Balans

Balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De balans is het overzicht van onze bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit activa en passiva, welke met elkaar in evenwicht zijn. Activa zijn de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen vermogen en vreemd vermogen).

Zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving presenteren wij hier de geraamde standen van de balans per 2021 (begin- en eindstanden), 2022, 2023 en 2024 (eindstanden). Bij balansposten waarin grote mutaties plaatsvinden treft u een toelichting aan. Bij balansposten die moeilijk of niet te ramen zijn, zijn de standen van de Jaarrekening 2019 als uitgangspunt gehanteerd.

Overzicht balans - activa

Terug naar navigatie - Overzicht balans - activa
Bedragen x €1.000
Activa Beginsaldo 2021 Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024
Balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 2.351 1.286 628 176 129
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. 0 0 0 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 0 0 0 0
Totaal Immateriële vaste activa 2.351 1.286 628 176 129
Materiële vaste activa
Woonruimten 136 122 107 92 78
Bedrijfsgebouwen 27.229 25.311 29.030 27.497 25.471
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 221.400 276.803 307.131 326.403 313.720
Vervoermiddelen 20 240 222 204 193
Machines, apparaten en installaties 6.031 5.048 7.521 7.537 7.169
Overig 101 84 3.101 2.825 2.551
Totaal Materiële vaste activa 254.917 307.608 347.112 364.558 349.182
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 162.950 165.950 168.950 171.950 174.950
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
Leningen aan woningbouwcorporaties 0 0 0 0 0
Leningen aan deelnemingen 367.366 385.731 385.731 385.731 385.731
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
Leningen aan openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 22.356 22.416 17.865 17.865 17.865
Overige langlopende leningen 52.544 48.056 44.735 41.593 38.918
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 28.100 28.100 8.100 8.100 8.100
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 289.990 151.890 58.690 31.300 26.300
Totaal Financiële vaste activa 923.306 802.143 684.071 656.539 651.864
Totaal Vaste activa 1.180.574 1.111.037 1.031.811 1.021.273 1.001.175
Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen 0 0 0 0 0
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 0 0 0 0 0
Gereed product en handelsgoederen 100.550 95.582 99.629 81.542 61.793
Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0
Totaal Voorraden 100.550 95.582 99.629 81.542 61.793
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 53.562 53.562 53.562 53.562 53.562
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Overige verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 475.088 419.678 422.059 418.811 494.772
Rekening-courantverhouding met het Rijk 0 0 0 0 0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 6.208 6.208 6.208 6.208 6.208
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0 0 0 0
Overige vorderingen 517 517 307 307 307
Overige uitzettingen 12.025 8.189 5.001 4.495 4.274
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 547.400 488.154 487.137 483.383 559.123
Liquide middelen
Kas- en banksaldi 0 0 0 0 0
Overlopende activa
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 1.863 1.863 1.863 1.863 1.863
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren komen. 54.251 54.251 54.251 54.251 54.251
Totaal Overlopende activa 56.114 56.114 56.114 56.114 56.114
Totaal Vlottende activa 704.064 639.850 642.880 621.039 677.030
Totaal Balans 1.884.638 1.750.887 1.674.691 1.642.312 1.678.205

Toelichtingen mutaties activa 2021

Terug naar navigatie - Toelichtingen mutaties activa 2021
 • De afname van de immateriële vaste activa betreft reguliere afschrijvingen op (dis)agio samenhangend met obligaties in portefeuille.
 • De per saldo toename van de materiële vaste activa (€ 52,8 miljoen) betreft de (vervangings)investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 63,8 miljoen) en reguliere vervangingsinvesteringen in de overige categorieën (€ 1,9 miljoen) verminderd met de reguliere afschrijvingen (€ 10,6 miljoen) en de bijdragen van derden aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 2,3 miljoen).
 • De per saldo afname van de financiële vaste activa (€ 121,2 miljoen) bestaat uit verschillende onderdelen.
  • In de categorie 'kapitaalverstrekkingen' wordt € 3 miljoen verstrekt aan HFO.
  • In de categorie 'leningen aan deelnemingen' wordt € 20 miljoen verstrekt aan EFO, terwijl Vitens € 1,6 miljoen aflost.
  • In de categorie 'overige langlopende leningen' wordt € 4,5 miljoen afgelost, grotendeels door SVn.
  • In de categorie 'overige uitzettingen' wordt € 138,1 miljoen afgelost op aflopende obligaties in portefeuille.
 • De per saldo afname van de voorraden (€ 5 miljoen) betreft aankopen van (ruil)gronden Natuurnetwerk (€ 63,7 miljoen), de afwaarderingen daarvan naar natuurwaarde (€ 34 miljoen) en de verkopen van (ruil)gronden in voorraad (€ 34,7 miljoen).
 • De per saldo afname van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar (€ 61,4 miljoen) betreft de per saldo afname van de opgebouwde rente op obligaties in portefeuille in de categorie 'overige uitzettingen' (€ 3,8 miljoen) en de afname van de categorie 'rekening-courantverhouding met het Rijk' (€ 57,6 miljoen). De mutatie in deze laatste categorie is het effect van alle ramingen in deze begroting; uiteindelijk is het effect zichtbaar in het tegoed dat wij in de schatkist van het Rijk moeten aanhouden.

Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek. Deze vindt u onder de 'Meer'-knop aan de rechterkant.

Overzicht balans - passiva

Terug naar navigatie - Overzicht balans - passiva
Bedragen x €1.000
Passiva Beginsaldo 2021 Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024
Balans
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserves. 724.021 723.575 732.198 736.391 738.014
Bestemmingsreserves. 888.768 759.354 666.498 625.795 634.844
Resultaat 0 0 7.935 12.078 38.289
Totaal Eigen vermogen 1.612.789 1.482.929 1.406.631 1.374.264 1.411.147
Voorzieningen.
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s. 22.761 22.931 22.880 22.849 22.828
Egalisatievoorzieningen. 5.489 1.428 1.219 876 -455
Van derden verkregen middelen. 730 730 1.092 1.454 1.816
Totaal Voorzieningen. 28.980 25.089 25.191 25.179 24.189
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Obligatieleningen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0 0 0 0
Door derden belegde gelden 0 0 0 0 0
Waarborgsommen 8 8 8 8 8
Totaal Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 1.882 1.882 1.882 1.882 1.882
Totaal Vaste passiva 1.643.651 1.509.900 1.433.704 1.401.325 1.437.218
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Overige kasgeldleningen 0 0 0 0 0
Banksaldi 0 0 0 0 0
Overige schulden 23.888 23.888 23.888 23.888 23.888
Totaal Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar 23.888 23.888 23.888 23.888 23.888
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 201.269 201.269 201.269 201.269 201.269
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 1.863 1.863 1.863 1.863 1.863
Overige vooruitontvangen bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 13.967 13.967 13.967 13.967 13.967
Totaal Overlopende passiva 217.099 217.099 217.099 217.099 217.099
Totaal Vlottende passiva 240.987 240.987 240.987 240.987 240.987
Totaal Balans 1.884.638 1.750.887 1.674.691 1.642.312 1.678.205

Toelichtingen mutaties passiva 2021

Terug naar navigatie - Toelichtingen mutaties passiva 2021

Voor de toelichting op de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen verwijzen wij naar het afzonderlijk onderdeel daarvoor in deze begroting. Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek, deze vindt u onder de 'Meer'-knop aan de rechterkant.

De bedragen op de post 'resultaat' betreffen de cumulatieve saldi in de respectievelijke jaarschijven 2022 en verder.