Begroot lasten 52.535

Realisatie lasten 51.193

Ruimte lasten 1.343
51.193 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Begroot lasten 52.535

Realisatie lasten 51.193

Ruimte lasten 1.343
51.193 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Onder 'overhead' worden baten en lasten verantwoord die niet rechtstreeks aan een taakveld kunnen worden toegerekend. Het zijn veelal kosten die ondersteunend zijn aan alle activiteiten . Dit zou samengevat kunnen worden als 'de kosten van bedrijfsvoering'. Hieronder vallen ondermeer uitgaven aan ict, huisvesting,  personeel & organisatie , control & administratie en juridische ondersteuning.

Vanuit de paragraaf Bedrijfsvoering en Kerntaak 7 Kwaliteit openbaar bestuur worden de volgende resultaatbestemmingen voorgesteld:  

Thuiswerkmiddelen
Bij de Jaarrekening 2020 is vanuit de ruimte op de reis- en verblijfskosten € 0,5 miljoen bestemd voor de thuiswerkmiddelen in 2021. In 2021 is hiervan € 0,3 miljoen besteed. Wij stellen u voor om het restant beschikbaar te houden voor 2022 en 2023. Thuiswerken is onderdeel geworden van het nieuwe werken. Medewerkers kunnen nog thuiswerkmiddelen aanvragen en ook nieuwe medewerkers moeten hierin worden voorzien. 
Wij stellen u voor om vanuit de personeelsgebonden budgetten € 0,2 miljoen door te schuiven en toe te voegen aan de  thuiswerkmiddelen van de jaarschijf 2022 en 2023 (beide € 0,1 miljoen). 

Vervanging websites 
Dit betreft de vervanging van de redactie software, oftewel het content management systeem (CMS) voor de vulling, opmaak en publicatie van drie Overijsselse websites te weten www.werkenbijoverijssel.nl , www.overijsselkiest.nl en www.overijssel.nl .  Het huidige systeem is verouderd en niet flexibel genoeg. We zijn beperkt in de mogelijkheid om uit te breiden met benodigde functionaliteit en om beter aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening; kortom om onze dienstverlening up-to-date te houden. De vervanging van het CMS in 2022 kunnen we niet uitstellen, omdat het huidige CMS per 31-12-2022 wordt uitgefaseerd en verlenging van het huidige tijdelijke contract na die datum juridisch niet opportuun is .
Wij stellen u voor om van prestatie 7.2.1 kennisontwikkeling en kennisdeling een bedrag van € 0,17 miljoen door te schuiven van 2021 naar 2022 en over te hevelen naar het onderdeel overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen om het CMS te vernieuwen.

Personeel internationalisering & lobby (zie ook kerntaak 7.3.2)
Bij de P-nota 2022 zijn incidenteel middelen vrijgemaakt voor de Europese lobby van €0,5 miljoen voor de periode 2021-2024. Die middelen zijn verdeeld over 3 jaar (2021-2023 - € 166.000 per jaar). Tegelijkertijd is in de P-nota aangekondigd dat we op de precieze jaarlijkse verdeling nog terugkomen bij een volgend p&c document. Inmiddels is er meer bekend over de exacte verdeling van de middelen. De medewerkers voor de Europese lobby zijn inmiddels geworven en zijn begonnen in december 2021 en januari 2022. Het vrijgemaakte geld voor 2021 is dus nog niet benodigd geweest. Daarom stellen we u voor om het deel van het personeelsgebonden budget wat in 2021 begroot stond door te schuiven naar 2024 (€ 166.000). 

Achterstand archivering 
We hebben achterstanden in het opschonen van onze archieven, daardoor handelen we in strijd met de Archiefwet. Dit is ook geconstateerd door de huidige Provinciearchivaris. Het was de bedoeling om in 2021 te beginnen met de inhaaloperatie. Door bovengemiddelde ziekte onder de medewerkers en door extra inzet van medewerkers in de gelijktijdig lopende en cruciale DA’S informatievoorzieningsprojecten, is dat niet gelukt. Wij starten in 2022 met het inlopen van de achterstanden. We verwachten de opschoning eind 2023 af te kunnen ronden. 
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,45 miljoen uit de overheadsbudgetten door te schuiven en toe te voegen aan de budgetten voor 2022 € 0,2 miljoen en 2023 € 0,25 miljoen. 

Informatiebeveiliging 
We hebben achterstand opgelopen in het op peil brengen van onze informatiebeveiliging. Wij hebben de ambitie om onze informatiebeveiliging conform de internationale standaard ISO 27001 te brengen en te houden, dit als aanvulling op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit sluit aan op een interprovinciaal initiatief, om gezamenlijk te komen tot het niveau van certificeerbaarheid op ISO 27001 uiterlijk in 2023. 
Uit de audit op de ISO 27001 die dit najaar is gehouden, is gebleken dat wij achterlopen op onze ambities. Met name de controleerbaarheid van de voorgenomen maatregelen is op dit moment onvoldoende. Hierdoor halen we de doelstellingen niet en kunnen we geen garanties afgeven op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en kunnen we derhalve niet voldoen aan de minimale eisen op het gebied van informatiebeveiliging.  In 2022 werken we de achterstanden in de implementatie van de BIO en de ISO 27001 normering weg, zodat we eind 2022 certificeerbaarheid voor de ISO 27001 norm bereiken. Dit is in lijn met de interprovinciale doelstelling. In 2023 zullen wij dan naar verwachting het besluit tot certificering kunnen nemen.
Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,35 miljoen door te schuiven en in 2022 toe te voegen aan de budgetten voor informatiebeveiliging. 

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

Onder deze alinea worden de  resultaatbestemmingsvoorstellen  weergegeven die betrekking hebben op de algemene financieringsreserve.

Voorziening participatie Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), verbonden partij
Wij hebben HMO op basis van de verstrekte middelen gewaardeerd op € 55,9 miljoen. Het eigen vermogen van HMO bedraagt, op basis van de concept jaarrekening 2021, per 31-12-2021 € 52,1 miljoen. Dat betekent dat de voorziening HMO € 3,8 miljoen moet bedragen. Aangezien er € 4,4 miljoen beschikbaar is in de voorziening, valt er € 0,6 miljoen vrij in 2021. Conform de afspraken verrekenen we de mutaties met de voorziening met de Algemene Financieringsreserve.
Wij stellen u voor een bedrag van € 0,6 miljoen toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve.

Energiefonds Overijssel (EFO), verbonden partij
Het (geconsolideerde) eigen vermogen van Energiefonds Overijssel B.V. bedraagt per ultimo 2021 € 1,504 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van Energiefonds Overijssel B.V. en het totale door de provincie gestorte (agio) vermogen is in 2021 een deel van getroffen voorziening, ad. € 755.000, vrijgevallen. In de Algemene financieringsreserve (AFR) is € 200 miljoen opgenomen ter dekking van de beoogde omvang van het Energiefonds, een deel daarvan is in voorgaande jaren toegevoegd aan de voorziening. Naar aanleiding van deze vrijval stellen wij u voor om de vrijval van € 755.000 weer toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. 
Wij stellen u voor om een bedrag van € 755.000 te storten aan de Algemene financieringsreserve.

Lening A1
In de oorspronkelijke overeenkomst tussen Rijk en Provincie Overijssel betreffende de Capaciteitsuitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo is overeengekomen dat de Provincie Overijssel voor een bedrag van € 10,8 miljoen bijdraagt in de uitvoering van gebiedsplannen in de A1-zones Deventer en Twente door het Rijk. Een deel van deze aanvullende maatregelen wordt nu uitgevoerd door de Provincie Overijssel. In 2021 is voor een bedrag van € 0,39 miljoen aan kosten gemaakt voor aanvullende maatregelen, die daarmee in mindering worden gebracht op de bijdrage van de Provincie Overijssel aan het Rijk.
De bijdrage van € 10,8 miljoen is verstrekt in de vorm van een lening aan het Rijk. Het bedrag van de lening dat terug betaald moet gaan worden door het Rijk wordt hiermee € 0,39 miljoen hoger. Dit leidt tot een aanvullende toevoeging aan de Algemene financieringsreserve van € 0,39 miljoen. 
Wij stellen u voor € 0,39 miljoen toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve voor de Lening A1.

Gemeente Kampen Koekoekspolder
Voor het project Aardwarmte in de Koekoekspolder is aan de gemeente Kampen in 2010 een IMG (investeren met gemeente) subsidie verstrekt. Met deze subsidie heeft de gemeente Kampen een lening verstrekt met een looptijd van 15 jaar aan de Aardwarmtecluster KKPl BV.  Mede met deze lening heeft  de Aardwarmtecluster KKPl BV een aardwarmtebron en een warmtenet tussen de drie betrokken tuinbouwbedrijven kunnen realiseren. Conform onze beleidsregel, zoals vastgesteld in het statenvoorstel PS/2014/1051 Optimalisatie inrichting provinciale administratie had de lening in 2015 afgedekt moeten worden in de Algemene financieringsreserve (AFR). In 2021 is de subsidielast uit 2010 gecorrigeerd en geeft dit een positief resultaat onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.
Wij stellen u voor om, conform de vastgestelde beleidsregels, een bedrag van € 1 miljoen van het resultaat onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie middels een resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve. 

Voorziening Innovatiefonds I (IFO I)
Wij hebben IFO I op basis van de verstrekte middelen gewaardeerd op € 19,1 miljoen. Het eigen vermogen van IFO I bedraagt, op basis van de concept jaarrekening 2021, per 31-12-2021 € 14,6 miljoen. Dat betekent dat de voorziening IFO I € 4,5 miljoen moet bedragen. Aangezien er € 4,8 miljoen beschikbaar is in de voorziening, valt er € 0,3 miljoen vrij in 2021. Conform de afspraken verrekenen we de mutaties met de voorziening met de Algemene Financieringsreserve.
Wij stellen u voor een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve.

Voorziening Innovatiefonds II (IFO II)
Wij hebben IFO II op basis van de verstrekte middelen gewaardeerd op € 3,8 miljoen. Het eigen vermogen van IFO II bedraagt, op basis van de concept jaarrekening 2021, per 31-12-2021 € 1,3 miljoen. Dat betekent dat de voorziening IFO II € 2,5 miljoen moet bedragen. Aangezien er € 1,6 miljoen beschikbaar is in de voorziening, is er € 0,9 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Conform de afspraken verrekenen we de mutaties met de voorziening met de Algemene Financieringsreserve.
Wij stellen u voor een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Algemene financieringsreserve.

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Onder deze alinea worden de resultaatbestemmingsvoorstellen en begrotingswijzigingen weergegeven die betrekking hebben op toevoegingen aan andere reserves dan de algemene financieringsreserve.

Resultaatbestemmingen

Tijdelijk beheer
Het resultaat op het onderdeel tijdelijk beheer is € 0,4 miljoen hoger dan begroot.
Wij stellen u voor om dit resultaat via resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken, compartiment tijdelijk beheer.

Toevoeging ontvangen SPUK middelen (prestatie 6.2.1) aan Algemene Risico Reserve 
Via de 2e monitor is aangegeven dat er naar verwachting voor de beschikkingen van de tweede helft van 2020 een 2e SPUK (specifieke uitkering) Culture voorzieningen provincies zal worden ontvangen van ongeveer € 0,46 miljoen. Hierdoor zijn alle middelen, die de provincie heeft uitgegeven ten behoeve van compensatie van Coronaschade bij die culturele organisaties en festivals waarvan de provincie in die periode hoofdsubsidiënt was, vergoed door het Rijk. Deze SPUK is inmiddels ontvangen en zal zoals aangegeven worden gebruikt om de middelen die vanuit de algemene risico reserve zijn voorgefinancierd,  aan te zuiveren.
Wij stellen u voor een bedrag van € 0,46 miljoen toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve.

Realisatie verkeersveiligheid maatregelen - Besteding meeropbrengsten Motorrijtuigenbelasting 
Voor de realisatie verkeersveiligheid maatregelen was in 2021 een bedrag van € 3,0 miljoen geraamd waarvan € 1,7 miljoen is gerealiseerd. Een bedrag van € 1,3 miljoen is niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt voor € 1,0 miljoen veroorzaakt doordat voorbereiding, programmering  en besluitvorming van infrastructurele projecten relatief veel tijd vergen voordat projecten worden uitgevoerd. 
Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 1,0 miljoen in te zetten voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis. Bij prestatie 4.7.3. ‘Vervangen provinciale infrastructuur’ is een nadere toelichting opgenomen. De middelen worden conform de financiële regelgeving toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. 

Begrotingswijzigingen
Om de jaarekeningresultaten door te vertalen naar de begroting 2022 en verder, worden hieronder de begrotingswijzigingsvoorstellen gepresenteerd.  Bij akkoord worden deze verwerkt op de begroting 2022.

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON)
Van de beschikbare middelen voor 2021 is per saldo een bedrag van € 2,9 miljoen niet gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat een bedrag van € 2 miljoen voor de uitvoering van programma's Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) bedoeld is voor de periode 2022-2027. Deze bijdrage is afkomstig uit het investeringsprogramma Hitte, Droogte en Wateroverlast. 
Daarom wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland zodat het programma 2022-2027 kan worden gefinancierd. 
Wij stellen u voor een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 1.2.2) en te storten in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

Twickel
In 2021 is conform begroting een subsidie verleend voor de herbouw van de Eschmolen in Delden. Daarnaast is aanvullend € 160.000 beschikbaar gesteld voor het zekerstellen van de VRI-aansluiting N346-N741 en de herinrichting van het fietspad. Voor de afronding van de financiële aansprakelijkheid voor de geconstateerde verontreiniging is bestuurlijk afgesproken om restant middelen binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel van € 28.000, volledig in te zetten voor het Pact van Twickel. Hiermee wordt bijgedragen aan een betere landschappelijke inpassing van de werkzaamheden. De onderzoekskosten naar de verontreiniging van € 8.000, neemt de provincie voor haar rekening. Dekking vindt plaats uit het restant budget binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de uitfinanciering van pMJP projecten.
Wij stellen u voor om totaal € 36.000 van prestatie 3.5.3 te onttrekken uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te storten in de reserve Dekking Kapitaallasten activa, bestemd als dekking voor toekomstige afschrijvingen. 

N35 Knooppunt Raalte
U heeft in 2017 voor het project N35 knooppunt Raalte een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 33 miljoen (PS/20217/168).
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV), moet het bedrag gesplitst worden in een investerings- en exploitatiebudget, omdat Overijssel  als realisator optreedt voor eigen infrastructuur als ook voor die van derden. De splitsing wordt in deze begrotingswijziging geregeld en in gebaseerd op een voorlopige raming. Daarbij wordt het provinciale investeringsdeel onttrokken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de Reserve Dekking Kapitaallasten. Gedurende het project zal het nodig zijn om de splitsing aan te passen aan de werkelijke situatie. Op die momenten zullen wij een nieuw wijzigingsvoorstel doen. 

De begrotingswijziging heeft betrekking op boekjaar 2022 en verder. Daarbij is rekening gehouden met reeds gedane uitgaven in voorgaande jaren.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 17 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten vaste activa. 

Vechtdalverbinding (N340 /N377 / N48)
Ondanks dat er op dit project eenmalig een bedrag van  € 10 miljoen vrijvalt, willen wij u er ook op attenderen dat we binnen kerntaak 4 nog enkele budgettaire problemen op lopende projecten verwachten. Zie de toelichtingen bij de prestaties. Om PS een integrale afweging te kunnen laten maken, zullen deze bij de perspectiefnota voorgelegd worden. Een uitgebreidere financiële toelichting is te vinden bij de balans (materiële vaste activa) en de bijlage Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 10 miljoen te onttrekken aan de reserve Dekking Kapitaallasten en hiervan € 3,1 miljoen toe te voegen aan de Algemene Risico Reserve en een bedrag van € 6,9 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Mutaties met betrekking tot de Algemene Financieringsreserve
Overeenkomstig de spelregels van deze reserve dekken wij onze financiële vaste activa voor 100% af in deze reserve. Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2018 wordt voorzien in afdekking van de investering in Vitens door vrijvallende middelen binnen de AFR als gevolg van daling van het uitstaande saldo aan SVn-leningen. De vrije ruimte op de SVn startersleningen, SVn duurzaamheidsleningen en SVn mkb-duurzaamheidsleningen bedraagt respectievelijk € 1,56 miljoen, € 0,29 miljoen en -/- € 0,09 miljoen. € 0,56 miljoen van deze vrije ruimte kan binnen de AFR aangehouden worden voor de deelneming in Vitens. Hiermee is de AFR voor Vitens voor 100% afgedekt. € 0.09 miljoen dient te worden aangehouden binnen de AFR om de SVN-portefeuille voor 100% af te dekken. Het restant van de vrije ruimte kan voor € 1,2 miljoen vanuit de AFR worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,56 miljoen toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve voor de oormerking Vitens onder gelijktijdige onttrekking van de vrije ruimte binnen dezelfde reserve voor de oormerking SVn startersleningen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,2 miljoen vanuit de Algemene financieringsreserve toe te voegen aan de Algemene reserve. 

Grond
In de nota Grondbeleid is bepaald dat de risicobuffer binnen de Algemene reserve grondzaken 10% bedraagt van de boekwaarde van de restgronden. De boekwaarde van de restgronden is als gevolg van gerealiseerde verkopen gedaald. Daarom kan de risicobuffer worden verlaagd met € 0,1 miljoen. 
Wij stellen u voor om vanuit de Algemene reserve grondzaken € 0,1 miljoen over te hevelen naar de Algemene reserve. 

Vrijval KvO budgetten

 • Op prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid zijn incidentele middelen uit de vorige coalitieperiode gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 30.000 niet tot besteding gekomen (post Kwaliteit Groene Omgeving). 
  Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
 • Gescheperde Schaapskudde:
  Voor de periode 2018 tot en met 2021 is € 300.000 ( jaarlijks € 75.000) beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Over deze periode is van dit budget € 65.000 niet gerealiseerd. Aangezien in 2022 bij de begroting 2022 nieuw budget beschikbaar is gesteld stellen wij u voor de niet bestede middelen te laten vrijvallen uit de uKvO en over te hevelen naar de Algemene Reserve.
  Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.
 • Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
  Op prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken zijn incidentele middelen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 0,1 miljoen niet tot besteding gekomen (post Voucherregeling Thuiswerkplannen). Dit restant kan vrijvallen.
  Wij stellen u voor om € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve.
 • Bevorderen innovatie en ondernemerschap (prestatie 5.5.2)
  Van het KVO-budget voor 5.5.2 (oude programma) resteert € 0,14 miljoen.
  Wij stellen u voor om dit bedrag vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de Algemene reserve.

Herlabeling  binnen de reserve Dekking Kapitaallasten (RDKA)

 • N377
  In 2021 zijn de projecten N733 Verbeteren kruispunt Oude Deventerweg-Landweerweg en N763 Fietspad Kampen-Gelderland afgerond. De projecten zijn met een positief resultaat afgesloten van in totaal € 47.000. Op het project N337 Rotonde De Meente Olst wordt een tekort voorzien.
  Wij stellen u voor om de resterende budgetten van N733 en N763  toe te voegen aan de raming van het investeringskrediet 2023 op de N337.
  Ook stellen wij u voor dit bedrag in de Reserve dekking kapitaallasten activa over te hevelen van de N733 naar de N337.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In dit hoofdstuk maken wij alle overige lasten en baten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering 27.243 897 28.140 26.795 1.345 970
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 22.678 498 23.176 25.202 -2.025 200
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend -40 0 -40 -44 4 0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 1.109 0 1.109 1.618 -509 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -100 0 -100 -2.378 2.278 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 969 0 969 -804 1.773 0
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 250 0 250 0 250 0
Totaal Lasten 51.140 1.395 52.535 51.193 1.343 1.170
Baten
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering 707 0 707 449 258 0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 194 -102 91 2.104 -2.013 0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 112.300 2.700 115.000 116.064 -1.064 0
20.00.2 Algemene uitkeringen 204.126 -5.888 198.237 199.931 -1.694 0
20.00.3 Dividend 20.817 -1.330 19.487 19.693 -206 0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 9.697 0 9.697 13.142 -3.445 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 9.706 9.706 0 9.706 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 346.940 5.187 352.127 348.830 3.297 0
Totaal Baten 347.840 5.085 352.925 351.383 1.542 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging/resultaatbestemming Baten Lasten Saldo PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Financiële toelichting
10.00 Bedrijfsvoering (informatiebeveilgiging) -350 350 -350 Resultaatbestemming Informatiebeveiliging: We hebben achterstand opgelopen in het op peil brengen van onze informatiebeveiliging. De provincie Overijssel heeft de ambitie om haar informatiebeveiliging conform de internationale standaard ISO 27001 te brengen en te houden, dit als aanvulling op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit sluit aan op een interprovinciaal initiatief, om gezamenlijk te komen tot het niveau van certificeerbaarheid op ISO 27001 uiterlijk in 2023.  Uit de audit op de ISO 27001 die dit najaar is gehouden, is gebleken dat de provincie Overijssel achterloopt op haar ambities. Met name de controleerbaarheid van de voorgenomen maatregelen is op dit moment onvoldoende. Hierdoor halen we de doelstellingen niet en kunnen we geen garanties afgeven op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en kunnen we derhalve niet voldoen aan de minimale eisen op het gebied van informatiebeveiliging.  In 2022 werken we de achterstanden in de implementatie van de BIO en de ISO 27001 normering weg, zodat we eind 2022 certificeerbaarheid voor de ISO 27001 norm bereiken. Dit is in lijn met de interprovinciale doelstelling. In 2023 zullen wij dan naar verwachting het besluit tot certificering kunnen nemen. Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,35 miljoen door te schuiven en in 2022 toe te voegen aan de budgetten voor informatiebeveiliging.
10.00 Bedrijfsvoering (vervanginging websites) -170 170 -170 Resultaatbestemming Vervanging websites: Het huidige systeem is verouderd en niet flexibel genoeg. We zijn beperkt in de mogelijkheid om uit te breiden met benodigde functionaliteit en om beter aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening; kortom om onze dienstverlening up-to-date te houden.  De vervanging van het CMS in 2022 kunnen we niet uitstellen, want de organisatie heeft eerder al besloten om het huidige CMS uit te faseren per 31-12-2022 en verlenging van het huidige tijdelijke contract na die datum is juridisch problematisch.  Wij stellen u voor om van prestatie 7.2.1 kennisontwikkeling en kennisdeling een bedrag van € 0,17 miljoen door te schuiven van 2021 naar 2022 en over te hevelen naar het onderdeel overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen.
10.00 Bedrijfsvoering (archivering) -450 450 -450 Resultaatbestemming Achterstand archivering: We hebben achterstanden in het opschonen van onze archieven, daardoor handelen we in strijd met de Archiefwet. Dit is ook geconstateerd door de huidige Provinciearchivaris. Het was de bedoeling om in 2021 te beginnen met de inhaaloperatie. Door bovengemiddelde ziekte onder de medewerkers en door extra inzet van medewerkers in de gelijktijdig lopende en cruciale DA’S informatievoorzienings-projecten, is dat niet gelukt.  Wij starten in 2022 met het inlopen van de achterstanden. We verwachten de opschoning eind 2023 af te kunnen ronden.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,45 miljoen uit de overheadsbudgetten door te schuiven en toe te voegen aan de budgetten voor 2022 € 0,2 miljoen en 2023 € 0,25 miljoen.
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -200 0 200 -200 Resultaatbestemming Thuiswerkmiddelen: Bij de Jaarrekening 2020 is vanuit de ruimte op de reis- en verblijfskosten € 0,51 miljoen bestemd voor de thuiswerkmiddelen in 2021. In 2021 is hiervan € 0,31 miljoen besteed. Wij stellen u voor om het restant beschikbaar te houden voor 2022 en 2023. Thuiswerken is onderdeel geworden van het nieuwe werken. Medewerkers kunnen nog thuiswerkmiddelen aanvragen en ook nieuwe medewerkers moeten hierin worden voorzien.  Wij stellen u voor om vanuit de personeelgebonden budgetten € 0,2 miljoen door te schuiven en toe te voegen aan de  thuiswerkmiddelen van de jaarschijf 2022 en 2023 (beide € 0,1 miljoen).
Totaal Overhead -1170 0 1170 -1170

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
10.0.0 Overhead -2468 0 2468 -2468 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Extra benodigde ICT middelen voor 2021 en 2022: Bij de jaarrekening 2019 heeft u besloten om de in 2019 niet bestede ICT-budgetten ter grootte van € 2,1 miljoen te beklemmen in de algemene reserve, ter dekking van de verwachte intensivering op ICT. We stellen u voor dit beklemde deel in de algemene reserve volledig aan te wenden. Daarbovenop is in deze jaren € 1,4 miljoen extra benodigd. Dat lichten we hieronder nader toe. - Het programma DA’S digitaal werken: Dit programma zorgt voor de invoering van zaakgericht werken ten behoeve van dienstverlening en de stukkenstroom en voor een digitale samenwerkomgeving voor beleidsmatige of projectmatige samenwerking. Door de ontwikkelingen (direct en indirect) rondom dit programma wordt een additioneel budget gevraagd van € 3,1 miljoen in de jaren 2021 en 2022. Hiervan kan € 2,1 miljoen worden gedekt uit de beklemming in de algemene reserve, aanvullend is € 1,0 miljoen benodigd. De onderliggende redenen voor de toegenomen kosten heeft meerdere oorzaken. Ten eerste heeft ONS-ICT het randvoorwaardelijke Windows10 later opgeleverd. Hierdoor is vertraging ontstaan. Omdat we voor de bemensing van ICT-Informatievoorziening vrijwel volledig afhankelijk zijn van externe inhuur, leidt vertraging -ook in dit project - tot kostenverhoging. Wegens doorschuiven van DA’S naar 2022 kunnen diverse systemen nog niet worden uitgefaseerd. Ten tweede voldeed de geboden oplossing/software niet aan de gestelde eisen en het had bovendien geresulteerd in afhankelijkheid van de softwareleverancier. Inmiddels biedt de standaard van Microsoft steeds betere mogelijkheden om te voldoen aan verantwoord en duurzaam informatiebeheer. Om die reden hebben we recentelijk de strategische keuze gemaakt voor de standaard Microsoft oplossing. Hoewel dit een langere doorlooptijd (kostenverhoging) oplevert tijdens de projectfase, levert dit wel een beter, en op de lange termijn, goedkoper product op. De tweede strategische keuze betreft de inbedding in de organisatie. Gezien de complexiteit en het belang, in combinatie met de beperkte capaciteit, is gekozen om niet big-bang te implementeren, maar om meer tijd te nemen voor de ingebruikname dan initieel gepland. Deze langere doorlooptijd laat zich vertalen naar hoger projectkosten, maar resulteert in een beter product en acceptatie. - Stijgende bijdrage aan ONS-ICT: De bijdrage van Overijssel aan ONS-ICT laat de afgelopen jaren een sterk stijgende lijn zien. Sinds 2019 zijn er kostenstijgingen van jaarlijks 5 tot 10%. In het algemeen liggen de prijsstijgingen op het gebied van ICT ook hoger dan de gemiddelde inflatie en de daaraan gekoppelde jaarlijkse indexatie van onze begroting. Daardoor loopt onze begroting inmiddels behoorlijk uit de pas. Voor 2022 bedraagt onze bijdrage € 6,8 miljoen, dit is een verdere stijging van € 400.000 ten opzichte van 2021, die we niet binnen de begroting kunnen opvangen. De stijging is het gevolg van hogere kosten voor onder andere applicaties en licenties, die ONS-ICT aan ons doorberekent. Dit zijn niet beïnvloedbare kosten en vormen 56% van de totale IV-begroting. In de komende jaren verwachten wij verder kostenstijging als gevolg van het herstellen van achterstallig onderhoud op de infrastructuur door ONS-ICT. Dit is ontstaan doordat, wegens de uitloop van Windows 10, het ICT-projectenportfolio was bevroren. Het kostenverloop hiervan zal worden meegenomen in de P-nota 2023. Wij stellen u voor om in totaal aanvullend € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen voor ICT in de jaren 2021 en 2022 (respectievelijk € 0,8 miljoen en € 2,7 miljoen) en dit voor € 2,1 miljoen te dekken vanuit de hiervoor bestemde beklemming in de Algemene Reserve en € 1,4 miljoen vanuit de Algemene middelen. Omzetting investeringen ICT naar exploitatiebudget: Onze investeringen in ICT (structureel € 1,0 miljoen) werden tot 2020 afgeschreven in een periode van vier jaar. Voor de investeringen vanaf 2021 geldt dat wij niet langer eigenaar worden van de op te leveren ICT-producten en -diensten. Het eigenaarschap blijft bij het shared servicecentrum ONS en bij de leveranciers van de hard- en software. Om die reden mogen wij conform het BBV de investeringen niet langer opnemen op de balans, om in vier jaar af te schrijven. De investeringen komen vanaf heden in één keer ten laste van het betreffende boekjaar. Dit is onvermijdelijk. Doordat we de komende jaren de investeringen niet kunnen uitsmeren over de gebruiksduur van 4 jaar, maar ondertussen nog wel de afschrijvingslasten uit voorgaande jaren dragen, hebben we in de jaren 2021-2024 te maken dubbele lasten. Het gaat in totaal om een bedrag van in totaal € 2,6 miljoen. Het gaat in de jaren 2021-2024 respectievelijk om afgerond € 1,7 miljoen, € 0,6 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,1 miljoen. Wij stellen u voor dit ten laste te brengen van de Algemene middelen.
10.0.0 Overhead -105 0 105 -105 PS 009 Jaarverslag 2020 Opleidingen centraal In verband met de Covid19 zijn de organisatie-brede opleidingstrajecten zoals Secretaresse 2.0 en de trajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling slechts deels gerealiseerd. Wij stellen u een resultaatbestemming voor van € 0,1 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het onderdeel overhead van de begroting 2021 teneinde een inhaalslag te kunnen maken.
10.0.0 Overhead -48 0 48 -48 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Voor overhead betekent dit dat er € 48.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.
10.0.0 Overhead 591 0 -591 591 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
10.0.0 Overhead 1000 0 -1000 1000 PS 001 Herprioritering Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -1221 0 1221 -1221 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Aanpassing normbedragen: Via de perspectiefnota 2022 heeft u besloten € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het opvangen van premiestijgingen op de salariskosten. Dit budget is als reservering opgenomen in kerntaak 20. De werkelijke premiestijging bedraagt € 1,22 miljoen. Via deze monitor voegen we daarom € 1,22 miljoen toe aan het budget voor de personeelsgebonden kosten dat wordt toegerekend aan de kerntaken, onder verlaging van de in kerntaak 20 opgenomen reservering van € 1,2 miljoen. Dit levert een incidenteel nadeel van € 20.000 op voor het saldo van deze monitor. Wij stellen u voor het budget voor de personeelsgebonden kosten te verhogen met € 1,22 miljoen en de reservering voor premiestijgingen in kerntaak 20 met € 1,2 miljoen te verlagen.
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -737 0 737 -737 PS 009 Jaarverslag 2020 VOT Door de coronacrisis is voor de medewerkers minder gelegenheid geweest om aan opleiding en bijscholing te doen. Daarnaast zijn veel geplande opleidingen geannuleerd en doorgeschoven in de tijd (na de coronacrisis). De afspraak voor het Personeelsgebonden Ontwikkelbudget vindt zijn oorsprong in de CAO. Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is stellen wij u voor dit bedrag van € 0,45 miljoen door te schuiven naar het Vormings- en Opleidingsbudget van de begroting 2021 en 2022 (gelijkelijk verdeeld over de jaren 2021 en 2021). Reis- en verblijfskosten Vanwege de coronacrisis is er een onderuitputting op de reis- en verblijfskosten ter omvang van € 0,51 miljoen. De Coronacrisis houdt langer aan dan voorzien. In 2021 is éénmalig additioneel beleid nodig ten aanzien van de thuiswerkmiddelen en nieuw beleid ten aanzien van de flexibliteit van medewerkers. Wij stellen u voor om dit bedrag van € 0,51 miljoen te bestemmen voor het nieuwe thuiswerk- en flexibliteitsbeleid en toe te voegen aan de reis- en verblijfskosten van de jaarschijf 2021.
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -591 0 591 -591 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -11 0 11 -11 Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 0 Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 2093 -102 -2196 2093 Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten
20.00.1 Lokale heffingen 500 500 0 500 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
20.00.1 Lokale heffingen 2200 2200 0 2200 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Opcenten Motorrijtuigenbelasting: Op basis van de ramingen van de belastingdienst en de realisatie tot en met september actualiseren wij bij deze monitor de raming van de opcenten. In 2021 zijn de volumes licht gestegen waardoor we een stijging zien in de ontvangsten. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit de MRB onzeker. De vrijstelling van elektrische auto's van MRB speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de coronacrisis kan op de korte en lange termijn gevolgen hebben voor onze inkomsten uit de opcenten. De inkomsten ramen wij voor 2021 op € 115,0 en voor 2022 en 2023 € 114 miljoen. Dit betekent voor 2021 een plus van € 2,2 miljoen en voor 2022 en 2023 een plus van € 1,2 miljoen. De meeropbrengsten die worden geraamd komen deze coalitieperiode zoals afgesproken ten gunste van verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de baten aan opcenten in 2021 te verhogen met € 2,2 miljoen en in 2022 en 2023 met € 1,2 miljoen. Deze baten komen ten gunste van verkeersveiligheid, prestatie 4.5.1 in 2022 € 2,2 miljoen en 2023 € 2,4 miljoen.
20.00.2 Algemene uitkeringen -6094 -6094 0 -6094 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Meicirculaire: Ontvangst ten behoeve van Erfgoed deal: In februari 2019 hebben dertien partijen - zowel overheid als maatschappelijke organisaties - de handen ineen geslagen om samen te werken aan een waardevolle leefomgeving. Het gezamenlijke doel is om de relatie tussen erfgoed en de inrichting van de leefomgeving te versterken. Provincie Overijssel ontvangt in 2021 € 186.000 voor Erfgoed deal. Ontvangst ten behoeve van reserve bodemsanering: In het Bestuurlijk Overleg Bodem, waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de decentrale overheden zitting hebben, zijn op 23 september 2020 afspraken gemaakt over doelen en financiering van bodemopgaven in het jaar 2021. Het jaar 2021 is een overbruggingsjaar naar nieuwe bestuurlijke afspraken over de bodemopgaven vanaf 2022, als vervolg op het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Het doel is de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane of ecologische risico’s of verspreidingsrisico’s (spoedlocaties) te saneren of de risico’s te beheersen. Het betreft een wettelijke taak van provincies. Voor 2021 zijn onder meer afspraken gemaakt over een apparaatskostenvergoeding en de afronding van spoedsaneringen, met een daarbij vastgestelde verdeelsleutel. Overijssel ontvangt in 2021 € 402.532. Aframing decentralisatieuitlering Projecen verkeer en vervoer: Met ingang van 2021 is de decentralisatie-uitkering Projecten verkeer en vervoer omgezet naar een specifieke uitkering. Dit om de rechtmatigheid van de uitkering te waarborgen. De beschikbare middelen bedragen structureel € 22,84 miljoen vanaf 2021. Voor Overijssel is € 9.705.750 structureel afgeraamd. Ontvangst Algemene Uitkering provinciefonds meicirculaire: Het bedrag wat toegevoegd wordt aan de algemene uitkering provionciefonds is € 0,429 miljoen. Septembercirculaire: Ontvangst ten behoeve van RES: Voor de Regionale Energie Strategieën (RES) is in 2021 eenmalig € 0,729 miljoen aanvullend ter beschikking gesteld aan provincies. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld tot 1 juli 2021. De besluitvorming over de besteding van de aanvullende € 0,729 miljoen vindt in de regio plaats. Dit bedrag zal via de eerder gehanteerde verdeelsystematiek uitgekeerd worden. Provincie Overijssel ontvangt in 2021 € 306.052. Ontvangst ten behoeve van gebiedsbiografie NOVI -regio: Het ministerie van OCW stelt voor 2021 eenmalig € 0,041 miljoen beschikbaar aan de provincie Overijssel voor het maken van een gebiedsbiografie van de NOVI -regio (Nationale Omgevingsvisie) Zwolle. Middels dit instrument worden de ontstaansgeschiedenis, de logica en de bestaande kwaliteiten van een gebied in kaart gebracht. De gebiedsbiografie kan diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in de fysieke leefomgeving voeden, zoals verstedelijking en woningbouw, klimaatadaptatie en natuur en waterveiligheid. Ontvangst Algemene Uikering provinciefonds septembercirculaire: Het bedrag wat toegevoegd wordt aan de algemene uitkering provionciefonds is € 2,247 miljoen.
20.00.2 Algemene uitkeringen 206 206 0 206 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
20.00.3 Dividend -1378 -1378 0 -1378 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
20.00.3 Dividend 48 48 0 48 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziiging heeft betrekking op rentebaten lening Enexis 2e tranche
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -1780 0 1780 -1780 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 11486 9706 -1780 11486 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Werkschip de Buffel: Bij de perspectiefnota is de dekking van het beschikbaar gestelde investeringskrediet in één keer ten laste van de exploitatie gebracht (nog toe te delen baten en lasten). Volgens onze nieuwe financieringssystematiek, activeren wij dit schip en schrijven wij daarop af. Wij hebben nu een beter beeld van wanneer het schip naar verwachting in gebruik genomen kan worden en kunnen de begroting daar nu op aanpassen. Met onderstaande begrotingswijziging corrigeren wij de eenmalige last en creëren wij een structurele afschrijvingslast. Wij stellen u voor om de begrote eenmalige last in 2021 van € 580.000 bij kerntaak 20 af te ramen en vanaf het jaar 2024 een structurele afschrijvingslast te raming van € 40.000 bij prestatie 4.7.1. Premiestijgingen salariskosten: Via de perspectiefnota 2022 heeft u besloten € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het opvangen van premiestijgingen op de salariskosten. Dit budget is als reservering opgenomen in kerntaak 20. De werkelijke premiestijging bedraagt € 1,22 miljoen. Via deze monitor voegen we daarom € 1,22 miljoen toe aan het budget voor de personeelsgebonden kosten dat wordt toegerekend aan de kerntaken, onder verlaging van de in kerntaak 20 opgenomen reservering van € 1,2 miljoen. Dit levert een incidenteel nadeel van € 20.000 op voor het saldo van deze monitor. Wij stellen u voor het budget voor de personeelsgebonden kosten te verhogen met € 1,22 miljoen en de reservering voor premiestijgingen in kerntaak 20 met € 1,2 miljoen te verlagen. Projecten verkeer en vervoer: Met ingang van 2021 is de decentralisatie-uitkering Projecten verkeer en vervoer omgezet naar een specifieke uitkering. Dit om de rechtmatigheid van de uitkering te waarborgen. De beschikbare middelen bedragen structureel € 22,84 miljoen vanaf 2021. Voor Overijssel is € 9.705.750 structureel afgeraamd en toegevoegd aan kerntaak 20 nog toe te delen baten en lasten.
Totaal 3689 5085 1395 3689