15.288 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

15.288 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied is ruimte nodig voor de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is. 

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. Hierbij stimuleren en bewaken wij ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit, zoals de Kwaliteitsimpuls groene omgeving (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we zo vroeg mogelijk in een proces samen met partners. Onze rol verschilt hierbij per opgave (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen. Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2021

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij bereiden de Herziening Omgevingsvisie voor conform de in de ‘Startnotitie Omgevingsvisie Overijssel Herziening’ aangegeven ambitie, vertrekpunten en focus van het proces en de inhoud. Wij bieden u een lange termijn visie/wenkend perspectief aan met onder meer strategische keuzemogelijkheden voor hoofdlijnen van het beleid en een procesvoorstel voor de participatie en communicatie rondom de Omgevingsvisie Overijssel, tijdens de creatie-fase (2021).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf, Bert Boerman

Opgaven

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2021

 1. Wij ondersteunen onze partners bij de omslag naar de Omgevingswet
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie in onze projecten en in voorkantsamenwerking met onze partners
 3. Wij ontwikkelen een pilot voor het gebiedsgericht toepassen van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
 4. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en de IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.
 8. Wij begeleiden de gemeenten Kampen (’s Heerenbroek), Deventer, Almelo en Enschede bij onderzoek naar mogelijkheden voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen en de gemeente Raalte bij de start van de realisatie hiervan.

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf, Bert Boerman

Opgaven

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties 2021

 1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
 2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
 3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën. En wij sluiten aan bij de RES en de gemeentelijke warmtevisie op het onderdeel bodemenergie.
 4. Wij werken met regionale partners aan een nieuw provinciaal programma bodem en ondergrond als nadere invulling van onze Omgevingsvisie en de maatschappelijke opgave.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties 2021

 1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties 2021

 1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met ‘omgevingstafels’.
 2. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Met ons netwerk werken we aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2). Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties 2021

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.
 3. Wij doen u in afstemming met onze partners een voorstel voor de doelen voor de planperiode 2021-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 4. Wij breiden in overleg met waterschappen en agrarische collectieven  de blauwe diensten uit

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties 2021

 1. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
 2. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
 3. Wij werken met partners aan de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties 2021

 1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
 2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 3. Wij voeren het eind 2020 vast te stellen investeringsvoorstel drinkwater uit.
 4. Wij voeren de adaptieve strategie drinkwater uit.
 5. Wij doen u een voorstel voor de grondwaterheffing voor de periode 2022-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties 2021

 1. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties 2021

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree, Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties 2021

1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
2. Wij starten onder regie van Flevoland met het verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en de realisatie van vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).
3. Wij zetten ons in om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt (1.3.2). Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's (1.3.1), deze ontwikkelen we en voeren we uit samen met onze partners.

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken aan toekomstbestendige steden door in te zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3).

Financiƫn

Terug naar navigatie - Financiƫn

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2021
Lasten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -693
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -1.181
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -129
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -1.244
1.1.5 Programma Omgevingswet -388
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond -3.634
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -748
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -284
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -1.660
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -107
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water -64
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen -2.862
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's -253
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -62
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht -315
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -1.250
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -7.228
Totaal Lasten -15.288
Baten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.691
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.257
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 34
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.301
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 579
Totaal Baten 5.572