141 5.2 Regiodeals
      1. Blz. 142 5.2.1 Regio Deal Twente
      2. Blz. 143 5.2.2 Regio Deal Zwolle
      3. Blz. 144 5.2.3 Cleantech Regio
      4. Blz. 145 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn
      5. Blz. 146 5.2.5 Nationaal Groeifonds
     3. Blz. 147 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
      1. Blz. 148 5.3.1 Werklocaties: basis op orde
      2. Blz. 149 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties
      3. Blz. 150 5.3.3 Topwerklocaties
      4. Blz. 151 5.3.4 Internationaliseren
     4. Blz. 152 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
      1. Blz. 153 5.4.1 Gastvrij Overijssel
      2. Blz. 154 5.4.2 Festivals en evenementen
     5. Blz. 155 5.5 Krachtig MKB
      1. Blz. 156 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie
      2. Blz. 157 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap
      3. Blz. 158 5.5.3 Europese programma’s
      4. Blz. 159 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal
      5. Blz. 160 5.5.5 Circulaire economie
    4. Blz. 161 Financiën
    5. Blz. 162 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 163 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   7. Blz. 164 Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 165 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 166 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 167 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 168 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
      1. Blz. 169 6.1.1 Materieel erfgoed
      2. Blz. 170 6.1.2 Immaterieel erfgoed
     2. Blz. 171 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
      1. Blz. 172 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod
      2. Blz. 173 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
     3. Blz. 174 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
      1. Blz. 175 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst
      2. Blz. 176 6.3.3 Talent heeft de toekomst
     4. Blz. 177 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
      1. Blz. 178 6.4.1 Een leven lang lezen èn leren
     5. Blz. 179 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
      1. Blz. 180 6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang
      2. Blz. 181 6.5.2 Iedereen doet mee
      3. Blz. 182 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen
     6. Blz. 183 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
      1. Blz. 184 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten
      2. Blz. 185 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers
    4. Blz. 186 Financiën
    5. Blz. 187 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 188 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   8. Blz. 189 Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 190 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 191 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 192 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 193 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
      1. Blz. 194 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking
      2. Blz. 195 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht
      3. Blz. 196 7.1.3 Financieel toezicht
      4. Blz. 197 7.1.4 Archieftoezicht
      5. Blz. 198 7.1.5 Ondermijning
      6. Blz. 199 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
     2. Blz. 200 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
      1. Blz. 201 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
      2. Blz. 202 7.2.2 Trendbureau Overijssel
      3. Blz. 203 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse
      4. Blz. 204 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie
     3. Blz. 205 7.3 Effectief eigen bestuur
      1. Blz. 206 7.3.1 Samenwerking met partners
      2. Blz. 207 7.3.2 Lobby en relatiebeheer
      3. Blz. 208 7.3.3 Communicatie
      4. Blz. 209 7.3.4 Bezwaar en beroep
      5. Blz. 210 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
    4. Blz. 211 Financiën
    5. Blz. 212 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 213 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   9. Blz. 214 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 215 Overhead
    2. Blz. 216 Financiering
    3. Blz. 217 Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 218 Financiën
    5. Blz. 219 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 220 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
  3. Blz. 221 Paragrafen
   1. Blz. 222 Provinciale heffingen
    1. Blz. 223 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 224 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 225 Provinciale heffingen
    4. Blz. 226 Leges, precario en overige heffingen
    5. Blz. 227 Toelichting leges, precario en overige heffingen
    6. Blz. 228 Kwijtscheldingsbeleid
    7. Blz. 229 Opcenten Motorrijtuigenbelasting
    8. Blz. 230 Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie
    9. Blz. 231 Kostendekkenheid heffingen
   2. Blz. 232 Weerstandsvermogen
    1. Blz. 233 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 234 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 235 Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 236 Grootste risico's weerstandscapaciteit
    5. Blz. 237 Beschikbare weerstandscapaciteit
    6. Blz. 238 Ratio weerstandsvermogen
    7. Blz. 239 Financiele kengetallen
    8. Blz. 240 Definities kengetallen
   3. Blz. 241 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 242 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 243 Provinciale infrastructuur
    3. Blz. 244 Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
    4. Blz. 245 Provinciale gebouwen
    5. Blz. 246 Duurzaam Openbaar Vervoer
   4. Blz. 247 Financiering
    1. Blz. 248 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 249 Liquiditeitspositie
    3. Blz. 250 Obligatieportefeuille
    4. Blz. 251 Risicobeheersing
    5. Blz. 252 toelichting onder risicobeheersing
    6. Blz. 253 Uitgezette middelen vanuit de publieke taak
    7. Blz. 254 Beheersing renterisico's
    8. Blz. 255 Renteresultaat
    9. Blz. 256 EMU saldo
   5. Blz. 257 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 258 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 259 Dit is wat wij doen
   6. Blz. 260 Verbonden partijen
    1. Blz. 261 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 262 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 263 Risico's
    4. Blz. 264 Verbonden Partijen
     1. Blz. 265 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 266 Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle)
      2. Blz. 267 Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)
      3. Blz. 268 Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)
      4. Blz. 269 Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)
      5. Blz. 270 Openbaar lichaam Technology Base (Enschede)
     2. Blz. 271 Overige verbonden partijen
      1. Blz. 272 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)
     3. Blz. 273 Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 274 Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage)
     4. Blz. 275 Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 276 BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage)
      2. Blz. 277 Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)
      3. Blz. 278 CSV Amsterdam B.V. ('s Hertogenbosch)
      4. Blz. 279 Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)
      5. Blz. 280 Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch)
      6. Blz. 281 Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)
      7. Blz. 282 Innovatiefonds Overijssel I (Zwolle)
      8. Blz. 283 Innovatiefonds Overijssel II (Zwolle)
      9. Blz. 284 Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)
      10. Blz. 285 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch)
      11. Blz. 286 SPV Hengelo B.V. (Enschede)
      12. Blz. 287 Vitens N.V. (Zwolle)
      13. Blz. 288 Wadinko N.V. (Zwolle)
    5. Blz. 289 Financieel overzicht verbonden partijen
    6. Blz. 290 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 2
    7. Blz. 291 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 3
    8. Blz. 292 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 4
   7. Blz. 293 Grondbeleid
    1. Blz. 294 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 295 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 296 Verloopoverzicht grondbezit
    4. Blz. 297 Algemene reserve Grondzaken
    5. Blz. 298 Meerjaren Investeringsprognose Grondbeleid 2021
  4. Blz. 299 Jaarrekening
   1. Blz. 300 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 301 Inleiding
    2. Blz. 302 Saldo baten en lasten kerntaken
    3. Blz. 303 Analyse begrotingsrechtmatigheid
    4. Blz. 304 Saldo baten en lasten overig
    5. Blz. 305 Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 306 Toelichting algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 307 Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak
    8. Blz. 308 Resultaat
   2. Blz. 309 Analyse van het resultaat over 2021
    1. Blz. 310 Resultaatoverzicht
    2. Blz. 311 Analyse van het resultaat
    3. Blz. 312 Specificatie van het resultaat
    4. Blz. 313 Verklaring lagere besteding budgetten gedekt uit reserves
    5. Blz. 314 Voordelen op structurele begrotingsposten
    6. Blz. 315 Herhaalde resultaatbestemming
    7. Blz. 316 Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen
    8. Blz. 317 Overzicht saldo van baten en lasten 2014-2021
   3. Blz. 318 Structurele en incidentele baten en lasten
    1. Blz. 319 Inleiding en spelregels
    2. Blz. 320 Structurele en incidentele lasten
    3. Blz. 321 Structurele en incidentele baten
    4. Blz. 322 Structureel - incidenteel saldo
    5. Blz. 323 Structurele toevoegingen aan reserves
    6. Blz. 324 Structurele onttrekkingen aan reserves
   4. Blz. 325 Balans
    1. Blz. 326 Inleiding
    2. Blz. 327 Balans
    3. Blz. 328 Toelichting op de balans
    4. Blz. 329 Immateriële vaste activa
    5. Blz. 330 Toelichting immateriële vaste activa
    6. Blz. 331 Materiële vaste activa
    7. Blz. 332 Toelichting materiële vaste activa
    8. Blz. 333 Investeringskredieten voor activa
    9. Blz. 334 Toelichting investeringskredieten voor activa
    10. Blz. 335 Financiële vaste activa
    11. Blz. 336 Toelichting financiële vaste activa
    12. Blz. 337 Voorraden
    13. Blz. 338 Toelichting voorraden
    14. Blz. 339 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    15. Blz. 340 Toelichting uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    16. Blz. 341 Liquide middelen (kas- en banksaldi)
    17. Blz. 342 Toelichting liquide middelen
    18. Blz. 343 Overlopende activa
    19. Blz. 344 Toelichting overlopende activa
    20. Blz. 345 Recht op verliescompensatie conform Wet VpB
    21. Blz. 346 Eigen vermogen
    22. Blz. 347 Reserves
    23. Blz. 348 Voorzieningen
    24. Blz. 349 Voorzieningen
    25. Blz. 350 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
    26. Blz. 351 Toelichting vaste schulden > 1 jaar
    27. Blz. 352 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    28. Blz. 353 Toelichting netto-vlottende schulden < 1jaar
    29. Blz. 354 Overlopende passiva
    30. Blz. 355 Toelichting overlopende passiva
    31. Blz. 356 Doel- en Specifieke uitkeringen
    32. Blz. 357 Doel- en Specifieke uitkeringen
    33. Blz. 358 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    34. Blz. 359 I: Verstrekte borg- en garantstellingen
    35. Blz. 360 Toelichting borg- en garantstellingen
    36. Blz. 361 Borgstellingen
    37. Blz. 362 Toelichting borgstellingen
    38. Blz. 363 Garantstellingen
    39. Blz. 364 Toelichting garantstellingen
    40. Blz. 365 II: Meerjarige financiële verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten
    41. Blz. 366 Subsidieverplichtingen
    42. Blz. 367 Toelichting subsidieverplichtingen
    43. Blz. 368 Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen
    44. Blz. 369 Landinrichting
    45. Blz. 370 III: Garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
   5. Blz. 371 Personeelsgebonden lasten
    1. Blz. 372 Banenafspraak
    2. Blz. 373 Salarissen en personeelsgebonden kosten
    3. Blz. 374 Bestuur en voormalig personeel
    4. Blz. 375 Personele inzet
    5. Blz. 376 Formatieontwikkeling
    6. Blz. 377 Inhuur personeel
    7. Blz. 378 Inhuur
    8. Blz. 379 WNT-norm
  5. Blz. 380 Organisatie
   1. Blz. 381 Organisatie
    1. Blz. 382 Provinciale staten
    2. Blz. 383 Gedeputeerde staten
    3. Blz. 384 Ambtelijke organisatie
  6. Blz. 385 Controleverklaring
   1. Blz. 386 Controleverklaring accountant
    1. Blz. 387 Controleverklaring
  7. Prestaties
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap