Bijlagen

Bijlagen

Inleiding

Onder de 'Meer’-knop aan de rechterkant vindt u een aantal bijlagen. Hieronder lichten we deze bijlagen kort toe.

Bijlage Kwaliteit van Overijssel

In deze bijlage staat een totaaloverzicht van de stand van de reserves Kwaliteit van Overijssel en alle onderliggende projecten. Tevens geven we in dit bestand aan wat de einddatum is van lopende KvO projecten.

Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen

In deze bijlage geven wij aan welke wegtrajecten in de komende periode voor groot onderhoud geprogrammeerd staan. Het groot onderhoud is gebaseerd op landelijke geaccepteerde CROW richtlijnen en geeft een doorkijk voor de komende vijf jaar.

Bijlage Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken

In deze bijlage geven wij een overzicht van alle investeringen in de provinciale infrastructuur in de komende jaren. De projecten zijn gerangschikt naar de fase waarin het project zich bevindt.

Financieel bijlagenboek

In het financieel bijlagenboek staan alle verplichte financiële (detail)ramingen en (detail)overzichten.

Verplichte beleidskengetallen BBV

Wij presenteren de kengetallen, inclusief de verplichte beleidskengetallen van het BBV, op onze website 'Overijssel in Cijfers'.  Conform het BBV maken we met deze bijlage de verplichte beleidskengetallen ook onderdeel van deze Begroting.