Acties 2021

 1. Wij geven uitvoering aan besluitvorming van Provinciale Staten (najaar 2020) over de inzet van risicokapitaal en de vormgeving van de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

 • GeenToelichting

G

Inhoud

Actie 1:  Risicokapitaal en fondsenstructuur

Provinciale Staten hebben op 23 september 2020 besloten om de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel te ontbinden en daarmee 100% aandeelhouder te worden van Innovatiefonds Overijssel I en II en SPV Hengelo. Op 1 september 2021 is de Houdstermaatschappij daadwerkelijk ontbonden. De huidige RvC van de Houdstermaatschappij is ingesteld als RvC van het Innovatiefonds. De governance van het Innovatiefonds is formeel ingericht. Zie ook onze brief hierover (2021/0140078). Wij zijn samen met onze fondsen bezig om verder invulling te geven aan verbetering en harmonisatie van de werkwijze.

Actie 2: Participatiefonds Oost NL Capital (cijfers t/m q4 2021)

 • Aantal investeringen: Oost NL heeft 56 participaties in beheer. In 2021 zijn vanuit het Participatiefonds 9 nieuwe investeringen gedaan.
 • Geïnvesteerd vermogen: In 2021 heeft het Participatiefonds € 6,7 miljoen geïnvesteerd waarmee meer dan € 160 miljoen aan investeringen is uitgelokt.
 • Werkgelegenheid: Er zijn (t/m q3 2021) 1.805 arbeidsplaatsen gerealiseerd bij portefeuillebedrijven van het Participatiefonds.

Actie 3: Innovatiefonds Overijssel (cijfers t/m q4 2021)

 • Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar): In totaal heeft het Innovatiefonds 12 participaties, 5 fonds-in-fonds investeringen, 15 voorloop leningen en 18 innovatiekredieten verstrekt. In 2021 zijn er 2 nieuwe fonds-in-fonds investeringen aangegaan. Er is 1 participatie verkocht, 1 participatie failliet gegaan, 1 voorloop lening afgelost, 4 innovatiekredieten afgelost en er is 1 bedrijf failliet gegaan waaraan een innovatiekrediet was verstrekt. Er zijn 25 investeringen in beheer.
 • Totaal geïnvesteerd vermogen in euro's: In totaal is er door het Innovatiefonds € 23,4 miljoen geïnvesteerd.
 • Uitgelokte investeringen: In totaal is de investeringsomvang € 532 miljoen (t/m q3 2021). Dit bestaat uit investeringen van het Innovatiefonds zelf en uit private co-financiering.
 • Gemoeide werkgelegenheid: In totaal heeft het Innovatiefonds een werkgelegenheid gerealiseerd van 864 fte (t/m q3 2021). Dit bestaat uit behouden en gecreëerde arbeidsplaatsen.
 • Breakdown naar sectoren: De investeringen zijn als volgt verdeeld over de verschillende sectoren (o.b.v. aantallen): energy (15%), high tech systems & materials (50%), life sciences & health (12%), maakindustrie (4%), fonds-in-fonds investeringen (19%).
 • Revolverendheid: het Innovatiefonds heeft een revolverendheid van 71% (t/m q3 2021). De revolverendheid kent de volgende defintie: het deel van het fondsvermogen dat op het rapportagemoment nog resteert van de door de aandeelhouder gestorte bedragen, als het fonds op dat moment zou worden geliquideerd, exclusief de ongerealiseerde meerwaarde die mogelijk aanwezig is in de portefeuille. Inclusief de meerwaarde is er sprake van een revolverendheid van 83% (t/m q3 2021). De start van de revolverendheidsperiode is gesteld op 1 januari 2016.
G

Financiën

Dividenduitkering Wadinko
Wadinko keert over 2020 geen dividend uit. Meer dan de helft van de participaties van Wadinko heeft in 2020 steun van het rijk ontvangen in de vorm van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Eén van de voorwaarden bij deze maatregel is het beperken van de mogelijkheid om dividenduitkeringen te doen. Het is niet de bedoeling dat door het verkrijgen van overheidssubsidie aandeelhouders extra worden beloond. Daarmee zou indirect de rijkssteun ten goede komen aan de aandeelhouders. Aangezien we voor 2021 een dividenduitkering (over 2020) van € 0,3 miljoen hebben begroot, levert dit, zoals al gemeld in de 1e en 2e Monitor 2021, een nadeel op van € 0,3 miljoen. Dit is verwerkt bij kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen". 

Leningfaciliteit Wadinko
In 2021 hebben we vanuit de lening faciliteit van € 10 miljoen in het kader van de Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis voor Wadinko een bedrag van € 1,6 miljoen verstrekt.

€ 0,8 miljoen vrijval Algemene Financieringsreserve participatie Oost-NL
Vanuit de herstelmaatregelen heeft u € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor een (aanvullende) participatie in het regionaal ontwikkelfonds Oost NL. Dit bedrag is gestort in de Algemene Financieringsreserve als dekking voor de te verstrekken participatie. Zoals gemeld in onze brief van 12 januari 2021 (2021/0004485) is er daadwerkelijk € 7,2 miljoen verstrekt aan Oost-NL. Daarmee is er € 0,8 miljoen vrijgevallen uit de Algemene Financieringsreserve.  Dit is ook gemeld in kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen".