Begroot lasten 27.278

Realisatie lasten 22.204

Ruimte lasten 5.075
22.204 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Begroot lasten 27.278

Realisatie lasten 22.204

Ruimte lasten 5.075
22.204 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Wij streven naar een initiatiefrijk en cultureel levendig Overijssel. Cultuur en sociale kwaliteit verbinden mensen, heden en verleden en verschillende domeinen. Cultuur geeft uitdrukking aan de Overijsselse identiteit en bepaalt en vormt deze. Een rijke cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Wij zijn trots op het culturele klimaat in Overijssel. Dat is levendig, geworteld in onze boeiende historie met veel ruimte voor experiment en ontwikkeling. Iedereen krijgt de kans om mee te doen.

Er ontstaan nieuwe vormen van noaberschap, diensten en voorzieningen in een veranderend samenspel tussen organisaties, ondernemers, inwoners en gemeenten. Dit past bij Overijssel met zijn rijke verenigingsleven, krachtige lokale netwerken en actieve ondernemers. Onze prachtige omgeving en slim ingerichte openbare ruimte dagen uit tot activiteiten, individueel en samen. We stimuleren en ondersteunen deze initiatieven.

Wij dragen bij aan behoud en ontwikkeling van de Overijsselse culturele identiteit door onze inzet op erfgoed (waaronder streektaal en streekcultuur), cultureel aanbod, cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, erfgoed en op bibliotheken.

Overijsselaars bewegen hun leven lang, op hun eigen niveau en met hun een eigen doel. Vitale en gezonde Overijsselaars hebben meer energie om voor zichzelf te zorgen en initiatieven voor anderen te ontplooien. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning. Iedereen doet mee. We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. We werken samen met partners zoals andere overheden, organisaties, initiatiefnemers en bedrijven en benutten elkaars kennis, netwerken en talent. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Terug naar navigatie - 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen (6.1.1.). Wij zetten ons in voor grote restauraties van rijksmonumenten en het behoud van cultureel erfgoed (6.1.2).  Met ons provinciebrede programma voor streektaal en streekcultuur en met het stimuleren van initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen houden we het verleden levend (6.1.3.).

6.1.1 Materieel erfgoed

 1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
 2. Wij maken afspraken met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
 3. Wij maken afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten.
 4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 15 projecten mogelijk en wij stimuleren binnen deze projecten in afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel duurzaamheidsmaatregelen.
 5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
 6. Wij maken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel afspraken over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

6.1.2 Immaterieel erfgoed

 1. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen.
 2. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen.
 3. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
 4. Wij maken arrangementsafspraken met Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over hun inzet op het beleefbaar maken van de Overijsselse geschiedenis en het vertellen van het verhaal achter ons erfgoed.
 5. Wij ondersteunen gezamenlijke initiatieven van erfgoedorganisaties en ondernemers in de vrijetijdssector, die zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten en arrangementen geïnspireerd op het verhaal van Overijssel.
 6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel (zie ook 6.3.1).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Terug naar navigatie - 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 bevat ambities voor de culturele infrastructuur en vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en ambities voor de lange termijn. In een cultuurconvenant 2017-2020 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 (6.2.1). Wij stimuleren een gezond productieklimaat, waarin makers en podia het cultureel aanbod zorgen voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering (6.2.2).

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

 1. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit doen wij ook met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
 2. Wij maken prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
 3. Wij maken prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
 4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.

Corona-acties
Samen met onze partners, waaronder de Taskforce, ontwikkelen we acties zoals nieuwe verdienmodellen, die gericht zijn op een toekomstbestendige (weerbare en wendbare) culturele sector.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

 1. Wij maken met de subsidieregeling 'Versterking Productie aanbod' ten minste acht producties mogelijk.
 2. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en de hun programmering van het zgn. kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
 3. Wij maken proeftuinen mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden.
 4. Wij maken (hernieuwde) afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
 5. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en via ons Cultuurmagazine.
 6. Wij zetten met onze partners in op een ketenaanpak voor de versterking van het middensegment in de culturele infrastructuur.
 7. Wij ontwikkelen ontwikkelen samen met onze partners, waaronder de Taskforce, acties zoals nieuwe verdienmodellen, die gericht zijn op een toekomstbestendige (weerbare en wendbare) culturele sector.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Terug naar navigatie - 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Op basis van het landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 en het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020  stimuleren wij dat  onze partners zich inzetten voor de keten van cultuuronderwijs (6.3.1), actieve cultuurparticipatie (6.3.2.) en talentontwikkeling (6.3.3).

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

 1. Wij maken in ten minste vijf gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
 2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarin de financiering en borging centraal staan.
 3. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de ondersteuning van scholen, gemeenten en culturele organisaties om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken.
 4. Wij maken ten minste 20 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie'. 
  In ten minste 15 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
 5. Wij maken met ten minste 10 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
 6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

6.3.3 Talent heeft de toekomst

 1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling specifiek in op versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.
 2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
 3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
 4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Terug naar navigatie - 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken ondersteunen wij het Overijsselse bibliotheeknetwerk, bevorderen wij het interbibliothecair leenverkeer en stimuleren wij bibliotheekinnovatie. De bibliotheek beperkt zich niet tot het uitlenen van materiaal, maar is een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te leren, voor lokale organisaties en initiatieven. Bibliotheken worden met succes ingezet bij leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

Terug naar navigatie - 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

De ambitie #levenlangbewegen wordt verder verrijkt en krijgt in de praktijk inhoud.. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan we, ieder vanuit onze eigen kennis, rol en ervaring – aan de slag (6.5.1) met het vitaliteit, gezondheid en bewegen. Wij doen dit door bij te dragen aan een goede kennisinfrastructuur en ruimte te geven aan innovatieve, bovenlokale projecten. We doen graag mee in experimenten. Als financier, partner of living lab. Bijvoorbeeld via projecten die inzetten op talentontwikkeling of meer bewegen voor kinderen of senioren.

Samen met initiatiefnemers ontdekken we wat werkt en wat niet, benutten en delen kennis en passen leerervaringen toe. We werken aan een inclusieve Overijsselse samenleving, waarin iedereen mee kan doen (6.5.2). Nieuwe experimenten en ervaringen in het vergroten van welzijn van inwoners zijn nodig. Door initiatieven van gemeenten en maatschappelijke organisaties en initiatiefgroepen te bundelen in arrangementen of deals, krijgen we beter zicht hoe vitale gemeenschappen zicht succesvol ontwikkelen.

Om te zorgen dat iedereen in Overijssel zicht veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn, stimuleren we gemeenten en andere partners om hiertoe activiteiten te organiseren. We richten ons daarbij specifiek op de doelgroep LHBTI (6.5.3).

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
 2. Wij maken met de subsidieregeling 'Bewegen in de openbare ruimte' ten minste vijf projecten mogelijk.
 3. Wij faciliteren de alliantie van Sportservice Overijssel en de Overijsselse stedelijke sportbedrijven.
 4. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door samen met partners ten minste drie projecten mogelijk te maken.
 5. Wij realiseren samen met onze partners een duurzame kennisinfrastructuur voor het delen van kennis en ontwikkeling.
 6. Wij maken ten minste vier projecten mogelijk die aansluiten op integrale thema's die preventie, breedtesport en onderwijs verbinden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.5.2 Iedereen doet mee

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
 2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
 3. Wij voeren de motie Slingeland 'Voorstel actieplan gehandicaptenprojecten Overijssel (2019/1101116)'uit.
 4. Wij maken samen met gemeenten over hoe verschillende domeinen zoals cultuur, arbeidsmarkt en sociaal domein te verbinden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
2. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op preventie, door gezamenlijk drie innovatieve projecten te realiseren.
3. Wij realiseren samen met het Rijk ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze concrete zorgvoorzieningen.
4. Wij bepalen ons beleid op basis van de aanbevelingen uit de verkenning naar zorgtafels en urgente Overijsselse zorgthema's

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Terug naar navigatie - 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Het zelforganiserend vermogen van Overijsselaars is zichtbaar in hun inzet in de ontwikkeling van een duurzaam voorzieningenniveau. Zowel op het platteland als in steden ontstaan experimenten en initiatieven die bijdragen bereikbare voorzieningen. In de gemeenschap of door samenwerkingsverbanden in een regio. Lokale agenda’s en visies op maatschappelijk vastgoed laten zien wat nodig is om in een gemeenschap zelfstandig te kunnen leven en welke maatschappelijk vastgoed voldoende potentie heeft als duurzame ontmoetingsplek. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen gemeenten, organisaties en initiatiefnemers. We waarderen vrijwillige inzet en ondersteunen initiatiefnemers met kennis en informatie. Nieuwe organisaties, zoals lokale zorgcoöperaties en digitale diensten ontstaan. Het momentum is nu om deze pilots te helpen om op eigen kracht door te groeien tot duurzame ondernemingen (6.6.1). Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om met initiatieven om te gaan en willen ontdekken hoe deze onderdeel kunnen worden van duurzaam beleid. Dit resulteert in vraagstukken over een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals, inkoop van welzijn en zorg, versterken van mantelzorgers en voorkomen van eenzaamheid. We waarderen vrijwillige inzet en ontzorgen vrijwilligers door kennisontwikkeling en – spreiding (6.6.2).

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Lasten Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
6.1.1 Materieel erfgoed 3.979 186 4.165 4.057 108 84
6.1.2 Immaterieel erfgoed 2.396 13 2.409 2.357 52 50
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst 6.375 199 6.574 6.413 160 134
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 4.249 3.613 7.862 4.374 3.488 2.682
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 506 0 506 283 222 220
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 4.755 3.613 8.368 4.658 3.710 2.901
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst 2.265 189 2.454 2.249 205 205
6.3.3 Talent heeft de toekomst 1.356 -29 1.327 1.229 98 98
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent 3.621 159 3.781 3.478 303 303
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 3.369 0 3.369 2.818 551 550
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang 748 0 748 733 15 0
6.5.2 Iedereen doet mee 1.270 80 1.350 1.342 8 0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 0 528 528 528 0 0
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen 2.018 608 2.626 2.603 23 0
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 1.563 161 1.723 1.441 283 171
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 0 118 118 111 8 0
Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen 1.563 279 1.842 1.552 290 171
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 669 49 719 682 37 0
Totaal Lasten 22.371 4.907 27.278 22.204 5.075 4.059
Baten
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 0 333 333 618 -285 174

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging/resultaatbestemming Baten Lasten Saldo PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Financiële toelichting
6.1.1 Materieel erfgoed -84 0 84 -84 GS Begrotingswijziging De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Archeologische vondsten na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 84.000 mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 84.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2022.
6.1.2 Immaterieel erfgoed -50 0 50 -50 GS Begrotingswijziging De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Toekomstbestendig erfgoed na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 50.000 mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2022.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -77 0 77 -77 Resultaatbestemming In 2021 is UBS 7.17 “Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel” open gesteld om activiteitenprogramma’s van culturele instellingen uit het zogenaamde middensegment van de culturele sector meerjarig te ondersteunen. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten gericht op nieuw professioneel cultureel aanbod en/of talentontwikkeling van professionele makers, waarmee het maakklimaat in Overijssel wordt versterkt. Een deel van deze subsidie is mogelijk gemaakt door de inzet van structurele middelen. Dit budget valt bij onderuitputting normaliter vrij aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn de meerjarige beschikkingen afgegeven waarbij structurele middelen van 2021 van deze prestatie nodig zijn om onze afspraken na te komen. Wij willen u voorstellen om het restant aan structurele middelen beschikbaar te houden.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 77.000 aan structurele middelen via resultaatbestemming  toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -1300 0 1300 -1300 PS Begrotingswijziging Corona steun: Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis (2020/1101493) heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve. Bij de perspectiefnota 2022 is vanuit deze reserve € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld aan de jaarschijf 2021. Bij de tweede monitor 2021 is een toelichting gegeven op de corona ontwikkelingen binnen cultuur en is besloten om het bedrag te verhogen naar € 1,3 miljoen om de verwachte subsidieaanvragen te kunnen dekken.  Inmiddels zijn de aanvragen ontvangen met een bedrag van € 1,1 miljoen en worden de aanvragen afgehandeld, de verwachting is dat in 2022 deze beschikt zullen worden.  Om de aanvragen zorgvuldig af te handelen willen wij u voorstellen om de middelen volledig mee te nemen naar 2022. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -1131 174 1305 -1131 GS Begrotingswijziging UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel: Voor deze regeling is een bedrag van € 1,3 miljoen ingezet vanuit de Reserve kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022, 2023 en 2024 om de meerjarige afspraken na te kunnen komen Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,53 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 een bedrag van € 0,4 miljoen aan de jaarschijf 2023 en € 0,4 miljoen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022. UBS 7.18 Experiment powered by cultuur: In 2021 is UBS 7.18 Experiment powered by cultuur opgezet. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is. De provincie wil de cultuursector stimuleren om het culturele aanbod in Overijssel te vernieuwen. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen én in de praktijk toepassen, testen of uitproberen van een nieuw product, een dienst, een methode of aanpak (experiment) eventueel in samenwerking met andere sectoren. Vanwege het experimentele karakter,  het feit dat deze regeling nieuw was èn in Coronatijd werd opengesteld was het onzeker hoeveel partijen er daadwerkelijk een aanvraag zouden doen. Na de sluiting is gebleken dat het aantal aanvragen lager was dan gedacht. Hierdoor zijn er in 2021 middelen overgebleven op deze prestatie die we komend jaar opnieuw willen inzetten om de cultuur sector te blijven ondersteunen. Wij hebben besloten om deze middelen samen met de overige programma middelen mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022. SPUK impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing': Bij de 2e monitor hebben we aangeven dat op 6 juli de SPUK "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'" is ontvangen waarbij we jaarlijks een bedrag ontvangen van € 0,33 miljoen voor de periode 2021 t/m 2024 met een totaal van €1,33 miljoen. Deze middelen worden op deze prestatie verantwoord en zijn tevens onderdeel geworden van deze UBS regeling. In 2021 is van de € 0,33 miljoen € 0,16 miljoen besteed. Het restant van deze SPUK zal worden benut voor de meerjarige beschikkingen.  We hebben besloten het restant mee te nemen naar 2022 en de lasten van prestatie 6.2.1 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,17 miljoen  en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing".
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -220 0 220 -220 GS Begrotingswijziging UBS 7.18 Experiment powered by cultuur: In 2021 is UBS 7.18 Experiment powered by cultuur opgezet. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is. De provincie wil de cultuursector stimuleren om het culturele aanbod in Overijssel te vernieuwen. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen én in de praktijk toepassen, testen of uitproberen van een nieuw product, een dienst, een methode of aanpak (experiment) eventueel in samenwerking met andere sectoren. Vanwege het experimentele karakter,  het feit dat deze regeling nieuw was èn in Coronatijd werd opengesteld was het onzeker hoeveel partijen er daadwerkelijk een aanvraag zouden doen. Na de sluiting is gebleken dat het aantal aanvragen lager was dan gedacht. Hierdoor zijn er in 2021 middelen overgebleven op deze prestatie die we komend jaar opnieuw willen inzetten om de cultuursector te blijven ondersteunen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,22 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2022.
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -205 0 205 -205 GS Begrotingswijziging De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen" na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,2 miljoen mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2022.
6.3.3 Talent heeft de toekomst -31 0 31 -31 Resultaatbestemming UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel: In 2021 is UBS 7.17 “Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel” open gesteld om activiteitenprogramma’s van culturele instellingen uit het zgn. middensegment van de culturele sector meerjarig te ondersteunen. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten gericht op nieuw professioneel cultureel aanbod en/of talentontwikkeling van professionele makers, waarmee het maakklimaat in Overijssel wordt versterkt. Een deel van deze subsidie is mogelijk gemaakt door de inzet van structurele middelen die bij een onder uitputting vrij vallen aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn de meerjarige beschikkingen afgegeven waarbij structurele middelen van 2021 van deze prestatie nodig zijn om onze afspraken na te komen. Wij willen u voorstellen om het restant aan structurele middelen beschikbaar te houden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 31.000 aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2022.
6.3.3 Talent heeft de toekomst -67 0 67 -67 GS Begrotingswijziging De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen" na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 67.000 mee te nemen naar 2022. Tevens doen wij u een voorstel om structurele middelen beschikbaar te houden van UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 67.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2022
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -550 0 550 -550 Resultaatbestemming UBS 7.14 Bibliotheek van de toekomst is opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjaren subsidie waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. Echter zijn de structurele middelen voor 2021 die hiervoor bestemd zijn nog niet ingezet. Om te zorgen dat de gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen stellen wij u voor om het structurele bedrag van € 0,55 miljoen over te hevelen naar 2022. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,55 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2022.
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -171 0 171 -171 Resultaatbestemming In behandeling zijnde subsidieaanvragen: Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling UBS 10.2 “Zelfstandig wonen en gezond bewegen” en UBS 10.6 “Sociale hypotheek 2021” worden beiden verantwoord onder deze prestatie. Beiden maken deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 135.000 bestemd voor regeling UBS 10.2 “Zelfstandig wonen en gezond bewegen” en € 36.000 voor de regeling UBS 10.6 “Sociale hypotheek 2021”. Wij stellen u voor om € 171.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.6.1.
Totaal kerntaak 6 -3886 174 4060 -3886

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
6.1.1 Materieel erfgoed -186 0 186 -186 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Erfgoed Deal: In de meicirculaire 2021 heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen voor "Erfgoed deal" ontvangen. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 6.1.1. Materieel Erfgoed.
6.1.2 Immaterieel erfgoed -13 0 13 -13 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Voor prestatie 6.1.2 betekent dit dat er € 13.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -2000 0 2000 -2000 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis Om de ambities vanuit het programma Versterking culturele sector Overijssel waar te maken, zal het door u toegekende bedrag van € 2 miljoen, vanuit het statenvoorstel "Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (2020/1102399)" op deze prestatie worden ingezet . De eerste afspraken zullen in 2021 worden gemaakt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2021. Looptijd Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis In het voorstel is aangegeven dat de middelen voor 2021 zullen worden ingezet. Echter is de verwachting dat een deel van de middelen voor het herstel een langere looptijd nodig hebben dan 2021. Wij verzoeken u om deze middelen tot en met 2024 beschikbaar te houden om zo de middelen op een zorgvuldige manier in te zetten. Wij stellen u voor om het bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te houden voor bestedingen in de periode 2021 t/m 2024 voor prestatie 6.2.1.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -750 0 750 -750 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -550 0 550 -550 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Corona steun: Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis (2020/1101493) heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve. In 2020 heeft u in totaal € 3,4 miljoen noodsteun beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat uit € 1,8 miljoen voor culturele instellingen waar de provincie hoofdsubsidiënt van is en een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar voor schade compensatie voor de culturele sector. De totale besteding voor deze regelingen bedroeg € 2,6 miljoen. Voor de beschikkingen die beschikt zijn binnen de €1,8 is in 2020 een eerste bedrag van € 0,9 miljoen als specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van het Rijk. De besteding van het budget uit de Algemene risicoreserve kwam daardoor in 2020 uit op € 1,7 miljoen. De verwachting is dat er voor de beschikkingen van de tweede helft van 2020 een 2e SPUK zal worden ontvangen van ongeveer € 0,46 waardoor alle middelen die binnen de € 1,8 miljoen zijn beschikt zijn vergoed door het rijk. Bij de jaarrekening zullen wij u voorstellen om deze middelen terug te laten vloeien naar de Algemene risico reserve, waardoor het bedrag van bestedingen van € 1,7 miljoen wordt gecorrigeerd naar € 1,3 miljoen in 2020. In 2021 is de schade compensatie voor culturele instellingen doorgezet. Bij de perspectief nota 2022 is een bedrag van € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld uit de Algemene risicoreserve voor de corona steun van 2021. De afgelopen periode heeft een uitvraag plaatsgevonden en is duidelijk geworden dat de schade hoger is dan verwacht, er is namelijk € 1,3 miljoen steun nodig in 2021. Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. Wij stellen voor om van uit de Algemene risicoreserve het verschil tussen € 0,75 en € 1,3 miljoen aan te vullen. Wanneer de middelen vanuit het rijk worden ontvangen zullen we voorstellen deze terug te storten in de Algemene Risico Reserve. Naar verwachting zal het volledige bedrag van € 1,3 miljoen worden gecompenseerd vanuit het rijk. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,55 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.2.1 “Een basis voor cultureel aanbod”.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 0 333 333 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing': Op 6 juli hebben wij een SPUK ontvangen "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'", waarbij we jaarlijks een bedrag ontvangen van € 0,33 miljoen voor de periode 2021 t/m 2024. Met een totaal van €1.33 miljoen. Via de begroting 2022 zijn de middelen vanaf 2022 toegevoegd aan de jaarschijf, voor 2021 willen wij u dit via de monitor meedelen. De administratieve afhandeling van beschikkingen, waarbij lasten en periode op elkaar worden afgestemd, zal in 2021 nog plaatsvinden. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking (baten) uit de doeluitkering "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'" en de begrote exploitatielasten voor prestatie 6.2.1 in 2021 te verhogen met € 0,33 miljoen.
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 21 0 -21 21 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -160 0 160 -160 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op subsidie 7.9 cultuurmakers
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -29 0 29 -29 PS 009 Jaarverslag 2020 Voucherregeling Cultuuronderwijs In 2020 is de Voucherregeling Cultuuronderwijs geopend. De verwachting was om deze in 2020 af te ronden. Vanwege de Coronacrisis heeft de uitvoering van deze regeling vertraging opgelopen. Aanvragen waren in 2020 wel in voorbereiding. Om deze aanvragen alsnog te kunnen honoreren en daarmee het doel tot versterking van goed cultuuronderwijs in Overijsel te kunnen realiseren stellen we voor om de resterende middelen mee te nemen naar 2021. Vanwege aflopen van het programma dient het bedrag van € 30.000 terug te vloeien naar de algemene middelen echter stellen wij u voor om deze middelen langer in te zetten. Wij stellen u voor om een bedrag van € 29.000 te onttrekken aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2021. Restant kwaliteit van Overijssel In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren stellen wij u voor om de middelen van het oude programma, die na dit jaar zou aflopen, beschikbaar te houden voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2024. In de Ukvo bij deze prestatie resteert een bedrag van € 7.255. Wij stellen u voor om een bedrag van € 7.255 middels een begrotingswijziging toe te voegen aan de Reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 6.3.2 en beschikbaar te houden voor de jaren 2021 t/m 2024.
6.3.3 Talent heeft de toekomst 29 0 -29 29 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
6.5.2 Iedereen doet mee -198 0 198 -198 PS 009 Jaarverslag 2020 In behandeling zijn de subsidieaanvragen: Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling UBS10.2 Zelfstandig wonen en gezond bewegen, die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel hiervan is € 0,2 miljoen bestemd voor deze regeling. Wij stellen u voor om € 0,2 miljoen van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.5.2 (Iedereen doet mee). De uitwerking van deze resultaatbestemming vind plaats in kerntaak 20.
6.5.2 Iedereen doet mee 118 0 -118 118 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Op de nieuwe prestatie 6.6.2 zijn nog geen middelen toegekend. Afgelopen periode is gekeken welke middelen ingezet kunnen worden om de inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Op deze prestatie zijn middelen gevonden met een structureel bedrag van € 0,12 miljoen die voor dit doel ingezet kunnen worden. Wij stellen u voor om voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen behorende bij prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" toe te voegen aan prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -200 0 200 -200 GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -178 0 178 -178 PS 009 Jaarverslag 2020 In behandeling zijnde subsidieaanvragen: Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020 leggen wij u een voorstel voor wijziging voor bij dit jaarverslag. De budgetten van de subsidieregeling "10.5 Vitale en Gezonde Samenleving 2020" die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van aflopend Kwaliteit van Overijssel-budget. Er zijn echter aanvragen binnengekomen in 2020 die wij in 2021 willen honoreren. Om deze aanvragen correct te kunnen afhandelen, stellen wij voor € 0,18 miljoen mee te nemen naar 2021. Wij stellen u voor om € 0,18 miljoen uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel, (prestatie 6.6.1 2020) toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van nieuwe prestatie 6.5.4. onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Ukvo 2021.
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -150 0 150 -150 GS 113 Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorgthema's 2021-2023 Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorgthema's 2021-2023
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -250 0 250 -250 PS 009 Jaarverslag 2020 Flexibel Budget voor overbruggingsmaatregelen. Zoals besproken in staten voorstel 2021/1100064 is er in flexibel budget ingezet om dorpshuizen en kulturhusen te ondersteunen die hebben geleden door Corona. Om uitvoering te geven aan de genoemde afspraak (Statenvoorstel 2021/1100064) om de Subsidie regeling sociale hypotheek voort te zetten in 2021 stellen wij voor om een bedrag van € 0,25 miljoen vanuit het Flexibel Budget toe te voegen aan de jaarschijf 2021 Wij stellen u voor om van uit het flexibel bedrag voor overbruggingsmaatregelen een bedrag van € 0,25 miljoen te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.6.1 van de begroting 2021.
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 89 0 -89 89 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers -118 0 118 -118 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Op de nieuwe prestatie 6.6.2 zijn nog geen middelen toegekend. Afgelopen periode is gekeken welke middelen ingezet kunnen worden om de inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Op deze prestatie zijn middelen gevonden met een structureel bedrag van € 0,12 miljoen die voor dit doel ingezet kunnen worden. Wij stellen u voor om voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen behorende bij prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" toe te voegen aan prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers".
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -139 0 139 -139 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -39 0 39 -39 PS 009 Jaarverslag 2020 Restant Uitvoering kwaliteit van Overijssel (Zie prestatie 6.3.2) In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren stellen wij u voor om de middelen van het oude programma, die na dit jaar aflopen, beschikbaar te houden voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2024. Hieronder volgt een opsomming van alle restanten die zijn voorgesteld om in 2021 over te zetten naar deze prestatie. Prestatie 6.1.3 € 121.731 Prestatie 6.2.2 € 12.000 Prestatie 6.3.1 € 7.255 Prestatie 6.3.2 € 8.312 Prestatie 6.3.3 € 8.017 Totaal: € 157.316 Wij stellen u voor om ten laste van de middelen Uitvoering Kwaliteit van Overijssel van de bovengenoemde prestaties voor de jaren 2021 t/m 2024 een bedrag van € 39.329 per jaar toe te kennen aan prestatie 6.1.1 Materieel Erfgoed van de begroting 2021 met een totaal van € 157.316 middels een begrotingswijziging.
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 129 0 -129 129 Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten
Totaal -4574 333 4907 -4574