51.140 Uitgaven (x1000)
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

51.140 Uitgaven (x1000)

Financiƫn

Terug naar navigatie - Financiƫn

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder financiën - meerjarig overzicht van baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2021
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Overhead -26.536
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -22.484
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 112.300
20.00.2 Algemene uitkeringen 204.126
20.00.3 Dividend 20.857
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 8.588
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 100
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 345.971
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien -250