Portefeuillehouder
Eddy van Hijum
Tijs de Bree

Acties 2021

1. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis
2. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2021
3. De jaarrekening over 2020 vast te stellen, met inbegrip van het daarbij horende dividendbeleid.
4. Toe te zien op en u te rapporteren over de door Enexis beoogde en gerealiseerde investeringen in Overijssel.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

  • Geen

Baten begrotingswijziging
0

Lasten begrotingswijziging
0

Resultaatbestemming
0Toelichting

O

Inhoud

Met statenbrief van 22 juni 2021 (kenmerk 2021/0134797) bent u geïnformeerd over de transportschaarste op het elektriciteitsnet in Overijssel. Op steeds meer plekken wordt duidelijk dat het huidige elektriciteitsnet de groei in opwek van duurzame energie niet bij kan benen. Er is te weinig transportcapaciteit voor teruglevering van duurzaam opgewekte energie. Het tijdig voldoen aan de klantvraag en daarmee het faciliteren van de energietransitie is de komende jaren een grote opgave voor de netbeheerders, waaronder Enexis. Dit wordt versterkt door een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel dat in de hele sector speelt. 
De investeringsgroei in de energie-infrastructuur is elk jaar zichtbaar in het jaarplan Enexis (zie statenbrief Jaarplan Enexis, kenmerk 2021/0018343) en het tweejaarlijks investeringsplan. Na publicatie van het jaarverslag 2021 van Enexis Netbeheer, kunnen we vaststellen in hoeverre de voorgenomen investeringen in 2021 van € 163 miljoen in het energienet in Overijssel (waarvan € 26 miljoen voor het gasnetwerk, € 122 miljoen voor het elektriciteitsnetwerk en € 15 miljoen voor het plaatsen van slimme meters) zijn gerealiseerd. In 2022 lopen de investeringen van Enexis in Overijssel op naar € 185 miljoen.

Voor het tweejaarlijkse investeringsplan met een tijdshorizon van 10 jaar is op 24 november 2021 een informatieve statensessie georganiseerd. 
Vanwege de energietransitie hebben de regionale netbeheerders een toenemende kapitaalbehoefte. De rekening van de energietransitie kan echter niet uitsluitend bij de aandeelhouders van de regionale netbeheerders terecht komen. Vanuit ons aandeelhouderschap van Enexis en vanuit onze beleidsinhoudelijke ambitie zullen wij onze inspanningen in 2022 voortzetten om met het Rijk en andere betrokkenen te komen tot een efficiënte sturing op het energiesysteem van de toekomst en een passende financiering van de energietransitie.

G

Financiën

Het dividend dat in 2021 over het boekjaar 2020 is uitgekeerd bedraagt € 14,8 miljoen. Via de perspectiefnota 2022 is het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 16,9 miljoen daarom verlaagd naar € 14,8 miljoen. De belangrijkste oorzaak voor de lagere winst Enexis (en dus dividenduitkering) over 2020 is een stijging van de inkoopkosten Tennet met € 63 miljoen. Tennet belast namelijk kosten door aan de regionale netwerkbeheerders zoals Enexis. Aan deze stijging van de inkoopkosten Tennet liggen met name correcties van voorgaande jaren en nieuwe investeringen in het kader van de energietransitie ten grondslag.

De gerealiseerde dividend opbrengsten zijn verantwoord onder kerntaak 20.