Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Rechtmatigheid

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten op 13 december 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid en de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De bepaling van het resultaat vindt in principe plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
Bij verleende opdrachten worden de lasten verantwoord naar rato van de geleverde prestatie.

De last bij subsidieverlening wordt verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger start met de uitvoering van de activiteiten op basis van de startdatum van de projectperiode in de subsidieverleningsbeschikking (meestal jaar van beschikking) tenzij:
1.     De verstrekte subsidie een boekjaar/exploitatiesubsidie betreft: uit de subsidiebeschikking blijkt onomstotelijk dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend in één of meerdere volgende jaren zal plaatsvinden.
2.    De verstrekte subsidie een projectsubsidie betreft, het individuele subsidiebedrag het grensbedrag overschrijdt en die boekjaar overschrijdend is. Het grensbedrag is vastgesteld in onze financiële verordening  op € 1,5 miljoen.

Voor de volledigheid merken wij op dat de lastneming met betrekking tot subsidieaanvragen die vóór 31 december zijn ingediend, maar pas in het volgende boekjaar worden beschikt, in beginsel niet op het jaar van indiening wordt verwerkt, ook al ligt de startdatum in dat jaar. Het uitgangspunt hierachter is primair dat er feitelijk in het nieuwe jaar wordt beschikt. Secundair, dat de realisatie overwegend in of na het jaar van beschikken zal plaatsvinden.

Saldo baten en lasten kerntaken

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten kerntaken

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de begrote en gerealiseerde  baten en lasten per kerntaak en per beleidsdoel.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten kerntaken Jaarrekening 2020 Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 4.988 57 -4.297 -4.240 925 -5.165
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen -4.136 -1.561 -4.664 -6.225 -859 -5.366
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht -2.745 265 -188 77 -46 122
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving -5.766 -1.250 -20.114 -21.364 -11.059 -10.305
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten -6.488 -7.228 209 -7.019 -6.911 -108
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -14.147 -9.716 -29.055 -38.771 -17.950 -20.822
2. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen -3.454 -3.708 -528 -4.236 -3.579 -657
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst -8.741 -8.448 2.405 -6.043 -1.889 -4.154
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem -9.823 -7.939 -2.042 -9.981 -5.250 -4.731
2.4 Een duurzaam landelijk gebied -1.257 -1.200 0 -1.200 -1.230 30
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten -6.128 -4.904 -1.873 -6.777 -6.436 -341
Totaal 2. Milieu en energie -29.404 -26.199 -2.038 -28.237 -18.385 -9.852
3. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit -23.127 -25.922 -2.071 -27.993 -23.910 -4.083
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur -1.696 -3.141 408 -2.733 -1.873 -860
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie -3.501 -3.757 -1.818 -5.575 -5.328 -248
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem -2.417 -4.776 -681 -5.457 -4.409 -1.048
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie -62.717 -125.734 64.070 -61.664 -31.815 -29.849
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten -9.181 -9.454 -1.071 -10.525 -10.008 -517
Totaal 3. Vitaal platteland -102.639 -172.783 58.837 -113.947 -77.342 -36.605
4. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken -169 -1.668 -1.034 -2.702 -1.680 -1.022
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer -61.521 -60.573 -6.328 -66.901 -52.365 -14.536
4.3 Vaker op de fiets -9.792 -8.783 -2.180 -10.963 -8.713 -2.250
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek -3.864 -2.013 200 -1.813 -1.486 -327
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis -6.230 -8.880 -2.319 -11.199 -7.914 -3.285
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer -7.323 -11.120 3.320 -7.800 -4.780 -3.020
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten -11.058 -9.520 -3.403 -12.924 -13.101 177
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur -44.392 -49.616 12.222 -37.394 -36.391 -1.003
Totaal 4. Mobiliteit -144.348 -152.173 478 -151.695 -126.429 -25.266
5. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding -1.654 0 -5.386 -5.386 -4.522 -864
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds -38.373 0 -9.661 -9.661 -4.463 -5.198
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie -1.401 -2.697 -977 -3.674 294 -3.968
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor -5.401 -3.295 -1.418 -4.713 -2.901 -1.812
5.5 Innovatief bedrijfsleven -23.927 -15.468 -12.076 -27.544 -19.060 -8.484
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten -2.485 -3.816 391 -3.425 -3.246 -180
Totaal 5. Regionale economie -73.242 -25.276 -29.127 -54.402 -33.898 -20.505
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1 Cultureel erfgoed -6.335 0 0 0 0 0
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod -6.678 0 0 0 0 0
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers -2.840 0 0 0 0 0
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk -3.267 0 0 0 0 0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars -2.360 0 0 0 0 0
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst 0 -6.375 -199 -6.574 -6.413 -160
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 0 -4.755 -3.279 -8.034 -4.039 -3.995
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent 0 -3.621 -159 -3.781 -3.478 -303
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel 0 -3.369 0 -3.369 -2.818 -551
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen 0 -2.018 -608 -2.626 -2.603 -23
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen -1.962 -1.563 -279 -1.842 -1.552 -290
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten -788 -669 -49 -719 -682 -37
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -24.231 -22.371 -4.574 -26.945 -21.585 -5.360
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel -402 -709 -217 -926 -459 -467
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur -1.260 -1.705 -50 -1.755 -1.178 -577
7.3 Effectief eigen bestuur -4.739 -5.768 584 -5.184 -3.230 -1.954
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten -9.600 -9.859 -278 -10.137 -9.809 -328
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -16.002 -18.041 39 -18.002 -14.676 -3.326

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of de uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.

Een bedrag van € 1,3 miljoen aan verstrekte opdrachten en contracten moet als onrechtmatig worden bestempeld. Hiervan komt circa € 0,9 miljoen voort uit overlopende fouten uit 2020. Dit bedrag weegt de accountant mee in het oordeel over de rechtmatigheid. Deze fout is niet van invloed op het totaaloordeel over de jaarrekening omdat het bedrag ruim onder de goedkeuringstolerantie ligt.

Saldo baten en lasten overig

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten overig

A

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten overig Jaarrekening 2020 Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
10. Overhead
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering -26.720 -26.536 -897 -27.434 -26.346 -1.087
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead -19.939 -22.484 -600 -23.085 -23.097 13
Totaal 10. Overhead -46.659 -49.021 -1.498 -50.518 -49.444 -1.075
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 113.842 112.300 2.700 115.000 116.064 -1.064
20.00.2 Algemene uitkeringen 222.878 204.126 -5.888 198.237 199.931 -1.694
20.00.3 Dividend 26.002 20.857 -1.330 19.527 19.737 -210
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 12.565 8.588 0 8.588 11.523 -2.935
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.283 100 9.706 9.806 2.378 7.428
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 377.570 345.971 5.187 351.158 349.634 1.524
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien -3 -250 0 -250 0 -250
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 377.566 345.721 5.187 350.908 349.634 1.274

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2020 Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 113.842 112.300 2.700 115.000 116.064 -1.064
20.00.2 Algemene uitkeringen 222.878 204.126 -5.888 198.237 199.931 -1.694
20.00.3 Dividend 26.002 20.857 -1.330 19.527 19.737 -210
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 12.565 8.588 0 8.588 11.523 -2.935
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.283 100 9.706 9.806 2.378 7.428
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 377.570 345.971 5.187 351.158 349.634 1.524

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de paragraaf “Provinciale heffingen”. De overige heffingen worden financieel verantwoord onder de verschillende kerntaken.

Algemene uitkeringen
De afwijking van circa  €1,7 miljoen komt door mutaties uit de decembercirculaire.

  • De algemene uitkering wordt opgehoogd vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur. Voor 2021 is een bedrag van € 18,0 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,3 miljoen voor 2021. Hier tegenover staan ook extra kosten die Overijssel maakt. Over de bedragen voor 2022 en verder volgt meer informatie in een volgende circulaire. 
  • Overige mutaties circa  -/- €  0,1 miljoen.
  • Afrekening over 2019 en 2020 van circa -/- € 0,5 miljoen (uit mei- en septembercirculaire). 

Saldo financieringsfunctie
De afwijking van € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door verkopen binnen de obligatieportefeuille waardoor boekwinst is gerealiseerd. 

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het eerste onderdeel betreft de 'Nog toe te delen incidentele baten en lasten'. Een realisatie op deze post is uiterst ongebruikelijk. De raming en realisatie betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen op grond van het advies van de Commissie Jansen aan de provincie Zeeland. Omdat deze bijdrage niet past binnen één van de prestaties binnen de kerntaken, is deze onder dit onderdeel verantwoord.
Een ander verschil vormt een begrote bate van € 9,7 miljoen, terwijl deze op kerntaak 4 Mobiliteit is verantwoord / gerealiseerd.
Dit wordt verklaard doordat d
eze structurele baat tot en met 2020 werd ontvangen als decentralisatie uitkering via het provinciefonds. Deze algemene dekkingsmiddelen worden geraamd en verwerkt op de 'kerntaak' Overhead, financiering en dekkingsmiddelen. Deze uitkering is in december 2021 door het ministerie omgebogen tot een  Specifieke uitkering (SPUK) Decentraal spoor voor de treindienstenConform de verslagleggingsregels dient een SPUK als baat verantwoord te worden op het taakveld waar het betrekking op heeft, in casu prestatie 4.2.3 van kerntaak 4.
Het laatste onderdeel betreft correcties op de lasten en baten van voorgaande jaren, hoofdzakelijk vrijval van oude verplichtingen, waarvoor een meevaller van € 1 miljoen geraamd was. In 2021 bedroegen de correcties uiteindelijk € 3,3 miljoen. De afwijking ten opzichte van de raming en de bijdrage aan het resultaat bedraagt daarmee € 2,3 miljoen. 

Onvoorzien
Het is wettelijk verplicht om onder de algemene dekkingsmiddelen een bedrag voor onvoorzien te ramen. Het is echter niet nodig gebleken om dit bedrag aan te spreken. 

Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak
Bedragen x €1.000
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Jaarrekening 2020 Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.30 Mutaties algemene reserves
20.30.1 Mutaties algemene reserves I
4710000 Toevoegingen aan reserves -516.875 -20.452 -103.188 -123.640 -122.940 -700
8710000 Onttrekkingen aan reserves 659.296 20.898 165.704 186.602 184.520 2.083
Totaal 20.30.1 Mutaties algemene reserves I 142.422 446 62.516 62.962 61.580 1.382
20.40 Mutaties bestemmingsreserves
20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1
4710000 Toevoegingen aan reserves -1.829 -1.829 -80 -1.909 -1.909 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 1.567 1.634 658 2.292 963 1.329
Totaal 20.40.1 Mutaties bestemmingsreseves KT 1 -262 -195 578 383 -946 1.329
20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2
4710000 Toevoegingen aan reserves -8.145 0 -403 -403 -403 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 8.477 8.211 -2.780 5.431 1.451 3.979
Totaal 20.40.2 Mutaties bestemmingsreseves KT 2 332 8.211 -3.183 5.028 1.049 3.979
20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3
4710000 Toevoegingen aan reserves -69.321 -67.581 605 -66.976 -66.976 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 87.473 150.897 -68.070 82.827 52.502 30.325
Totaal 20.40.3 Mutaties bestemmingsreseves KT 3 18.152 83.317 -67.465 15.852 -14.474 30.325
20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4
4710000 Toevoegingen aan reserves -66.806 -23.000 -8.493 -31.493 -31.493 0
4710100 Rentetoevoegingen aan reserves -75 -50 50 0 0 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 33.503 22.728 -10.409 12.319 10.546 1.773
Totaal 20.40.4 Mutaties bestemmingsreseves KT 4 -33.378 -322 -18.852 -19.174 -20.947 1.773
20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5
4710000 Toevoegingen aan reserves -3.974 -3.000 -4.300 -7.300 -7.300 0
4710100 Rentetoevoegingen aan reserves -543 -213 213 0 0 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 5.768 6.570 1.217 7.787 3.810 3.978
Totaal 20.40.5 Mutaties bestemmingsreseves KT 5 1.251 3.357 -2.870 487 -3.490 3.978
20.40.9 Mutaties reserve UKVO
4710000 Toevoegingen aan reserves -166.552 -2.100 -66.266 -68.366 -68.366 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 138.272 37.146 97.292 134.438 90.105 44.334
Totaal 20.40.9 Mutaties reserve UKVO -28.280 35.046 31.026 66.072 21.739 44.334
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves -42.185 129.414 -60.765 68.648 -17.070 85.718
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 100.236 129.860 1.750 131.610 44.510 87.100

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Bedragen x €1.000
Resultaat Jaarrekening 2020 Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021
20.50 Resultaat -27.131 0 0 0 -34.436 34.436