Budgettair perspectief

Budgettair perspectief

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Bij deze begroting presenteren we een bijgewerkt budgettair perspectief ten opzichte van de stand bij de Perspectiefnota 2021. De grootste wijziging betreft de lagere indexering van de begroting. Waar wij in de Perspectiefnota 2021 nog uitgingen van de CPB-raming van maart 2020 die uitging van een inflatie van 1,6% in 2020, is dit in de juni-raming van het CPB bijgesteld naar 1,1%. Dit leidt tot een structurele meevaller van jaarlijks circa € 0,8 miljoen. Na de verwerking van alle mutaties laat het budgettair perspectief het onderstaande beeld zien. Meerjarig zijn de financiën op orde. De komende periode is het totale saldo (alle inkomsten minus alle uitgaven) elk jaar positief, dat geldt ook voor het structurele saldo (alle structurele inkomsten minus alle structurele uitgaven). Het structurele saldo neemt vanaf 2022 aanzienlijk toe. De toename (ruimte) wordt grotendeels verklaard door het vervallen van de structurele toevoeging aan de Reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland. Dit is eerder toegelicht bij de Perspectiefnota 2019. De structurele ruimte in de jaren 2022 en 2023 wordt met name incidenteel benut, bijvoorbeeld voor cofinanciering aan Europese fondsen (€ 15 miljoen), de reservering voor de coalitieperiode 2023 - 2027 (€ 5 miljoen), de impuls verkeersveiligheid (€ 1,5 miljoen) en landschapsbeheer (€ 0,5 miljoen). Deze posten zijn eerder toegelicht in het Budgettair Perspectief van de Begroting 2020. Voornoemde incidentele lasten eindigen 2023 waardoor er vanaf 2024 weer ruimte ontstaat op het incidentele saldo.  Tot slot wordt deze coalitieperiode incidenteel € 40 miljoen gereserveerd voor benutting in de volgende Statenperiode. Dit is verwerkt in het budgettaire perspectief. In 2023 wordt deze reservering voltooid en komt het gehele bedrag beschikbaar.

Budgettair perspectief 2021 - 2024

Terug naar navigatie - Budgettair perspectief 2021 - 2024
Budgettair perspectief totaal (x € 1.000)
Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting
reserve 2021 2022 2023 2024
Stand Perspectiefnota 2021 4.769 0 6.267 2.884 25.582
Beïnvloedbare mutaties
Niet beïnvloedbare mutaties -26 1.197 1.668 1.259 629
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve 1.197 -1.197
Stand Begroting 2021 5.940 0 7.935 4.143 26.211
Gereserveerd voor volgende periode 40.000
Budgettair perspectief structureel (x € 1.000)
Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024
Stand Perspectiefnota 2021 777 15.276 12.537 13.041
Beïnvloedbare mutaties
Niet beïnvloedbare mutaties 1.067 1.519 1.089 560
Stand Begroting 2021 1.844 16.795 13.626 13.601
Budgettair perspectief incidenteel (x € 1.000)
Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting
reserve 2021 2022 2023 2024
Stand Perspectiefnota 2021 4.769 -777 -9.009 -9.653 12.541
Beïnvloedbare mutaties
Niet beïnvloedbare mutaties -26 130 149 170 69
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve 1.197 -1.197
Stand Begroting 2021 5.940 -1.844 -8.860 -9.483 12.610
Gereserveerd voor volgende periode 40.000

Mutaties budgettair perspectief

Terug naar navigatie - Mutaties budgettair perspectief
Bedragen x €1.000
Mutaties budgettair perspectief AR 2021 2022 2023 2024
Structureel - Niet beïnvloedbaar
Accres Provinciefonds meicirculaire 2020 0 384 384 384 384
Actualisering lasten gebiedsexploitaties 0 -462 0 0 0
Toevoegen jaarschijf 2024 0 0 0 0 -500
Indexeringen 0 857 845 809 770
Actualisering afschrijvingslasten 0 285 290 -105 -96
Afrondingen 0 3 0 1 2
Totaal Structureel - Niet beïnvloedbaar 0 1.067 1.519 1.089 560
Incidenteel - Niet beïnvloedbaar
Jaarstukken 2019 -25 0 0 0 0
Toevoegen jaarschijf 2024 0 0 0 0 -100
Indexeringen 0 5 5 2 5
Actualisering rente reserves 0 125 144 167 164
Afrondingen -1 0 0 1 0
Totaal Incidenteel - Niet beïnvloedbaar -26 130 149 170 69