Portefeuillehouder
Roy de Witte
Tijs de Bree

Acties 2021

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Energiefonds Overijssel uit door:

  1. De inzet van Energiefonds Overijssel als financier van lokale energie-initiatieven te evalueren en te besluiten over een eventueel vervolg op de pilot die in 2020 gestart is
  2. Het Jaarplan en de Begroting van Energiefonds Overijssel 2021, alsmede het Jaarverslag over 2020 vast te stellen. In onze ‘beleidsbrief’ geven wij richting aan de inzet van het fonds voor 2021.
  3. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2021 van Energiefonds Overijssel.

Begrotingswijziging

  • Geen

Resultaatbestemming toelichting

.Toelichting

G

Inhoud

In 2021 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om de pilot LEI-F,  de ontwikkelfaciliteit voor lokale energie-initiatieven te continueren, als onderdeel van het Statenvoorstel Scopeverbreding Energiefonds. Op 2 februari 2022 heeft u ingestemd met het voorstel om LEI-F te continueren onder toevoeging van windenergie.

De door ons aan Energiefonds Overijssel meegegeven extra aandachtsgebieden voor 2021 (beleidsbrief) zijn ongewijzigd ten opzichte van 2020:

  • intensivering aandacht voor projecten gericht op energie-infrastructuur en -opslag; 
  • (plan van aanpak voor) vergroten aandeel lokale energie-initiatieven in de portfolio;
  • innovatieve projecten: marktverkenning voor projecten met andere synthetische gassen (waaronder waterstof) als energiedrager. 

In maart 2021 is daarnaast een tussentijdse instructie aan het fonds gegeven betreffende een tijdelijke stop op financiering van projecten met houtige biomassa. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie Folkerts inzake de duurzaamheidscriteria van biomassa. De Statenbrief hierover is door ons aangemerkt als 'beleidsbrief'. 

G

Financiën

Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 
Het fondsbeheer van Energiefonds Overijssel B.V. wordt uitgevoerd door CL Venture Partners. Voor de uitvoering van het fondsbeheerder heeft CL Venture Partners (handelend onder de naam StartGreen Capital) in 2018 het vergunningstraject MiFID2 (Markets in Financial Instruments Directive II) doorlopen bij de Autoriteit Financiële Markten (de AFM). De vergunning en de bijbehorende vereisten worden jaarlijks getoetst door de AFM.

Op basis van de vereisten, die voortvloeien uit MiFID2 en zijn geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), moet het eigen vermogen van Energiefonds Overijssel B.V. minimaal € 0,125 miljoen positief zijn. Als gevolg hiervan moeten participaties, totdat het minimale eigen vermogen van Energiefonds Overijssel B.V. van € 0,125 miljoen is bereikt, gefinancierd worden door middel van agiostortingen.

Resultaatbestemming storting AFR in Kerntaak 20 (Algemene dekkingsmiddelen):
Het (geconsolideerde) eigen vermogen van Energiefonds Overijssel B.V. bedraagt per ultimo 2021 € 1,5 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van Energiefonds Overijssel B.V. en het totale door de provincie gestorte (agio) vermogen is in 2021 een deel van getroffen voorziening, ad. € 0,8 miljoen, vrijgevallen. In de Algemene financieringsreserve (AFR) is € 200 miljoen opgenomen ter dekking van de beoogde omvang van het Energiefonds, een deel daarvan is in voorgaande jaren toegevoegd aan de voorziening. Naar aanleiding van deze vrijval stellen wij u voor om de vrijval van € 0,8 miljoen weer toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. 

Wij stellen u voor om een bedrag van €  0,8 miljoente storten aan de Algemene financieringsreserve. 

Deze resultaatbestemming wordt verwerkt via Kerntaak 20 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen).