Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2021

  1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
  2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
  3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën. En wij sluiten aan bij de RES en de gemeentelijke warmtevisie op het onderdeel bodemenergie.
  4. Wij werken met regionale partners aan een nieuw provinciaal programma bodem en ondergrond als nadere invulling van onze Omgevingsvisie en de maatschappelijke opgave.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

  • GeenToelichting

G

Inhoud

Doorlopend en in samenwerking met partners vergroten we de bewustwording en participatie van bodem en ondergrond. Landelijk is aangesloten bij het project Ondergrond InZicht met een pilot in de gemeente Zwolle. In 2021 is in samenwerking met Twents Waternet en Mineral Valley het symposium Twente Ondersteboven georganiseerd. En is de publicatie ‘Naar een nieuw Twents productielandschap’ in 2021 verschenen. Deze publicatie is resultaat van een onderzoek gericht op de betekenis van de diepe ondergrond voor het Twente door Saxion.

Met de Omgevingswet vindt overdracht plaats van enkele provinciale bodem taken. In samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten is de voorbereiding op de Omgevingswet en overdracht van bodeminformatie ingevuld. Ook is de Omgevingsverordening beleidsneutraal, op basis van de Omgevingswet, omgezet.

In webinars en bijeenkomsten is meerwaarde van de bodem- en ondergrond in de energietransitie inzichtelijk gemaakt. Hierbij sluiten we aan bij de lopende processen vanuit regionale energiestrategieën (RES) en gemeentelijke warmtevisies als mede de implementatie Omgevingswet  en de gemeentelijke omgevingsvisie.

Medio 2021 hebben wij de agenda bodem- en ondergrond vastgesteld. Dit als leidraad voor de provinciale inzet op bodem en ondergrond. Op basis hiervan gaan we de samenwerking aan, bepalen de prioriteiten, initiëren trajecten en voeren projecten uit. Ook de landelijk bestuurlijke afspraken bodem worden hierin ingebed. 

O

Financiën

Het jaar 2021 was (ook voor het Rijk) een overgangsjaar waarin we met het vaststellen van de agenda bodem & ondergrond in kaart hebben gebracht welke bodemopgaven er de komende jaren voor ons liggen en welke investeringen hiervoor benodigd zijn.

Wij verwachten in 2022 en verder onze inzet, en daarmee onze bestedingen, te intensiveren. De in 2021 begrote, maar niet onttrokken middelen uit de Reserve Bodemsanering blijven beschikbaar voor beleidsuitvoering- en ontwikkeling voor de bodem en ondergrond. Bij de eerste Monitor 2022-I doen wij u een voorstel de benodigde middelen toe te voegen aan de Begroting 2022.

Bij de Perspectiefnota 2022 heeft u voor het jaar 2021 € 85.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen en uitvoeren van de agenda bodem & ondergrond. Hiervan is circa € 60.000 besteed. 
De niet bestede middelen, circa € 25.000, maken onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat .