Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
  2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
  3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
  4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 jaagt deze gedragverandering nader aan.
  5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Begrotingswijziging

  • GeenToelichting

G

Inhoud

1. Programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit

In 2021 zijn de afspraken die wij in november 2020 met het Rijk over verkeersveiligheid en Slimme en Schone mobiliteit hebben gemaakt, stevig opgepakt. Zo wordt het momentum van de Corona-maatregelen aangegrepen om duurzame mobiliteit bij de werkgevers te bestendigen, met het accent op thuiswerken en slim reizen. Daarbij sluiten we ook aan op een gebiedsgewijze aanpak, zoals de A28-corridor. Het mobiliteitssysteem krijgt innovatieve impulsen, met onder andere slimme verkeerslichten, digitalisering van mobiliteitsdata en ICT-toepassingen die bijdragen aan een veiliger en duurzamere manier van verplaatsingen. Vanwege de kabinetsformatie heeft het BO MIRT van 2021 (nog) niet plaatsgevonden. 

2. Laadinfrastructuur

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in juni 2020 tussen provincies Gelderland en Overijssel, het ministerie van I&W en Netbeheer Nederland vormen Gelderland en Overijssel NAL-Samenwerkingsregio Oost. In november 2020 is de Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak Laadinfrastructuur vastgesteld en gestart met de uitvoering. De Pilot Laadvisie & Plaatsingsbeleid en het aanstellen van Laadconsulenten zijn belangrijke pijlers binnen deze aanpak waarmee we inliggende gemeenten in Gelderland en Overijssel ondersteunen. In 2021 zijn de formats voor de Laadvisie en Plaatsingsbeleid aan gemeenten beschikbaar gesteld. Daarnaast is de aanbesteding van de nieuwe concessie in 2021 opgestart, die naar verwachting medio februari 2022 zal worden afgerond. In Overijssel doen alle gemeenten mee. Daarbij richten we een portal in waarin gemeenten en inwoners laadpalen kunnen aanvragen, alsmede een monitoringssysteem waarmee we de verbruikscijfers van alle laadpalen in Overijssel kunnen monitoren. 

3. Digitaliseringsopgave mobiliteit

Overijssel pakt de regierol bij digitalisering van de zogenaamde 'data top 15' en is koploper op de levering van mobiliteitsdata. Wij faciliteren inliggende gemeenten door ze te ondersteunen in deze technische, maar zeker ook organisatorische opgave. Vanuit de regierol van Overijssel organiseren wij webinars en 1op1 gesprekken met gemeenten. Op basis van deze gesprekken zijn de 15 data-items geprioriteerd waarmee met de ontsluiting en borging in 2021 een start is gemaakt. Concreet gaat het hierbij om:  geplande en actuele wegwerkzaamheden, logistieke data, statische en dynamische parkeerdata en iVRI-data.

4. Werkgeversaanpak

Met de werkgeversaanpak is in 2021 ingezet op de borging van het thuiswerken en het spreiden van woon-werk mobiliteit verdeeld over de dag en de week. De subsidieregeling Voucherregeling Thuiswerkplannen is hiervoor voor ruim 52% benut. Met fietsstimuleringsinterventies is een bijdrage geleverd aan het mijden van de spits en het stimuleren van schoner vervoer. 

5. Hubs

Via het jaarverslag zijn uw Staten geïnformeerd over het in gezamenlijkheid met partners opgestelde Toekomstbeeld Knooppunten. Dit jaar is gewerkt aan een concrete visie op hubs, inclusief een routekaart voor de implementatie daarvan. Parallel is met diverse partijen/partners binnen Overijssel gesproken over concrete plannen op locaties om tot de ontwikkeling van hubs te komen. In 2022 zal dit binnen de kaders van de visie worden voortgezet en geïntensiveerd, waarbij nadrukkelijk ook de vraag naar benodigde menskracht en financiering op dit thema aan bod zal komen. Dat zal ook in de provinciale begroting voor de komende jaren een plek moeten gaan krijgen. 

G

Financiën

Binnen beleidsdoel 4.1 is er aan lasten € 3,1 miljoen geraamd voor prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken. Hiervan is € 2,7 miljoen gerealiseerd. Verder zijn er baten gerealiseerd voor € 1,0 miljoen waarvan € 0,6 miljoen niet was geraamd. Deze baten zijn specifieke rijksuitkeringen voor mobiliteitsprojecten (Specifieke uitkering, (SPUK) Laadinfrastructuur GO-Ral en Specifieke uitkering (SPUK) Veilige Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur). Door deze specifieke uitkeringen was het mogelijk kosten van mobiliteitsprojecten die ten laste van reguliere budgetten komen gedeeltelijk toe te rekenen aan de specifieke rijksuitkeringen. Dit heeft mede geresulteerd in de onderbesteding van € 0,4 miljoen op de lasten.

Voucherregeling thuiswerkplannen
Verder is er een onderbesteding € 0,1 miljoen op de subsidieregeling Voucherregeling thuiswerkplannen omdat niet het volledige beschikbare subsidiebudget is aangevraagd.
Dit restant valt vrij naar de algemene middelen. 

Vrijval Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Op prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken zijn incidentele middelen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 0,1 miljoen niet tot besteding gekomen (post Voucherregeling Thuiswerkplannen). Dit restant kan vrijvallen. Wij stellen u voor om € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie wordt verwerkt in Kerntaak 20.