Sitemap

Jaarverslag 2021 Blz. 1
Jaarverslag 2021 Blz. 2
Kerntaken Blz. 3
Inleiding en statenvoorstellen Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Statenvoorstellen Blz. 6
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer Blz. 7
Dit is hoe wij denken Blz. 8
Overijssel in cijfers Blz. 9
Dit is wat wij doen Blz. 10
1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond Blz. 11
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 12
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 13
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond Blz. 14
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium Blz. 15
1.1.5 Programma Omgevingswet Blz. 16
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen Blz. 17
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit Blz. 18
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater Blz. 19
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst Blz. 20
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast Blz. 21
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water Blz. 22
1.2.7 IJsseldelta programma Blz. 23
1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag Blz. 24
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's Blz. 25
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad Blz. 26
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving Blz. 27
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 Blz. 28
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Blz. 29
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland Blz. 30
Financiën Blz. 31
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 32
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 33
Kerntaak 2: Milieu en energie Blz. 34
Dit is hoe wij denken Blz. 35
Overijssel in cijfers Blz. 36
Dit is wat wij doen Blz. 37
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen Blz. 38
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid Blz. 39
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu Blz. 40
2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER) Blz. 41
2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid Blz. 42
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst Blz. 43
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties Blz. 44
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken Blz. 45
2.2.3 Beheer nazorgfonds Blz. 46
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem Blz. 47
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Blz. 48
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Blz. 49
2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis) Blz. 50
2.4 Een duurzaam landelijk gebied Blz. 51
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven Blz. 52
Financiën Blz. 53
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 54
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 55
Kerntaak 3: Vitaal platteland Blz. 56
Dit is hoe wij denken Blz. 57
Overijssel in cijfers Blz. 58
Dit is wat wij doen Blz. 59
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit Blz. 60
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap Blz. 61
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Blz. 62
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Blz. 63
3.1.4 Beheer natuurterreinen Blz. 64
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Blz. 65
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit Blz. 66
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap Blz. 67
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur Blz. 68
3.2.1 Beheer landschap Blz. 69
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen Blz. 70
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur Blz. 71
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof Blz. 72
3.3.2 Nationale parken Blz. 73
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken Blz. 74
3.3.4 Faunabeheer Blz. 75
3.3.5 Invasieve exoten Blz. 76
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem Blz. 77
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw Blz. 78
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food Blz. 79
3.4.3 Landbouwstructuurversterking Blz. 80
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma Blz. 81
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland Blz. 82
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel Blz. 83
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten Blz. 84
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof Blz. 85
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie Blz. 86
Financiën Blz. 87
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 88
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 89
Kerntaak 4: Mobiliteit Blz. 90
Dit is hoe wij denken Blz. 91
Overijssel in cijfers Blz. 92
Dit is wat wij doen Blz. 93
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken Blz. 94
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit Blz. 95
4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak Blz. 96
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken Blz. 97
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken Blz. 98
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer Blz. 99
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer Blz. 100
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen Blz. 101
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein Blz. 102
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer Blz. 103
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede Blz. 104
4.3 Vaker op de fiets Blz. 105
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Blz. 106
4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk Blz. 107
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek Blz. 108
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) Blz. 109
4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics) Blz. 110
4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Blz. 111
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk Blz. 112
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis Blz. 113
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Blz. 114
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Blz. 115
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Blz. 116
4.6.1 A1 Blz. 117
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid Blz. 118
4.6.2 A28 Blz. 119
4.6.3 N35 – Lopende projecten Blz. 120
4.6.4 N35 – Marsroute Blz. 121
4.6.5 N50 Blz. 122
4.6.6 N307 Blz. 123
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) Blz. 124
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) Blz. 125
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten Blz. 126
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur Blz. 127
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur Blz. 128
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 129
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur Blz. 130
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik Blz. 131
Financiën Blz. 132
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 133
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 134
Kerntaak 5: Regionale economie Blz. 135
Dit is hoe wij denken Blz. 136
Overijssel in cijfers Blz. 137
Dit is wat wij doen Blz. 138
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding Blz. 139
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 140
5.2 Regiodeals Blz. 141
5.2.1 Regio Deal Twente Blz. 142
5.2.2 Regio Deal Zwolle Blz. 143
5.2.3 Cleantech Regio Blz. 144
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn Blz. 145
5.2.5 Nationaal Groeifonds Blz. 146
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie Blz. 147
5.3.1 Werklocaties: basis op orde Blz. 148
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties Blz. 149
5.3.3 Topwerklocaties Blz. 150
5.3.4 Internationaliseren Blz. 151
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor Blz. 152
5.4.1 Gastvrij Overijssel Blz. 153
5.4.2 Festivals en evenementen Blz. 154
5.5 Krachtig MKB Blz. 155
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie Blz. 156
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap Blz. 157
5.5.3 Europese programma’s Blz. 158
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal Blz. 159
5.5.5 Circulaire economie Blz. 160
Financiën Blz. 161
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 162
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 163
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit Blz. 164
Dit is hoe wij denken Blz. 165
Overijssel in cijfers Blz. 166
Dit is wat wij doen Blz. 167
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst Blz. 168
6.1.1 Materieel erfgoed Blz. 169
6.1.2 Immaterieel erfgoed Blz. 170
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod Blz. 171
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod Blz. 172
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Blz. 173
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent Blz. 174
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst Blz. 175
6.3.3 Talent heeft de toekomst Blz. 176
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel Blz. 177
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren Blz. 178
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen Blz. 179
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang Blz. 180
6.5.2 Iedereen doet mee Blz. 181
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen Blz. 182
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen Blz. 183
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten Blz. 184
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers Blz. 185
Financiën Blz. 186
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 187
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 188
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Blz. 189
Dit is hoe wij denken Blz. 190
Overijssel in cijfers Blz. 191
Dit is wat wij doen Blz. 192
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel Blz. 193
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking Blz. 194
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht Blz. 195
7.1.3 Financieel toezicht Blz. 196
7.1.4 Archieftoezicht Blz. 197
7.1.5 Ondermijning Blz. 198
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning Blz. 199
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur Blz. 200
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling Blz. 201
7.2.2 Trendbureau Overijssel Blz. 202
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse Blz. 203
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie Blz. 204
7.3 Effectief eigen bestuur Blz. 205
7.3.1 Samenwerking met partners Blz. 206
7.3.2 Lobby en relatiebeheer Blz. 207
7.3.3 Communicatie Blz. 208
7.3.4 Bezwaar en beroep Blz. 209
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS Blz. 210
Financiën Blz. 211
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 212
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 213
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen Blz. 214
Overhead Blz. 215
Financiering Blz. 216
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 217
Financiën Blz. 218
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 219
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 220
Paragrafen Blz. 221
Provinciale heffingen Blz. 222
Dit is hoe wij denken Blz. 223
Dit is wat wij doen Blz. 224
Provinciale heffingen Blz. 225
Leges, precario en overige heffingen Blz. 226
Toelichting leges, precario en overige heffingen Blz. 227
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 228
Opcenten Motorrijtuigenbelasting Blz. 229
Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie Blz. 230
Kostendekkenheid heffingen Blz. 231
Weerstandsvermogen Blz. 232
Dit is hoe wij denken Blz. 233
Dit is wat wij doen Blz. 234
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 235
Grootste risico's weerstandscapaciteit Blz. 236
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 237
Ratio weerstandsvermogen Blz. 238
Financiele kengetallen Blz. 239
Definities kengetallen Blz. 240
Kapitaalgoederen Blz. 241
Dit is hoe wij denken Blz. 242
Provinciale infrastructuur Blz. 243
Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur Blz. 244
Provinciale gebouwen Blz. 245
Duurzaam Openbaar Vervoer Blz. 246
Financiering Blz. 247
Dit is hoe wij denken Blz. 248
Liquiditeitspositie Blz. 249
Obligatieportefeuille Blz. 250
Risicobeheersing Blz. 251
toelichting onder risicobeheersing Blz. 252
Uitgezette middelen vanuit de publieke taak Blz. 253
Beheersing renterisico's Blz. 254
Renteresultaat Blz. 255
EMU saldo Blz. 256
Bedrijfsvoering Blz. 257
Dit is hoe wij denken Blz. 258
Dit is wat wij doen Blz. 259
Verbonden partijen Blz. 260
Dit is hoe wij denken Blz. 261
Dit is wat wij doen Blz. 262
Risico's Blz. 263
Verbonden Partijen Blz. 264
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 265
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle) Blz. 266
Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle) Blz. 267
Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo) Blz. 268
Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo) Blz. 269
Openbaar lichaam Technology Base (Enschede) Blz. 270
Overige verbonden partijen Blz. 271
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle) Blz. 272
Stichtingen en verenigingen Blz. 273
Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage) Blz. 274
Vennootschappen en coöperaties Blz. 275
BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage) Blz. 276
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht) Blz. 277
CSV Amsterdam B.V. ('s Hertogenbosch) Blz. 278
Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle) Blz. 279
Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 280
Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle) Blz. 281
Innovatiefonds Overijssel I (Zwolle) Blz. 282
Innovatiefonds Overijssel II (Zwolle) Blz. 283
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn) Blz. 284
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 285
SPV Hengelo B.V. (Enschede) Blz. 286
Vitens N.V. (Zwolle) Blz. 287
Wadinko N.V. (Zwolle) Blz. 288
Financieel overzicht verbonden partijen Blz. 289
Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 2 Blz. 290
Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 3 Blz. 291
Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 4 Blz. 292
Grondbeleid Blz. 293
Dit is hoe wij denken Blz. 294
Dit is wat wij doen Blz. 295
Verloopoverzicht grondbezit Blz. 296
Algemene reserve Grondzaken Blz. 297
Meerjaren Investeringsprognose Grondbeleid 2021 Blz. 298
Jaarrekening Blz. 299
Overzicht van baten en lasten Blz. 300
Inleiding Blz. 301
Saldo baten en lasten kerntaken Blz. 302
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 303
Saldo baten en lasten overig Blz. 304
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Blz. 305
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 306
Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak Blz. 307
Resultaat Blz. 308
Analyse van het resultaat over 2021 Blz. 309
Resultaatoverzicht Blz. 310
Analyse van het resultaat Blz. 311
Specificatie van het resultaat Blz. 312
Verklaring lagere besteding budgetten gedekt uit reserves Blz. 313
Voordelen op structurele begrotingsposten Blz. 314
Herhaalde resultaatbestemming Blz. 315
Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen Blz. 316
Overzicht saldo van baten en lasten 2014-2021 Blz. 317
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 318
Inleiding en spelregels Blz. 319
Structurele en incidentele lasten Blz. 320
Structurele en incidentele baten Blz. 321
Structureel - incidenteel saldo Blz. 322
Structurele toevoegingen aan reserves Blz. 323
Structurele onttrekkingen aan reserves Blz. 324
Balans Blz. 325
Inleiding Blz. 326
Balans Blz. 327
Toelichting op de balans Blz. 328
Immateriële vaste activa Blz. 329
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 330
Materiële vaste activa Blz. 331
Toelichting materiële vaste activa Blz. 332
Investeringskredieten voor activa Blz. 333
Toelichting investeringskredieten voor activa Blz. 334
Financiële vaste activa Blz. 335
Toelichting financiële vaste activa Blz. 336
Voorraden Blz. 337
Toelichting voorraden Blz. 338
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 339
Toelichting uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 340
Liquide middelen (kas- en banksaldi) Blz. 341
Toelichting liquide middelen Blz. 342
Overlopende activa Blz. 343
Toelichting overlopende activa Blz. 344
Recht op verliescompensatie conform Wet VpB Blz. 345
Eigen vermogen Blz. 346
Reserves Blz. 347
Voorzieningen Blz. 348
Voorzieningen Blz. 349
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Blz. 350
Toelichting vaste schulden > 1 jaar Blz. 351
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 352
Toelichting netto-vlottende schulden < 1jaar Blz. 353
Overlopende passiva Blz. 354
Toelichting overlopende passiva Blz. 355
Doel- en Specifieke uitkeringen Blz. 356
Doel- en Specifieke uitkeringen Blz. 357
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 358
I: Verstrekte borg- en garantstellingen Blz. 359
Toelichting borg- en garantstellingen Blz. 360
Borgstellingen Blz. 361
Toelichting borgstellingen Blz. 362
Garantstellingen Blz. 363
Toelichting garantstellingen Blz. 364
II: Meerjarige financiële verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten Blz. 365
Subsidieverplichtingen Blz. 366
Toelichting subsidieverplichtingen Blz. 367
Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 368
Landinrichting Blz. 369
III: Garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen Blz. 370
Personeelsgebonden lasten Blz. 371
Banenafspraak Blz. 372
Salarissen en personeelsgebonden kosten Blz. 373
Bestuur en voormalig personeel Blz. 374
Personele inzet Blz. 375
Formatieontwikkeling Blz. 376
Inhuur personeel Blz. 377
Inhuur Blz. 378
WNT-norm Blz. 379
Organisatie Blz. 380
Organisatie Blz. 381
Provinciale staten Blz. 382
Gedeputeerde staten Blz. 383
Ambtelijke organisatie Blz. 384
Controleverklaring Blz. 385
Controleverklaring accountant Blz. 386
Controleverklaring Blz. 387
Prestaties
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap