Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Investeringen

Investeringen

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

In het kader van onze provinciale opgaven houden wij de provinciale infrastructuur en gebouwen (zie paragraaf kapitaalgoederen) en onze ICT voorzieningen (zie paragraaf bedrijfsvoering) in stand door tijdig vervangingsinvesteringen uit te voeren en eventueel nieuwe investeringen te doen.

Provinciale Staten stelt de investeringskredieten vast bij de Begroting en eventuele begrotingswijzigingen. De bijbehorende kapitaallasten verwerken wij in de Begroting conform de uitgangspunten in de financiële verordening, waaronder de daarin opgenomen afschrijvingstermijnen.

Reserve Dekking Kapitaallasten
Vanaf 2017 moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) investeringen in provinciale infrastructuur (investeringen met maatschappelijk nut) geactiveerd en afgeschreven worden. Provinciale Staten heeft besloten de bestemmingsreserve Reserve dekking kapitaallasten activa (RDKA) in te stellen voor dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Op het moment van investeren reserveren wij een bedrag ter hoogte van de investering in de RDKA. Van daaruit dekken we de structurele kapitaallasten. Voor investeringen die via deze reserve lopen wordt dus vooraf de volledige dekking van toekomstige kapitaallasten geregeld.

Nieuwe investeringen in eigen infrastructuur (structurele last in begroting)
Bij de Perspectiefnota 2022 heeft Provinciale Staten de uitgangspunten voor investeringen in provinciale infrastructuur vastgesteld. In de kern betekenen de uitgangspunten dat alle vervangingsinvesteringen en lopende investeringen via de RDKA blijven lopen. Voor nieuwe investeringen in eigen infrastructuur hanteren we voortaan de ‘directe afschrijvingsmethodiek’. De afschrijvingen komen dan direct ten laste van de meerjarige structurele begroting. Voor een nadere uitleg over deze systematiek verwijzen wij naar de Perspectiefnota 2022.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen in de materiële vaste activa en de wijze waarop wij de bijbehorende kapitaallasten verwerken in onze begroting. Wij investeren in provinciale infrastructuur en provinciaal vastgoed.

Investering Beleidsdoel Dekking
Provinciale infrastructuur
Vervangingsinvesteringen 4.7 Goed functionerende infrastructuur Via RDKA
Lopende nieuwe investeringen 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Via RDKA
Nieuwe investeringen (vanaf Perspectiefnota 2022) 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Structurele last in begroting
Investeringen in economisch nut 4.7. Goed functionerende infrastructuur Structurele last in begroting
Provinciale gebouwen
Provinciale gebouwen 10.0 Overhead Structurele last in begroting

Financieel totaaloverzicht investeringen

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht investeringen
Bijlage Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken Prestatie Totaal budget Bijdrage derden Bijdrage Provincie Realisatie Begroting Realisatie Saldo Begroting
x € 1.000 2017 t/m 2021 2022 2022 2022 2023 t/m 2027
1. Lopende investeringen (niet vervangingsinvesteringen)
N307 * 4.6.6 23.387 5.320 18.067 9.851 5.706 6.065 -359 2.151
N348 fase 1 en 2 ** 4.6.9 14.063 2.823 11.240 12.308 -1.067 756 -1.823 -1.823
N35 4.6.3 22.847 5.000 22.842 1.434 1.350 792 558 20.616
N340 Vechtdalverbinding *** 4.6.7 157.166 4.606 152.559 101.563 24.856 23.585 1.271 27.411
N343 Rondweg Weerselo **** 4.6.9 12.855 1.500 11.355 1.995 1.201 429 772 8.931
N315-N768 Danspaleis (N18) 4.6.9 1.535 - 1.535 200 256 128 128 1.206
N737 Aanleg faunapassage 4.6.9 1.746 - 1.746 59 1.687 84 1.603 1.603
N351 Kuinre - Grens Flevoland verbreding 4.6.9 1.335 - 1.335 773 562 401 161 161
Overige lopende investeringen 4.6.9 75.672 20.362 50.315 48.101 1.177 531 646 1.683
Totaal lopende investeringen 310.606 39.611 270.994 176.284 35.728 32.771 2.957 61.939
2. Vervanginvesteringen maatschappelijk nut
Kunstwerken 4.7.3 30.330 - 30.330 13.446 7.049 2.904 4.145 13.980
Waterwegen (Kanaal Almelo de Haandrik 4.7.3 31.097 652 30.445 11.492 3.045 722 2.323 18.231
Wegen 4.7.3 64.141 - 64.141 3.610 13.664 8.415 5.249 52.117
DRIS 4.2.3 11.109 2.209 8.900 2.202 8.907 1.735 7.172 6.531
Totaal vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut 136.677 2.861 133.816 30.750 32.665 13.776 18.889 90.859
3. Vervangingsinvesteringen met economisch nut
Ploegen rijbaan en fietspad 4.7.1 600 - 600 110 80 - 80 490
Zoutstrooiers rijbaan en fietspad 4.7.1 2.466 1 2.465 647 254 - 254 1.818
Pattrouilleboot De Buffel 4.7.1 799 - 799 - 498 - 498 799
Totaal Vervangingsinvesteringen economisch nut 3.865 1 3.864 757 831 - 831 3.107
4. Nieuwe investeringen
10 faunaknelpunten 4.6.9 3.500 - 3.500 - 300 41 259 3.459
Bediencentrale bruggen 4.6.9 1.900 - 1.900 - 1.900 8 1.892 1.892
Nieuwe provinciale fietspaden 4.6.9 1.160 - 1.160 - 1.160 - 1.160 1.160
Vervanging Zwartewaterbrug 4.7.3 1.200 - 1.200 47 553 140 413 1.013
Vloedbeltverbinding 4.6.12 750 - 750 - 750 191 559 559
Totaal nieuwe investeringen 8.510 - 8.510 47 4.663 380 4.283 8.083
Totaal investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken 459.658 42.473 417.184 207.838 73.887 46.927 26.960 163.988
5. Provinciale gebouwen
Provinciehuis 10.0 24.828 - 24.828 3.096 13.040 1.560 11.480 8.692
Overige gebouwen 10.0 3.428 - 3.428 953 268 78 190 2.207
Totaal provinciale gebouwen 28.256 - 28.256 4.049 13.308 1.638 11.670 10.899
Totaal investeringen 487.914 42.473 445.440 211.887 87.195 48.565 38.630 174.887
* Bij de jaarrekening 2022 stellen wij u voor € 666.000 toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten activa.
** Het resterende saldo investeringskredieten van € 1,8 miljoen zijn te innen gemeentelijke bijdragen € 2 miljoen versus € 0,2 miljoen te maken kosten.
*** Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget € 201 mln. Hiervan is € 39 mln. in de periode vóór 2017 als last in de exploitatie verwerkt, waarna vanaf 2018 een investeringsbudget resteerde van € 162 miljoen
Bij de jaarrekening 2021 is € 10 miljoen vrijgevallen waardoor de investering voor de N340 uitkomt op € 152 mln.
Bij de jaarrekening 2022 stellen wij u voor om het investeringskrediet met € 12,1 miljoen te verlagen. Deze verlaging is nog niet verwerkt in de tabel.
**** Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget € 13,3 mln. Hiervan is € 3,1 mln. in de periode vóór 2017 als last in de exploitatie verwerkt, waardoor er een budget resteerde van € 10,2 mln.
Bij de p-nota 2022 is een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 2,6 mln, waarna het beschikbare investeringskrediet uitkomt op € 12,8 mln.
Na aftrek van de bijdrage van derden is de netto-investering voor de N343 Rondweg Weerselo € 11,3 mln.

1. Lopende investeringen

Terug naar navigatie - 1. Lopende investeringen

Prestatie 4.6.3 N35 - lopende projecten
Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van project N35 Knooppunt Bos (prestatie 4.6.3) ter hoogte van € 558.000 toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.

Prestatie 4.6.6 N307
De  uitvoeringskosten zijn in 2022 lager dan begroot vanwege uitlopende werkzaamheden. De uiteindelijke lasten zijn wel hoger uitgevallen door de in rekening gebrachte indexatielasten. In de jaarrekening wordt het voorstel verwerkt om de extra indexatielasten van € 660.000 toe te voegen aan het investeringskrediet (jaarschijf 2023) en ten laste te brengen van de indexatiebuffer die daarvoor is aangelegd (kerntaak 20, post onvoorzien). In 2023 zal er opnieuw een beroep worden gedaan op de algemene reservering voor indexatie.

Wij stellen u voor een bedrag van € 666.000 toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa voor de N307 en dit te dekken uit de aangelegde buffer voor tekorten die ontstaan als gevolg van inflatoire ontwikkelingen.

Naast de N307 is een fietspad aangelegd. De kosten zijn gedekt met de extra middelen voor verkeersveiligheid uit de meeropbrengsten motorrijtuigenbelasting. Voor het project is dit een budgettair neutrale aanvulling.

De ontvangsten betreffen voornamelijk de doorbelasting van personeelskosten naar de provincie Flevoland van het projectteam dat belast is met de dagelijkse aansturing van de aanpassing van de N307 Kampen-Roggebot.

Prestatie 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
De uitvoering van het project Vechtdalverbinding verloopt nog steeds binnen de vastgestelde financiële kaders. De actuele financiële vooruitzichten maken duidelijk dat € 8,2 miljoen van het beschikbaar gestelde krediet niet meer benodigd is voor de afronding van de resterende werkzaamheden. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van lager uitgevallen projectkosten (€ 5,7 miljoen) en de inzet van middelen uit de specifieke uitkering voor bermmaatregelen (€ 2,0 miljoen).

In de Algemene Risicoreserve is bij de Jaarrekening 2021 een risicoreservering voor het project ter hoogte van € 3,1 miljoen gestort. Ook deze reservering is niet langer benodigd en kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 3,1 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de Algemene reserve.

Bij de instelling van het krediet is aangegeven dat een gedeelte van het investeringsbudget wordt ingezet als dekking voor het toekomstig beheer en onderhoud. Om dit te effectueren wordt het investeringskrediet (in aanvulling op de hierboven genoemde vrijval van € 8,2 miljoen) verlaagd met een bedrag van € 3,9 miljoen. De budgetten voor beheer- en onderhoud (als onderdeel van prestatie 4.7.1 en 4.7.2) worden als gevolg van de areaaluitbreiding structureel in totaal met afgerond € 0,2 miljoen per jaar verhoogd ten laste van het budgettaire perspectief.

Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet en de bijbehorende reservering in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) van project Vechtdalverbinding (prestatie 4.6.7) te verlagen met € 12,1 miljoen. Hiermee resteert een krediet voor 2023 ter hoogte van € 15,4 miljoen.

Prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Afgeronde projecten
In 2022 is het project N737 Innovatiedriehoek afgerond. Het project is met een positief resultaat van € 85.000 afgesloten. Wij stellen u voor om dit krediet te verlagen en dit  restant krediet te gebruiken voor de volgende zaken:

PS begrotingswijziging:

 • een bedrag van € 66.000  toe te voegen aan het investeringskrediet op de N334 Faunapassage/N344 Dassentunnel in de jaarschijf 2023 van de begroting 2023,  omdat we hier in 2023 een tekort verwachten.
 • een bedrag van € 19.000 toe te voegen aan het investeringskrediet voor F35 Enschede-Oldenzaal in de jaarschijf 2022. Dit project heeft in 2022 een overschrijding op het krediet van € 19.000.

Dynamische beleidsagenda
Een laatste drietal wegenprojecten met een oorsprong uit de Dynamische Beleidsagenda (DBA) zijn in afronding. Dit zijn de N34, de N331 VOC’s Hasselt en N732 aansluiting Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg.

PS begrotingswijzing:
Het project N732 is afgerond en we verwachten in 2023 budget nodig te hebben voor de N34. Wij stellen u voor om het resterende krediet van € 18.000 van project N732 in de jaarschijf 2022 te verlagen. Gelijktijdig stellen wij u voor om het investeringskrediet van project N34 in de jaarschijf 2023 van de begroting 2023 met € 18.000 te verhogen.

GS begrotingswijziging:
Het wegenproject N34 wordt in 2023 afgerond. We hebben besloten om de niet bestede middelen € 51.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.
Het project N331 VOC’s Hasselt is nagenoeg afgerond. Wij hebben besloten om de in 2022 niet bestede middelen van € 46.000 toe te voegen aan de raming van 2023 op de N331.

Lopende projecten
GS begrotingswijzigingen:

 • N337 Rotonde de Meente Olst, N315-N768 Danspaleis, N737 aanleg faunapassage, 10 faunaknelpunten en snelfietsroute Wijhe-Zwolle.
  Bovenstaande projecten zijn nog in voorbereiding. De uitvoering van deze projecten zal niet eerder plaatsvinden dan in 2023.
  Wij hebben besloten om de in 2022 niet bestede middelen toe te voegen aan de raming voor deze investeringskredieten in 2023 (€ 2,494) miljoen en 2024 (€ 760.000).
 • Het project rondweg Weerselo is ook nog in voorbereiding. Omdat de uitvoering niet eerder zal plaatsvinden dan in 2026 hebben wij besloten om het kasritme van de investeringskredieten aan te passen. Dit betekent, dat van het resterende budget van 2022 en de niet benodigde budgetten van 2023 t/m 2025 totaal  € 4,431 miljoen zal worden toegevoegd aan jaarschijf 2026 en een budget van  € 584.000 zal worden toegevoegd aan jaarschijf 2027.
 • N334 Faunapassage, N351 Kuinre-Frens Flevoland,  N346-N741 Herstel Deldener Esch en N343 Rotonde Bisschopstraat.
  Bovenstaande projecten zijn in uitvoering en worden naar verwachting in 2023 afgerond. Wij hebben besloten om de in 2022 niet bestede middelen ( € 408.000) over te hevelen naar jaarschijf 2023 van de begroting 2023.
 • Ook het project N348 Raalte-Ommen zal in 2023 financieel worden afgerond.
  Wij hebben besloten het resterende saldo aan investeringskredieten van € 1,8 miljoen ( te innen gemeentelijke bijdragen € 2,0 miljoen versus € 0,2 miljoen te maken kosten) over te hevelen naar jaarschijf 2023 van de begroting 2023.

2. Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - 2. Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut

Prestatie 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
De in de toelichting gemelde zaken hebben tot een onderbesteding en overbesteding op de investeringskredieten geleid. 

Onderdeel Wegen
Afgeronde projecten
In 2022 is het project N332 Holten-Grens Gelderland met een kleine budgetoverschrijding van € 5.000 afgerond.

Ter dekking van de toekomstige kapitaallasten stellen wij u voor om dit bedrag via resultaatbestemming te storten in de reserve dekking kapitaallasten activa. Deze mutatie wordt verwerkt in kerntaak 20.

Lopende projecten
N337 Rehabilitatie Kom Den Nul, N347 Kom Hengevelde en N377 Hasselt – de Lichtmis (Fase 1 en 2).

Bovenstaande projecten zijn nog in voorbereiding. De uitvoering van deze projecten zal niet eerder plaatsvinden dan in 2023. Wij hebben besloten om de in 2022 niet bestede middelen toe te voegen aan de raming voor deze investeringskredieten in 2023 € 5,4 miljoen.

N760 IJsselmuiden-Genemuiden

 • Zoals aangegeven bij de inhoudelijke toelichting kent de uitvoering van het project meerdere fasen en onderdelen. De eerste fase is volop in uitvoering en zal in 2023 doorlopen. In 2022 is hiervoor meer budget uitgegeven dan beschikbaar is gesteld. Conform ons begrotingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 in de begroting te verlagen met € 396.000 om daarmee de overbesteding in 2022 te egaliseren.
  Ook is bovenstaand aangegeven dat er voor de 1e fase nog een tekort van  € 1 miljoen wordt verwacht in 2023. Dit werk is volop in uitvoering. Het voorstel is  € 1 miljoen voor het verwachte tekort beschikbaar te stellen uit het resultaat 2022. Hiervoor wordt een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend.
  In 2022 is de voorbereiding van fase 2 opgestart. Hiervoor zijn reeds kosten gemaakt van € 0,2 miljoen. Conform ons begrotingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 in de begroting te verlagen met € 0,2 miljoen om daarmee de overbesteding in 2022 te egaliseren.

Onderdeel Kunstwerken
Afgeronde projecten
In 2022 is het project vervanging kunstwerken 2016-2019 afgerond. Dit project is met een positief budget van € 20.000 afgesloten. Wij stellen u voor om dit investeringskrediet in de jaarschijf 2022 met € 20.000 te verlagen. Gelijktijdig stellen wij u voor om het investeringskrediet van project vervanging (rehab) kunstwerken 2020-2023 in de jaarschijf 2023 van de begroting 2023 met  € 20.000 te verhogen.

 • Lopende projecten
  Bij het project MAV Bruggen en Sluizen is in 2022 meer uitgegeven. Conform ons begrotingsbeleid hebben wij besloten het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 in de begroting te verlagen met € 1,2 miljoen.  
  Een onderdeel van dit project waarvoor apart krediet beschikbaar is gesteld, is voor de Beukersluis. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van  € 1,2 miljoen toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 van de begroting 2023
 • (Rehab) kunstwerken
  De voorbereiding voor de aanbesteding van de vervanging (rehab) kunstwerken is opgestart. De uitvoering zal niet eerder plaatsvinden dan in 2023.  Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van  € 2,7 miljoen toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.
 • Thompsonbrug i.c.m. wegenwerk N760. 
  De vervanging van de Thomsonbrug is onderdeel van het project N760 Genemuiden- IJsselmuiden (fase 2) en is in voorbereiding. Hiervoor zijn twee aparte investeringskredieten beschikbaar gesteld. Wij hebben besloten om het niet bestede investeringskrediet uit de begroting 2022 ( € 1,1 miljoen)  over te hevelen naar de jaarschijf 2023 van de begroting 2023. Vanuit praktisch oogpunt stellen wij voor om de in de tijd toegewezen investeringskredieten voor de N760 tot één investeringskrediet samen te voegen.
 • Het project constructieve veiligheid is in uitvoering. Wij hebben besloten om de niet bestede middelen van € 270.000 toe te voegen aan de raming van dit krediet in de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.

Onderdeel Vaarwegen
Vervanging damwanden kanaal Almelo – De Haandrik
Voor de geprogrammeerde aanpak vervanging damwanden kanaal Almelo – De Haandrik vanuit het BIK 2020-2023, is begin 2023 een bouwteam samengesteld en gecontracteerd. Zij treffen de voorbereidingen voor dit project. Ook wordt de voorbereiding van de vervroegde aanpak in het bouwteam meegenomen en hiervoor is separaat een onderzoeksbudget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de vervroegde aanpak is nog geen budget en dekking beschikbaar. Voordat tot uitvoering van de geprogrammeerde aanpak en vervroegde aanpak zal worden overgegaan, zal na de voorbereidingsfase van het bouwteam een plan van aanpak met investeringsvoorstel aan u worden voorgelegd.

Wij hebben besloten om het niet bestede investeringskrediet (€ 2,3 miljoen) over te hevelen naar de jaarschijf 2023 van de begroting 2023

Van het in 2022 beschikbaar gestelde budget van € 0,1 miljoen aan onderzoekskosten voor het onderzoek naar de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden Kanaal Almelo – de Haandrik is € 25.000 niet besteed. Dit budget is wel benodigd om het onderzoek in 2023 te vervolgen. Wij stellen u voor om het resterende bedrag van € 25.000 te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve  en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.7.3  van de begroting 2023.

Kademuur Ossenzijl
Het project kademuur Ossenzijl is in uitvoering. Wij hebben besloten om het niet bestede krediet (€ 436.000) over te hevelen naar de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.

Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
Dynamische Reis Informatie Systemen  
Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor genoemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost).

In 2020 is besloten de verouderde en afgeschreven systemen te vervangen en gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden en samen voor de komende 10 jaar invulling te geven aan het toekomstige DRIS systeem binnen OV-Oost.

De vervanging van de DRIS-displays in Overijssel is geraamd op € 8,9 miljoen en de realisatie is voorzien in de periode 2020 – 2023. Hiermee wordt bereikt dat er een ononderbroken en zoveel mogelijk storingsvrij DRIS systeem is met actuele en betrouwbare reisinformatie voor de reizigers over de buslijnen in het gebied OV-Oost.

In de periode 2020-2022 is € 3,1 miljoen gerealiseerd en € 6,5 miljoen niet tot besteding is gekomen. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de realisatie vertraagd is. Er was meer tijd nodig voor de hard- en software ontwikkeling van de kleine digitale informatieborden. Voor de grote borden is het een combinatie van factoren, onder meer een tekort aan personeel bij onze leverancier en de netbeheerder. Eerder had onze leverancier nog de verwachting om 50 grote borden per week uit te rollen op straat, maar dit is teruggebracht naar 15 grote borden per week. Verder heeft onze leverancier de werkvoorbereiding op de knooppunten onderschat.

GS-wijziging
Wij hebben besloten het resterende investeringskrediet voor DRIS van € 6,5 miljoen en de nog te ontvangen bijdrage van de provincie Gelderland van € 0,8 miljoen door te schuiven naar 2023.  

3. Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Terug naar navigatie - 3. Vervangingsinvesteringen met economisch nut

Prestatie 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
Zoutstrooiers en ploegen
Voor de vervanging van de zoutstrooiers en sneeuwploegen is jaarlijks een totaalkrediet van € 334.000 beschikbaar gesteld. In 2022 hebben hier geen vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Het krediet van 2022 de ploegen ad € 80.000  is in 2023 niet meer benodigd. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten dit investeringskrediet van de jaarschijf 2022 vrij te laten vallen.  

Het krediet van de zoutstrooiers ad € 254.000 hebben wij in 2023 nog wel benodigd voor de vervangingsinvesteringen gladheidsbestrijding. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 254.000 toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 van de begroting. Het effect op de afschrijvingslasten zal verwerkt worden bij Monitor I 2023.

Patrouilleboot De Buffel
In het jaar 2022 is gestart met voorbereiding van de vervanging. De aanbesteding zal in 2023 plaatsvinden. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 0,5 miljoen toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 van de begroting 2023. 

Mutaties op investeringskredieten  hebben effect op de begrote afschrijvingslasten. Deze effecten worden bij Monitor I 2023 verwerkt.

4. Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 4. Nieuwe investeringen

10 faunapassages en nieuwe provinciale fietspaden (prestatie 4.6.9; ook benoemd onder lopende investeringen)
N337 Rotonde de Meente Olst, N315-N768 Danspaleis, N737 aanleg faunapassage, 10 faunaknelpunten en snelfietsroute Wijhe-Zwolle.
Bovenstaande projecten zijn nog in voorbereiding. De uitvoering van deze projecten zal niet eerder plaatsvinden dan in 2023.
Wij hebben besloten om de in 2022 niet bestede middelen toe te voegen aan de raming voor deze investeringskredieten in 2023 € 2,494 miljoen en naar 2024 € 760.000.

Bediencentrale bruggen
De werkzaamheden voor de bediencentrale bruggen moeten nog worden opgestart. We hebben besloten om de niet bestede middelen van € 1,9 miljoen toe te voegen aan de raming van dit krediet in jaarschijf 2023 van de begroting.

Zwartewaterbrug
Voor de uitwerking van de vervangingsscenario's van de Zwartewaterbrug  is in 2022 € 140.000  uitgegeven.  Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 410.000 toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.

Vloedbeltverbinding
Investeringskrediet voorbereidingskosten Vloedbeltverbinding
Met het Investeringsvoorstel en start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding (2021/1104308) heeft u besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4,0 miljoen voor de voorbereidingskosten (incl. grondaankoop). 
In 2022 is € 0,75 miljoen als investeringskrediet opgenomen in de begroting 2022 waarvan  € 0,191 miljoen is gerealiseerd.

Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van project Vloedbeltverbinding (prestatie 4.6.12) toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2023 van de begroting 2023.

5. Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - 5. Provinciale gebouwen

In onze Begroting 2022 hebben wij € 13,3 miljoen begroot aan investeringen in ons provinciaal vastgoed. Wij hebben in 2022  circa € 1,6 miljoen geïnvesteerd in ons provinciaal vastgoed. De gerealiseerde investeringen bestaan uit:

 • Verbouwing van de Ons-vleugel: € 0,7 miljoen. Hier staan hogere huurbaten tegenover
 • Warmte-win-installatie: € 0,3 miljoen. Ons warm tapwater wordt daarmee gasloos verwarmd;
 • Zonnepanelen en overige renovatie- en duurzaamheidsmaatregelen: € 0,2 miljoen. Ons aandeel eigen opgewekte energie stijgt hiermee van 8% naar 13%;
 • Vervanging van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie: € 0,3 miljoen;
 • Terrein: € 0,1 miljoen (tuinmuur);
 • Renovatie dak Paasloo: € 0,1 miljoen.

Wij hebben circa € 11,7 miljoen minder geïnvesteerd dan begroot. Een groot deel van deze investeringen zijn opgenomen in ons tijds,- omgevings en plaatsbewust werken (TOP) programma.  Het gaat onder andere om investeringen in de kantoorinrichting en meubilair (circa € 4,8 miljoen), het bestuurscentrum (de Statenzaal en fractiekamers, circa € 3 miljoen), installaties (circa € 1,7 miljoen), en verlichting (circa € 0,7 miljoen). Deze investeringen zijn in de tijd naar achteren geschoven omdat we ons na de coronaperiode aan het heroriënteren zijn op onze wensen en behoeften. We streven daarbij naar een sobere en doelmatige verbouwing, waarbij we zoveel mogelijk refurbishen en oog hebben voor circulariteit.

Vanuit efficiencyoverwegingen willen wij de werkzaamheden zoveel mogelijk combineren en gelijktijdig laten plaatsvinden. Enkele investeringen aan installaties hebben we kunnen uitstellen doordat we door goed onderhoud de levensduur hebben kunnen verlengen. Enkele vervangingsinvesteringen zijn  uitgesteld door beperkte capaciteit bij uitvoerende marktpartijen.

Wij verwachten dat de werkzaamheden in de periode 2023-2025 zullen plaatsvinden, waarbij de piek in 2024 zal liggen. Wij nemen de investeringsbudgetten mee naar volgend jaar.

GS-begrotingswijziging
Wij hebben besloten de niet benutte investeringsbudgetten door te schuiven en toe te voegen aan de jaarschijven 2023 tot en met 2025. In jaarschijf 2023 voegen wij  € 1,23 miljoen toe, in jaarschijf 2024 € 10,37 miljoen en in 2025 € 0,04 miljoen.