Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de infrastructuur bestaande uit provinciale wegen, kunstwerken en waterwegen en de provinciale gebouwen, waaronder het provinciehuis. Dit omvat dagelijks beheer (exploitatie), onderhoud (jaarlijks en niet jaarlijks) en vervanging.

Provinciale infrastructuur
In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (2020 t/m 2023, PS/2018/414) hebben we afgesproken dat we voor beheer en onderhoud van alle voorzieningen van de provinciale infrastructuur het kwaliteitsniveau 'basis' hanteren. De landelijke kennisinstelling CROW heeft dit kwaliteitsniveau gedefinieerd en het staat voor efficiënt en effectief beheer op de langere termijn. De risico’s op het niet bereiken van beleidsdoelstellingen of imagoschade zijn bij dit kwaliteitsniveau voor de provincie doorgaans beperkt en beheersbaar. We hebben de budgetten gebaseerd op dit kwaliteitsniveau. Het beleidskader wordt in de praktijk verder uitgewerkt in (strategische) assetmanagementplannen.

Provinciale gebouwen
In 2006 is een onderhoudsplan opgesteld voor de provinciale gebouwen. Met het onderhoudsplan waarborgen we dat de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze worden beheerd en onderhouden. In het onderhoudsplan zijn drie zaken opgenomen: het jaarlijks onderhoud, het niet jaarlijks onderhoud en de vervanging.

Met het jaarlijks onderhoud waarborgen we de bedrijfszekerheid van de gebouwen en de installaties, garanderen we de veiligheid en houden we de uitstraling van de gebouwen in stand. Met dit onderhoud voldoen we aan regelgeving en zijn we verzekerd van de ondersteuning van leveranciers (garanties). Het meerjaarlijks onderhoud omvat het onderhoud aan verwarmings- en koelinstallaties, gevels, kozijnen, zonwering, vloeren, wanden, verlichting, liften, brandveiligheidsvoorzieningen, enzovoorts. De uitvoering vindt plaats in een periode van vijf tot dertig jaar. De gebruikte normering (NEN 2767 niveau 3) gaat uit van een redelijke tot goede conditie en wordt ook bij andere overheidsorganisaties als leidraad voor het meerjaarlijks onderhoud gebruikt.

De vervangingsinvesteringen zijn begroot op basis van de technische levensduur. De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de financiële verordening van de provincie Overijssel. Jaarlijks stellen we vast of groot onderhoud of vervanging eerder of later moet plaatsvinden en wordt het integrale meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) op basis daarvan bijgesteld.

We maken per project een risicoanalyse en nemen op basis hiervan beheersmaatregelen. Aansprakelijkheidsrisico’s dekken we binnen de projecten af via verzekeringen.

Provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Provinciale infrastructuur

Beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen
Voor de provinciale (water)wegen hebben wij de vervangingsinvesteringen grotendeels gerealiseerd in de periode 2016-2019. Ook hebben wij een start gemaakt met de uitvoering voor de periode 2020-2023. Daarnaast voeren we beheer en onderhoud uit volgens het meerjarig uitvoeringsprogramma. In 2018 hebben we het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen geactualiseerd, waarin naast een programma voor de periode 2020 t/m 2023 ook een financiële doorkijk gegeven wordt tot 2029. In onze projecten hebben we aandacht voor innovatie, circulariteit, klimaatverandering en verduurzaming.

Programma groot onderhoudsprojecten Jaarrekening 2021
Type infrastructuur Jaartal (Vaar)Wegnr. + wegvak Benaming Uitgevoerd
Hoofdrijbaan
2021 N337a Deventer - Olst nee, gekoppeld aan investering
2021 N337b Olst - Wijhe/N756 nee, gekoppeld aan investering
2021 N343a Oldenzaal - N738 (Weerselo) ja
2021 N343g Langeveen - Gravenlandweg ja
2021 N343h Gravenlandweg - Kloosterhaar/N 341 ja
2021 N343i Kloosterhaar/N341 - rotonde Vechtbrug ja
2021 N349d Ootmarsum - Denekamp ja
2021 N351a grens Friesland - grens Flevoland ja, muv rotonde (2023)
2021 N734a Oldenzaal - Losser ja
2021 N738a Hengelo - N343 (Weerselo) ja
2021 N748a Vriezenveen-Geesteren ja
2021 N753a Markelo - Goor ja
2021 N754a Diepenheim - Markelo ja
2021/2022 N347a Haaksbergen - N 740 (Hengevelde) ja
2021/2022 N347b N 740 (Hengevelde) - N 346 ja
2021/2022 N377d N 48 - N 343 nee, uitvoering 2023
Parallelweg
2021 N331c N 377 - kom Zwartsluis nee, uitvoering 2023
2021 N343d Fleringen/N 349 - N 746 ja
2021/2022 N347a Haaksbergen - N 740 (Hengevelde) ja
2021/2022 N347b N 740 (Hengevelde) - N 346 ja
Fietspad
2021 N748a Vriezenveen - Geesteren ja
2021 N753a Markelo - Goor ja
Kunstwerken
2021 334c Blauwe Handbrug ja
2021 333a Heerenbrug ja
2021 334e Noordelijke Giethoornbrug ja
2021 762a Ronduitebrug ja
2021 334d Zuidelijke Giethoornbrug ja

Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
Provinciale infrastructuur
Infrastructuur Onderdeel Areaal Kwaliteitsniveau
Wegen Hoofdrijbaan 647 km Basis
Parallelweg 201 km
Fietspad 528 km
VRI 51 st.
Verlichtingspunten 5.700 st.
Bermen 935 ha.
Bomen 36.000 st
Faunapassages 19 stuks
Faunarasters 86 km
Kunstwerken Totaal 589 st. Basis
Vaste bruggen 122 st.
en viaducten 47. st.
Tunnels 44 st.
Beweegbare bruggen 32 st.
Sluizen 11 st.
Overige objecten (o.a. duikers, 333 st.
onderdoorgangen, schutsluizen)
Waterwegen Oeverbeschoeiing 241 km Basis
Waarvan hout 86 km
Beton en staal 82 km
Natuurvriendelijk 73 km
Oevers 62 ha
Legenda kwaliteitsniveau
Kwaliteitniveau Omschrijving Indicatie kwaliteit Relatie met wegbeheer
A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Er is geen schade
A Hoog Mooi en comfortabel Er is enige schade, maar de waarschuwingsgrens is nog niet overschreden
B Basis Functioneel De waarschuwingsgrens is overschreden: er is klein onderhoud nodig of binnen vijf jaar is groot onderhoud nodig
C Laag Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder De richtlijn is overschreden: er is binnen twee jaar groot onderhoud nodig
D Zeer laag Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling of sociale onveiligheid De richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is direct groot onderhoud nodig.

Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - Provinciale gebouwen

We hebben sinds 2006 een onderhoudsplan voor zowel het gerenoveerde provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. We beheren en onderhouden de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze. In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het meerjarig onderhoud en de vervanging. Hierbij hebben we aandacht voor SROI, innovatie, verduurzaming en klimaatverandering.

Onderhoud (incl. afschrijvingen) Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Provinciehuis en overige provinciale panden 3.852 3.445 3.532
Investeringen Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Provinciehuis en overige provinciale panden 655 1.357 856

Duurzaam Openbaar Vervoer

Terug naar navigatie - Duurzaam Openbaar Vervoer

Dynamische Reis Informatie Systemen

Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor genoemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost).
In 2020 is besloten de verouderde en afgeschreven systemen te vervangen en gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden en samen voor de komende 10 jaar invulling te geven aan het toekomstige DRISysteem binnen OV-Oost (GS 2020/0010032).

De vervanging van de DRIS-displays in Overijssel is geraamd op € 8,9 miljoen en de realisatie is voorzien in de periode 2020 – 2022. De vervangingsinvestering betreft voor West-Overijssel en Twente respectievelijk ca. 4 en 4,9 miljoen. Hiermee wordt bereikt dat er een ononderbroken en zoveel mogelijk storingsvrij DRIS systeem is met actuele en betrouwbare reisinformatie voor de reizigers over de buslijnen in het gebied OV-Oost.
Voor 2020 was voor de eerste uitgaven € 0,89 miljoen geraamd waarvan € 0,64 miljoen is gerealiseerd en € 0,25 miljoen niet tot besteding is gekomen. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de aanbesteding meer tijd heeft gevraagd dan verwacht.
Op 16 december 2020 is de opdracht voor levering en installatie DRIS-displays OV-Oost verleend en vervolgens is de implementatie van de DRIS-displays van start gegaan. De niet bestede middelen schuiven door naar 2021 voor doorlopende verplichtingen.

Investeringen Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Toekomst bestendig en duurzaam openbaar vervoer: Vervanging Dynamische Reisinformatie Systeem 0 890 638