Begroot lasten 50.724

Realisatie lasten 30.242

Ruimte lasten 20.482
30.242 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Begroot lasten 50.724

Realisatie lasten 30.242

Ruimte lasten 20.482
30.242 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied is ruimte nodig voor de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is. 

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. Hierbij stimuleren en bewaken wij ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit, zoals de Kwaliteitsimpuls groene omgeving (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we zo vroeg mogelijk in een proces samen met partners. Onze rol verschilt hierbij per opgave (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen. Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij bereiden de Herziening Omgevingsvisie voor conform de in de ‘Startnotitie Omgevingsvisie Overijssel Herziening’ aangegeven ambitie, vertrekpunten en focus van het proces en de inhoud. Wij bieden u een lange termijn visie/wenkend perspectief aan met onder meer strategische keuzemogelijkheden voor hoofdlijnen van het beleid en een procesvoorstel voor de participatie en communicatie rondom de Omgevingsvisie Overijssel, tijdens de creatie-fase (2021).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij ondersteunen onze partners bij de omslag naar de Omgevingswet
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie in onze projecten en in voorkantsamenwerking met onze partners
 3. Wij ontwikkelen een pilot voor het gebiedsgericht toepassen van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
 4. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en de IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.
 8. Wij begeleiden de gemeenten Kampen (’s Heerenbroek), Deventer, Almelo en Enschede bij onderzoek naar mogelijkheden voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen en de gemeente Raalte bij de start van de realisatie hiervan.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

 1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
 2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
 3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën. En wij sluiten aan bij de RES en de gemeentelijke warmtevisie op het onderdeel bodemenergie.
 4. Wij werken met regionale partners aan een nieuw provinciaal programma bodem en ondergrond als nadere invulling van onze Omgevingsvisie en de maatschappelijke opgave.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

 1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.1.5 Programma Omgevingswet

 1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met ‘omgevingstafels’.
 2. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Met ons netwerk werken we aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2). Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.
 3. Wij doen u in afstemming met onze partners een voorstel voor de doelen voor de planperiode 2021-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 4. Wij breiden in overleg met waterschappen en agrarische collectieven  de blauwe diensten uit

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

 1. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
 2. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
 3. Wij werken met partners aan de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

 1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
 2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 3. Wij voeren het eind 2020 vast te stellen investeringsvoorstel drinkwater uit.
 4. Wij voeren de adaptieve strategie drinkwater uit.
 5. Wij doen u een voorstel voor de grondwaterheffing voor de periode 2022-2024

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

 1. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2.7 IJsseldelta programma

 1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
 2. Wij starten onder regie van Flevoland met het verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en de realisatie van vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).
 3. Wij zetten ons in om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt (1.3.2). Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's (1.3.1), deze ontwikkelen we en voeren we uit samen met onze partners.

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken aan toekomstbestendige steden door in te zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3).

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. 

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 693 -4 689 528 161 108
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 1.181 2.782 3.963 1.091 2.872 2.737
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond 129 85 214 60 153 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 1.244 1.432 2.676 3.345 -668 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 388 281 669 359 310 310
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 3.634 4.577 8.211 5.384 2.827 3.154
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 748 700 1.448 1.291 157 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 284 3.188 3.472 324 3.147 875
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.660 1.210 2.870 1.851 1.018 1.172
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 107 1.700 1.807 1.815 -8 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 64 0 64 25 39 0
1.2.7 IJsseldelta programma 0 2.902 2.902 230 2.672 2.745
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 2.862 9.700 12.562 5.536 7.025 4.793
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 253 0 253 240 13 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 62 188 250 93 157 100
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 315 188 503 333 170 100
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 5.410 5.410 1.047 4.363 4.351
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 14.774 14.774 9.106 5.668 5.622
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 1.250 996 2.246 1.924 323 323
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 1.250 21.180 22.430 12.077 10.353 10.296
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 7.228 -209 7.019 6.911 108 0
Totaal Lasten 15.288 35.436 50.724 30.242 20.482 18.343
Baten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 80 80 41 39 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.691 200 3.891 6.240 -2.349 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 0 0 28 -28 -28
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 3.691 280 3.971 6.309 -2.338 -28
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 648 648 498 150 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 820 830 665 165 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.257 0 1.257 1.491 -234 0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 0 0 0 29 -29 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 34 0 34 9 26 0
1.2.7 IJsseldelta programma 0 3.567 3.567 1.987 1.580 1.654
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.301 5.035 6.337 4.677 1.659 1.654
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 579 0 579 287 292 0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 160 160 148 12 0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 906 906 870 36 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 0 1.066 1.066 1.018 48 0
Totaal Baten 5.572 6.381 11.953 12.292 -339 1.626

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging/resultaatbestemming Baten Lasten Saldo PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -108 0 108 -108 GS Begrotingswijziging Herziening Omgevingsvisie Overijssel: Bij het statenvoorstel ‘Omgevingsvisie Overijssel; Herziening’ in 2020 is € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 is € 36.000 besteed. In 2021 is € 0,4 miljoen begroot, waarvan € 0,29 miljoen is besteed. In 2021 levert dit een ruimte op van € 0,11 miljoen. Dit bedrag schuiven we door naar 2022. In 2021 blijven we binnen de begroting. Het stoplicht staat toch op oranje, omdat op het totale budget een overschrijding wordt verwacht zoals ook gemeld bij de 2e monitor 2021. De verwachte overschrijding komt door een brede participatieve aanpak die dit omgevingsvisietraject vraagt. Hierdoor is extra inzet van personeel voor het ontwerpen van kaartmateriaal voor het goede gesprek en een uitgebreide Omgevingseffect Rapportage nodig gebleken. De volgende fase van de Nieuwe Omgevingsvisie gaat hierdoor ook meer tijd vragen dan in onze planning voorzien. Bij de Perspectiefnota 2023 komen we terug op wat dat in financiële zin betekent. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,11 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -383 0 383 -383 Resultaatbestemming Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-Heerenbroek: De onderbesteding wordt o.a. veroorzaakt doordat een geraamde bijdrage voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek niet is gerealiseerd (€ 170.000). Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend en zal het onderzoek voorafgaand aan de uitvoering in 2022 starten. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid. Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2021 middelen gereserveerd. In 2021 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden door te schuiven naar 2022 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2022. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle € 213.000 door te schuiven naar 2022 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -2354 0 2354 -2354 GS Begrotingswijziging Verreweg het grootste deel van het resterende saldo van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidie voor het project ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ moet nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2022. Poort van het Vechtdal: Voor het onderdeel Poort van het Vechtdal en Zwolle was voor 2021 € 107.000 opgenomen waarvan € 101.000 niet is gerealiseerd. De reden hiervan is dat de opdracht voor het maken van een Definitief Ontwerp voor een kunstwerk vertraging heeft opgelopen. In 2021 is het Definitief Ontwerp afgerond, en door de Stuurgroep geaccordeerd. Nadat aanvullende financiële middelen zijn gevonden (Mondriaanfonds) zal een opdracht voor de realisatie gegeven zal worden. De realisatie zal doorlopen tot in 2023. De provinciale middelen zullen voor het grootste deel in 2022 worden besteed. De overige middelen (€ 283.000) zullen door de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en door de waterschappen DODelta en Vechtstromen in 2022 aan de provincie Overijssel (zijnde kassier) worden overgemaakt. Wij hebben besloten de niet bestede middelen van € 101.000 beschikbaar te houden voor Poort van het Vechtdal en schuiven deze door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 101.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid van begroting 2022. Samenwerkingsverbanden Water: Op de post Samenwerkingsverbanden Water is van het beschikbaar gestelde bedrag van € 178.000 een bedrag van € 99.000 niet tot besteding gekomen. De middelen worden ingezet voor Samenwerkingsverbanden Water, om uitvoering te geven aan de hoofdopgave Hitte, droogte en wateroverlast. Het gaat om investeringen in de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht, regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal, Agenda IJsselmeergebied en netwerk IJssel-Vecht Delta, voor de periode 2020-2023. Wij hebben besloten de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de Samenwerkingsverbanden Water en schuiven deze door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 99.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid van de begroting 2022.
1.1.5 Programma Omgevingswet -338 -28 310 -338 Resultaatbestemming Oorspronkelijk zou het project in 2021 eindigen vanwege de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 voor de Omgevingswet. Daarom is er voor 2022 nog niks opgenomen in de begroting. Nu de inwerkingtredingsdatum is uitgesteld zal dit voor 2022 extra kosten met zich meebrengen. De komende periode wordt in kaart gebracht wat de verwachte financiële impact zal zijn van deze verschuiving van de datum en een mogelijk nog beperkt werkend digitaal systeem. Voor de financiële impact valt te denken aan extra personele inzet, hogere implementatiekosten en tijdelijke oplossingen. Hierop komen we terug bij de P-nota 2023. Wij stellen u voor om de ruimte uit 2021 te gebruiken om de kosten in de eerste maanden van 2022 te dekken. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,338 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.5 ‘Programma Omgevingswet’ van de begroting 2022.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -775 0 775 -775 PS Begrotingswijziging In 2021 zijn geen subsidies verstrekt voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouwsector. De land- en tuinbouwsector heeft eind 2021 al wel subsidie aanvragen ingediend maar deze zullen in 2022 worden beschikt (ca € 0,250 miljoen). De niet gerealiseerde middelen (€ 0,775 miljoen) blijven beschikbaar in de Reserve Zoetwater Oost-Nederland en wij stellen u voor deze in 2022 in te zetten voor projecten gericht op het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouw. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,775 miljoen te onttrekken aan Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater van de begroting 2022.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -100 0 100 -100 GS Begrotingswijziging Blauwe diensten: Via 'blauwe diensten in het agrarisch natuurbeheer' dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied. Vooruitlopend op het nieuwe Europese GLB is voor € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel en Noordoost Twente om deze blauwe diensten uit te breiden. De realisering hiervan zal in 2022 plaatsvinden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2022.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -286 0 286 -286 PS Begrotingswijziging Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget van € 2,8 miljoen een bedrag van € 1,0 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor de baten geldt een hogere ontvangst uit de grondwaterheffing van € 0,175 miljoen die aan de voorziening Grondwater wordt toegevoegd. De onderbesteding op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: voor de post ‘Drinkwater 6e Actieprogramma nitraatuitspoeling’ is er een onderbesteding omdat deelnemersaantallen lager zijn dan de oorspronkelijke verwachting. De aanbesteding van de agrarische advisering en de grondwatermonitoring is daardoor jaarlijks lager uitgevallen. In het Landelijk bestuurlijk overleg van de BO is afgesproken het project met een jaar te verlengen en in de eerste helft van 2022 een analyse uit te voeren van wat er aanvullend nodig is voor doelbereik. Op basis daarvan worden er afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van een vervolg. De uitvoeringskosten voor dit extra jaar kunnen worden gedekt door de in de Reserve Drinkwater nog resterende middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,286 miljoen te onttrekken aan de Reserve Drinkwater en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -886 0 886 -886 GS Begrotingswijziging Robuuste Drinkwatervoorziening: Voor de post ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’ is er wat vertraging opgetreden in de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening omdat zorgvuldige maatschappelijke afstemming extra tijd in beslag neemt. Er zijn beheersmaatregelen afgesproken om de uitvoering van de korte termijn maatregelen weer op schema te brengen. Dit gebeurt conform het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening. Voor de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening zullen de kosten grotendeels in 2022 worden gemaakt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,886 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022.
1.2.7 IJsseldelta fase 2 -1091 0 1091 -1091 Resultaatbestemming Coördinatiebudget: Het project loopt door t/m 2023. Doordat een groot deel van de coördinatie is opgenomen in het programmamanagement van de N307 is er in deze prestatie sprake van onderuitputting. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2022 en 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,091 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 (€ 0,6 miljoen) en 2023 (€ 0,491 miljoen) van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022 en 2023.
1.2.7 IJsseldelta fase 2 0 1654 1654 0 GS Begrotingswijziging Recreatieterreinen: In 2021 zijn beperkte voorbereidende acties genomen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden voornamelijk in 2022 plaats. In het vierde kwartaal van 2021 zijn de Rijksmiddelen (€ 1,694 mln.) ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze is conform de voorschriften opgenomen op de balans onder doeluitkeringen. In 2021 is € 40.000 ten laste gebracht van de doeluitkering. Wij hebben het overblijvende bedrag van de specifieke uitkering ad € 1,654 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022.
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -100 0 100 -100 Resultaatbestemming Provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken: Vanuit de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Het werven van personeel en het infomeren en consulteren van de verschillende stakeholders hebben meer tijd gekost dan verwacht. Het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken is daardoor in 2021 niet tot besteding gekomen. De middelen zijn nodig in 2022 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Wij stellen u het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken beschikbaar te houden voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken en middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 (prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied).
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -4351 0 4351 -4351 GS Begrotingswijziging Binnen beleidsdoel 1.4 is per saldo € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050. Op deze prestatie resteert een saldo van € 4,3 miljoen. Het resterende saldo in 2021 van € 4,3 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt doordat de geraamde cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie niet is gerealiseerd (€ 3,4 miljoen). Daarnaast zijn er achterblijvende lasten op de post klimaat adaptieve pilots (€ 0,75 miljoen) omdat deze afhankelijk zijn van bovengenoemde cofinancieringsbijdrage. In 2021 was de verwachting dat de cofinanciering direct gerealiseerd zou worden. Gaandeweg in het jaar is gebleken dat de werkregio’s de impulsregeling in fasen aanvragen. Dat betekent dat de cofinanciering in 2022 en 2023 steeds in delen zal worden gerealiseerd. De doelen van de cofinanciering worden daardoor nog steeds voor 2026 behaald. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2022.
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -5622 0 5622 -5622 GS Begrotingswijziging Binnen beleidsdoel 1.4 is € 14,7 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Op deze prestatie resteert in 2021 een saldo van € 5,6 miljoen . Verreweg het grootste deel het resterende saldo van € 5,6 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 5,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -323 0 323 -323 GS Begrotingswijziging Binnen beleidsdoel 1.4 is ruim € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland. Op deze prestatie is bijna € 0,3 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat twee bijeenkomsten vanwege Covid-19 zijn doorgeschoven naar 2022. Daarnaast heeft een aantal initiatieven net eind 2021 een subsidie aanvraag gedaan. Deze subsidies worden in 2022 beschikt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2022.
Totaal kerntaak 1 -16717 1626 18343 -16717

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -111 0 111 -111 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Voor prestatie 1.1.1 betekent dit dat er € 0,11 miljoen van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 115 0 -115 115 PS 001 Herprioritering Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -2005 0 2005 -2005 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ (Regiodeal Zwolle ) Voor de cofinanciering van de Regiodeal Zwolle is voor het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ € 1,98 miljoen gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor dekking van de subsidiebijdrage aan het project in 2021 onttrekken wij bij deze monitor € 1,98 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder is er in de jaarschijf 2022 € 34.000 geraamd voor het Vechtdal. Hiervan zetten wij in 2021 € 28.000 in als mede dekking voor het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ en laten de resterende € 6.000 vrijvallen. Wij stellen u voor € 6.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie wordt verwerkt in Kerntaak 20. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,98 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 voor het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ van prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid. Verder hebben wij besloten € 28.000 uit de jaarschijf 2022 toe te voegen aan de jaarschijf 2021.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -378 0 378 -378 PS 009 Jaarverslag 2020 Voorbereidend onderzoek ondergronds brengen van hoogspanningskabels Binnen beleidsdoel 1.1 is € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie is € 0,7 miljoen niet tot besteding gekomen. Deels wordt dit, zoals bij de 2e Monitor 2020 aangekondigd, veroorzaakt doordat een geraamde bijdrage voor het voorbereidend onderzoek van Tennet voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek niet is gerealiseerd (€ 170.000). Het onderzoek zal naar verwachting in 2021 starten. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 170.000 door te schuiven naar 2021 naar 2021 voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. MIRT-onderzoek bereikbaarheid van Zwolle en omgeving en verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. In het Bestuurlijk Overleg MIRT Oost-Nederland zijn naar aanleiding van de omgevingsagenda Oost met het Rijk in 2020 afspraken gemaakt voor de start van een gezamenlijk MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving, in combinatie met het opstellen van een verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle en het Rijk hebben daarbij eind 2020 afgesproken dat de onderzoekskosten gezamenlijk worden gefinancierd. Voor de provinciale bijdrage aan de kosten voor het gezamenlijk MIRT-onderzoek is in 2020 € 90.000 beschikbaar op reguliere budgetten binnen prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid. Hiervan is € 46.000 niet gerealiseerd. Wij stellen u voor het in 2020 resterende bedrag van € 46.000 beschikbaar te houden voor MIRT onderzoeken voor de regio Zwolle en dit bedrag middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 op prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid. Poort van het Vechtdal Voor het onderdeel Poort van het Vechtdal en Zwolle was voor 2020 € 140.000 opgenomen waarvan € 108.000 niet is gerealiseerd. De reden hiervan is dat de opdracht voor het maken van een Definitief Ontwerp voor een kunstwerk onder meer door Corona vertraging heeft opgelopen. In 2021 wordt het Definitief Ontwerp afgerond, waarna een opdracht voor de realisatie gegeven zal worden. De realisatie zal doorlopen tot in 2022. De provinciale middelen zullen voor het grootste deel in 2021 worden besteed. De gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en de waterschappen DO Delta en Vechtstromen dragen financieel bij aan dit project voor in totaal € 283.000. Deze bijdragen worden in 2022 aan de provincie Overijssel (zijnde kassier) overgemaakt. De opdrachtverlening voor de realisatie van het Kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle na afronding van het Definitief Ontwerp noodzaakt het doorschuiven van de middelen naar 2021. Wij willen de niet bestede middelen beschikbaar houden voor de realisatie van een kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle en stellen u voor € 108.000 middels begrotingswijziging door te schuiven naar 2021 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid. Project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ (Regiodeal Zwolle) Binnen prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid is voor de cofinanciering van de Regiodeal Zwolle, in 2020 € 104.000 bestemd uit middelen die zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Daarvan komt € 50.000 uit een lopend programma en € 54.000 betreft gelden uit een programma met een looptijdtermijn die per 2020 eindigt . Omdat de Regiodeal pas eind 2020 is afgesloten zal de uitvoering van het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ in 2021 en later plaatsvinden. Wij hebben besloten € 50.000 uit het lopende programma beschikbaar te houden voor het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ en schuiven deze door naar 2021. Voor de cofinanciering vanuit het per 2020 aflopende programmade stellen wij u voor € 54.000 beschikbaar te houden voor de uitvoering van de Regiodeal Zwolle en dit bedrag voor doorlopende verplichtingen door te schuiven naar 2021. Wij stellen u voor € 54.000 voor het Project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ (Regiodeal Zwolle ) toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.1.2 van de Begroting 2021.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -228 0 228 -228 GS 109 Investeringsvoorstel Samenwerkingsverbanden Water Project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ (Regiodeal Zwolle ) Voor de cofinanciering van de Regiodeal Zwolle is voor het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ € 1,98 miljoen gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor dekking van de subsidiebijdrage aan het project in 2021 onttrekken wij bij deze monitor € 1,98 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder is er in de jaarschijf 2022 € 34.000 geraamd voor het Vechtdal. Hiervan zetten wij in 2021 € 28.000 in als mede dekking voor het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ en laten de resterende € 6.000 vrijvallen. Wij stellen u voor € 6.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze wijziging wordt verwerkt in Kerntaak 20. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,98 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 voor het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ van prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid. Verder hebben wij besloten € 28.000 uit de jaarschijf 2022 toe te voegen aan de jaarschijf 2021.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -50 0 50 -50 GS 105 Jaarverslag 2020 Binnen prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid is voor de cofinanciering van de Regiodeal Zwolle, in 2020 € 104.000 bestemd uit middelen die zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Daarvan komt € 50.000 uit een lopend programma en € 54.000 betreft gelden uit een programma met een looptijdtermijn die per 2020 eindigt . Omdat de Regiodeal pas eind 2020 is afgesloten zal de uitvoering van het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ in 2021 en later plaatsvinden. Wij hebben besloten € 50.000 uit het lopende programma beschikbaar te houden voor het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ en schuiven deze door naar 2021.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -41 0 41 -41 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Rijksbijdrage Nationale Omgevingsvisie: Via de septembercirculaire stelt het ministerie van OCW voor 2021 eenmalig € 41.000 beschikbaar aan de provincie Overijssel voor het maken van een gebiedsbiografie van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) gebied regio Zwolle. Middels dit instrument worden de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een gebied in kaart gebracht. De gebiedsbiografie kan diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in de fysieke leefomgeving voeden, zoals verstedelijking en woningbouw, klimaatadaptatie en natuur en waterveiligheid. Wij stellen u voor € 41.000 aan lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 80 80 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Optimalisatie Ruimtelijke Kwaliteit; bijdrage Waterschap Drents Overijsselse Delta: Voor de realisatie van het project Optimalisatie Ruimtelijke Kwaliteit ontvangen wij een bijdrage in de kosten van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) van € 115.000 in de periode 2021-2022. Wij hebben de baten en lasten voor prestatie 1.1.2 in 2021 en 2022 budgettair neutraal verhoogd met respectievelijk € 80.000 en € 35.000.
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -85 0 85 -85 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -1232 200 1432 -1232 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.1.5 Programma Omgevingswet -281 0 281 -281 PS 009 Jaarverslag 2020 In verband met het verschuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet zijn er dit jaar minder kosten gemaakt dan vooraf ingeschat. Omdat de Omgevingswet een jaar is doorgeschoven stellen wij u voor om middels een resultaatbestemming het overgebleven geld (€ 0,281 miljoen) beschikbaar te houden voor 2021 en verder. Wij stellen u voor om € 0,281 miljoen middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 onder prestatie 1.1.5 ‘Programma Omgevingswet’.
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -52 0 52 -52 PS 009 Jaarverslag 2020 Gebundelde resultaatbestemming: Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel. Het bedrag van € 52.000 voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (2.09) maakt deel uit van dat voorstel.
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 648 648 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,28 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,28 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit. Bijdrage Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel Als cofinanciering voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel draagt het Waterschap WDOD € 0,37 miljoen bij in de kosten. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,37 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2021 voor prestaties 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -2000 0 2000 -2000 GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -368 80 448 -368 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Afwikkeling rijksbijdrage Deltafondsgelden In 2019 hebben de provincie Overijssel en Gelderland vanuit het Rijk € 2 miljoen extra Deltafondsmiddelen gekregen voor het programma ZON (periode 2020-2021). De financiële afwikkeling van de verdeling resulteert in een ontvangst voor Overijssel van € 80.000 Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 1.1.2 te verhogen met € 80.000 en eenzelfde bedrag toe te voegen aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen is o.a. een subsidieregeling ingesteld waarvoor middelen zijn gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor dekking van de subsidiekosten in 2021 stellen wij u voor € 348.000 te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 348.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland Blauwe diensten Bij de Perspectiefnota 2021 heeft u besloten vooruitlopend op het nieuwe Europese GLB € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel en Noordoost Twente om deze blauwe diensten uit te breiden en deze aan de begroting 2021 toe te voegen. Via 'blauwe diensten' dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied. Wij stellen u voor € 100.000 aan de begroting 2021 toe te voegen en op te nemen bij prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater en eenzelfde bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve Kwaliteit van Overijssel.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 0 440 440 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Bijdrage Rijn Oost Derdengeld ZON In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,44 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld ZON). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,44 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2021 voor prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 0 300 300 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Wateronttrekking Twentekanalen: Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen. Voor 2021 zijn de verwachten kosten € 0,3 miljoen. De baten en lasten worden verhoogd naar het niveau van de verwachte kosten. Wij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2021 budgettair neutraal te verhogen met € 0,3 miljoen.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -700 0 700 -700 GS 101 Investeringsprogramma Robuuste drinkwatervoorziening Deze wijziging heeft betrekking op GS 101 Investeringsprogramma Robuuste drinkwatervoorziening
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -310 0 310 -310 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I 6e actieprogramma Nitraat Het 6e actieprogramma Nitraat is een programma van het Rijk waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincies, LTO en de drinkwaterbedrijven over aanvullende (vrijwillige) maatregelen om te komen tot het verbeteren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden. De bijdrage van de provincie Overijssel in de kosten voortkomend uit de bestuursovereenkomst Grondwaterbescherming 6e actieprogramma nitraat, totaal € 1,1 miljoen, is gestort in de reserve Drinkwater. De bijdrage van het Rijk, € 1,2 miljoen, is in 2018 eveneens gestort in de reserve. Van de kosten voor uitvoering van deze overeenkomst ontvangen wij 1/3 deel van Vitens. Voor de uitvoering van het programma in 2021 zijn middelen gereserveerd in de reserve Drinkwater. Wij stellen voor de lasten op prestatie 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst te verhogen met € 0,31 miljoen voor de realisatie van het 6e actieprogramma Nitraat en dit bedrag te onttrekken aan Reserve Drinkwater.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -200 0 200 -200 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -2000 0 2000 -2000 PS 009 Jaarverslag 2020 In lijn met de vooraankondiging in de brief over de afronding IJsseldelta fase 1 met kenmerk 2020/0282381 resteert na financiële afsluiting van IJsseldelta fase 1 een overschot van € 5,0 miljoen op de beschikbare provinciale middelen. Dit overschot is € 0,3 miljoen hoger dan de vooraankondiging doordat het eind 2020 gelukt is om de compensatieverplichtingen voor weidevogelgebied van een andere overheid, tegen een passende financiële vergoeding, onder te brengen bij IJsseldelta-Zuid (waar een gebied in beheer is genomen dat groter was dan noodzakelijk). Via het voorstel met kenmerk 2020/1104074 heeft u in december 2020 reeds ingestemd met het inzetten van € 2,0 miljoen van dit overschot voor de cofinanciering van de pilot dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol.  Deze cofinanciering was beoogd in 2020, maar doordat het tot stand komen van de 'Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol'  tussen alle bestuurlijke partners  meer tijd vergt dan voorzien stellen wij voor dit budget door te schuiven naar 2021. Het resterende overschot van € 3,0 miljoen valt, conform de spelregels van de Reserve Uitvoering Kansen voor Overijssel, vrij naar de algemene middelen. Begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,0 miljoen te onttrekken aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast van de begroting 2021. Tevens stellen wij u voor een bedrag van € 3,0 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze wijziging wordt verwerkt in Kerntaak 20.
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 300 0 -300 300 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol: Voor de dijkverlegging en natuurontwikkeling Paddenpol (onderdeel van het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst) is € 2,0 miljoen geraamd in de begroting. Daarvan zal dit jaar voor schadeloosstelling en afwaardering in totaal € 1,7 miljoen tot besteding komen. Het resterende bedrag van € 0,3 miljoen is in 2022 nodig voor de financiële afwikkeling en schuiven wij door naar de jaarschijf 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.4 van de begroting 2021.
1.2.7 IJsseldelta programma 0 1694 1694 0 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.2.7 IJsseldelta programma 665 1873 1208 665 PS 009 Jaarverslag 2020 Planuitwerking Recreatieterreinen en CoördinatiePlanuitwerking Recreatieterreinen: Planuitwerking Recreatieterreinen: Geen  financiële afwijkingen te rapporteren. Coördinatie: In 2017 heeft het Rijk via het provinciefonds een € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Coördinatie van de planuitwerking van de drie regionale deelprojecten van het MIRT-project IJsseldelta Fase 2. Dit is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst IJsseldelta Fase 2, welke op 14 december 2016 is ondertekend, en uitgekeerd aan Overijssel. De planuitwerking van de drie regionale percelen is in 2020 afgerond en op het Coördinatiebudget resteert een € 1, 208 miljoen In het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg IJsseldelta fase 2, waarin zowel de ambtelijk opdrachtgevers van de individuele deelprojecten als de ambtelijk opdrachtgever van het ministerie van I&W deelnemen, is besloten het resterende Coördinatiebudget door te schuiven naar de realisatiefase van de deelprojecten (2021-2022).  Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,208 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.7 van de begroting 2021. Realisatie Recreatieterreinen In het 4e kwartaal van 2020 is het 6e recreatieterrein, de voormalig camping & jachthaven en aangrenzende gronden, door de provincie verkocht aan de (nieuwe) eigenaar en ontwikkelaar van dat gebied. Het (boekhoudkundig) verlies op deze transactie, welke volledig door het Rijk gefinancierd wordt, bedroeg  in het jaar 2020 een € 1,387 miljoen. en was minder groot dan de € 3,260 miljoen zoals aangekondigd in Monitor 2020-II.  Dit verschil wordt veroorzaakt doordat Overijssel reeds in 2016 de aankoopsom van de aangrenzende percelen via de Algemene reserve grondzaken uit eigen middelen heeft gedekt vanwege onzekerheid rondom de ontwikkeling van deze percelen (dit was niet voorzien bij Monitor 2020-II). De totale Rijksbijdrage ten aanzien van het 6e recreatieterrein  bedraagt € 3, 260 miljoen. Van deze doeluitkering (MIRT-gelden) wordt in  2020 een € 1,387 miljoen ingezet ter dekking van de gemaakte kosten (daarmee budgetneutraal voor Overijssel). Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,873 miljoen vanuit de Doeluitkering MIRT 3 toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -100 0 100 -100 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -88 0 88 -88 PS 009 Jaarverslag 2020 Provinciedekkende aanpak vakantieparken Het incidentele budget (€ 93.000) voor onderzoek met betrekking tot de verpaupering van recreatieparken niet geheel tot besteding gekomen (€ 88.000 ). De onderzoeksfase heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht en de middelen zijn nodig in 2021 voor de provincie dekkende aanpak vakantieparken.  Wij stellen u voor de resterende middelen  op de post onderzoek verpaupering van recreatieparken (€ 88.000) beschikbaar te houden en middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 voor de provinciedekkende aanpak vakantieparken (prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied).
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -5000 0 5000 -5000 GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -140 0 140 -140 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -100 0 100 -100 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -10 0 10 -10 GS 105 Jaarverslag 2020 Het werkbudget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2020 niet tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 10.000 door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 .
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 160 160 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Klimaatadaptatie RIVUS In het Regionaal Adaptatie Plan hebben we samen met partners een regionale vertaling gemaakt van de Nationale Adaptatie Strategie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor de uitvoering hiervan werken wij samen met onze partners en voeren in dit kader o.a. pilots en onderzoeken uit. Verder voeren we samen met gemeenten en waterschappen stresstesten uit om de effecten van klimaatverandering beter in beeld te krijgen. Hiervoor ontvangen wij van onze partners in 2021 een bijdrage in de kosten van € 0,16 miljoen. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,16 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2021 voor prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -9000 0 9000 -9000 GS 102 Ruimte,Wonen,Steden en Retail Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Ruimte,Wonen,Steden en Retail
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -3967 0 3967 -3967 GS 105 Jaarverslag 2020 Project Woonkeuken Op prestatie 1.3.2 is € 250.000 geraamd voor het project Woonkeuken met middelen die zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. In 2020 zijn de middelen niet volledig gerealiseerd (€ 147.000). Dit wordt veroorzaakt doordat er als gevolg van de coronacrisis minder activiteiten zijn uitgevoerd en de uitgevoerde activiteiten ook volledig digitaal waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. Vanwege het meerjarig karakter van het Woonkeuken project willen wij de niet gerealiseerde middelen beschikbaar houden voor 2021 en later. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 147.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 van de begroting 2021. + Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,9 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied. Op de prestatie is ruim € 5,0 miljoen besteed voor o.a. ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging met incidentele middelen die zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. De onderbesteding in 2020 van € 3,8 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door minder lasten op de subsidieregeling Vitale binnensteden (€ 1,2 miljoen) en achterblijvende lasten op de post toekomstbestendige binnensteden en retail (€ 1,9 miljoen). Dit betreft voor € 2,2 miljoen subsidieaanvragen die al wel in 2020 zijn binnengekomen maar begin 2021 zijn beschikt. Voor € 0,5 miljoen betreft het gelden uit het besluit crisisarrangementen voor de Retail waarover de gesprekken met gemeenten en ondernemers in 2021 tot investeringen zullen leiden. Voor het overige betreft het lagere kosten doordat er als gevolg van de coronacrisis minder activiteiten zijn uitgevoerd en de uitgevoerde activiteiten ook volledig digitaal waardoor de kosten lager zijn uitgevallen en partners meer tijd nodig hebben om tot goede subsidieaanvragen te komen.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -729 0 729 -729 PS 009 Jaarverslag 2020 Flexibele huisvesting De onderbesteding komt mede door de Coronacrisis waardoor een aantal projecten rondom de realisatie van flexibele huisvesting vertraging heeft opgelopen en er minder een beroep op de regeling flexibele huisvesting is gedaan. We willen de niet gerealiseerde gelden in gaan zetten voor de uitvoering van de regionale woonagenda’s waarbij we een link leggen met de provincie brede aanpak recreatieparken die op dit moment ontwikkeld wordt. We willen de middelen benutten voor onder andere via het realiseren van tijdelijke wooneenheden. De middelen zijn gedekt uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel maar de beschikbaarheidstermijn van de middelen eindigt per 2020. Wij stellen u voor om voor de (tijdelijke) transformatie van recreatieparken naar wonen de in 2020 niet gerealiseerde middelen beschikbaar te houden voor 2021 en later en € 0,728 miljoen door te schuiven naar 2021 en op te voeren bij prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -200 0 200 -200 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 28 906 878 28 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Onttrekking doeluitkering ‘flexpools’ (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie) Via de specifieke uitkering ‘Flexpools’ ontvingen wij in 2020 van het Rijk een bijdrage van € 0,9 miljoen om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen. Via de flexpools kunnen gemeenten expertise en capaciteit inhuren ten behoeve van versnelling van de woningbouw. De provincies hebben de rol om deze gelden te verdelen. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 0,9 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2021 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering ‘flexpools’. Doorschuiven middelen aanjagen van de kwalitatieve balans op de woningmarkt In het Investeringsvoorstel Ruimte Wonen Retail fase 2 (PS/2020/1103074) is voor het aanjagen van de kwalitatieve balans op de woningmarkt, wooninitiatieven en circulair bouwen een bedrag van € 0,7 miljoen opgenomen in de begroting 2021. Wij hebben besloten € 0,3 miljoen hiervan in te zetten in 2022 en dit bedrag door te schuiven naar de jaarschijf 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.2 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,3 miljoen, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2021 met hetzelfde bedrag te verlagen. Verhoging subsidieplafond subsidieregeling Vitaliteit van steden Voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte Wonen Retail fase 2 (PS/2020/1103074) zijn middelen gereserveerd voor de subsidieregeling Vitaliteit van steden (stadsarrangementen). Wij hebben het subsidieplafond verhoogd en onttrekken ter dekking € 0,27 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,27 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -886 0 886 -886 GS 105 Jaarverslag 2020 Binnen beleidsdoel 1.4 is ruim € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland. Op deze prestatie is bijna € 0,9 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidieregeling Leefbaar Platteland in de loop van het jaar is opengesteld en de subsidieaanvragen pas aan het eind van het jaar zijn ontvangen. De lopende aanvragen zullen in 2021 worden beschikt en betaalbaar gesteld. Verder is de post voor onderzoek niet volledig gerealiseerd. De wetenschappelijke onderzoeken zullen in 2021 worden uitgevoerd op basis van de initiatieven die vanuit de subsidieregeling 2020 zijn verkregen. De verwachting is dat er in het voorjaar makkelijker met initiatiefnemers kan worden gesproken als de lockdown hopelijk voorbij is.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -110 0 110 -110 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 209 -209 209 Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten
Totaal -29055 6381 35436 -29055