Begroot lasten 34.774

Realisatie lasten 25.186

Ruimte lasten 9.588
25.186 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 2: Milieu en energie

Kerntaak 2: Milieu en energie

Begroot lasten 34.774

Realisatie lasten 25.186

Ruimte lasten 9.588
25.186 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Luchtkwaliteit, geluidsbelasting, waterkwaliteit (kerntaak 1), en bodemkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Wij borgen de basiskwaliteit van het milieu om nu en in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven. Wij schuiven negatieve milieueffecten en -kosten niet af op toekomstige generaties of andere gebieden. We benutten de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van ons doel. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen (kerntaak 3). De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken.

Hernieuwbare energie draagt bij aan een duurzame leefomgeving en is noodzakelijk vanwege de negatieve effecten van fossiele brandstoffen (CO2, fijnstof). Het realiseren van energiemaatregelen biedt economische kansen en werkgelegenheid. De energietransitie vergt inzet van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en komt grotendeels in regionaal verband tot stand. De provincie verbindt partijen, organiseert uitvoeringsallianties en zorgt voor een koppeling met andere opgaven in het ruimtelijke domein.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Terug naar navigatie - 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Wij borgen de basiskwaliteit van de leefomgeving door beleid te maken en kaders te stellen (2.1.1). Wij stellen de gezondheid van onze inwoners meer centraal in ons milieu- en omgevingsbeleid en verwerken ‘gezondheid’ als rode draad in de Omgevingsvisie. Iedere vier jaar herzien we ons beleid ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij maken jaarlijks een uitvoeringsplan, waarin we de prioriteiten vastleggen. Wij stemmen vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim. Door vergunning­verlening, toezicht en handhaving zorgen de Omgevingsdiensten er namens ons en gemeenten voor dat de basiskwaliteit van de leefomgeving voldoet aan de wettelijke eisen (2.1.2). We voeren milieueffectrapportages uit voor onze projecten (2.1.3). Met monitoring en evaluatie (2.1.4) kijken we of de basiskwaliteit van lucht, geluid en bodem blijft voldoen aan de wettelijke normen.

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

 1. We ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie.
 2. Wij leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals Schone Lucht Akkoord, Zeer Zorgwekkende Stoffen, de IPO programmalijnen gezondheid, omgevingsveiligheid en Europese 8e milieuactieprogramma.
 3. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
 4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 5. Wij bepleiten een andere volgorde van besluitvorming in het luchtvaartdossier via een transparant en navolgbaar proces: eerst de luchtvaartnota, dan de herziening van het luchtruim en daarna besluiten over Lelystad Airport.
 6. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving willen wij hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

 1. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.
 2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) plannen en projecten in beeld.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

 1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

Terug naar navigatie - 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

De milieusituatie in Overijssel is overwegend op orde. Voor de sanering van vervuilde bodems voeren we programma’s uit voor met asbest verontreinigde bodems en voor spoedeisende en overige bodems (2.2.1). Asbestdaken blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving. Wij blijven inzetten op een spoedige sanering van in Overijssel aanwezige asbestdaken (2.2.2). Goed beheer van stortplaatsen voorkomt dat de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu wordt aangetast. Vanuit onze wettelijk taak verzorgen wij het financieel beheer voor de nazorg van stortplaatsen (2.2.3).

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

Terug naar navigatie - 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

We zetten in op 20% hernieuwbare energie in 2023. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO2-uitstoot. Dit doen we door Regionale Energiestrategieën (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. De uitvoering van de RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel. Door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via het Energiefonds Overijssel (2.3.2), maken we investeringsprojecten mogelijk gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur. Door het aandeelhouderschap in Enexis (2.3.3) beheren en ontwikkelen we de energie-infrastructuur voor inwoners, ondernemers en instellingen, gericht op energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

 1. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
 2. Wij stimuleren huishoudens en bedrijven om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing.
 3. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden, inclusief innovatieve oplossingen voor de netproblematiek.
 4. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken met de inzet van het versnellingsteam: ‘Ieder dak een zonnedak’.
 5. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in de lijn met het te verwachten nieuwe nationale biomassabeleid en zoals aangekondigd in de Statenbrief Biomassaroute deel 1 (PS kenmerk2020/1101909).
 6. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën. Daarbij zijn de volgende hoofdlijnen van belang: participatie, lokaal eigendom en de toepassing van het afwegingsvierkant (met aandacht voor hoekpunten Ruimtelijke Kwaliteit en Maatschappelijke Kostenefficiëntie)

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Energiefonds Overijssel uit door:

 1. De inzet van Energiefonds Overijssel als financier van lokale energie-initiatieven te evalueren en te besluiten over een eventueel vervolg op de pilot die in 2020 gestart is
 2. Het Jaarplan en de Begroting van Energiefonds Overijssel 2021, alsmede het Jaarverslag over 2020 vast te stellen. In onze ‘beleidsbrief’ geven wij richting aan de inzet van het fonds voor 2021.
 3. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2021 van Energiefonds Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

1. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis
2. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2021
3. De jaarrekening over 2020 vast te stellen, met inbegrip van het daarbij horende dividendbeleid.
4. Toe te zien op en u te rapporteren over de door Enexis beoogde en gerealiseerde investeringen in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

2.4 Een duurzaam landelijk gebied

Terug naar navigatie - 2.4 Een duurzaam landelijk gebied

In het landelijk gebied helpen wij met het programma Toekomstgerichte erven individuele erfeigenaren beslissingen te nemen over de structurele verduurzaming van hun erf (2.4.1).

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 190 315 505 237 269 345
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 3.747 263 4.010 3.838 172 195
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 3.938 578 4.515 4.075 440 540
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 8.253 2.749 11.001 6.984 4.017 0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 200 477 677 459 218 217
2.2.3 Beheer nazorgfonds 46 0 46 50 -4 0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 8.499 3.225 11.724 7.493 4.231 217
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 8.164 2.332 10.496 6.668 3.827 1.232
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 62 0 62 -716 778 0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 8.226 2.332 10.558 5.952 4.605 1.232
2.4 Een duurzaam landelijk gebied
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 1.200 0 1.200 1.230 -30 -30
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 4.904 1.873 6.777 6.436 341 0
Totaal Lasten 26.767 8.008 34.774 25.186 9.588 1.958
Baten
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 50 50 129 -79 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 230 0 230 367 -137 0
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 230 50 280 496 -216 0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 0 5.500 5.500 5.495 5 0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 130 130 54 77 77
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51 0 51 55 -4 0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 51 5.630 5.681 5.604 77 77
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 246 290 536 673 -137 0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 41 0 41 29 12 0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 287 290 577 702 -125 0
Totaal Baten 567 5.970 6.537 6.802 -264 77

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging/resultaatbestemming Baten Lasten Saldo PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -345 0 345 -345 Resultaatbestemming Budget (beleidsontwikkeling en kaderstelling) milieu en gezondheid: Zoals bij de prestatie toegelicht hebben wij in samenwerking met een aantal partijen in 2019 een aantal project opgezet die doorlopen naar 2022 en 2023. Omdat als gevolg van ombuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie en wij beoogde bijdrage alsnog willen realiseren stellen wij u een resultaatbestemmingsvoorstel voor van € 140.000. Wij stellen u voor het restant budget van € 140.000 voor de uitfinanciering van projecten onder prestatie 2.1.1 door te schuiven naar 2022 en daar opnieuw toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid. Budget aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): In dit najaar is gestart met het opstellen een plan van aanpak om te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Daardoor is in 2021 een beperkt deel, € 6.000, van het beschikbare budget, ad. € 160.000, besteed. Voor het niet bestede deel doen wij u hierbij een voorstel voor resultaatbestemming. Wij stellen u voor het om het niet bestede budget, ad. € 155.000, voor de aanpak ZZS onder prestatie 2.1.1 door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid). Budget voor monitoring Lelystad Airport: In 2021 is er (nog) géén meetpost ingericht voor vliegtuiglawaai. Lelystad Airport was door de Tweede Kamer, tot het aantreden van een nieuw kabinet, controversieel verklaard. Wachten is nu op een behandeling en debat over de wijziging van het luchthavenbesluit van Lelystad Airport in de Tweede Kamer.  Zolang er geen definitief gewijzigd luchthavenbesluit ligt, heeft het geen zin om een meetpost in te richten. Het budget van € 50.000 willen we daarom doorschuiven naar 2022 ten behoeve van het inrichten van een meetpost. Wij stellen u voor om het beschikbare bedrag voor de monitoring van Lelystad Airport van € 50.000 onder prestatie 2.1.1 volledig door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid). In 2021 is geen meetpunt voor vliegtuiglawaai ingericht. Voor bovengenoemde onderwerpen leggen wij een voorstel voor resultaatbestemming voor.
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -195 0 195 -195 Resultaatbestemming Transitiebudget: De Omgevingsdiensten zitten in de transitie van inputgestuurde naar outputgestuurde financiering. Deze ontwikkeling is in volle gang. De kosten die hiervoor in 2021 zijn gemaakt konden worden opgevangen binnen het reguliere budget op prestatie 2.1.2. Het incidenteel beschikbare gestelde budget (Transitiebudget OD) is daardoor nog niet belast. De piek van de kosten voor de ontwikkeling zullen in 2022 (en wellicht 2023) plaatsvinden. Wij stellen u voor om een bedrag van €195.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 2.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu) van de begroting 2022.
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -140 77 217 -140 GS Begrotingswijziging Doorschuiven restant budget asbestdaken: Zoals inhoudelijk toegelicht is er van de subsidieregeling asbest eraf, zon erop veel gebruik gemaakt in 2021. Een groot deel van de aanvragen die in december 2021 zijn binnengekomen, komt ten laste van de begroting 2022. Daarnaast heeft het rijk een specifieke uitkering verstrekt voor onderzoek naar verwering van asbestdaken, daarvoor is een opdracht verleend aan TNO die ook grotendeels doorschuift naar 2022. Voor het resterende Kwaliteit van Overijssel budget ( € 140.000) en de specifieke uitkering (€ 76.500) is een begrotingswijziging opgenomen om dit budget door te schuiven naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 140.000, onder prestatie 2.2.2 door te schuiven naar 2022. Daarnaast hebben wij besloten om, budgettair neutraal, de restant middelen uit de doeluitkering Meetstudie verwering asbestdaken en de bijdragen van provincies en gemeente (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.2.2 door te schuiven naar 2022 en daarmee te verhogen met € 76.500.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -255 0 255 -255 Resultaatbestemming Restant budget Regionale Energiestrategie: In de septembercirculaire 2021 hebben wij extra budget ontvangen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen 2021) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. , Deze organisatiekosten lopen door naar 2022, omdat het Rijk voor 2022 nog geen nieuw budget beschikbaar heeft gesteld, stellen wij u voor het restantbudget door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om een bedrag van € 255.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 (waarvan € 121.545 voor RES West-Overijssel, € 111.102 voor RES Twente en € 22.093 voor  Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -977 0 977 -977 GS Begrotingswijziging In behandeling zijnde subsidieaanvragen 2021 (UBS Regelingen 3.1, 3,3, 3,6, 3,10, 3,12, 3,16 en 3,19): Eind 2021 hebben wij diverse subsidie aanvragen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde subsidieplafonds van de hierboven genoemde regelingen. Deze aanvragen zullen begin 2022 worden afgehandeld. Bijbehorende KvO budget van € 977.000 schuiven wij daarom door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een deel van het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 977.000, onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie door te schuiven naar 2022.
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 30 0 -30 30 GS Begrotingswijziging Extra onttrekking bestedingen Toekomstgerichte erven: Ten opzichte van de begroting 2021 (€ 1,2 miljoen) hebben wij in 2021 € 30.000 meer uitbetaald aan de inzet van Erfcoaches. De meeste erfcoaches hebben een opdracht die over de jaargrens 2021 - 2022 heen gaat. Op basis van de (grote) vraag naar gesprekken hebben erfcoaches hun eigen inzet in 2021 vergroot. De overschrijding in 2021 kan echter opgevangen worden met het beschikbare (Kwaliteit van Overijssel) budget in 2022. Op basis van de spelregels van de Uitvoering reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 2.4.1 € 30.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 1,2 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 30.000.
Totaal kerntaak 2 -1882 77 1959 -1882

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -330 0 330 -330 PS 009 Jaarverslag 2020 Voorstel resultaatbestemming budget (beleidsontwikkeling en kaderstelling) milieu en gezondheid In samenwerking met andere partijen hebben wij in 2019 een aantal projecten opgezet en ondersteund om de bewustwording van duurzaamheid te vergroten. Twee van deze pilot projecten, Ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en Aanpak schone rivieroevers Overijssel, hebben een langere doorlooptijd. Daarnaast zijn de beoogde bijdrage voor het Schone Luchtakkoord, de bijdrage aan ontwikkeling "rode draad gezondheid" vertraagd. Omdat als gevolg van ombuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie en wij beoogde bijdrage vanuit 2020 in 2021 alsnog willen realiseren stellen wij u een resultaatbestemming voor van € 0,18 miljoen. Wij stellen u voor het restant budget voor beleidsontwikkeling en kaderstelling van € 0,18 miljoen onder prestatie 2.1.1 volledig door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid. Voorstel resultaatbestemming budget voor monitoring Lelystad Airport Het beschikbare budget van €50.000 is in 2020 niet besteed. Het inrichten van een meetpost vliegtuiglawaai bij Zwolle/Kampen kan starten als er een definitief luchthavenbesluit voor Lelystad Airport ligt. Dat hangt mede af van afronding van de voorhangprocedure in de Tweede Kamer (TK) over de luchtvaartnota én wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad Airport. Deze procedures zijn nog niet afgerond. Het debat in de TK hierover was gepland op 16 december 2020, en staat nu gepland op 4 februari 2021. Het budget van €50.000 willen we doorschuiven naar 2021 ten behoeve van het inrichten van een meetpost. Wij stellen u voor om het beschikbare bedrag voor de monitoring van Lelystad Airport van € 50.000 onder prestatie 2.1.1 volledig door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid). Resultaatbestemming ontwikkeling aanpak kaders vergunningverlening en handhaving op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) In de Perspectiefnota 2021 is, incidenteel en voor een helft van het benodigde bedrag, € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 en 2022 om bij te dragen aan een landelijk (integrale) aanpak te ontwikkelen om deze stoffen zoveel mogelijk te weren uit de leefomgeving. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 is aangeven dat het andere deel van het benodigde bedrag gedekt kan wordt uit bestaande budgetten. Het voorstel is om uit het restant budget van 2020 € 100.000 beschikbaar te stellen voor ZZS / PFAS. Wij stellen u voor om een bedrag van € 100.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 2.1.1 (Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid) van de begroting 2021.
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 50 50 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Specifieke uitkering Jong Leren Eten: In december 2020 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van € 50.000 voor Jong Leren Eten. In de afgelopen twee jaren (2018-2019) zijn de middelen voor Jong Leren Eten beschikbaar gesteld via het provinciefonds, deze middelen zijn via een ASV subsidie doorgezet. Deze specifieke uitkering is de laatste termijn om de provinciale ASV subsidie te dekken. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking aan de doeluitkering Jong Leren Eten (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.1.1 in 2021 te verhogen met € 50.000.
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 65 0 -65 65 PS 001 Herprioritering Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -165 0 165 -165 PS 009 Jaarverslag 2020 Resultaatbestemming transitiebudget omgevingsdiensten (prestatie 2.1.2) Voor het oprichten van de omgevingsdiensten en de overdracht van de bijbehorende taken is een transitiebudget beschikbaar. Hiervan is in 2020 beperkt gebruik gemaakt, omdat de reguliere budgetten voor de drie Omgevingsdiensten voldoende bleken. Voor de Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) en de Omgevingsdienst Twente (OD-T) gold een vooraf vastgesteld budget (inputfinanciering) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is binnen het begrote budget (outputfinanciering) gebleven. De komende jaren gaan de OD-IJ en de OD-T ook toewerken naar een outputgerichte financieringssysteem. De ombouw van input gestuurd naar output gestuurd start in het derde bestaansjaar van de betreffende Omgevingsdienst en zal gefaseerd worden ingevoerd, met een geplande doorlooptijd van 4 jaar. Dit proces kan leiden tot incidentele kosten, waarvoor het transitiebudget beschikbaar is. Conform de ingezette lijn in 2019 stellen wij voor om het restantbudget ad € 0,165 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2021 en verder (2021-2024) tot de outputfinanciering volledig is doorgevoerd. Wij stellen u voor om een bedrag van € 165.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 2.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu) van de begroting 2021.
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -56 0 56 -56 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Voor prestatie 2.1.2 betekent dit dat er € 56.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -42 0 42 -42 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -500 0 500 -500 PS 009 Jaarverslag 2020 Afronding Olasfa Een deel van de afrondende werkzaamheden, zoals de aanvoer van ophoogzand om daarmee het terrein op te hogen en daarmee oplevering gereed te maken, konden onder andere vanwege lage waterstand in de IJssel niet worden afgerond. Deze werkzaamheden en bijbehorende verplichtingen schuiven door naar 2021. Wij stellen u voor om een bedrag van € 500.000 door te schuiven naar 2021 en te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering en toe te voegen aan prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing verontreinigde bodemlocaties).
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -29 0 29 -29 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 3280 5500 2220 3280 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I SPUK Asbest 2021: Deze wijziging heeft betrekking op toevoeging budget Blekerijweg en Olasfa 2021 en de bijdrage SPUK Asbest 2021
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -1936 130 2066 -1936 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op de subsidie asbest eraf/zon erop
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 89 0 -89 89 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 1500 0 -1500 1500 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Subsidieregelingen 'Asbest eraf, Zon erop' en Geschakelde asbestleidaken: Bij de 1e monitor is voor 2021 € 1,75 miljoen opgenomen voor de subsidieregelingen 'Asbest eraf, zon erop' en voor geschakelde asbestleidaken. De openstelling van deze regelingen is vertraagd. In het Statenvoorstel (PS/2021/1101552) wordt voor de subsidieregeling 'Asbest eraf, Zon erop' als ondergrens 15kW (ca 50 panelen) gehanteerd. Gemeenten geven aan grote moeite te hebben eigenaren met kleinere daken te bewegen hun asbest te verwijderen. Omdat daarnaast niet alle grote daken (momenteel) op het net aangesloten kunnen worden is het van groot belang dat ook kleine daken belegd worden met zonnepanelen. Daarom worden de subsidieregelingen (momenteel) zodanig aangepast dat ook kleine daken subsidie kunnen ontvangen. De verwachte opstelling zal daarom verschuiven naar einde van dit jaar. Om die reden hebben wij besloten om het grootste deel van het budget bestemd voor de subsidieregelingen door te schuiven naar 2022. Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het beschikbare budget onder prestatie 2.2.2 voor de subsidieregelingen te verlagen met € 1,5 miljoen in 2021 en door te schuiven naar 2022. Gelijktijdig wordt de onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2021 verlaagd en in 2022 verhoogd met € 1,5 miljoen.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -5183 0 5183 -5183 GS 105 Jaarverslag 2020 Doorschuiven restant budget programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) Van het voor 2020 beschikbare budget voor het programma NEO is circa € 6,4 miljoen niet besteed. Een deel van deze lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de subsidieverlening achterbleef. In december is voor circa € 1,6 miljoen aan subsidieaanvragen binnengekomen, die in 2021 zijn of zullen worden verleend. Daarnaast is in 2020 een subsidie verleend en lening verstrekt voor het warmtenet project Slim Warmtenet Zandweerd. In de begroting was voorzien dat deze subsidielast van € 2 miljoen volledig ten laste van het budget voor 2020 zou komen. Echter op basis van voorwaarde in de beschikking en accountants-voorschriften is dit slechts € 0,2 miljoen en zal hiervan € 1,8 miljoen in 2021 en 2022 worden gerealiseerd. Per saldo resteert daardoor nog een onderbesteding van € 3 miljoen. Daarvan heeft de helft betrekking op warmtenetprojecten (binnen het in het vierde kwartaal van 2020 vastgestelde stimuleringsprogramma) en de helft als gevolg van diverse opdrachten die wel zijn verstrekt in 2020, echter waarvan de realisatie is doorgeschoven naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en rekening houden met onderstaande begrotingswijziging hebben wij besloten om € 5,183 miljoen door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie) van de begroting 2021.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -412 0 412 -412 PS 009 Jaarverslag 2020 Administratieve afwikkeling Regionale energiestrategie West-Overijssel en Twente Vanuit de decembercirculaire 2019 heeft de Provincie Overijssel in totaal € 2,6 mln ontvangen t.b.v. de Regionale Energiestrategie West-Overijssel en Twente. Het bedrag is bedoeld voor het totaal van de RES-looptijd (2019, 2020 en 2021). De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. Na aftrek van de gemaakte kosten in 2019 en 2020 resteert nog € 873.000 voor 2021. Hiervan heeft € 212.000 betrekking op niet bestede middelen uit de jaarschijf 2020. Het restant van € 661.000 is opgenomen in de begroting 2021. We stellen u voor om een bedrag van € 212.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 (waarvan € 114.000 voor RES West-Overijssel en € 98.000 voor RES Twente) van prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie) van de begroting 2021. Daarnaast is vanuit de decembercirculaire 2019 een RES-bedrag van € 200.000 vooruit ontvangen voor het programma Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie. De uitgaven hierop worden gemaakt in 2021. We stellen u voor om een bedrag van € 200.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie) van de begroting 2021.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -306 0 306 -306 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Aanvullend budget voor de Regionale Energiestrategie (RES): Vanuit de septembercirculaire 2021 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 0,31 miljoen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten over 2021 te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,31 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 (waarvan € 136.792 voor RES West-Overijssel, € 147.167 voor RES Twente en € 22.093 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1. De baten worden verantwoord op Kerntaak 20.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -50 -50 0 -50 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Vrijval lening Gemeente Enschede - aframing rentebaat 2021 en 2022 In 2012 hebben wij een lening van € 4 miljoen, met een looptijd van 10 jaar, verstrekt aan de gemeente Enschede voor het nemen energiebesparende maatregelen en het realiseren van duurzame energieopwekking bij openbare gebouwen. Eind 2020 heeft de gemeente aangegeven vervroegd te willen aflossen, de leningsovereenkomst bood deze mogelijk. Op 1 maart 2021 heeft deze vervroegde aflossing van de lening plaatsgevonden. De budgettaire gevolgen van deze aflossing is verwerkt bij de Perspectiefnota 2022. De budgettaire gevolgen van de rentebaten zijn voor 2021 en 2022 echter nog niet verwerkt bij de Perspectiefnota 2022. Wij stellen u voor om bij de 1e monitor 2021 de rentebaten onder prestatie 2.3.1 in 2021 te verlagen met € 50.000 in 2021 en € 49.000 in 2022.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 0 500 500 0 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed In december 2020 hebben wij de subsidieverlening ontvangen van € 1,873 miljoen. Dit bedrag hebben we in december 2020 en februari 2021 ontvangen. Op basis van het opgestelde bestedingsplan is voor 2021 een budget benodigd van € 0,5 miljoen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2021 te verhogen met € 0,5 miljoen. Vaste / tijdelijke inzet NEO Voor het NEO programma is (extra) inzet nodig, voor de dekking van de benodigde (extra) capaciteit, hevelen wij vanuit prestatie 2.3.1 € 682.494 over naar het personeelsbudget in de jaren 2022 en 2023 (jaarlijks € 341.247 voor twee projectleiders- en twee projectsecretaris functies). De overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021. Op basis van de spelregels van de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de jaren 2022 en 2023 een bedrag van € 682.494 (€ 341.247 per jaar) in te zetten voor de dekking van personeelskosten in de jaren 2022 en 2023 en gelijktijdig de onttrekking uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verhogen.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 341 0 -341 341 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 3500 -160 -3660 3500 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Vertraging subsidie warmtenetprojecten: In het vierde kwartaal van 2020 is het stimuleringsprogramma warmtenetten vastgesteld door GS, inclusief de regeling investeringssubsidie warmtenetprojecten. Vanuit deze regeling is in 2020 een bijdrage toegekend aan het project Slim warmtenet Zandweerd. Voor 2021 is € 3,5 miljoen begroot, voor ondersteuning van andere warmtenetprojecten. In 2021 vonden gesprekken plaats met verschillende initiatiefnemers van warmtenetprojecten. Aanvragen zijn echter niet ingediend en worden in het vierde kwartaal van 2021 ook niet voorzien. Gelet hierop is het voorstel om € 3,5 miljoen door te schuiven naar 2022. Op basis van de spelregels van de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.3.1 de lasten met € 3,5 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de reserve en dit budget door te schuiven naar 2022 en 2023. Specifieke uitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed: Het bestedingsritme van de specifieke uitkering is bij de 2e monitor geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie zal de besteding naar verwachting € 160.000 lager zijn dan begroot. Bij een volgende monitor in 2022 zullen wij het budget voor 2022 gaan actualiseren. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2021 te verlagen met € 160.000.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 68 0 -68 68 Adm. 216 najaarswijziging inhuur naar vast personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 216 najaarswijziging inhuur naar vast personeelsgebonden kosten
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -655 0 655 -655 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -68 0 68 -68 Adm. 216 najaarswijziging inhuur naar vast personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 216 najaarswijziging inhuur naar vast personeelsgebonden kosten
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -1150 1150 -1150 Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten
Totaal -2038 5970 8008 -2038