Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Begroting 2021 Blz. 2
Kerntaken Blz. 3
Inleiding en statenvoorstel Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Krachtige economie Blz. 6
Goede bereikbaarheid Blz. 7
Hitte, droogte en wateroverlast Blz. 8
Energietransitie Blz. 9
Aantrekkelijk wonen en ruimte Blz. 10
Vitaal landelijk gebied Blz. 11
Samenleven in Overijssel Blz. 12
Financiën Blz. 13
Statenvoorstel Blz. 14
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer Blz. 15
Dit is hoe wij denken Blz. 16
Overijssel in cijfers Blz. 17
Dit is wat wij doen Blz. 18
1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond Blz. 19
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 20
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 21
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond Blz. 22
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium Blz. 23
1.1.5 Programma Omgevingswet Blz. 24
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen Blz. 25
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit Blz. 26
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater Blz. 27
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst Blz. 28
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast Blz. 29
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water Blz. 30
1.2.7 IJsseldelta programma Blz. 31
1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag Blz. 32
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's Blz. 33
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad Blz. 34
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving Blz. 35
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 Blz. 36
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied Blz. 37
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland Blz. 38
Financiën Blz. 39
Kerntaak 2: Milieu en energie Blz. 40
Dit is hoe wij denken Blz. 41
Overijssel in cijfers Blz. 42
Dit is wat wij doen Blz. 43
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen Blz. 44
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid Blz. 45
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu Blz. 46
2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER) Blz. 47
2.1.4 Monitoring en evaluatie mileu en gezondheid Blz. 48
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst Blz. 49
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties Blz. 50
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken Blz. 51
2.2.3 Beheer nazorgfonds Blz. 52
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem Blz. 53
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Blz. 54
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Blz. 55
2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis) Blz. 56
2.4 Een duurzaam landelijk gebied Blz. 57
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven Blz. 58
Financiën Blz. 59
Kerntaak 3: Vitaal platteland Blz. 60
Dit is hoe wij denken Blz. 61
Overijssel in cijfers Blz. 62
Dit is wat wij doen Blz. 63
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit Blz. 64
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap Blz. 65
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Blz. 66
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Blz. 67
3.1.4 Beheer natuurterreinen Blz. 68
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Blz. 69
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit Blz. 70
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap Blz. 71
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur Blz. 72
3.2.1 Beheer landschap Blz. 73
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen Blz. 74
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur Blz. 75
3.3.1 Aanpak Stikstof Blz. 76
3.3.2 Nationale parken Blz. 77
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken Blz. 78
3.3.4 Faunabeheer Blz. 79
3.3.5 Invasieve exoten Blz. 80
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem Blz. 81
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw Blz. 82
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food Blz. 83
3.4.3 Landbouwstructuurversterking Blz. 84
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma Blz. 85
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland Blz. 86
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied Blz. 87
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten Blz. 88
Financiën Blz. 89
Kerntaak 4: Mobiliteit Blz. 90
Dit is hoe wij denken Blz. 91
Overijssel in cijfers Blz. 92
Dit is wat wij doen Blz. 93
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken Blz. 94
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit Blz. 95
4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak Blz. 96
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken Blz. 97
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken Blz. 98
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer Blz. 99
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer Blz. 100
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen Blz. 101
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein Blz. 102
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer Blz. 103
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede Blz. 104
4.3 Vaker op de fiets Blz. 105
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Blz. 106
4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk Blz. 107
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek Blz. 108
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) Blz. 109
4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics) Blz. 110
4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart Blz. 111
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk Blz. 112
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis Blz. 113
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Blz. 114
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Blz. 115
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Blz. 116
4.6.1 A1 Blz. 117
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid Blz. 118
4.6.2 A28 Blz. 119
4.6.3 N35 – Lopende projecten Blz. 120
4.6.4 N35 – Marsroute Blz. 121
4.6.5 N50 Blz. 122
4.6.6 N307 Blz. 123
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) Blz. 124
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) Blz. 125
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten Blz. 126
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur Blz. 127
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur Blz. 128
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 129
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur Blz. 130
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik Blz. 131
Financiën Blz. 132
Kerntaak 5: Regionale economie Blz. 133
Dit is hoe wij denken Blz. 134
Overijssel in cijfers Blz. 135
Dit is wat wij doen Blz. 136
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding Blz. 137
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 138
5.2 Regiodeals Blz. 139
5.2.1 Regio Deal Twente Blz. 140
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle Blz. 141
5.2.3 Cleantech Regio Blz. 142
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn Blz. 143
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie Blz. 144
5.3.1 Werklocaties: basis op orde Blz. 145
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties Blz. 146
5.3.3 Topwerklocaties Blz. 147
5.3.4 Internationaliseren Blz. 148
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor Blz. 149
5.4.1 Gastvrij Overijssel Blz. 150
5.4.2 Festivals en evenementen Blz. 151
5.5 Krachtig MKB Blz. 152
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie Blz. 153
5.5.2 Bev. innovatie en ondernemerschap Blz. 154
5.5.3 Europese programma’s Blz. 155
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal Blz. 156
5.5.5 Circulaire economie Blz. 157
Financiën Blz. 158
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit Blz. 159
Dit is hoe wij denken Blz. 160
Overijssel in cijfers Blz. 161
Dit is wat wij doen Blz. 162
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst Blz. 163
6.1.1 Materieel erfgoed Blz. 164
6.1.2 Immaterieel erfgoed Blz. 165
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod Blz. 166
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod Blz. 167
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Blz. 168
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent Blz. 169
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst Blz. 170
6.3.3 Talent heeft de toekomst Blz. 171
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel Blz. 172
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren Blz. 173
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen Blz. 174
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang Blz. 175
6.5.2 Iedereen doet mee Blz. 176
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen Blz. 177
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen Blz. 178
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten Blz. 179
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers Blz. 180
Financiën Blz. 181
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Blz. 182
Dit is hoe wij denken Blz. 183
Overijssel in cijfers Blz. 184
Dit is wat wij doen Blz. 185
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel Blz. 186
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking Blz. 187
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht Blz. 188
7.1.3 Financieel toezicht Blz. 189
7.1.4 Archieftoezicht Blz. 190
7.1.5 Ondermijning Blz. 191
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning Blz. 192
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur Blz. 193
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling Blz. 194
7.2.2 Trendbureau Overijssel Blz. 195
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse Blz. 196
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie Blz. 197
7.3 Effectief eigen bestuur Blz. 198
7.3.1 Samenwerking met partners Blz. 199
7.3.2 Lobby en relatiebeheer Blz. 200
7.3.3 Communicatiebeleid Blz. 201
7.3.4 Bezwaar en beroep Blz. 202
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS Blz. 203
Financiën Blz. 204
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen Blz. 205
Financiën Blz. 206
Paragrafen Blz. 207
Provinciale heffingen Blz. 208
Dit is hoe wij denken Blz. 209
Dit is wat wij doen Blz. 210
Provinciale heffingen Blz. 211
Toelichting opbrengsten heffingen Blz. 212
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 213
Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie Blz. 214
Kostendekkenheid heffingen Blz. 215
Weerstandsvermogen Blz. 216
Dit is hoe wij denken Blz. 217
Dit is wat wij doen Blz. 218
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 219
Grootste risico's weerstandscapaciteit Blz. 220
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 221
Ratio weerstandsvermogen Blz. 222
Financiele kengetallen Blz. 223
Definities kengetallen Blz. 224
Kapitaalgoederen Blz. 225
Dit is hoe wij denken Blz. 226
Provinciale infrastructuur Blz. 227
Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur Blz. 228
Provinciale gebouwen Blz. 229
Financiering Blz. 230
Dit is hoe wij denken Blz. 231
Ontwikkeling liquiditeitspositie Blz. 232
Renteschema Blz. 233
Schatkistbankieren Blz. 234
Lenen aan decentrale overheden Blz. 235
Hybride kapitaal Blz. 236
Financiële risico's Blz. 237
Obligatieportefeuille Blz. 238
EMU saldo Blz. 239
Bedrijfsvoering Blz. 240
Dit is hoe wij denken Blz. 241
Dit is wat wij doen Blz. 242
Actualiteiten Blz. 243
Verbonden Partijen Blz. 244
Dit is hoe wij denken Blz. 245
Dit is wat wij doen Blz. 246
Risico's Blz. 247
Verbonden Partijen Blz. 248
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 249
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle) Blz. 250
Openbaar lichaam Technology Base (voorheen Area Development Twente (ADT) (Enschede) Blz. 251
Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle) Blz. 252
Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo) Blz. 253
Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo) Blz. 254
Overige verbonden partijen Blz. 255
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle) Blz. 256
Stichtingen en verenigingen Blz. 257
Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage) Blz. 258
Vennootschappen en coöperaties Blz. 259
BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage) Blz. 260
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht) Blz. 261
CSV Amsterdam B.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 262
Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle) Blz. 263
Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 264
Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle) Blz. 265
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. (Zwolle) Blz. 266
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn) Blz. 267
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 268
Vitens N.V. (Zwolle) Blz. 269
Wadinko N.V. (Zwolle) Blz. 270
Financiële tabel Blz. 271
Grondbeleid Blz. 272
Dit is hoe wij denken Blz. 273
Dit is wat wij doen Blz. 274
Verloopoverzicht grondbezit Blz. 275
Financiën Blz. 276
Budgettair perspectief Blz. 277
Inleiding Blz. 278
Budgettair perspectief 2021 - 2024 Blz. 279
Mutaties budgettair perspectief Blz. 280
Meerjarig overzicht van baten en lasten Blz. 281
Inleiding Blz. 282
Saldo baten en lasten kerntaken Blz. 283
Saldo baten en lasten overig Blz. 284
Saldo Baten en lasten totaal Blz. 285
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 286
Geraamd resultaat Blz. 287
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Blz. 288
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 289
Inleiding en spelregels Blz. 290
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 291
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves Blz. 292
Balans Blz. 293
Inleiding Blz. 294
Overzicht balans - activa Blz. 295
Toelichtingen mutaties activa 2021 Blz. 296
Overzicht balans - passiva Blz. 297
Toelichtingen mutaties passiva 2021 Blz. 298
Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Blz. 299
Inleiding Blz. 300
Spelregels Blz. 301
Reserves Blz. 302
Voorzieningen Blz. 303
Doeluitkeringen Blz. 304
Personeelsgebonden lasten Blz. 305
Ontwikkelingen Blz. 306
Salarissen en personeelsgebonden kosten Blz. 307
Formatieontwikkeling Blz. 308
Organisatie Blz. 309
Organisatie Blz. 310
Provinciale staten Blz. 311
Gedeputeerde staten Blz. 312
Ambtelijke organisatie Blz. 313
Bijlagen Blz. 314
Bijlagen Blz. 315
Inleiding Blz. 316
Bijlage Kwaliteit van Overijssel Blz. 317
Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen Blz. 318
Bijlage Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken Blz. 319
Financieel bijlagenboek Blz. 320
Verplichte beleidskengetallen BBV Blz. 321
Prestaties
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap