Begroot lasten 88.281

Realisatie lasten 69.918

Ruimte lasten 18.362
69.918 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

Begroot lasten 88.281

Realisatie lasten 69.918

Ruimte lasten 18.362
69.918 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

We werken aan een krachtige, regionale economie die crises het hoofd kan bieden. Een krachtige economie zorgt voor werkgelegenheid voor iedereen. Het MKB in Overijssel zorgt voor 60% van de werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke pijler van de Overijsselse economie.

Er is in Overijssel een tekort aan vakmensen in technische en IT-beroepen (MBO) en een beperkte beschikbaarheid van hoogopgeleid talent (HBO, WO). Wij willen daarom de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking vergroten.
Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen worden weggenomen en nationale doelstellingen gerealiseerd. Dat is een zeer effectieve en productieve keuze. Opgaven spelen decentraal en moeten daar ook worden aangepakt. Voor Overijssel geldt dat de lijntjes kort zijn. Wij kennen de mensen, de bedrijven, de kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en gemeenten en waterschappen, zij kennen ons.

Een aantrekkelijke vestigingslocatie is cruciaal om bedrijfsleven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs.

Bedrijven staan voor de uitdaging in te spelen op nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die ontstaan door maatschappelijke en technologische veranderingen over de sectoren heen. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De vrijetijdseconomie is voor Overijssel een sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Wij willen de potentie ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Terug naar navigatie - 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. (5.1.1). Wij richten ons op de prioriteiten inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch en werken met nieuwe technologieën.

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

 1. Sturing, monitoring en kennisdeling
  Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen door het opzetten van een Overijsselbreed leernetwerk. Wij zetten in op het vergroten van de expertise op het gebied van Social Return On Investment (SROI) bij opdrachtgevers en –nemers. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio.

 2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
  Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven. Om dit te realiseren is in 2020 een subsidieregeling uitgewerkt, welke in 2021 wordt voortgezet, waarmee projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven financieel worden ondersteund.

 3. Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
  Wij ondersteunen vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven. Samenwerkende publieke en private partijen, zoals overheden, onderwijs, werkgevers en ondernemers kunnen hiervoor een beroep doen op de subsidieregeling Arbeidsmarkt.

 4. Talent behouden en aantrekken
  Wij investeren met onze partners om talent te behouden en aan te trekken voor de regio. Als onderdeel van de subsidieregeling Arbeidsmarkt kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op een aantrekkelijker woon- werk- en leefklimaat, employer branding door werkgevers en op het organiseren van samenwerkingen en platforms waar vraag en aanbod samenkomen. Wij organiseren bijeenkomsten voor projectleiders om ervaringen en kennis met elkaar te delen als onderdeel van het leernetwerk.

 5. Uitbouwen Techniekpacten
  Wij subsidiëren de activiteiten van de 3 Overijsselse techniekpacten en organiseren de jaarconferentie van het Techniekpact samen met de provincie Gelderland. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en werken we aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel.

 6. Doorontwikkeling wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren
  We stimuleren het aanbod van wetenschap en techniek in het onderwijs. Hiervoor hebben wij een regeling ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken. Daarnaast lobbyen wij voor een structurele bijdrage van het Rijk voor wetenschap en techniek activiteiten. Wij verbinden provinciale programma's aan wetenschap en techniek activiteiten voor jongeren en zetten gezamenlijk projecten op die verbonden zijn aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.

 7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
  Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren. We stimuleren dit door via de regeling Arbeidsmarkt projecten te ondersteunen die hieraan bijdragen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.2 Regiodeals

Terug naar navigatie - 5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

5.2.1 Regio Deal Twente

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren in de vorm van een lening van € 10 miljoen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta dat een looptijd heeft van acht jaar. Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

1. Wij monitoren de uitvoering van de regio deal.
2. Wij richten in samenwerking met de Regio Zwolle de Kassiersfunctie in en starten met de feitelijke uitvoering daarvan.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.2.3 Cleantech Regio

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene leefomgeving.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

 1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021. Het programma omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn. Voor dit programma hebben PS begin 2019 € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld uit Kansen in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.5 Nationaal Groeifonds

1. Wij voeren een verkenning uit naar de potentie voor het vormen van een samenwerkingscoalitie voor een investeringsproject op het gebied van Smart Energy Hubs en/of Human capital/Arbeidsmarkt
2. Wij ondersteunen aanvragen waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1 ). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo (5.3.2). Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken.
2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel
3. Wij spelen in op kansen die ontstaan bij het toekomstbestendig maken van werklocaties, afhankelijk van de investeringsbereidheid in het veld.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

 1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.3.3 Topwerklocaties

1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.3.4 Internationaliseren

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.

2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.

3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. Vanwege COVID-19 wordt de wereldhandel bemoeilijkt en zijn er veel bedrijven op zoek naar alternatieven. Binnen het GO4EXPORT programma wordt de focus verlegd naar omringende landen (EU), zo helpen we bedrijven om omzet en werkgelegenheid te behouden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Terug naar navigatie - 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.5 Krachtig MKB

Terug naar navigatie - 5.5 Krachtig MKB

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met Oost NL, Novel-T en innovatieloketten en open innovatiecentra van waaruit het MKB wordt geholpen met ondernemerschaps-, innovatie- en internationaliseringsvraagstukken (5.5.1). De vele MKB en familiebedrijven vormen de motor van de Overijsselse economie. Om als MKB te blijven verdienen, is het nodig om te vernieuwen. Bedrijven staan voor de uitdaging van digitalisering en verduurzaming. Met behulp van instrumentarium en projecten van de provincie wordt het MKB daarbij ondersteund (5.5.2). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/LEADER en Interreg (5.5.3). Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (5.5.4). Met generieke en specifieke instrumenten en interventies stimuleren wij de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie (5.5.5).

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T en de regionale loketten (basisinfrastructuur).

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij bewaken of de gemaakte afspraken met Oost NL, Novel-T en de regionale innovatieloketten worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur. Met hun jaarlijkse inzet wordt in 2021 >100 netwerk en kennisevents georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten nemen >3.000 deelnemers deel, worden 750 ondernemers begeleid dan wel doorverwezen. Oost NL realiseert € 20 miljoen aan innovatie-investeringen en € 52 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie en 300 directe arbeidsplaatsen. De vermelde aantallen evenementen zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen en maatregelen rond Covid-19.
 3. Wij ondersteunen initiatieven voor open innovatiefaciliteiten (zoals het Polymer Science Park en het Laser Applicatie Centrum) die passen bij de opgestelde Regionale Innovatiestrategie (RIS) en het innovatieprofiel ThinkEastNetherlands.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we onder andere ons voucherinstrumentarium vereenvoudigen, de online dienstverlening (website) verbeteren, regelgeving reduceren en richten wij een expertisecentrum Launching Customership (eerste klant) in.

1. MKB vriendelijke dienstverlening
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2021 werken we aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Wij onderzoeken met een klankbordgroep, bestaande uit brancheverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, waar knelpunten zitten t.a.v. regelgeving, regeldruk, informatievoorziening en contact met de overheid. Hieruit destilleren wij verbeterpunten die wij omzetten in acties. De brancheverenigingen gaven aan dat één algemene klankbordgroep niet nuttig is, omdat veel verschillende doelgroepen betrokken zijn. In plaats hiervan onderzoeken we met branchevertegenwoordigingen hoe we ondernemers(vertegenwoordigingen) eerder kunnen betrekken bij het ontwerpen van regelingen om zo de administratieve lastendruk te verminderen en regelgeving eenvoudiger te maken.

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)
Wij begeleiden 20 van de 25 lopende LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (afronding praktijktest en uitgewerkte businesscase) en besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence (SIR) Energie Innovatie realiseren wij de praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2021-2022), die bij toepassing substantieel bijdragen aan het aandeel nieuwe energie en/of energiebesparing.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups&scale-ups en sociaal ondernemen. Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Familiebedrijven (programmalijn Investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de realisatie van het project Family Next. Het doel is in 2021 400 ondernemers te begeleiden/informeren.

4. Starters, startups, scaleups (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de voortgang van het programma Starversneller dat Oost NL samen met een aantal ondernemershubs uitvoert. Voor coaching zijn ondersteuningsvouchers beschikbaar. In 2021 nemen 100 startende ondernemers deel.
Wij ondersteunen daarnaast de 3 regio’s bij de uitvoering van hun startup plannen.

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies
Voor de MIT-regelingen is € 4 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2 miljoen beschikbaar en ook het Rijk draagt € 2 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 50-60 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB
Digitalisering is noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen in deze (corona) tijd op te lossen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid. Ook ondersteunen wij het initiatief van de Verenigde Maakindustrie Oost Nederland (VMO) voor de organisatie van webinars op het gebied van digitale klantenwerving.

7. Investeren in digitalisering
Wij bewaken de voortgang van het aantal bedrijven dat via de digitale werkplaatsen (t/m 2021 150) en via Boost link boost (Oost-Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) (t/m 2021 1000) bereikt worden.
Verder verkennen wij hoe wij het brede MKB kunnen mobiliseren om meer met digitalisering aan de slag te gaan. We presenteren de effecten van de digitaliseringsvoucher uit 2020.

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
In het kader van de landelijke kennis en innovatie agenda's (KIA’s) en de RIS ontwikkelen wij een nieuw programma gericht op de versterking van onze topclusters.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

Op dit moment zijn de programma's 2014-2020 volop in  uitvoering. Over de programma's 2021-2027 en de maatregelen n.a.v. Corona is recent een Raadsakkoord bereikt, besluitvorming in het Europees Parlement moet nog plaatsvinden.

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen en mede-ontwikkelen de programma's in regionaal beheer (EFRO, POP, Interreg NL-D).
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

 1. Wij geven uitvoering aan besluitvorming van Provinciale Staten (najaar 2020) over de inzet van risicokapitaal en de vormgeving van de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5.5 Circulaire economie

 1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
 2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
 3. Wij ontwikkelen onze monitoring in aansluiting op het landelijke beleid en kijken opnieuw naar onze ambitie voor circulair inkopen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek
 4. Wij stimuleren gedragsverandering en we richten een meldpunt in voor wet en -regelgeving.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2021 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Ruimte 2021 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 5.386 5.386 4.729 657 807
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.1 Regio Deal Twente 0 5.286 5.286 1.738 3.548 1.874
5.2.2 Regio Deal Zwolle 0 14.364 14.364 11.334 3.030 6.505
5.2.3 Cleantech Regio 0 999 999 100 899 899
5.2.5 Nationaal Groeifonds 0 125 125 64 61 61
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 0 20.775 20.775 13.236 7.538 9.340
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 335 1.010 1.345 -304 1.649 1.015
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 1.587 -585 1.002 3 999 0
5.3.3 Topwerklocaties 175 384 559 -605 1.164 50
5.3.4 Internationaliseren 600 167 767 763 4 0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 2.697 977 3.674 -142 3.816 1.065
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 2.070 1.200 3.269 1.472 1.797 397
5.4.2 Festivals en evenementen 1.225 219 1.444 1.429 15 0
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 3.295 1.418 4.713 2.901 1.812 397
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 5.080 326 5.406 5.130 276 260
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 3.916 6.791 10.707 9.536 1.171 1.031
5.5.3 Europese programma’s 6.570 1.217 7.787 4.954 2.834 0
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 0 24.370 24.370 24.707 -337 0
5.5.5 Circulaire economie 0 2.037 2.037 1.622 415 454
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 15.566 34.742 50.308 45.949 4.359 1.745
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 3.816 -391 3.425 3.246 180 0
Totaal Lasten 25.374 62.907 88.281 69.918 18.362 13.354
Baten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 0 0 207 -207 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.2 Regio Deal Zwolle 0 11.114 11.114 8.773 2.341 6.505
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 0 0 0 152 -152 0
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 98 0 98 140 -42 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 0 252 252 2.467 -2.215 221
5.5.3 Europese programma’s 0 0 0 1.829 -1.829 0
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 0 22.414 22.414 22.414 0 0
5.5.5 Circulaire economie 0 0 0 39 -39 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 98 22.666 22.764 26.889 -4.125 221
Totaal Baten 98 33.780 33.878 36.021 -2.143 6.727

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging/resultaatbestemming Baten Lasten Saldo PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -807 0 807 -807 GS Begrotingswijziging Regeling Arbeidsmarkt Overijssel: Het restant van € 0,86 miljoen op prestatie 5.1.1 wordt grotendeels veroorzaakt door UBS 6.34 Regeling Arbeidsmarkt Overijssel. In 2021 is gebleken dat er meer tijd nodig is om aanvragen te ontvangen. Wij hebben dan ook besloten om de openstelling van de regeling te verlengen en door te laten lopen in 2022. Om de afspraken na te komen binnen dit programma hebben we besloten om de restant middelen van € 0,81 miljoen voor UBS 6.34 Regeling Arbeidsmarkt Overijssel over te hevelen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,81 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2022.
5.2.1 Regio Deal Twente -1874 0 1874 -1874 PS Begrotingswijziging Regio Deal Twente: In 2021 is het begrote bedrag van € 5,3 miljoen voor de Regio Deal Twente niet volledig beschikt en is er een bedrag van € 3,5 miljoen overgebleven. De belangrijkste reden voor dit restant is dat de beschikking van MedTech Fund met een bedrag van € 2 miljoen verdeeld is over de komende jaren en de kosten niet volledig in 2021 konden worden genomen. Daarnaast zijn er een aantal aanvragen zoals Textile Identification and Recycled Content Tracking Library en Grenslandmonitor nog in behandeling. Om de Regio Deal Twente zorgvuldig af te ronden zal het restant meegenomen moeten worden naar komende jaren. Looptijd Regio Deal Twente In het investeringsvoorstel Regio Deal Twente (PS/2019/14) is aangegeven dat de Regio Deal Twente loopt tot en met 2022. Echter zijn er verplichtingen die langer lopen dan deze periode. Om de gemaakte afspraken na te komen met betrekking tot de Regio Deal Twente stellen wij dan ook voor om de middelen langer beschikbaar te houden om het programma op een correcte manier uit te voeren. Wij stellen u voor de middelen van de Regio Deal Twente t/m 2026 beschikbaar te houden. Wij stellen u voor, na goedkeuring voor verlenging van de beschikbaarheid van de middelen, om de nog beschikbare kvo-middelen al volgt toe te voegen aan de jaarschijven van prestatie 5.2.1 van de begroting 2022; € 1,9 miljoen aan de jaarschijf 2022 € 0,8 miljoen aan de jaarschijf 2023 € 0,5 miljoen aan de jaarschijf 2024 € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2025 € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2026
5.2.2 Regio Deal Zwolle 0 6505 6505 0 GS Begrotingswijziging Regio Deal Zwolle: In 2020 is de Regio Deal Zwolle opgestart. Voor de uitvoering van deze regiodeal hebben wij specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter grootte van € 21,3 miljoen. De aanvragen voor de projecten zijn inmiddels ontvangen en de beschikkingen zijn verwerkt. De beschikkingen hebben betrekking op verschillende jaren, waardoor de lasten op meerdere jaren betrekking hebben. De bijdrage vanuit de op onze balans opgenomen specifieke uitkering dient in gelijke mate aan die jaren te worden toegerekend. De verdeling zie er als volgt uit; in 2021 € 8,1 miljoen, in 2022 € 6,5 miljoen en in 2023 € 5,7 miljoen. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.2.2 op de jaarschijven 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 6,5 miljoen en € 5,7 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
5.2.3 Cleantech Regio -899 0 899 -899 GS Begrotingswijziging Het resterende bedrag van € 0,9 miljoen binnen 5.2.3. Cleantech Regio is bestemd voor twee projecten: Project Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark: Allereerst het project ‘Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark in combinatie met regionale overslag vanaf Container Terminal Deventer’ met een bedrag van € 0,3 miljoen. In dit kader is inmiddels al € 0,1 miljoen beschikt. De resterende € 0,2 miljoen konden wij niet beschikken omdat er anders subsidiestapeling ontstond. De aanvrager heeft nu zelf extra geïnvesteerd in dit project en gevraagd om binnen de PS-kaders aanvullend met een subsidieaanvraag te mogen komen voor maximaal € 0,2 miljoen. Wij wachten dit voorstel af en zullen dit beoordelen binnen de PS-kaderstelling en de afspraken van de Regiodeal CTR. Deze resterende € 0,2 miljoen zijn onderdeel van de cofinanciering van de middelen van het Rijk. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om de middelen volgens de richtlijnen te mogen beschikken. Project Warmtenet Zandwinning: Daarnaast is er een bedrag van afgerond € 0,7 miljoen voor project "Warmtenet Zandwinning" toegekend aan de Gemeente Deventer. De beschikking drukt op 2022 waardoor er onderuitputting ontstaat op 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2022.
5.2.5 Nationaal Groeifonds -61 0 61 -61 GS Begrotingswijziging In 2021 is het statenvoorstel Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) door u behandeld. Ter voorbereiding is er € 0,5 miljoen toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben hiervan € 125.000 gebudgetteerd voor 2021 om de verwachte aanvragen te kunnen behandelen. Inmiddels zijn de eerste aanvragen beschikt, maar is er een bedrag van € 60.000 overgebleven in 2021. Wij hebben besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022 om de voorbereidingen voort te zetten. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 60.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.2.5 van de begroting 2022.
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -1015 0 1015 -1015 GS Begrotingswijziging Programma Bedrijven terreinen: Op een begroot bedrag van € 0,66 miljoen is een bedrag van € 0,39 miljoen overgebleven. De monitoring van bedrijven terreinen is qua uitgaven lager uitgevallen van verwacht. De monitoring van werklocaties zal de komende jaren blijven plaatsvinden. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,39 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2022. Programma Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023: Op een begroot bedrag van € 0,69 miljoen is een bedrag van € 0,63 miljoen overgebleven. Dit nieuwe programma is nog in de opstartfase waarbij de voorbereiding in gang is gezet. De uitgaven worden na 2021 verwacht. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,63 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2022.
5.3.3 Topwerklocaties -50 0 50 -50 GS Begrotingswijziging Technology Base: In 2011 hebben wij € 7 miljoen subsidie verleend voor de gebiedsontwikkeling van de luchthaven Twente. Deze bijdrage is afgesproken in de bestuursovereenkomst met het Rijk en de gemeente Enschede bij de start van de herontwikkeling. De einddatum van deze overeenkomst en de subsidie was 31 december 2020. Een groot deel van de subsidie is besteed, vooral in nieuwe natuur, aanleg van groen, water en (fiets)infrastructuur. Wij hebben besloten om deze subsidie niet te verlengen, zie ook onze brief aan uw Staten van 11 mei 2021 “Evaluatie en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Technology Base” (2021/0107554). In de 1e Monitor was een indicatief resterend subsidiebedrag van € 1,4 miljoen genoemd. De lagere vaststelling van een subsidie voor Tec Base heeft geleid tot een terugvordering van € 1,1 miljoen welke terugvalt in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel omdat het Tec Base programma loopt tot en met 2023. Hiervan zetten wij € 50.000 in voor het evaluatieonderzoek in 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 prestatie 5.3.3 Topwerklocaties.
5.4.1 Gastvrij Overijssel -397 0 397 -397 GS Begrotingswijziging Gastvrij Overijssel 2020-2023: Eind 2021 resteert bij het programma Gast Vrij Overijssel een bedrag van € 1,8 miljoen. De voornaamste reden voor dit restant is het bedrag van € 1 miljoen dat bij perspectiefnota 2022 is toegekend voor de continuering van de huidige inzet van Marketing Oost. Dit bedrag is volledig toegekend aan de jaarschijf 2021, in de verwachting om dit tijdig te kunnen beschikken. Vanwege de coronamaatregelen vergt het meer tijd om de middelen zorgvuldig en efficiënt in te zetten. De komende jaren zullen deze middelen naar verwachting worden ingezet. Deze middelen blijven vooralsnog beschikbaar binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Daarnaast zijn er lasten naar 2022 verschoven waarvan verwacht werd dat deze betrekking zouden hebben op 2021. Het gaat om € 0,4 miljoen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2022.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -260 0 260 -260 Resultaatbestemming Economic Boards: Bij prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur en innnovatie is op een begroot bedrag van € 5,3 miljoen een bedrag van € 0,3 miljoen overgebleven. Dit restant heeft voornamelijk betrekking op het budget van de Economic Boards. Met de perspectiefnota 2022 is € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Economic Boards in de regio’s Zwolle, Twente en Deventer. Dat is voor € 0,3 miljoen in 2021, € 0,2 miljoen in 2022 en € 0,1 miljoen in 2023 gebudgetteerd. Deze middelen worden ingezet via subsidies met een looptijd t/m 2023. Bij de 2e monitor is aangegeven dat het beschikken in 2021 meer tijd nodig heeft. Wij willen het restant van € 0,26 miljoen van 2021 daarom meenemen naar 2022. Wij stellen u voor om het restant bedrag van € 0,26 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2022.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -810 221 1031 -810 GS Begrotingswijziging Op een begroot bedrag van € 10,4 miljoen is bij prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap een bedrag van € 3,4 miljoen overgebleven. € 2,4 miljoen van dit restantbedrag is veroorzaakt doordat een deel van de verstrekte beschikkingen voor de MIT -regeling (zie programmalijn D) is voorgefinancierd uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel. Later in het jaar 2021 is voor dit deel een Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangen, waardoor dit bedrag terug kan vloeien naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel. Hieronder wordt per programmalijn een financiële toelichting gegeven. Programmalijn B Ondernemersvriendelijkheid Op een begroot bedrag van € 0,33 miljoen in 2021 is € 20.000 over gebleven. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Programmalijn C Ondernemerschap Op een begroot bedrag van € 1,4 miljoen in 2021 is € 117.000 over gebleven. Hiervan is € 81.000 benodigd voor lopende aanvragen. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om het gehele bedrag van € 117.000 mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Programmalijn D Innovatie In 2021 zijn de beschikkingen voor de MIT verzonden. Om de aanvragen naar behoren te beschikken is gebruik gemaakt van voorfinanciering. In december zijn de rijksmiddelen ontvangen via een SPUK waardoor deze voorfinanciering kan worden gecorrigeerd. Voornamelijk door de ontvangen SPUK middelen is een bedrag van € 2,4 miljoen uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel niet aangesproken. Deze € 2,4 miljoen blijven we beschikbaar houden in de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om € 27.000 op te nemen in 2022. Tevens hebben we besloten om een restant bedrag van € 15.000 van het restant MKB en fotonica mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Programmalijn F Digitalisering Op een begroot bedrag van € 0,86 miljoen is € 0,15 miljoen overgebleven. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Programmalijn G Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters De uitgaven binnen dit programma liggen in lijn met de begroting. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om het geringe restant bedrag mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Startup in Residence Op een begroot bedrag van € 0,66 miljoen is € 0,47 miljoen overgebleven. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Getotaliseerd besluit Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om getotaliseerd een bedrag van € 0,81 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2022. Specifieke Uitkering (SPUK) MKB Deal Family next: Doel van de MKB-deal ‘Family Next’ is het verbeteren van de economische stabiliteit en de productiviteit van familiebedrijven. Daarvoor zet ‘Family Next’ in op digitalisering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van ondernemersvaardigheden zijn andere belangrijke aandachtspunten. Eind 2021 is er van de € 0,39 miljoen die oorspronkelijk beschikbaar is gesteld, een bedrag van € 0,22 miljoen resterend. Wij hebben besloten dit mee te nemen naar 2022. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.5.2 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,22 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
5.5.5 Circulaire economie -454 0 454 -454 GS Begrotingswijziging De uitgaven zijn in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. Het programma begint op gang te komen waarbij andere programma’s inmiddels ook bijdragen aan het circulaire denken binnen de Provincie. Voor het restant van € 0,45 miljoen van 2021 zijn inmiddels voldoende projecten, een deel van de goedgekeurde aanvragen is inmiddels in 2022 geboekt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.5 van de begroting 2022.
Totaal kerntaak 5 -6627 6726 13353 -6627

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -5275 0 5275 -5275 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op het Uitvoeringsbesluit Subsidies arbeidsmarkt (€ 4,2 miljoen) en de herstelaanpak Corona (€ 1,0 miljoen)
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -111 0 111 -111 GS 105 Jaarverslag 2020 Arbeidsmarkt 2020-2023 Van het restant van € 0,3 miljoen is € 0,1 miljoen bestemd voor het programma Arbeidsmarkt 2020-2023, om verdere afspraken met betrekking tot "Arbeidsmarkt en Onderwijs" na te komen hebben wij besloten om dit van de KVO middelen mee te nemen naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2021.
5.2.1 Regio Deal Twente -4200 0 4200 -4200 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Medio 2019 is gestart met de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het Rijk draagt € 30 miljoen bij, provincie € 20 miljoen en de regio Twente € 10 miljoen. Goedkeuring over besteding van de Regio Deal ligt bij Twente Board. De provincie is echter kassier van de Rijksmiddelen en besluit formeel over de subsidies, waarbij de provincie zelf zeggenschap heeft over de besteding van de eigen cofinanciering van € 20 miljoen. Langs de vier actielijnen van de Regio Deal Twente (techniek, arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en circulariteit) zijn inmiddels veruit de meeste projecten via een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. Aan uw Staten is bij aanvang van de Regio Deal Twente een indicatieve verdeling van de cofinanciering over de actielijnen gepresenteerd (Statenbrieven van 21 februari 2019, 2019/0041648, en 10 juli 2019, 2019/1101060). Mede gelet op de Investeringsagenda MedTech Twente, zoals gepresenteerd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op 28 september 2020, verschuift maximaal € 4 miljoen van de provinciale cofinanciering van actielijn 3 over vestigingsklimaat naar actielijn 1 over techniek. Waar in de oorspronkelijke verdeling voor beide actielijnen respectievelijk € 12,7 miljoen en € 2,0 miljoen als verwachte totale bijdrage van de provincie staan opgenomen, zal dit gelet op de in voorbereiding zijnde projecten wijzigen in € 8,7 miljoen voor actielijn 3 en € 6 miljoen voor actielijn 1. Deze verschuiving komt ten goede aan projecten gericht op medische technologie en smart industry, passend bij de strategie van Twente Board en reeds ondersteunde projecten zoals Advanced Manufacturing Program en TopFit. Bij de Monitor 2019-II en 2020-II zijn de Rijksmiddelen, samen met een deel van de provinciale cofinanciering van € 20 miljoen, aan de jaarschijven 2019 en 2020 toegekend. In totaal is € 31,75 miljoen via de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gekoppeld aan prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente. Op 11 november 2020 heeft PS bij de vaststelling van de herstel- en transitieaanpak (2020/1102399) € 10 miljoen van de gereserveerde € 20 miljoen laten vrijvallen, omdat de cofinanciering voor de Regio Deal ter hoogte van dat bedrag is opgevangen in andere investeringsbudgetten. Gelet op de voortgang van de projecten en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,2 miljoen van de resterende € 8,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2021.
5.2.1 Regio Deal Twente -1086 0 1086 -1086 GS 105 Jaarverslag 2020 De Regio Deal Twente is na een voorzichtige start in 2019 in 2020 echt opgang gekomen. Met de 2e monitor is een bedrag van € 15 miljoen extra toegekend aan de jaarschijf. Van het totaal bedrag van € 31,7 miljoen is uiteindelijk maar € 1,09 miljoen overgebleven. Om de afspraken met betrekking tot "Regio Deal Twente" na te komen in 2021 hebben wij besloten om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,09 mln. te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2021.
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle -1900 0 1900 -1900 GS 103 Regiodeal ZO Drenthe Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Regiodeal ZO Drenthe
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle -1350 11114 12464 -1350 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Regio deal Zwolle (Specifieke uitkering) In 2020 hebben wij u gemeld (2020/0179186) dat het rijk € 22,5 miljoen bijdraagt aan de Regio Deal Zwolle. Eind 2020 is de eerste helft van deze middelen ontvangen via een Specifieke uitkering (SPUK). Naar verwachting zal het ontvangen bedrag van € 11,11 miljoen in 2021 worden beschikt aan de daarvoor bestemde partijen. De tweede helft wordt eind 2021 betaald aan de Provincie. In de 2e monitor zullen wij een update geven. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering Regio deal Zwolle (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 5.2.2 in 2021 te verhogen met € 11,11 miljoen. Regio deal Human Capital Zwolle Op deze prestatie wordt tevens de Regio Deal Human Capital Zwolle verantwoord. In het statenvoorstel waarin de uitvoering aan u is kenbaar gemaakt (2019/1100986) is aangegeven dat Zwolle de “centrumgemeente” is voor de uitvoering van de Regio Deal. Hierdoor zijn afspraken gemaakt met de gemeente Zwolle en is het bedrag van € 6,75 miljoen sinds 2019 op een evenredige manier beschikt aan de gemeente. Wij hebben dan ook besloten het restant in de reserve voor dit project van € 4,05 miljoen toe te kennen aan de resterende jaarschijven. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,05 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 1,35 miljoen per jaar toe te voegen aan de jaarschijf 2021, 2022 en 2023 van prestatie 5.2.2 van de begroting 2021.
5.2.3 Cleantech Regio -999 0 999 -999 GS 105 Jaarverslag 2020 Voor het project Slim Warmtenet Zandweerd is in juni 2020 een subsidie verleend van € 2,7 miljoen, waarin € 1,0 miljoen in de vorm van een lening. Voor dit project hebben Provinciale Staten op 16 oktober 2019 (met Statenvoorstel nr. 2019/1101201 Cleantech Regio 2019-2023) het besluit genomen om € 0,7 miljoen beschikbaar te stellen vanuit het Cleantech budget (prestatie 5.2.3), onder voorbehoud van besluitvorming over aanvullende middelen (zie toelichting onder prestatie 2.3.1 Nieuwe Energie). In de verleende subsidie is een opschortende voorwaarde opgenomen waaraan op eind 2020 nog niet is voldaan, daarom is de subsidie nog niet opgenomen in de gerealiseerde cijfers. Om te voldoen aan alle afspraken hebben we besloten het volledig resterende bedrag mee te nemen naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,99 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2021.
5.2.5 Nationaal Groeifonds -125 0 125 -125 GS 116 Criteria ondersteuning aanvragen Nationaal Groeifonds Deze wijziging heeft betrekking op GS 116 Criteria ondersteuning aanvragen Nationaal Groeifonds
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -685 0 685 -685 GS 107 Toekomstbestendige werklocaties Deze wijziging heeft betrekking op GS 107 Toekomstbestendige werklocaties
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -325 0 325 -325 GS 105 Jaarverslag 2020 Om de gemaakte afspraken met betrekking tot "Werklocaties basis op orde" na te komen hebben stellen wij voor om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2021.
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 80 0 -80 80 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 505 0 -505 505 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Regionaal Bedrijventerrein Twente, bijdragen parkmanagement en bovenwijkse voorzieningen: Op basis van de evaluatie RBT is voor de begroting 2021 en verder besloten de winsten uit erfpacht niet binnen het RBT te reserveren, maar te verrekenen met de structurele bijdragen van de deelnemers voor parkmanagement en bovenwijkse voorzieningen. Hierdoor valt voor 2021 een bedrag van € 69.000 (parkmanagement) en € 402.000 (bovenwijkse voorzieningen) vrij. De begroting 2022 en meerjarenraming zijn hiervoor al aangepast. Wij stellen u voor om de lasten van prestatie 5.3.2 in de begroting 2021 te verlagen met € 471.000 ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast stellen wij u voor de instandhoudingsbijdrage van de voorziening resultaten gebiedsexploitaties (RBT) 2021 met € 34.000 te verlagen.
5.3.3 Topwerklocaties -280 0 280 -280 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
5.3.3 Topwerklocaties -100 0 100 -100 PS 009 Jaarverslag 2020 Uitvoering topwerklocaties In 2020 is een bedrag van € 0,1 miljoen gereserveerd voor de “uitvoering vervolgproces van topwerklocaties”. Dit bedrag is in 2020 niet besteed. Dit is een KVO-budget met een einddatum in 2020. In 2021 is de verwachting dat deze middelen alsnog kunnen worden ingezet. Om de afspraken met betrekking tot "Topwerk locaties" na te komen in 2021 stellen wij u, in afwijking van het coalitie-akkoord 2019-2023, voor om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021. Wij stellen u voor om van de jaarschijf 2020 een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2021.
5.3.3 Topwerklocaties -4 0 4 -4 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Voorziening Resultaten gebiedsexploitaties: Wij stellen u voor de Instandhoudingsrente van de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties, onderdeel TecBase, te verhogen met € 4.000 in verband met de gewijzigde boekwaarde per 1-1-2021 als gevolg van de jaarrekening 2020.
5.3.4 Internationaliseren -100 0 100 -100 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Internationalisering: Voor de beleidsrealisatie van internationaliseren is de afgelopen periode meer duidelijkheid gekomen wanneer kosten verwacht worden. Om de actielijn met betrekking tot internationaliseren te realiseren zoals besproken in investeringsvoorstel 2019/1101899 hebben we besloten om de resterende middelen van € 0,45 miljoen toe te kennen aan de jaarschijven 2021 t/m 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel waarvan € 0,1 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2021, € 0,24 miljoen voor de jaarschijf 2022 en € 0,11 miljoen voor de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.4 Internationaliseren.
5.3.4 Internationaliseren -50 0 50 -50 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Internationalisering Voor de beleidsrealisatie van internationaliseren wordt jaarlijks € 0,6 miljoen uitgegeven. Naar verwachting zal het het Brexit trade Congres in juni 2021 plaatsvinden, wij dragen hieraan bij waardoor we hebben besloten om in 2021 € 50.000 extra middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te kennen aan de jaarschijf 2021. Tevens is er voor de beleidsrealisatie in 2023 € 0,4 miljoen begroot waar € 0,6 miljoen nodig is. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 50.00 toe te voegen aan de jaarschijf 2021 en € 200.000 aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.4 van de begroting 2021.
5.3.4 Internationaliseren -17 0 17 -17 GS 105 Jaarverslag 2020 Om de afspraken met betrekking tot "Internationaliseren" na te komen in 2021 hebben wij besloten om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 17.330 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.3.4 van de begroting 2021.
5.4.1 Gastvrij Overijssel -1000 0 1000 -1000 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
5.4.1 Gastvrij Overijssel -270 0 270 -270 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Het programma van Gastvrij Overijssel voor 2020-2023 is op 3 juni 2020 door PS vastgesteld. Begin 2021 zijn alle beschikkingen verleend voor uitvoering van de programmalijnen 1 (ondernemers), 2 (verbindend landschap), 3 (branding&marketing), 4 (routenetwerken/digitalisering) en 5 (organisatie Gastvrij Overijssel). Uit de door PS op 1 juli 2020 bij de P-nota 2021 beschikbaar gestelde extra Corona-middelen (€ 0,4 miljoen) is een bijdrage van € 0,25 miljoen verleend voor de ontwikkeling van zogenoemde 'heatmaps' in de toeristische hotspots om 'realtime' drukte te kunnen meten. De overige middelen uit deze impuls worden ingezet in het kader van digitalisering van toeristische routes. In 2020 hebben we besloten om voor de programmalijnen van het programma Gastvrij Overijssel de middelen sneller te beschikken. Ook voor 2021 heeft dit als gevolg dat middelen sneller beschikt worden aan onze uitvoerende partij Marketing Oost. Het totale bedrag van het programma zal gelijk blijven. Voor 2021 zal naar verwachting € 0,27 miljoen extra nodig zijn. Dit halen we uit de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,27 miljoen van de jaarschijf 2023 te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2021.
5.4.1 Gastvrij Overijssel 70 0 -70 70 GS 105 Jaarverslag 2020 Eind 2020 zijn 4 grote beschikkingen 2020-2023 verleend voor de programmalijnen 1 (ondernemers), 2 (verbindend landschap), 3 (branding&marketing) en 5 (organisatie Gastvrij Overijssel). Door deze beschikking zijn de middelen sneller dan verwacht toegekend aan onze uitvoerende partijen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 5.4.1 in 2020 € 1,2 miljoen meer onttrokken dan begroot. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om van prestatie 5.4.1 de jaarschijf 2021 met een bedrag van € 70.407 te verlagen, de jaarschijven 2022 en 2023 te verlagen met een bedrag van € 0,575 miljoen per jaar en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verlagen.
5.4.2 Festivals en evenementen -196 0 196 -196 GS 105 Jaarverslag 2020 Vanwege het niet kunnen toekennen van middelen aan incidentele cultuur- of sportevenementen en het uitstellen van de voorgenomen monitoring "publieksbeleving bij de beeldbepalende evenementen", zijn niet alle middelen in 2020 beschikt. Naar verwachting zullen deze middelen in 2021 alsnog worden toegekend aan de daarvoor bestemde doelen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.4.2 van de begroting 2021.
5.4.2 Festivals en evenementen -75 0 75 -75 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Special Olympics: In de PS vergadering van 1 juli 2021 is de Motie "Meer bijdragen aan Uniek evenement Special Olympics" aangenomen. In deze motie is o.a. aangegeven om terug te komen met een voorstel om het evenement toch doorgang kan vinden. In de brief "Voorbereiding begrotingsbehandeling Begroting 2022" met kenmerk 2021/0197884 is aan u voorgelegd om het resterende bedrag van € 75.000 via de 2e monitor te dekken vanuit de Algemene Reserve. Wij stellen dan ook aan u voor om € 75.000 vanuit deze reserve toe te kennen om het evenement doorgang te geven. Wij stellen u voor om een bedrag van € 75.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 5.4.2 Festivals en Evenementen.
5.4.2 Festivals en evenementen 53 0 -53 53 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -300 0 300 -300 PS 013 Perspectiefnota 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -26 0 26 -26 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Herverdeling centraal IPO budget Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1. De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben. Voor prestatie 5.5.1 betekent dit dat er € 26.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -2845 252 3097 -2845 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Programmalijn C: investeren in ondernemerschap Volgens de begroting is in 2021 voor deze programmalijn € 0,6 miljoen beschikbaar. Wij hebben in 2021 een extra bedrag van € 0,45 miljoen nodig voor verstrekte subsidies voor versterking van het startup ecosysteem. De looptijd van deze regelingen is t/m 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2021. Programmalijn D: investeren in innovatief MKB en missies Het totale MIT-budget van de provincie Overijssel is € 4,395 miljoen. De bijdrage vanuit het Rijk financieren wij elk jaar voor. In 2021 is de rijksbijdrage € 2,395 miljoen. Wij ontvangen dit bedrag naar verwachting eind 2021, via een specifieke uitkering. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,395 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2021. MKB Family next (SPUK) In 2020 is de MKB-deal Family Next van start gegaan. Inmiddels zijn enkele leren-van-elkaar-kringen gestart, zijn ruim 30 coaching trajecten begonnen en een vijftiental ondernemerscoaches geworven (conform doelstellingen). In november is de subsidieregeling Jonge Bedrijfsopvolgers opengesteld. Hiervoor hebben zich in 2020 al vijf jonge ondernemers gemeld. Eind 2020 is een brief ontvangen vanuit EZK waarin een bijdrage is toegekend in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Deze bijdrage van zal worden ingezet om het MKB verder te steunen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de begrote onttrekking uit de doeluitkering MKB deal Family next (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 5.5.2 in 2021 te verhogen met € 0,25 miljoen.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -1100 0 1100 -1100 GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -1064 0 1064 -1064 PS 009 Jaarverslag 2020 Lopende verplichting In 2020 zijn resterende aanvragen in behandeling voor UBS 6.33 Ketens samenwerking circulaire kunststof met een bedrag van € 92.476 en voor UBS 6.23 Innovatie Voucher een bedrag van € 109.392. Dit KVO programma eindigt in 2020, de liggende aanvragen dienen op basis van het gepubliceerde plafond toegekend te worden. Om die reden stellen wij u voor het hier voor benodigde bedrag toe te voegen aan de begroting 2021. Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 5.5.2 in de begroting 2021 te verhogen met € 0,2 mln. Onder gelijktijdige onttrekking aan de reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en de middelen beschikbaar te houden in de jaren 2021 t/m 2024. Specifieke uitkering MIT De niet begrote middelen van de doeluitkering MIT bedroegen voor 2020 € 3,0 mIn. Voor € 2,0 mln. bedroegen dit dekking van lasten voor 2020. en voor 1,0 mln. betreft het dekking van reeds bestede lasten 2018 en 2019. Deze bestede lasten zijn vooruitlopend op het beschikbaar komen van deze doeluitkering ten laste gebracht aan de reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel. Met het beschikbaar komen van deze doeluitkering kan deze reserve weer worden aangevuld. Voor de afsluiting van het bedrag is van deze €1 mln. en bedrag van 0,8 mln. nodig om de voorfinanciering te te corrigeren. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden en te reserveringen voor mogelijk afrekeningen van deze SPUK en het tekort van € 0,8 mln. wat is voorgefinancierd op te vullen Wij stellen u voor om € 960.000 toe te voegen aan de reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en beschikbaar te houden voor de periode 2021 t/m 2024. Oud Programma In 2020 is een volledige afrekening ontvangen ‘oude KvO middelen’: 2020 was het afrondingsjaar van de oude investeringsprogramma’s #in – Overijssel innoveert en internationaliseert (€24 miljoen) en MKB & Ondernemerschap (€10 miljoen). Van deze middelen stellen we voor onderstaande bedragen mee te nemen naar 2021, omdat een deel van de trajecten vertraging heeft opgelopen door Corona: - € 662.341,-- ten behoeve van de afronding van het Startup in Residence programma energie-innovatie. Door corona heeft de uitvoering hiervan vertraging opgelopen. Inmiddels zijn 16 ondernemers geselecteerd. - € 200.000,-- voor de regeling snelle groeiers. Ivm corona hebben de ondernemers die deelnemen aan dit programma langer de tijd gekregen om een subsidie aan te vragen, namelijk tot september 2021. - € 257.428, -- voor de dekking van personeelskosten voor inhuur naar vast 2021 t/m 2024. Wij stellen u voor om van het restant van prestatie 5.5.2 een bedrag van € 1,1 mln. beschikbaar te houden voor de jaren 2022, 2023 en 2024 en om hiervan € 0,9 mln. toe te voegen aan de jaarschijf 2021. Onder gelijktijdige onttrekking aan de reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -979 0 979 -979 GS 105 Jaarverslag 2020 Nieuw Programma ‘Nieuwe KvO middelen’: hier resteert een bedrag van € 0,93 miljoen. Dit is deels te verklaren doordat een aantal regelingen aan het einde van 2020 zijn opengegaan en deze regelingen doorlopen in 2021. De middelen hiervoor zijn nog niet uitgeput, en dat is ook niet het streven zo aan het begin van het programma. De financiële afwikkeling van deze activiteiten zal in 2021 en verder doorlopen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restant bedrag van 2020 van € 0,98 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2021.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -500 0 500 -500 GS 114 Monitor Overijssel 2021-II Programmalijn G: De begrote € 2 miljoen t/m 2023 zit volledig in de UkvO. In de jaarschijven van de begroting zijn geen bedragen opgenomen voor de programmalijn Topclusters omdat de activiteiten lastig te begroten zijn. We zijn afhankelijk van initiatieven en verzoeken vanuit de samenleving. Met monitor II voegen wij € 0,2 miljoen uit de UkvO toe aan deze programmalijn. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2021.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -167 0 167 -167 Adm. 201 doorwerking PS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 89 0 -89 89 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 27 -27 27 Adm. 216 najaarswijziging inhuur naar vast personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 216 najaarswijziging inhuur naar vast personeelsgebonden kosten
5.5.3 Europese programma’s -1217 0 1217 -1217 PS 015 Monitor Overijssel 2021-I Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 50 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2021 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2021 vragen wij een extra onttrekking van € 1,2 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 vragen wij respectievelijk € 0,7 miljoen, € 0,6 miljoen en € 0,1 miljoen extra te onttrekken uit deze reserve . De reden voor de herverdeling is dat aan het begin van het tijdvak 2014-2020 nog niet precies te voorzien was hoeveel cofinanciering per programma per jaar nodig zou zijn. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan Reserve Europese programma's en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.3. Voor 2022 t/m 2024 stellen wij u respectievelijk de volgende mutaties voor. Een extra onttrekking uit de reserve van € 0,7 miljoen voor 2022, een bedrag van € 0,6 miljoen voor 2023 en een bedrag van € 0,1 miljoen voor 2024.
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal -1956 22414 24370 -1956 PS 020 Monitor Overijssel 2021-II Ontvlechting HFO: Zoals hiervoor bij de paragraaf “Inhoudelijke toelichting” is geschetst, is onze deelneming HFO opgeheven. Daarmee vallen de Innovatiefondsen Overijssel (IFO) rechtstreeks onder de Provincie. Dat betekent dat de deelneming HFO vervalt en dat de deelnemingen IFO I en IFO II hiervoor in de plaats komen. Ook vervalt de voorziening voor HFO; hiervoor in de plaats komen de voorzieningen IFO I en IFO II. Uit de opheffing van de voorziening HFO (€ 10,8 miljoen) en het instellen van de voorzieningen IFO I en IFO II (totaal € 6,3 miljoen) volgt dat we hiermee (voor het verschil) een voorzien verlies in een gerealiseerd verlies omzetten. De HFO reservering binnen de Algemene Financieringsreserve wordt tenslotte omgelabeld naar IFO I en IFO II. Wij stellen u voor om een per saldo budgettair neutrale begrotingswijziging op te nemen, die het gevolg is van de opheffing van HFO. De deelneming HFO verdwijnt hiermee uit de boeken en de deelnemingen IFO I (€ 18,6 miljoen) en IFO II (€ 3,8 miljoen) worden nu rechtstreeks zichtbaar op de balans van de Provincie. Ook de voorziening HFO vervalt, waarvoor de voorzieningen IFO I (€ 4,7 miljoen) en IFO II (€ 1,6 miljoen) in de plaats komen. Tenslotte vindt er binnen de Algemene Financieringsreserve (AFR) een omlabeling plaats: de reservering voor HFO vervalt terwijl er voor IFO I (€ 28,4 miljoen) en IFO II (€ 2,2 miljoen) een reservering wordt toegevoegd. Het AFR-deel van de boeking loopt via kerntaak 20.
5.5.5 Circulaire economie -787 0 787 -787 GS 105 Jaarverslag 2020 Van het begrote bedrag € 1,1 mln. is € 0,78 mln. overgebleven. Dit resultaat is ontstaan door de in de inhoudelijke toelichting verklaarde vertraging. Het gevolg is dat de uitvoering van een aantal acties niet in 2020 zijn afgerond. Deze acties worden in naar verwachting in 2021 alsnog afgerond. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,8 mln. te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.5 van de begroting 2021.
5.5.5 Circulaire economie -750 0 750 -750 Adm. 202 doorwerking GS 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020
5.5.5 Circulaire economie -500 0 500 -500 GS 111 Actualisatie uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020-2023 Deze wijziging heeft betrekking op GS 111 Actualisatie uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020-2023
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -89 0 89 -89 Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -80 0 80 -80 GS 110 Monitor Overijssel 2021-I Deze wijziging heeft betrekking op van inhuur naar vast Human Capital 2021 tm 2024
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -64 0 64 -64 PS 009 Jaarverslag 2020 Inhuur naar Vast MKB/Retail 2021 tm 2024
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -27 0 27 -27 Adm. 216 najaarswijziging inhuur naar vast personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 216 najaarswijziging inhuur naar vast personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 651 0 -651 651 Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 herverdeling personeelsgebonden kosten
Totaal -29127 33780 62907 -29127