Begroot lasten 212.122

Realisatie lasten 200.978

Ruimte lasten 11.144
200.978 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

Begroot lasten 212.122

Realisatie lasten 200.978

Ruimte lasten 11.144
200.978 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4). 

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

 1. Wij hebben de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities verkend. Wij werken de kansen uit.
 2. Wij combineren onze strategische koers op mobiliteit in Overijssel samen met de provincie Gelderland en gemeenten uit tot een regionaal mobiliteitsplan voor Lansdeel Oost
 3. Wij verwerken de effecten van Covid-19 voor het beleidsveld mobiliteit.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 6. Wij hebben, als uitwerking van de afspraken uit het verkort MIRT onderzoek A1-A35, samen met gemeenten Borne en Hengelo de nut en noodzaak van de aanleg van een nieuwe regionale weg tussen Borne en Almelo (project Vloedbeltverbinding, gestart 2020) onderzocht. De PlanMER is in 2020 afgerond. Besluitvorming door de colleges is voorzien in het voorjaar 2021 waarna wij bij voortzetting van het project een realisatieovereenkomst opstellen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2022 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2022 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 jaagt deze gedragverandering nader aan.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

 1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer. We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

 1. Wij werken mee aan het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040', waarin alle betrokkenen nadenken over knooppunten, de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten en busdiensten. Leidraad voor onze inbreng daarbij is ons koersdocument OV.
 2. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

 

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

 1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
 2. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal ter voorbereiding op besluitvorming over verduurzaming van de treindienst Zutphen-Oldenzaal, samen met de provincie Gelderland (zie prestatie 4.2.3)
 3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio via Interregstudie EuregioRail de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij geven uitvoering aan het investeringsbesluit voor OV; stations en sociale veiligheid dat najaar 2020 / aanvang 2021 aan Provinciale Staten wordt aangeboden
 3. Wij starten de her-aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht (2022).
 4. Wij starten de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel (2023).
 5. Wij doen een meervoudige onderhandse uitvraag voor een concessie van 3 jaar in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2).
 6. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar de opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en perronverbreding Heino en Raalte), rekening houdend met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - 4.3 Vaker op de fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ook als vervoermiddel van en naar stations of carpoolplaatsen (4.3.1). Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is belangrijk voor woon-werkverkeer, en daarmee ook voor de werkgelegenheid. (4.3.2.)

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4). 

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan het meerjarenprogramma.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
 3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en stellen gezamenlijk een uitvoeringsagenda op.
 4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 5. Samen met onze partners ontwikkelen wij een strategie voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor.
2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel
4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie ‘0 verkeersslachtoffers’. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uit in een actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.10).

4.6.1 A1

 1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld fietspassages Schipbeek, versterking landschap nabij  buurtschap Azelo en uitkijktoren Rijssense berg).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen
 • Resultaatbestemming

4.6.2 A28

1. Wij voeren in 2021 het gebiedsgericht MIRT-onderzoek ‘Bereikbaarheid in samenhang met verstedelijking Zwolle en omgeving’ verder uit, samen met Rijk en regio Zwolle.
2. Wij starten met het uitvoeren van de gemaakte bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio, naar aanleiding van het MIRT-onderzoek A28, over:
- een gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel
- de uitvoering van een maatregelenpakket verkeersveiligheid infra (met bereikbaarheidseffecten)

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

 1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
  Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
 2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
  Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid.
 3. Project knooppunt Raalte
  Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

 1.  Wij werken samen met het Rijk de eerste stap uit van de afspraken zoals gemaakt in het MIRT overleg uit het najaar 2020

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.5 N50

 1. Wij sluiten eind 2020 - begin 2021 een Bestuursovereenkomst (BOK) met het Rijk over de definitieve financiering en planning van het wegvak N50 Kampen - Kampen-Zuid.  Het Rijk rondt in 2021 de Planstudiefase af. Na het Ontwerp Tracébesluit start de uitvoering in 2023.
 2. Wij agenderen de problematiek op de gehele N50 bij het ministerie I&W via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

4.6.6 N307

 1. Wij starten onder regie van Flevoland de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. Dit met de doelstelling eind 2022 de watergerelateerde onderdelen op te leveren en de weginfrastructuur medio 2023.
 2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

 1. Wij nemen de aansluiting van de A28 op het nieuwe tracé van de N340 en knooppunt Varssen in gebruik.
 2. Wij voeren werkzaamheden uit aan de bestaande weg N340, te weten: de parallelwegen, fietstunnels en ecoduct.
 3. Wij beginnen met het afwaarderen van de bestaande Hessenweg.
 4. Wij nemen de onderdoorgang bij Balkbrug in gebruik.
 5. Wij starten met de werkzaamheden aan de N377.
 6. Wij monitoren de aanbesteding voor de spooronderdoorgang N340 door ProRail.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)

 1. Wij voltooien de werkzaamheden aan de onderdoorgang Oude Twentseweg (N348)
 2. Wij realiseren het groenplan bij de nieuwe onderdoorgangen
 3. Wij ronden het project (financieel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

R

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

 1. Wij realiseren de kruising met verkeerslichten in het project Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel).
 2. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
 3. Wij realiseren de faunavoorziening langs de N737.
 4. Wij realiseren de rotonde Bornsestraat Weerselo (N343) en bereiden de rondweg voor.
 5. Wij bereiden de realisatie van de aansluiting N315/N768 Danspaleis voor.
 6. Wij ronden de planstudie fietsverbinding F35 Enschede-Oldenzaal af (zie ook prestatie 4.3.1).

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3).

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 2. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
 3. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
 4. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
 5. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

 1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

 1. Wij ronden in 2021 de taxaties af.
 2. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.
 3. Wij dienen uiterlijk in juli 2021 een voorstel in bij Provinciale Staten voor de volgende fase van het project waarin de gebiedsgerichte aanpak is uitgewerkt.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Lasten Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.668 1.444 3.112 2.673 439 0
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 760 3.575 4.335 3.214 1.121 0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 0 1.690 1.690 1.209 482 482
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 95.608 21.148 116.756 116.665 91 1.998
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 0 764 764 431 332 239
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 96.368 27.176 123.545 121.518 2.026 2.718
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 8.783 2.700 11.483 9.254 2.229 2.211
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 800 0 800 575 225 267
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 1.213 -200 1.013 1.044 -31 0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 2.013 -200 1.813 1.619 194 267
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 3.528 2.694 6.222 4.425 1.797 1.637
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 6.853 477 7.330 6.452 878 1.332
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 10.380 3.171 13.552 10.877 2.675 2.969
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.1 A1 0 0 0 0 0 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 736 736 508 229 229
4.6.5 N50 0 0 0 0 0 0
4.6.6 N307 81 -81 0 0 0 0
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) 327 -327 0 0 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 6.668 -510 6.158 5.786 371 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 4.044 -3.138 906 -1.514 2.420 2.376
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 11.120 -3.320 7.800 4.780 3.020 2.605
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 13.215 2.900 16.115 15.474 642 681
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 16.643 -52 16.592 16.742 -150 0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 127 -7 120 120 0 0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 20.000 -14.933 5.067 4.747 321 321
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 49.986 -12.091 37.894 37.082 812 1.002
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.520 3.403 12.924 13.175 -251 0
Totaal Lasten 189.838 22.284 212.122 200.978 11.144 11.771
Baten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 0 410 410 993 -583 0
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0 2.900 2.900 3.221 -321 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 35.795 17.573 53.369 65.650 -12.282 0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 0 375 375 281 94 0
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 35.795 20.848 56.644 69.153 -12.510 0
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 0 520 520 541 -21 0
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 0 0 0 41 -41 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 0 0 92 -92 0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 0 0 0 133 -133 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 0 275 275 152 123 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500 577 2.077 2.811 -734 0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 1.500 852 2.352 2.963 -610 0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 0 0 0 0 0
4.6.5 N50 0 0 0 0 0 0
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 0 0 0 0 0 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 370 131 501 541 -40 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 0 0 150 -150 0
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 370 131 501 691 -191 0
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 74 -74 0
Totaal Baten 37.665 22.762 60.427 74.548 -14.122 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging/resultaatbestemming Baten Lasten Saldo PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Financiële toelichting
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -482 0 482 -482 PS Begrotingswijziging Op deze prestatie is van het geraamde budget aan lasten van € 1,7 miljoen voor € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen.  De onderbesteding op de lasten (€ 0,5 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de onderzoekskosten voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2022.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -376 0 376 -376 Resultaatbestemming Haltevoorzieningen IJssel-Vecht: Als gevolg van wijzigingen in de dienstregeling van de concessie IJssel-Vecht worden er aanpassingen aangebracht aan de halte infrastructuur. Inmiddels is van het beschikbaar gestelde bedrag € 0,349 miljoen gerealiseerd. Wij stellen u voor om voor dekking van doorlopende verplichtingen € 0,376 miljoen middels resultaatbestemming beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.2.3.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -1622 0 1622 -1622 GS Begrotingswijziging Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's): Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). Er zijn tot en met 2021 slechts enkele subsidieverzoeken ontvangen van de betrokken gemeenten. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak van NABO's. Wij schuiven de niet bestede KVO middelen (€ 1,55 miljoen) door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein van de begroting 2022. Sociale veiligheid Openbaar Vervoer: In 2021 is op de post Sociale veiligheid Openbaar Vervoer (uKvO) per saldo € 71.500 niet besteed. Wij schuiven deze middelen door naar 2022 en zetten deze in om de sociale veiligheid op stations te verbeteren. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 71.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2022.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -239 0 239 -239 GS Begrotingswijziging Op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede is het geraamde budget van ruim € 0,75 miljoen voor € 0,33 miljoen niet tot besteding gekomen. Van de geraamde baat van € 0,38 miljoen is € 0,28 miljoen gerealiseerd. De geraamde baat betreft een Rijksbijdrage voor een verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede.  De onderbesteding op de lasten (€ 0,33 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de kosten van een verkenningsstudie afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en het restant op de Rijksbijdrage. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,239 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2022.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -1330 0 1330 -1330 Resultaatbestemming Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP 2020: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,3 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 1,0 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,9 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,1 miljoen naar de jaarschijf 2023.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -880 0 880 -880 GS Begrotingswijziging Uitvoering Koers Fiets: Op deze prestatie is € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. In totaal gaat het om een onderbesteding van € 0,88 miljoen die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,88 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021.
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -267 0 267 -267 GS Begrotingswijziging Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de geraamde lasten van € 0,8 miljoen is ruim € 0,5 miljoen besteed in 2021. Afgerond € 0,3 miljoen is niet tot besteding gekomen hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder aanvragen zijn geweest voor de beschikbare subsidiegelden. De subsidieregeling loopt door in 2022 en daarvoor dienen de resterende middelen beschikbaar te blijven. Wij schuiven deze door naar de jaarschijf 2022 van de begroting 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 266.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de begroting 2022.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -1637 0 1637 -1637 Resultaatbestemming Verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,965 miljoen in te zetten voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis. Bij prestatie 4.7.3. ‘Vervangen provinciale infrastructuur’ is een nadere toelichting opgenomen. De middelen worden conform de financiële regelgeving toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,6 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,3 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -1332 0 1332 -1332 Resultaatbestemming UVP: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,6 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1. Stimuleren fietsgebruik. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,7 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Hiervan schuift € 0,4 miljoen door naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023 voor prestatie 4.5.2.
4.6.3 N35 – Lopende projecten -229 0 229 -229 GS Begrotingswijziging De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Derhalve zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar deels gebruikt. De resterende middelen schuiven wij door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 229.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 van de begroting 2022.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -2376 0 2376 -2376 Resultaatbestemming UVP 2021: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 2,3 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1. Stimuleren fietsgebruik.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -681 0 681 -681 GS Begrotingswijziging De niet bestede middelen op deze prestatie hebben vooral betrekking op het incidenteel beschikbaar gestelde budget op openbare verlichting. In het kader van het stimuleren van de economie in ‘coronatijd’ is voor de verduurzaming van openbare verlichting eenmalig € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Ondanks de relatief korte voorbereidingstijd, de vertraging door de politieke commotie over het verwijderen van lichtmasten en de langere levertijden van materialen, is in 2021 ruim € 1,3 miljoen besteed aan de genoemde opgaven en ca. € 0,5 miljoen verplicht. De resterende opgave is al voorbereid maar moet nog verplicht en uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2022 zal plaatvinden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 681.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2022.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -321 0 321 -321 PS Begrotingswijziging Bij de 2e monitor is de begroting 2021 bijgesteld naar € 5 miljoen voor opdrachten (dekking Reserve Waterwegen). Van het budget voor opdrachten is € 0,3 miljoen niet besteed. Dit restant budget willen wij doorschuiven naar 2022. Voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding is in 2021 € 5,5 miljoen opgenomen in de begroting, deze middelen zijn beschikbaar in de Voorziening KAdH. In 2021 is totaal € 0,8 miljoen uitbetaald. Daarnaast zijn er in 2021 € 2,5 miljoen (stand eind december 2021) diverse besluiten verzonden voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding, deze besluiten worden verwerkt op boekjaar 2022. Wij stellen u voor om het restant budget van € 0,3 miljoen voor opdrachten door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2022.
Totaal kerntaak 4 -11772 0 11772 -11772

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -678 0 678 -678 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op afwikkeling rijksprogramma Beter Benutten (€ 0,5 miljoen) en op verschuiving budget over prestaties Digi (€ 0,2 miljoen)
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -517 0 517 -517 GS 105 Jaarverslag 2020 Subsidieregeling Voucherregeling thuiswerkplannen Verder is er een onderbesteding op de subsidieregeling Voucherregeling thuiswerkplannen De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidieregeling pas aan het eind van het jaar is opengesteld. De lopende aanvragen zullen in 2021 worden beschikt en betaalbaar gesteld. Voor de Voucherregeling thuiswerkplannen hebben wij besloten € 0,277 miljoen door te schuiven naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de Voucherregeling thuiswerkplannen € 0,277 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.1.3 van de begroting 2021. Regionale Aanpak Laadinfrastructuur De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het nationale Klimaatakkoord en heeft als doel ervoor te zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel vormt voor de groei van het aantal elektrische voertuigen. Voor de uitwerking van de landelijke aanpak is in de NAL afgesproken dat er samenwerkingsregio’s komen die gemeenten gaan ondersteunen bij de uitrol van laadinfrastructuur. Het Rijk heeft 15 miljoen euro procesgeld beschikbaar gesteld voor de NAL-samenwerkingsregio’s, onder de voorwaarde dat de regio minimaal eenzelfde bedrag bijdraagt. Overijssel en Gelderland zijn ingedeeld als samenwerkingsregio en de provincies staan aan de lat om de ondersteuning verder vorm te geven in een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL). Voor de invulling van een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2021 voegen wij als provinciale bijdrage € 0,240 miljoen toe aan de begroting 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor de invulling van een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur € 0,240 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.1.3 van de begroting 2021.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -174 0 174 -174 PS 009 Jaarverslag 2020 Slimme en duurzame mobiliteitsprojecten: In 2020 heeft de voorbereiding en afstemming van slimme en duurzame mobiliteitsprojecten met de regio's Twente, Zwolle-Kampen en Cleantechregio meer tijd gevraagd dan verwacht, waardoor in 2020 niet tot de uitrol van projecten kon worden overgegaan. Hierdoor zijn onder andere 2 subsidieverleningen aan de Cleantechregio niet in 2020 gerealiseerd. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de bestedingen binnen prestatie 4.1.3 gedekt met ontvangen rijksmiddelen, waardoor onze structureel beschikbare middelen niet volledig zijn besteed. Per saldo is hierdoor een onderbesteding ontstaan van ca. € 0,9 miljoen op € 2,5 miljoen. Wij stellen wij u voor om middels resultaatbestemming € 0,174 miljoen vanuit prestatie 4.1.3 door te schuiven naar de jaarschijf 2021 ter dekking van ons cofinancieringsdeel voor de subsidieverlening 'werkgeversaanpak 2019-2021' aan de Cleantechregio die in 2020 niet kon worden gerealiseerd.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 0 410 410 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op SPUK Veilig Doelmatig Duurzaam gebruik Verkeersinfrastructuur - Werkgeversaanpak Twente - Zwolle
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 336 0 -336 336 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -675 0 675 -675 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op herijkking openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0 2900 2900 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Afwikkeling van de ingetrokken OV concessie IJssel-Vecht: In de afwikkeling van de ingetrokken OV concessie IJssel-Vecht hebben wij als penvoerder voor de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht van Keolis een schadevergoeding ontvangen van € 2,9 miljoen. Hiervan dient ruim € 1 miljoen te worden overgemaakt naar de provincies Gelderland en Flevoland. Het resterende deel wordt ingezet voor extra kosten voortkomend uit dit dossier. Dit betreft ambtelijke inzet, inhuur externe expertise en extra kosten heraanbesteding van de concessie IJssel-Vecht Wij hebben besloten de baten en lasten voor prestatie 4.2.1 in 2021 budgettair neutraal te verhogen met € 2,9 miljoen.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -955 0 955 -955 PS 009 Jaarverslag 2020 Binnen beleidsdoel 4.2 is er aan lasten ruim € 1,3 miljoen geraamd voor prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen. Hiervan is ruim € 0,4 miljoen gerealiseerd. Met het Statenvoorstel Verkenningsfase elektrificatie spoorlijnen (PS 2020/1100322) is € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onderzoek voor de verkenningsfase. De opdracht hiervoor aan Prorail kent een bestedingsritme dat enigszins afwijkt van het geraamde budget in de begroting. Voor doorlopende verplichtingen in 2021 willen wij € 0,955 miljoen dorschuiven naar 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 4.2.2 een budget van € 0,955 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve Sporen en wegen, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -735 0 735 -735 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -1805 0 1805 -1805 GS 105 Jaarverslag 2020 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) Voor de aanpak van niet beveiligde overwegen (NABO’s) is in 2020 een subsidieregeling ingesteld op basis waarvan gemeenten aan de slag konden gaan met het verwijderen van NABO’s. Voor 2020 is hiervoor ruim € 1,8 miljoen beschikbaar in de begroting op prestatie 4.2.3. De aanvraag van de gemeente Olst-Wijhe is eind 2020 ontvangen en zal in 2021 worden beschikt. De aanvraag van de gemeente Hof van Twente zal begin 2021 worden ingediend. Wij hebben besloten de middelen van 2020 beschikbaar te houden en door te schuiven naar 2021. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2021.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -902 0 902 -902 PS 009 Jaarverslag 2020 Haltevoorzieningen IJssel-Vecht Per december 2020 is in een deel van Overijssel het lijnennet en de dienstregeling aangepast. Om uitvoering van de goedgekeurde dienstregeling mogelijk te maken waren nieuwe haltes nodig en zullen elders haltes niet meer bediend worden. Dat vergt aanpassingen aan de halte-infrastructuur, zowel bij de gemeentelijke als provinciale wegbeheerders. Deze aanpassingen vergen een eenmalige investering van € 0,723 miljoen in halte-infrastructuur die binnen het beschikbare budget van 2020 voor de exploitatie van het openbaar vervoer is gedekt. Inmiddels is van het beschikbaar gestelde bedrag € 0,319 miljoen gerealiseerd. Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,404 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2021 op prestatie 4.2.3. Exploitatie OV concessies Zoals in monitor II aangekondigd is er in 2020 voor prestatie 4.2.3 sprake van een incidentele baat als gevolg van de te ontvangen beschikbaarheidsvergoeding OV en de incidentele lasten die ontstaan in verband met de doorbetaling hiervan aan onze vervoerders. De lasten voor de exploitatie van OV concessie sluit op een bedrag van € 106,7 miljoen ten opzichte van de begrote € 104,8 miljoen. Dit betekent per saldo € 1,9 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere last circa € 3,6 miljoen samenhangend met extra subsidies aan vervoerders om de gevolgen van Corona op het openbaar vervoer te dekken. Anderzijds is er een lagere last van circa € 1,2 miljoen in hoofdzaak veroorzaakt doordat de OV-index lager uitvalt dan voorzien. Verder zijn er in 2020 nog geen aanvullende maatregelen op de Vechtdallijnen getroffen tijdens de werkzaamheden aan de N340 (onderbesteding € 0,497 miljoen). De werkzaamheden aan de bestaande rijbanen zullen hoofdzakelijk in 2021 plaatsvinden en dan zullen naar verwachting aanvullende maatregelen op de Vechtdallijnen getroffen worden. Wij stellen u voor de niet gerealiseerde middelen beschikbaar te houden voor aanvullende maatregelen op de Vechtdallijnen tijdens de werkzaamheden aan de N340 en middels begrotingswijziging € 0,497 miljoen te onttrekken aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer hetzelfde bedrag aan lasten op te nemen in de begroting 2021 op prestatie 4.2.3.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -710 0 710 -710 GS 112 Sociale veiligheid Openbaar Vervoer Deze wijziging heeft betrekking op GS 112 Sociale veiligheid Openbaar Vervoer
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -357 -166 191 -357 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Voor prestatie 4.2.3 betekent dit dat er € 0,1 miljoen van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1. Hengelo-Bielefeld Daarnaast betreft dit een mutatie van het rijksdeel op Hengelo-Bielefeld.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 0 16900 16900 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2021: Het Rijk heeft de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV zoals deze vorig jaar beschikbaar is gesteld voor 2021 gecontinueerd. Hiermee kunnen wij de begrote subsidie voor de vervoerders blijven doorbetalen gedurende de periode dat de compensatie wordt ontvangen ondanks de afgeschaalde dienstregeling. Wij ramen op basis van de specifieke doeluitkering de lasten en baten van prestatie 4.2.3 voor de begroting van 2021 bij voor € 16,9 miljoen.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 200 0 -200 200 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 0 840 840 0 Adm. 213 Actualisatie begroting openbaar vevoer Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 213 actualisatie begroting openbaar vevoer
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -389 0 389 -389 GS 105 Jaarverslag 2020 Op deze prestatie is van het geraamde budget van € 1,3 miljoen een bedrag van ruim € 0,388 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding kan als volgt worden verklaard. Voor lopende opdrachten aan ProRail in verband met elektrificatie, 2e perronspoor en een verkenningenstudie verbetermaatregelen spoorlijnen Zwolle-Enschede zijn de verwachte (af)rekeningen niet in 2020 ontvangen. De overgebleven gelden zullen in 2021 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,388 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2021.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 0 375 375 0 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Dit betreft de bijdrage verkenningsstudie verbetermodel Zwolle-Enschede
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -2923 0 2923 -2923 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -968 0 968 -968 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op uitvoering koers fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -914 0 914 -914 PS 009 Jaarverslag 2020 Uitvoering koersdocument Fiets (middelen uit het coalitieakkoord 2016-2019) Wij stellen u voor € 0,9 miljoen voor de realisatie van Koers Fiets toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -500 0 500 -500 GS 105 Jaarverslag 2020 Uitvoering koersdocument Fiets (middelen uit het coalitieakkoord 2020-2023) Voor de niet gerealiseerde middelen uit het coalitieakkoord 2020-2023 gelden de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 0 520 520 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022: Op grond van de Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes stelt het Rijk voor de periode 2020-2022 een bedrag beschikbaar van € 1,5 miljoen voor de snelfietsroutes F35 en Zwolle-Hattem. Wij hebben op basis van de specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022 de lasten en baten van prestatie 4.3.1 voor de begroting 2021 bijgeraamd voor € 0,52 miljoen voor snelfietsroute Zwolle-Hattem.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 32 0 -32 32 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 3093 0 -3093 3093 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II UVP 2021 (uitvoering provinciaal fietsproject N340 Oudleusen / Ommen): In het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP 2021) is met Monitor 2021 - I voor het fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen) een bedrag van € 1 miljoen toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Inmiddels blijkt dat fietsproject kan worden gerealiseerd met een bedrag van € 0,575 miljoen. Het niet benodigde bedrag van € 0,425 miljoen kan daarmee worden teruggestort vanuit de Reserve dekking kapitaallasten en komt daarmee beschikbaar voor de dekking van het UVP sluitstukproject Fietstunnel Haardijk in Hardenberg. Wij stellen u voor om de vrijval vanuit de Reserve dekking kapitaallasten activa ter grootte van € 0,425 miljoen voor het begrotingsjaar 2021 toe te voegen aan prestatie 4.3.1 voor de realisatie van het UVP sluitstukproject Fietstunnel Haardijk in Hardenberg. Hieruit voortvloeiend stellen wij voor het investeringskrediet op prestatie 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) te verlagen met € 0,425 miljoen. UVP 2021 (uitvoering fietsproject Spoordijkstraat, gemeente Enschede): Bij de subsidieverlening van het Enschede fietsproject Spoordijkstraat is de lastneming verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023. Wij stellen als gevolg daarvan voor de last van prestatie 4.3.1 te verlagen met € 3,52 miljoen en door te schuiven naar begroting 2022 (€ 2,02 miljoen) en begroting 2023 (€ 1,5 miljoen, bestaande uit € 0,2 miljoen algemene middelen verkeer en vervoer en € 1,3 miljoen incidentele middelen KvO-Fiets).
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -33 0 33 -33 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op het verlagen van het budget van prestatie 4.4.1
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 33 0 -33 33 GS 105 Jaarverslag 2020 Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) aan lasten € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld. Hierop heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 33.000 die kan worden gedekt door een aanvullende onttrekking aan de Reserve uitvoeling Kwaliteit van Overijssel. Deze aanvullende onttrekking wordt gecompenseerd met een verlaging van de lasten van prestatie 4.4.1 in 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 33.000 extra te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ter dekking van de hogere lasten van prestatie 4.4.1 van de begroting 2020 onder gelijktijdige verlaging van de lasten van prestatie 4.4.1 in de jaarschijf 2021.
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 100 0 -100 100 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 100 0 -100 100 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking verschuiving budget binnen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -2963 0 2963 -2963 PS 009 Jaarverslag 2020 Meeropbrengsten motorrijtuigenbelasting inzetten voor verkeersveiligheid: Via het coalitieakkoord en de Perspectiefbrief 2020 hebben wij aangegeven de meeropbrengsten vanuit de motorrijtuigenbelasting in te willen zetten voor verkeersveiligheid. In 2020 zijn de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting € 1,042 miljoen hoger dan begroot. Wij stellen u voor dit bedrag te bestemmen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Beleidsimpuls verkeersveiligheid Op prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid is € 2,55 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma verkeersveiligheid. Hierop is een bedrag van € 1,9 miljoen niet besteed. Zoals bij monitor II 2020 aangekondigd willen wij de niet gerealiseerde middelen inzetten als cofinanciering op de toegekende Specifieke Rijksuitkering 'Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen'. De niet bestede middelen van € 1,9 miljoen worden voor € 1,4 miljoen gedekt uit de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel waarvan de beschikbaarheidsdatum per einde 2020 is verstreken. Daarom doen wij u het voorstel € 1,4 miljoen aan niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de beleidsimpuls verkeersveiligheid. Wij stellen u voor € 1,4 miljoen beschikbaar te houden voor cofinanciering van de beleidsimpuls verkeersveiligheid en € 1,4 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2021. Voor € 0,5 miljoen worden de niet bestede middelen van € 1,9 miljoen gedekt uit de opbrengsten van de Motorrijtuigenbelasting. Wij stellen u voor deze middelen beschikbaar te houden voor cofinanciering van de beleidsimpuls verkeersveiligheid en middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2021.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -1500 0 1500 -1500 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -150 0 150 -150 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking verschuiving budget binnen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 2194 275 -1918 2194 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Actualisatie hogere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB): In 2021 zijn de gerealiseerde opbrengsten van de MRB hoger dan begroot (€ 2,2 miljoen). Ook voor de jaren 2022 en 2023 worden hogere opbrengsten verwacht van de MRB (jaarlijks € 1,2 miljoen). Bij het coalitieakkoord is afgesproken meeropbrengsten vanuit de opcenten MRB in te zetten voor verkeersveiligheid. Bij de Perspectiefnota 2022 is voorgesteld ook fietsprojecten te financieren uit de extra meeropbrengsten van de omdat deze investeringen in hoge mate bijdragen aan de verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,2 miljoen en in 2023 te verhogen met € 2,4 miljoen. Strategische visie op verkeersveiligheid: Samen met het Rijk investeren wij tot en met 2025 gezamenlijk € 5,44 miljoen extra in verkeersveiligheidsmaatregelen op provinciale wegen. De uitvoering van de maatregelen is onderdeel van de afspraken in de gezamenlijke strategische visie op verkeersveiligheid (SPV 2030) tussen Rijk, provincies (IPO), vervoerregio’s en gemeenten (VNG). Uit de 1e tranche van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen ontvangen wij € 2,7 miljoen onder de voorwaarde van een provinciale cofinanciering van 50%. De provinciale cofinanciering van € 2,7 miljoen kan voor € 1,67 miljoen worden gedekt vanuit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel verkeersveiligheid en voor € 1,05 miljoen uit de in de begroting 2021 incidenteel beschikbare middelen op prestatie 4.5.1. Om de benodigde cofinanciering als één dekkingsbron beschikbaar te krijgen stellen wij voor het bedrag van € 1,05 miljoen toe te voegen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Wij ramen op basis van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (doeluitkering) de lasten en baten van prestatie 4.5.1 voor de begroting 2021 en de jaarschijven 2022 en 2023 bij met respectievelijk € 275.000, € 1,36 miljoen en € 1.08 miljoen.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 577 577 0 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Bijdrage gemeenten verkeer educatieprojecten: Voor de uitvoering van verkeer educatieprojecten ontvangen wij van gemeenten een bijdrage in de kosten. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 0,577 miljoen. Wij hebben de baten en lasten voor prestatie 4.5.2 in 2021 budgettair neutraal verhoogd met € 0,577 miljoen.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 100 0 -100 100 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 219 0 -219 219 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Fietsproject Spoordijkstraat Enschede: Bij de subsidieverlening van het Enschede fietsproject Spoordijkstraat is de lastneming verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023. De benodigde dekking vanuit de reserve Mobiliteitprogramma's is daarbij voorzien in 2022 (€ 0,22 miljoen) en 2023 (€ 36.500). Verder is in 2021 een bedrag van € 38.000 benodigd voor de bewegwijzering van de F35. Wij stellen voor de geraamde lasten en bijbehorende onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma's op prestatie 4.6.10 te verlagen met € 0,22 miljoen en de lasten en onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma's voor de Spoordijkstraat in de begroting 2022 en 2023 te verhogen voor respectievelijk € 0,22 miljoen en € 36.500.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 2919 0 -2919 2919 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking verschuiving budget binnen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel
4.6.3 N35 – Lopende projecten -500 0 500 -500 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
4.6.3 N35 – Lopende projecten -236 0 236 -236 GS 105 Jaarverslag 2020 De planstudie is nog niet afgerond mede daarom zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar deels gebruikt. Daarom hebben wij de resterende middelen doorgeschoven naar 2021 Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 0,236 miljoen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.6.5 N50 -3200 1180 4380 -3200 PS 009 Jaarverslag 2020 Voor de verbreding van de Rijksweg N50 Kampen Zuid-Kampen is met Statenvoorstel 2020/1101286 een regionale cofinancieringsbijdrage van € 5.0 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 3,82 miljoen door de Provincie bijgedragen en € 1.18 miljoen door regionale partijen (Flevoland, Kampen, Dronten en Zwolle). In 2020 is de regionale cofinancieringsbijdrage nog niet aan Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld hetgeen als volgt wordt toegelicht: In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een Bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio voor de N50 Kampen Zuid-Kampen. De daarbij benodigde afronding van de Planstudie en raming van de kosten door Rijkswaterstaat zijn echter vertraagd en pas eerste kwartaal 2021 gereed. Na afronding hiervan kan de definitieve Bestuursovereenkomst worden opgesteld en getekend en de middelen aan het Rijk worden overgemaakt. Wij stellen u voor de middelen door te schuiven naar 2021. De regionale bijdrage wordt per saldo voor € 3,2 miljoen gedekt uit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en voor € 0,62 miljoen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor de dekking uit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer stellen wij u voor in de jaarschijf 2021 € 3,2 miljoen te onttrekken aan vorengenoemde reserve en de lasten van prestatie 4.6.5 in 2021 te verhogen met € 3,2 miljoen. Verder dienen de baten en voor een gelijk bedrag de lasten te worden doorgeschoven en in 2021 te worden opgevoerd voor € 1.18 miljoen op prestatie 4.6.5.
4.6.5 N50 -620 0 620 -620 GS 105 Jaarverslag 2020 Voor de dekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gelden de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,62 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.6.5 van de begroting 2021.
4.6.5 N50 620 0 -620 620 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Voor de dekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gelden de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,62 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.5.
4.6.5 N50 3200 -1180 -4380 3200 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Voor de verbreding van de Rijksweg N50 Kampen Zuid-Kampen is met Statenvoorstel 2020/1101286 een regionale cofinancieringsbijdrage van € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 3,82 miljoen door de Provincie bijgedragen en € 1,18 miljoen door regionale partijen (Flevoland, Kampen, Dronten en Zwolle). In verband met de uitspraak van Raad van State over stikstof is het project Kampen Zuid-Kampen en de planstudiefase met onbepaalde tijd vertraagd. Daarnaast is uit de concept Planstudie gebleken dat het taakstellend budget waarschijnlijk ontoereikend is. Zolang er geen nieuw kabinet is aangetreden kan hierover geen financieel akkoord worden gesloten met het Rijk en kan er geen Bestuursovereenkomst worden gesloten. Wij stellen u voor de middelen door te schuiven naar 2022. De regionale bijdrage wordt per saldo voor € 3,2 miljoen gedekt uit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en voor € 0,62 miljoen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor de dekking uit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer stellen wij u voor in de jaarschijf 2022 € 3,2 miljoen te onttrekken aan vorengenoemde reserve en de lasten van prestatie 4.6.5 in 2022 te verhogen met € 3,2 miljoen. Verder dienen de baten en voor een gelijk bedrag de lasten te worden doorgeschoven en in 2022 te worden opgevoerd voor € 1.18 miljoen op prestatie 4.6.5.
4.6.6 N307 81 0 -81 81 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Kapitaallasten Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd. Voor prestatie 4.6.8 gaat het om een verlaging van € 81.000 Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.6 te verlagen met € 81.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) 327 0 -327 327 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Kapitaallasten Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd. Voor prestatie 4.6.8 gaat het om een verlaging van € 327.000. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.8 te verlagen met € 327.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 220 0 -220 220 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Kapitaallasten Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo met € 445.000 te worden verlaagd. Voor prestatie 4.6.9 gaat het om een verhoging van € 10.000 Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.9 te verhogen met € 10.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verhogen. Doorschuiven investeringsbudgetten naar 2022 Van het investeringsproject faunapassage N737, is geconstateerd dat de realisatie niet geheel in 2021 zal plaatsvinden. Hierdoor verschuift € 0,69 miljoen van het beschikbare investeringsbudget door naar 2022. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,69 miljoen van het investeringsbudget over te hevelen van 2021 naar 2022. Aanvullend Investeringsbudget Herstel Deldener Esch Zoals vermeld bij prestatie 3.5.3 wordt vanuit de reserve Kwaliteit van Overijssel een bedrag van €160.000 gestort in de reserve Dekking Kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingen van de VRI. Wij stellen u aanvullend voor bij deze prestatie het investeringskrediet te verhogen met €160.000 om deze VRI te kunnen aanleggen. Rotonde De Meente Olst (N337) Naar verwachting zullen door de extra inspanningen rond de grondverwerving, de langere inzet van het projectteam en de indexering leiden tot een tekort van € 500.000 op dit project. Er wordt momenteel gezocht naar middelen om dit tekort te dekken. Op een later moment wordt hiervoor een voorstel gedaan. Aansluiting N315/N768 Danspaleis Het ontwerp Plan in Hoofdlijnen is klaar voor terinzagelegging. Op basis van de geactualiseerde kostenraming bedragen de kosten in totaal € 1,75 miljoen. Beschikbare dekking bedraagt € 1,25 miljoen. waardoor sprake is van een dekkingstekort van € 0,50 miljoen. Er wordt momenteel gezocht naar middelen om dit tekort te dekken. Op een later moment wordt hiervoor een voorstel gedaan. Vaststelling Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2021 Als gevolg van de vaststelling van het UVP 2021 stellen wij voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema’s (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen (zie toelichting prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik) Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten met € 0,23 miljoen te verlagen ten gunste van prestaties 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken (€ 0,2 miljoen voor digitaliseringsopgave mobiliteit) en 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik (€ 0,03 miljoen).
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 291 0 -291 291 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -1800 0 1800 -1800 PS 002 Overijssel herstelaanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Overijssel herstelaanpak coronacrisis
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -1319 131 1450 -1319 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Gladheidsbestrijding: Zoals al gemeld is in de eerste monitor, zijn er in de afgelopen winter en in het voorjaar veel acties nodig geweest in verband met de opgetreden gladheid op onze wegen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen er relatief weinig gladheid was. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor de gladheidsbestrijding (dat berekend is op een gemiddelde winter) overschreden. Alle kosten tot en met het voorjaar zijn in rekening gebracht. Voor het komende seizoen zijn er verplichtingen vastgelegd op basis van een gemiddeld seizoen. Dit resulteert in een verwacht tekort van € 1,45 miljoen. Aan gemeenten is in totaal € 0,141 miljoen meer in rekening gebracht dan begroot. Wij stellen u voor om de lasten bij prestatie 4.7.1 met € 1,45 miljoen te verhogen en eveneens de baten bij prestatie 4.7.1 te verhogen met € 0,131 miljoen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -12 0 12 -12 Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 11 0 -11 11 Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 40 0 -40 40 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op vrijval kapitaallasten Beheer provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 60 0 -60 60 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 250 0 -250 250 PS 001 Herprioritering Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -45 0 45 -45 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Voorziening beheer en onderhoud: Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo bij de jaarrekening jaarlijks een inflatiecorrectie toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2021 berekend hebben, blijkt € 45.000 te laag te zijn . Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2021 met € 45.000 te verhogen.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 12 0 -12 12 Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 85 0 -85 85 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 7 0 -7 7 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op vrijval kapitaallasten vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -2067 0 2067 -2067 PS 009 Jaarverslag 2020 Programma’ schaderegeling (fase 1) en gebiedsaanpak (fase 2) Kanaal Almelo de Haandrik De uitgaven in 2020 betroffen € 1,8 miljoen (incl. € 0,3 miljoen salarisbudget) en bleven door de verlate rapportage van schadeopnames en gerelateerde vertraagde uitbetaling aan de leverancier voor beide aanbestede opdrachten een € 2,2 miljoen achter op het budget voor jaarschijf 2020. Wij stellen u voor om deze € 2,2 miljoen. te onttrekken aan Reserve waterwegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 4.7.4 van de begroting 2021. Over de periode 2019-2020 bedragen de kosten van het ‘programma’ schaderegeling (fase 1) en gebiedsaanpak (fase 2) Kanaal Almelo de Haandrik in € 2,7 miljoen. Naar verwachting zijn de resterende middelen ad. € 24,4 miljoen. (€ 8,9 miljoen in de Reserve waterwegen en € 15,5 miljoen in de Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling per 31 december 2020) nodig om het einddoel schadeafhandeling (fase 1) en de nog nader vorm te geven gebiedsaanpak (incl. statenbesluit). Daarnaast wordt gegeven de onzekerheid over de schadeomvang en bijhorende financiële consequenties, de financiële consequenties van Corona(maatregelen) en de nog nader vorm te geven gebiedsaanpak om het gebied in rustiger vaarwater te brengen een algemene risicoreserve gehandhaafd van € 13,1 miljoen tot eind 2021 (zie paragraaf Weerstandsvermogen).
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 1500 0 -1500 1500 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Op 1 juli 2020 heeft PS € 25 miljoen beschikbaar gesteld, hiervan is € 9,5 miljoen toegevoegd aan de Reserve waterwegen, deze middelen zijn bestemd voor opdrachten. Daarnaast is € 15,5 miljoen gestort in de Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik en bestemd voor schadeloosstellingen. Hiervan is over de periode 2019 tot en met september 2021 € 5,7 miljoen gerealiseerd, waarvan € 5,4 miljoen voor opdrachten (waaronder ook monitoren, veiligstellen woningen en tijdelijke huisvesting) en € 270.000 voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding. Daarnaast is in 2021 en 2022 € 2 miljoen verplicht voor opdrachten en € 1,6 miljoen voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding. Ten opzichte van het begrote bedrag is in 2021 € 2 miljoen nog niet besteed of verplicht voor opdrachten en voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding nog ruim € 13 miljoen beschikbaar in de voorziening. Verwachting is dat een groot deel van de bestedingen zal doorschuiven naar 2022. Een deel van het budget ad. € 1,5 miljoen, voor opdrachten schuift door naar 2022. De bestedingen ten laste van de voorziening ter omvang van € 10 miljoen schuift door naar 2022. Wij stellen u voor om het budget onder prestatie 4.7.4 te verlagen met € 1,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de Reserve Waterwegen en dit bedrag door te schuiven naar 2022. Daarnaast hebben wij besloten om de onttrekking vanuit de Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik te verlagen met € 10 miljoen in 2021 en door te schuiven naar 2022.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 15500 0 -15500 15500 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn -1027 0 1027 -1027 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn -155 0 155 -155 PS 009 Jaarverslag 2020 Deze wijziging heeft betrekking op resultaatbestemming personeelskosten waterwegen
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn -11 0 11 -11 Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen personeelsgebonden kosten 2021
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -2210 2210 -2210 Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten
Totaal 478 22762 22284 478