Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het provinciale vermogen wordt gevormd door reserves, voorzieningen en doeluitkeringen.

Reserves worden gevormd voor:

  • Het opvangen van algemene risico’s (bufferfunctie van de algemene reserves).
  • Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves).

Voorzieningen worden gevormd voor:

  • Min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden.
  • Schattingen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (zoals rechtsgedingen en reorganisaties).
  • Egalisatie van de in de tijd onregelmatig gespreide lasten (zoals groot onderhoud).

Doeluitkeringen worden gevormd door:

  • Niet bestede middelen afkomstig van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die krachtens het BBV niet meer als voorziening maar als overlopend passief op de balans worden opgenomen.

Spelregels

Terug naar navigatie - Spelregels

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de Nota reserves, voorzieningen & doeluitkeringen provincie Overijssel 2017 (PS/2017/773, zie >>). Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Reserves Beginsaldo 2021 Toevoeging Rente Onttrekking Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 88.593 0 0 0 88.593 88.593 88.593 88.593
Algemene reserve 40.791 7.226 0 -3.848 44.169 47.569 50.139 50.139
Algemene reserve egalisatie plafond BCF 6.012 0 0 0 6.012 6.012 6.012 6.012
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel 95.495 2.100 0 -2.100 95.495 103.095 103.095 103.095
Algemene reserve grondzaken 80.916 3.127 0 -10.450 73.593 70.600 67.607 64.614
Algemene financieringsreserve 412.214 7.999 0 -4.500 415.713 416.329 420.945 425.561
Totaal Algemene reserves 724.021 20.452 0 -20.898 723.575 732.198 736.391 738.014
Bestemmingsreserves
Reserve Europese programma's 19.382 3.000 213 -6.570 16.025 22.277 36.025 36.091
Reserve provinciale infrastructuur 1.117 0 50 0 1.167 1.220 1.275 1.332
Reserve waterwegen 22.972 0 0 -20.000 2.972 2.972 2.972 2.972
Reserve bodemsanering 25.148 0 0 -8.339 16.809 9.547 7.886 7.424
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 197.516 2.100 0 -37.146 162.470 144.716 131.591 130.041
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland 241.213 67.581 0 -150.823 157.971 64.155 5.054 2.796
Reserve afrekening pMJP/ILG 2.181 0 0 -75 2.106 2.106 2.106 2.106
Reserve dekking kapitaallasten activa 289.991 8.000 0 -1.498 296.493 302.394 308.005 307.431
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer 47.252 0 0 -1.230 46.022 44.792 43.562 42.332
Reserve openbaar vervoer 30.000 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000
Reserve drinkwater 1.305 0 0 -467 838 838 838 838
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 391 1.829 0 -1.039 1.181 1.181 1.181 1.181
Reserve Sporen en Wegen 10.300 15.000 0 0 25.300 40.300 55.300 70.300
Totaal Bestemmingsreserves 888.768 97.510 263 -227.187 759.354 666.498 625.795 634.844

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Beginsaldo 2021 Toevoeging Instandhouding Vrijval Aanwending Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 10.606 479 0 0 -420 10.665 10.724 10.783 10.842
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties 11.642 0 231 0 0 11.873 11.873 11.873 11.873
Voorziening reorganisatie 513 0 0 0 -120 393 283 193 113
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier 22.761 479 231 0 -540 22.931 22.880 22.849 22.828
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd
Voorziening deelneming HFO 8.540 0 0 0 0 8.540 8.540 8.540 8.540
Voorziening participatie HMO 4.499 0 0 0 0 4.499 4.499 4.499 4.499
Voorziening lening A1 10.538 0 0 0 0 10.538 10.538 10.538 10.538
Voorziening lening Stichting WMC 500 0 0 0 0 500 500 500 500
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden 13.983 0 0 0 0 13.983 13.983 13.983 13.983
Voorziening Energiefonds Overijssel 13.305 0 0 0 0 13.305 13.305 13.305 13.305
Voorziening revolving fund grondvoorraad 560 0 0 0 0 560 560 560 560
Voorziening grondbezit 141 0 0 0 0 141 141 141 141
Voorziening dubieuze vorderingen 4.814 0 0 0 0 4.814 4.814 4.814 4.814
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd 56.880 0 0 0 0 56.880 56.880 56.880 56.880
Egalisatievoorziening
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 5.489 16.583 61 0 -20.705 1.428 1.219 876 -455
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Voorziening besteding grondwaterheffing 730 934 0 -800 -134 730 1.092 1.454 1.816

Doeluitkeringen

Terug naar navigatie - Doeluitkeringen
Bedragen x €1.000
Doeluitkeringen Beginsaldo 2021 Storting Rente Onttrekking Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023
Doeluitkering ELENA -182 0 0 0 -182 -182 -182
Doeluitkering LIFE+ 2.045 0 0 0 2.045 2.045 2.045
Totaal 1.863 0 0 0 1.863 1.863 1.863