Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de infrastructuur bestaande uit provinciale wegen, kunstwerken en waterwegen en de provinciale gebouwen, waaronder het provinciehuis. Dit omvat dagelijks beheer (exploitatie), onderhoud (jaarlijks en niet jaarlijks) en vervanging.

Provinciale infrastructuur
In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (2020 t/m 2023, PS/2018/414) hebben we afgesproken dat we voor beheer en onderhoud van alle voorzieningen van de provinciale infrastructuur het kwaliteitsniveau 'basis' hanteren. De landelijke kennisinstelling CROW heeft dit kwaliteitsniveau gedefinieerd en het staat voor efficiënt en effectief beheer op de langere termijn. De risico’s op het niet bereiken van beleidsdoelstellingen of imagoschade zijn bij dit kwaliteitsniveau voor de provincie doorgaans beperkt en beheersbaar. We hebben de budgetten gebaseerd op dit kwaliteitsniveau. Het beleidskader wordt in de praktijk verder uitgewerkt in (strategische) assetmanagementplannen.

Provinciale gebouwen
In 2006 is een onderhoudsplan opgesteld voor de provinciale gebouwen. Met het onderhoudsplan waarborgen we dat de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze worden beheerd en onderhouden. In het onderhoudsplan zijn drie zaken opgenomen: het jaarlijks onderhoud, het niet jaarlijks onderhoud en de vervanging.

Met het jaarlijks onderhoud waarborgen we de bedrijfszekerheid van de gebouwen en de installaties, garanderen we de veiligheid en houden we de uitstraling van de gebouwen in stand. Met dit onderhoud voldoen we aan regelgeving en zijn we verzekerd van de ondersteuning van leveranciers (garanties). Het meerjaarlijks onderhoud omvat het onderhoud aan verwarmings- en koelinstallaties, gevels, kozijnen, zonwering, vloeren, wanden, verlichting, liften, brandveiligheidsvoorzieningen, enzovoorts. De uitvoering vindt plaats in een periode van vijf tot dertig jaar. De gebruikte normering (NEN 2767 niveau 3) gaat uit van een redelijke tot goede conditie en wordt ook bij andere overheidsorganisaties als leidraad voor het meerjaarlijks onderhoud gebruikt.

De vervangingsinvesteringen zijn begroot op basis van de technische levensduur. De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de financiële verordening van de provincie Overijssel. Jaarlijks stellen we vast of groot onderhoud of vervanging eerder of later moet plaatsvinden en wordt het integrale meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) op basis daarvan bijgesteld.

We maken per project een risicoanalyse en nemen op basis hiervan beheersmaatregelen. Aansprakelijkheidsrisico’s dekken we binnen de projecten af via verzekeringen.

Provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Provinciale infrastructuur

Beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen
Voor de provinciale (water)wegen hebben wij de vervangingsinvesteringen grotendeels gerealiseerd in de periode 2016-2019. Daarnaast voeren we beheer en onderhoud uit volgens het meerjarig uitvoeringsprogramma. In 2018 hebben we het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen geactualiseerd, waarin naast een programma voor de periode 2020 t/m 2023 ook een financiële doorkijk gegeven wordt tot 2029. In onze projecten hebben we aandacht voor innovatie, circulariteit, klimaatverandering en verduurzaming.

Meerjarenraming Beheer, Onderhoud en Vervanging Wegen, Vaarwegen en Kunstwerken (x € 1 miljoen)
2021 2022 2023 2024 2025
Structureel
- Beheer en dagelijks onderhoud 12,8 12,9 13,0 13,0 13,0
- Groot onderhoud (Voorziening Beheer en Onderhoud) 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7
29,4 29,6 29,7 29,7 29,7
Vervangingsinvesteringen
- Vervangingsinvesteringen Wegen 5,0
- Kanaal Almelo de Haandrik Oeverbeschoeiing 0,8
- Vervangingsinvesteringen 2020-2027 (1) pm 8,0 8,0 8,0 8,0
5,8 8,0 8,0 8,0 8,0
(1) structureel € 8 miljoen gereserveerd; programmering 20-23 wordt in najaar 2020 middels investeringsvoorstel aan PS voorgelegd

Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
Provinciale infrastructuur peildatum 1 september 2020
Infrastructuur Onderdeel Areaal Kwaliteitsniveau
Wegen Hoofdrijbaan 642 km Basis
Parallelweg 173 km
Fietspad 514 km
VRI 53 st.
Verlichtingspunten 5.784 st.
Bermen 931 ha.
Bomen 37.000 st.
Faunapassages 9 stuks
Faunarasters 86 km
Kunstwerken Totaal 368 stuks Basis
Vaste bruggen
en viaducten
Tunnels
Beweegbare bruggen
Sluizen
Waterwegen Oeverbeschoeiing 241 km Basis
Waarvan hout 86 km
Beton en staal 82 km
Natuurvriendelijk 73 km
Oevers 62 ha
Legenda kwaliteitsniveau
Kwaliteitniveau Omschrijving Indicatie kwaliteit Relatie met wegbeheer
A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Er is geen schade
A Hoog Mooi en comfortabel Er is enige schade, maar de waarschuwingsgrens is nog niet overschreden
B Basis Functioneel De waarschuwingsgrens is overschreden: er is klein onderhoud nodig of binnen vijf jaar is groot onderhoud nodig
C Laag Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder De richtlijn is overschreden: er is binnen twee jaar groot onderhoud nodig
D Zeer laag Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling of sociale onveiligheid De richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is direct groot onderhoud nodig.

Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - Provinciale gebouwen

We hebben sinds 2006 een onderhoudsplan voor zowel het gerenoveerde provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. We beheren en onderhouden de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze. In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het meerjarig onderhoud en de vervanging. Hierbij hebben we aandacht voor SROI, innovatie, verduurzaming en klimaatverandering.

Meerjarig onderhoud (incl. afschrijvingen): Provinciehuis en overige provinciale panden
x € 1000
2021 2022 2023 2024
4.053 4.092 4.618 4.732
Meerjarige investeringen: Provinciehuis en overige provinciale panden
x € 1000
2021 2022 2023 2024
2.214 2.253 2.779 2.893