Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Begroting 2021
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleiding en statenvoorstel
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Krachtige economie
    3. Blz. 7 Goede bereikbaarheid
    4. Blz. 8 Hitte, droogte en wateroverlast
    5. Blz. 9 Energietransitie
    6. Blz. 10 Aantrekkelijk wonen en ruimte
    7. Blz. 11 Vitaal landelijk gebied
    8. Blz. 12 Samenleven in Overijssel
    9. Blz. 13 Financiën
    10. Blz. 14 Statenvoorstel
   2. Blz. 15 Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 16 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 17 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 18 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 19 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
      1. Blz. 20 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
      2. Blz. 21 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
      3. Blz. 22 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond
      4. Blz. 23 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
      5. Blz. 24 1.1.5 Programma Omgevingswet
     2. Blz. 25 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
      1. Blz. 26 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit
      2. Blz. 27 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater
      3. Blz. 28 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
      4. Blz. 29 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
      5. Blz. 30 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water
      6. Blz. 31 1.2.7 IJsseldelta programma
     3. Blz. 32 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
      1. Blz. 33 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
      2. Blz. 34 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
     4. Blz. 35 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
      1. Blz. 36 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
      2. Blz. 37 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied
      3. Blz. 38 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland
    4. Blz. 39 Financiën
   3. Blz. 40 Kerntaak 2: Milieu en energie
    1. Blz. 41 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 42 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 43 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 44 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
      1. Blz. 45 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid
      2. Blz. 46 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu
      3. Blz. 47 2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
      4. Blz. 48 2.1.4 Monitoring en evaluatie mileu en gezondheid
     2. Blz. 49 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
      1. Blz. 50 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties
      2. Blz. 51 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
      3. Blz. 52 2.2.3 Beheer nazorgfonds
     3. Blz. 53 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
      1. Blz. 54 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
      2. Blz. 55 2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel
      3. Blz. 56 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
     4. Blz. 57 2.4 Een duurzaam landelijk gebied
      1. Blz. 58 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven
    4. Blz. 59 Financiën
   4. Blz. 60 Kerntaak 3: Vitaal platteland
    1. Blz. 61 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 62 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 63 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 64 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
      1. Blz. 65 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap
      2. Blz. 66 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap
      3. Blz. 67 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000
      4. Blz. 68 3.1.4 Beheer natuurterreinen
      5. Blz. 69 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied
      6. Blz. 70 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit
      7. Blz. 71 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap
     2. Blz. 72 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
      1. Blz. 73 3.2.1 Beheer landschap
      2. Blz. 74 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen
     3. Blz. 75 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur
      1. Blz. 76 3.3.1 Aanpak Stikstof
      2. Blz. 77 3.3.2 Nationale parken
      3. Blz. 78 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken
      4. Blz. 79 3.3.4 Faunabeheer
      5. Blz. 80 3.3.5 Invasieve exoten
     4. Blz. 81 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
      1. Blz. 82 3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw
      2. Blz. 83 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food
      3. Blz. 84 3.4.3 Landbouwstructuurversterking
     5. Blz. 85 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma
      1. Blz. 86 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
      2. Blz. 87 3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied
      3. Blz. 88 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
    4. Blz. 89 Financiën
   5. Blz. 90 Kerntaak 4: Mobiliteit
    1. Blz. 91 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 92 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 93 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 94 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
      1. Blz. 95 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit
      2. Blz. 96 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak
      3. Blz. 97 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
      4. Blz. 98 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken
     2. Blz. 99 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
      1. Blz. 100 4.2.1 Transities Openbaar Vervoer
      2. Blz. 101 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen
      3. Blz. 102 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
      4. Blz. 103 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
      5. Blz. 104 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
     3. Blz. 105 4.3 Vaker op de fiets
      1. Blz. 106 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
      2. Blz. 107 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk
     4. Blz. 108 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
      1. Blz. 109 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)
      2. Blz. 110 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)
      3. Blz. 111 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart
      4. Blz. 112 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
     5. Blz. 113 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
      1. Blz. 114 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
      2. Blz. 115 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
     6. Blz. 116 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
      1. Blz. 117 4.6.1 A1
      2. Blz. 118 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
      3. Blz. 119 4.6.2 A28
      4. Blz. 120 4.6.3 N35 – Lopende projecten
      5. Blz. 121 4.6.4 N35 – Marsroute
      6. Blz. 122 4.6.5 N50
      7. Blz. 123 4.6.6 N307
      8. Blz. 124 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
      9. Blz. 125 4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)
      10. Blz. 126 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
     7. Blz. 127 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
      1. Blz. 128 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
      2. Blz. 129 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 130 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
      4. Blz. 131 4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
    4. Blz. 132 Financiën
   6. Blz. 133 Kerntaak 5: Regionale economie
    1. Blz. 134 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 135 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 136 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 137 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
      1. Blz. 138 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs
     2. Blz. 139 5.2 Regiodeals
      1. Blz. 140 5.2.1 Regio Deal Twente
      2. Blz. 141 5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle
      3. Blz. 142 5.2.3 Cleantech Regio
      4. Blz. 143 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn
     3. Blz. 144 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
      1. Blz. 145 5.3.1 Werklocaties: basis op orde
      2. Blz. 146 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties
      3. Blz. 147 5.3.3 Topwerklocaties
      4. Blz. 148 5.3.4 Internationaliseren
     4. Blz. 149 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
      1. Blz. 150 5.4.1 Gastvrij Overijssel
      2. Blz. 151 5.4.2 Festivals en evenementen
     5. Blz. 152 5.5 Krachtig MKB
      1. Blz. 153 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie
      2. Blz. 154 5.5.2 Bev. innovatie en ondernemerschap
      3. Blz. 155 5.5.3 Europese programma’s
      4. Blz. 156 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal
      5. Blz. 157 5.5.5 Circulaire economie
    4. Blz. 158 Financiën
   7. Blz. 159 Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 160 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 161 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 162 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 163 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
      1. Blz. 164 6.1.1 Materieel erfgoed
      2. Blz. 165 6.1.2 Immaterieel erfgoed
     2. Blz. 166 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
      1. Blz. 167 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod
      2. Blz. 168 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
     3. Blz. 169 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
      1. Blz. 170 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst
      2. Blz. 171 6.3.3 Talent heeft de toekomst
     4. Blz. 172 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
      1. Blz. 173 6.4.1 Een leven lang lezen èn leren
     5. Blz. 174 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
      1. Blz. 175 6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang
      2. Blz. 176 6.5.2 Iedereen doet mee
      3. Blz. 177 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen
     6. Blz. 178 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
      1. Blz. 179 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten
      2. Blz. 180 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers
    4. Blz. 181 Financiën
   8. Blz. 182 Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 183 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 184 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 185 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 186 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
      1. Blz. 187 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking
      2. Blz. 188 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht
      3. Blz. 189 7.1.3 Financieel toezicht
      4. Blz. 190 7.1.4 Archieftoezicht
      5. Blz. 191 7.1.5 Ondermijning
      6. Blz. 192 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
     2. Blz. 193 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
      1. Blz. 194 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
      2. Blz. 195 7.2.2 Trendbureau Overijssel
      3. Blz. 196 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse
      4. Blz. 197 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie
     3. Blz. 198 7.3 Effectief eigen bestuur
      1. Blz. 199 7.3.1 Samenwerking met partners
      2. Blz. 200 7.3.2 Lobby en relatiebeheer
      3. Blz. 201 7.3.3 Communicatiebeleid
      4. Blz. 202 7.3.4 Bezwaar en beroep
      5. Blz. 203 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
    4. Blz. 204 Financiën
   9. Blz. 205 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 206 Financiën
  3. Blz. 207 Paragrafen
   1. Blz. 208 Provinciale heffingen
    1. Blz. 209 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 210 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 211 Provinciale heffingen
    4. Blz. 212 Toelichting opbrengsten heffingen
    5. Blz. 213 Kwijtscheldingsbeleid
    6. Blz. 214 Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie
    7. Blz. 215 Kostendekkenheid heffingen
   2. Blz. 216 Weerstandsvermogen
    1. Blz. 217 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 218 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 219 Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 220 Grootste risico's weerstandscapaciteit
    5. Blz. 221 Beschikbare weerstandscapaciteit
    6. Blz. 222 Ratio weerstandsvermogen
    7. Blz. 223 Financiele kengetallen
    8. Blz. 224 Definities kengetallen
   3. Blz. 225 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 226 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 227 Provinciale infrastructuur
    3. Blz. 228 Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
    4. Blz. 229 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 230 Financiering
    1. Blz. 231 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 232 Ontwikkeling liquiditeitspositie
    3. Blz. 233 Renteschema
    4. Blz. 234 Schatkistbankieren
    5. Blz. 235 Lenen aan decentrale overheden
    6. Blz. 236 Hybride kapitaal
    7. Blz. 237 Financiële risico's
    8. Blz. 238 Obligatieportefeuille
    9. Blz. 239 EMU saldo
   5. Blz. 240 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 241 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 242 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 243 Actualiteiten
   6. Blz. 244 Verbonden Partijen
    1. Blz. 245 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 246 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 247 Risico's
    4. Blz. 248 Verbonden Partijen
     1. Blz. 249 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 250 Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle)
      2. Blz. 251 Openbaar lichaam Technology Base (voorheen Area Development Twente (ADT) (Enschede)
      3. Blz. 252 Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)
      4. Blz. 253 Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)
      5. Blz. 254 Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)
     2. Blz. 255 Overige verbonden partijen
      1. Blz. 256 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)
     3. Blz. 257 Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 258 Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage)
     4. Blz. 259 Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 260 BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage)
      2. Blz. 261 Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)
      3. Blz. 262 CSV Amsterdam B.V. (’s-Hertogenbosch)
      4. Blz. 263 Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)
      5. Blz. 264 Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch)
      6. Blz. 265 Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)
      7. Blz. 266 Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. (Zwolle)
      8. Blz. 267 Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)
      9. Blz. 268 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch)
      10. Blz. 269 Vitens N.V. (Zwolle)
      11. Blz. 270 Wadinko N.V. (Zwolle)
    5. Blz. 271 Financiële tabel
   7. Blz. 272 Grondbeleid
    1. Blz. 273 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 274 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 275 Verloopoverzicht grondbezit
  4. Blz. 276 Financiën
   1. Blz. 277 Budgettair perspectief
    1. Blz. 278 Inleiding
    2. Blz. 279 Budgettair perspectief 2021 - 2024
    3. Blz. 280 Mutaties budgettair perspectief
   2. Blz. 281 Meerjarig overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 282 Inleiding
    2. Blz. 283 Saldo baten en lasten kerntaken
    3. Blz. 284 Saldo baten en lasten overig
    4. Blz. 285 Saldo Baten en lasten totaal
    5. Blz. 286 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    6. Blz. 287 Geraamd resultaat
    7. Blz. 288 Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
   3. Blz. 289 Structurele en incidentele baten en lasten
    1. Blz. 290 Inleiding en spelregels
    2. Blz. 291 Structurele en incidentele baten en lasten
    3. Blz. 292 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves
   4. Blz. 293 Balans
    1. Blz. 294 Inleiding
    2. Blz. 295 Overzicht balans - activa
    3. Blz. 296 Toelichtingen mutaties activa 2021
    4. Blz. 297 Overzicht balans - passiva
    5. Blz. 298 Toelichtingen mutaties passiva 2021
   5. Blz. 299 Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen
    1. Blz. 300 Inleiding
    2. Blz. 301 Spelregels
    3. Blz. 302 Reserves
    4. Blz. 303 Voorzieningen
    5. Blz. 304 Doeluitkeringen
   6. Blz. 305 Personeelsgebonden lasten
    1. Blz. 306 Ontwikkelingen
    2. Blz. 307 Salarissen en personeelsgebonden kosten
    3. Blz. 308 Formatieontwikkeling
  5. Blz. 309 Organisatie
   1. Blz. 310 Organisatie
    1. Blz. 311 Provinciale staten
    2. Blz. 312 Gedeputeerde staten
    3. Blz. 313 Ambtelijke organisatie
  6. Blz. 314 Bijlagen
   1. Blz. 315 Bijlagen
    1. Blz. 316 Inleiding
    2. Blz. 317 Bijlage Kwaliteit van Overijssel
    3. Blz. 318 Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen
    4. Blz. 319 Bijlage Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken
    5. Blz. 320 Financieel bijlagenboek
    6. Blz. 321 Verplichte beleidskengetallen BBV
  7. Prestaties
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap