Begroot lasten 18.486

Realisatie lasten 14.945

Ruimte lasten 3.541
14.945 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Begroot lasten 18.486

Realisatie lasten 14.945

Ruimte lasten 3.541
14.945 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Een betrouwbaar en goed openbaar bestuur in Overijssel is belangrijk voor onze democratie en samenleving. We investeren daarom in het behoud en in de verbetering van de kwaliteit. We streven ernaar dat het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur groeit of op zijn minst gelijk blijft.

Samenwerken en toezicht houden, vertrouwen geven en controleren, efficiënt en vernieuwend werken: het zijn werkwijzen die op gespannen voet kunnen staan met elkaar. We zoeken steeds naar de juiste balans voor een goed openbaar bestuur in Overijssel. Dat vraagt om een betrokken en flexibele houding.

Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op wat van het openbaar bestuur wordt verwacht. Om daar goed op in te spelen streven we naar een wendbaar en eigentijds openbaar bestuur. We werken onder de noemer Studio Vers Bestuur met vele partijen samen aan vernieuwingen. We zijn alert en kijken met een open blik naar de ontwikkelingen. We zoeken de dialoog en passen waar nodig onze werkwijze en doelstellingen aan.

Een goed openbaar bestuur begint bij onszelf. We staan voor effectief eigen bestuur, waarbij effectieve samenwerking op alle niveaus (PS-GS, regionaal, landelijk en Europees) het uitgangspunt is.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Terug naar navigatie - 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (7.1.1). Als (financieel) toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren (7.1.2.) en dat zij financieel gezond zijn en blijven (7.1.3). Met Archieftoezicht borgen wij dat de besluitvorming transparant en herleidbaar is (7.1.4.). Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.5). De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het uitvoeren van ambtsbezoeken bij gemeenten (7.1.6).

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

 1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
 2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

 1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
 2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
 3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
 4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.3 Financieel toezicht

 1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
 2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
 3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
 4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.4 Archieftoezicht

 1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
 2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.5 Ondermijning

 1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
 2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
 3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
 4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
 5. Wij voeren projecten uit ter voorkoming van ondermijnende criminaliteit in Overijssel. In 2021 voeren we als vervolg op de pilot van 2020 het project ‘vitale vakantieparken in Overijssel’ uit waarin naast leefbaarheid, ook wordt gekeken naar bestrijding van verpaupering en criminaliteit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

 1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
 2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
 3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
 4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
 5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)
 6. Wij coördineren en begeleiden de festiviteiten in het kader van 75 jaar (+1) bevrijding die ook in 2021 alsnog zullen plaatsvinden

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Terug naar navigatie - 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur, volgen wij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We investeren in kennisontwikkeling en de dialoog over openbaar bestuur en democratie (7.2.1). Via het Trendbureau Overijssel bevorderen we met trendverkenningen een meer toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij Overijsselse overheden (7.2.2). Wij verzamelen en analyseren data en benutten dit om vernieuwing en verbetering van ons beleid te ondersteunen (7.2.3) De vertaling van trends en ontwikkelingen stimuleren we door  experimenten en beleidsvorming te ondersteunen waarin de participatie van inwoners en partners centraal staat. Wij grijpen samen met andere overheden binnen Studio Vers Bestuur mogelijkheden aan om te leren en te delen. (7.2.4).

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

 1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
 2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
 3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
 4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

 1. Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de jaarlijkse programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
 2. Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
 3. Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

 1. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
 2. Wij stimuleren het ontwikkelen en uitwisselen van provinciale kennis door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub, en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
 3. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van digitaliseringtechnologie en nieuwe kwalitatieve onderzoeksmethodes in programma's en projecten als aanvulling op bestaande methodes.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

 1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan
 2. We onderzoeken hoe een vorm van het ‘uitdaagrecht’ (Right to Challenge) kan bijdragen aan de kwaliteit van onze beleidsvorming en –uitvoering, aan de maatschappelijke relevantie van ons werk en aan het betrekken van inwoners en ondernemers bij ons beleid.
 3. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3 Effectief eigen bestuur

Terug naar navigatie - 7.3 Effectief eigen bestuur

Wij behartigen de Overijsselse belangen en werken aan maatschappelijke resultaten voor onze provincie. Dit doen wij door samenwerking in ons eigen bestuur en een goede samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven (7.3.1). Door relatiebeheer en lobby bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen (7.3.2). Daarnaast zorgen wij voor een passend en transparant communicatiebeleid (7.3.3). Bij de afhandeling van bezwaar en beroep richten wij ons op de dialoog en het oplossen van conflicten volgens de door ons vastgestelde ‘Methode Overijssel’ (7.3.4). Gezamenlijk zetten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in op de maatschappelijke opgaven en een versteviging van de samenwerking en samenspel (7.3.5).

7.3.1 Samenwerking met partners

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten in op een goede positie en toerusting van provincies in het openbaar bestuur, waaronder Kracht van Oost 2.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

 1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
 2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
 3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
 4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
 5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
 6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3.3 Communicatie

 1. Wij werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
 2. Wij maken thematische communicatieplannen om de langetermijncommunicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
 3. Wij investeren in een begrijpelijke overheid door medewerkers te scholen in het gebruik van begrijpelijke taal en doorlopend onze bestaande communicatie-instrumenten te verbeteren.
 4. Wij ondersteunen de organisatie tijdens de coronacrisis met aangepaste communicatievormen zoals (maar niet uitsluitend) webinars, webcasts en social media om in contact te blijven met de samenleving en eigen medewerkers.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep

 1. Wij handelen bezwaarschriften, klachten en claims af vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
 2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

 1. Wij brengen nieuwe focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
 2. Wij experimenteren met meer en andere vormen van dialoog met PS.
 3. Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 219 175 394 139 255 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 55 0 55 3 52 0
7.1.3 Financieel toezicht 33 0 33 1 31 0
7.1.4 Archieftoezicht 1 0 1 0 0 0
7.1.5 Ondermijning 211 403 613 204 410 310
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 191 0 191 163 29 0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 709 578 1.287 510 777 310
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 357 0 357 88 269 0
7.2.2 Trendbureau Overijssel 321 0 321 180 141 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 735 0 735 682 52 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 375 50 425 313 112 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 1.787 50 1.837 1.263 574 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 727 -414 313 267 46 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 442 0 442 181 261 0
7.3.3 Communicatie 731 -170 561 286 275 0
7.3.4 Bezwaar en beroep 19 0 19 18 1 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 3.889 0 3.889 2.609 1.280 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 5.809 -584 5.225 3.362 1.863 0
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.859 278 10.137 9.809 328 166
Totaal Lasten 18.164 322 18.486 14.945 3.541 476
Baten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.5 Ondermijning 0 361 361 51 310 310
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 28 0 28 31 -3 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 0 55 52 2 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 0 0 0 2 -2 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 83 0 83 85 -3 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 0 0 0 35 -35 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 41 0 41 95 -54 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0 3 -3 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 41 0 41 133 -92 0
Totaal Baten 123 361 484 269 215 310

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging/resultaatbestemming Baten Lasten Saldo PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Financiële toelichting
7.1.5 Ondermijning 0 310 310 0 GS Begrotingswijziging Doeluitkering veilige vakantieparken: Door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is een versterkingsplan opgesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Binnen dit versterkingsplan zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het project “veilige vakantieparken Overijssel”. De totale bijdrage die beschikbaar is voor de Overijsselse aanpak betreft € 0,6 miljoen. Dit bedrag zal in 4 termijnen worden overgemaakt en loopt via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON). Volgens de voorschriften van de BBV hebben wij bij de 2e monitor 2020 voor deze bijdrage een doeluitkering ingesteld. In 2021 is de tweede termijn van € 0,2 miljoen uitbetaald. Met de overgebleven middelen uit 2020 was er daarmee € 0,36 miljoen beschikbaar voor 2021. Hiervan is € 51.299 besteed. Het restant schuiven we door naar 2022. Reden van de onderuitputting is dat er nog weinig parken in beeld zijn waarvoor uitgaven gedaan moeten worden in het kader van de ondermijningsproblematiek en er is nog geen geschikte ketenregisseur geworven. Het overgebleven geld schuiven wij door naar 2022. Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 309.000.
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -166 0 166 -166 Resultaatbestemming Personeel internationalisering & lobby (zie ook kerntaak 7.3.2) Bij de P-nota 2022 zijn incidenteel middelen vrijgemaakt voor de Europese lobby van €0,5 miljoen voor de periode 2021-2024. Die middelen zijn verdeeld over 3 jaar (2021-2023 - €166.000 per jaar). Tegelijkertijd is in de P-nota aangekondigd dan we op de precieze jaarlijkse verdeling nog terugkomen bij een volgend P&C document. Inmiddels is er meer bekend over de exacte verdeling van de middelen. De medewerkers voor de Europese lobby zijn inmiddels geworven en zijn begonnen in december 2021 en januari 2022. Het vrijgemaakte geld voor 2021 is dus nog niet benodigd geweest. Daarom stellen we u voor om het deel van het personeelsgebonden budget wat in 2021 begroot stond door te schuiven naar 2024.
Totaal kerntaak 7 -166 310 476 -166

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -175 0 175 -175 GS 105 Jaarverslag 2020 Vanwege Covid-19 is de uitvoering van opdrachten/onderzoeken minder voortvarend verlopen en zijn daardoor een aantal onderzoeken nog niet afgerond in 2020. De betaling zal plaatsvinden in 2021 waarvoor we een deel van het resterende geld doorschuiven naar 2021 (€ 0,18 miljoen). Het overige (€ 0,1 miljoen) houden we beschikbaar in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 7.1.1 een budget van € 0,18, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
7.1.5 Ondermijning -42 0 42 -42 PS 009 Jaarverslag 2020 Programmageld weerbare overheid Voor 2020 waren diverse evenementen/trainingen en workshops voor ambtenaren bij provincie en gemeenten in Overijssel gepland ter versterking van de weerbaarheid. Ook hadden we een landelijke Bibob-dag gepland in het provinciehuis om de samenwerking en kennisuitwisseling met landelijke partners te versterken. Al deze plannen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld tot 2021. December circulaire In de december circulaire is aan de Provincie Overijssel € 41.667 uitgekeerd. Deze financiële impuls kan bijvoorbeeld door gemeenten gebruikt worden voor weerbaarheidsscans om inzicht te krijgen in de eigen sterke punten, risico’s en kwetsbaarheden of het inzetten van handelingsperspectief voor het bevorderen van de weerbaarheid van politieke ambtsdragers en ambtenaren. Wij stellen u voor om het ontvangen bedrag van € 41.667 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 onder prestatie 7.1.5 Ondermijning.
7.1.5 Ondermijning 0 161 161 0 GS 105 Jaarverslag 2020 Ondermijning op vakantieparken Door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is een versterkingsplan opgesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Binnen dit versterkingsplan zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het project “veilige vakantieparken Overijssel”. De totale bijdrage die beschikbaar is voor de Overijsselse aanpak betreft € 0,6 miljoen. Dit bedrag zal in 4 termijnen worden overgemaakt en loopt via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON). Volgens de voorschriften van de BBV hebben wij bij de 2e monitor 2020 voor deze bijdrage een doeluitkering ingesteld. In 2020 is de eerste termijn van € 0,2 miljoen uitbetaald. Hiervan is € 38.850 besteed. Het restant schuiven we door naar 2021. Er is in 2020 minder geld uitgekeerd dan gepland omdat het project wat later is opgestart dan gepland. Inmiddels is een projectleider aangesteld en is een projectplan opgesteld. Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2021 budgettair neutraal te verhogen met € 161.000.
7.1.5 Ondermijning 0 200 200 0 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -50 0 50 -50 GS 105 Jaarverslag 2020 Right to challenge en Burgerschap Voor Right to challenge en Burgerschap schuiven we het geld door naar 2021 omdat daarvoor nog geen budget gereserveerd was in 2021 en deze programma’s van start zijn gegaan. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 7.2.4 ‘Eigentijdse invulling participatie’ een budget van €- 50.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
7.3.1 Samenwerking met partners 414 0 -414 414 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.
7.3.3 Communicatie 170 0 -170 170 PS 001 Herprioritering Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -166 0 166 -166 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 11 0 -11 11 Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 personeelsgebonden kosten januari 2021
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -123 123 -123 Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten
Totaal 39 361 322 39