189.838 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

189.838 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4). 

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties 2021

 1. Wij hebben de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities verkend. Wij werken de kansen uit.
 2. Wij combineren onze strategische koers op mobiliteit in Overijssel samen met de provincie Gelderland en gemeenten uit tot een regionaal mobiliteitsplan voor Lansdeel Oost.
 3. Wij verwerken de effecten van Covid-19 voor het beleidsveld mobiliteit.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 6. Wij hebben, als uitwerking van de afspraken uit het verkort MIRT onderzoek A1-A35, samen met gemeenten Borne en Hengelo de nut en noodzaak van de aanleg van een nieuwe regionale weg tussen Borne en Almelo (project Vloedbeltverbinding, gestart 2020) onderzocht. De PlanMER is in 2020 afgerond. Besluitvorming door de colleges is voorzien in het voorjaar 2021 waarna wij bij voortzetting van het project een realisatieovereenkomst opstellen.

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties 2021

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2022 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2022 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties 2021

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 jaagt deze gedragverandering nader aan.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties 2021

 1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer. We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

Acties 2021

 1. Wij werken mee aan het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040', waarin alle betrokkenen nadenken over knooppunten, de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten en busdiensten. Leidraad voor onze inbreng daarbij is ons koersdocument OV.
 2. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties 2021

 1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
 2. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal ter voorbereiding op besluitvorming over verduurzaming van de treindienst Zutphen-Oldenzaal, samen met de provincie Gelderland (zie prestatie 4.2.3)
 3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio via Interregstudie EuregioRail de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties 2021

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij geven uitvoering aan het investeringsbesluit voor OV; stations en sociale veiligheid dat najaar 2020 / aanvang 2021 aan Provinciale Staten wordt aangeboden
 3. Wij starten de her-aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht (2022).
 4. Wij starten de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel (2023).
 5. Wij doen een meervoudige onderhandse uitvraag voor een concessie van 3 jaar in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2).
 6. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties 2021

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar de opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2021

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en perronverbreding Heino en Raalte), rekening houdend met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - 4.3 Vaker op de fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ook als vervoermiddel van en naar stations of carpoolplaatsen (4.3.1). Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is belangrijk voor woon-werkverkeer, en daarmee ook voor de werkgelegenheid. (4.3.2.)

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4). 

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties 2021

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij richten samen met onze partners een regiotafel binnenvaart op en stellen een uitvoeringsagenda op voor Oost-Nederland.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties 2021

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart

Acties 2021

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek  Oost-Nederland.
 4. Samen met onze partners ontwikkelen wij een strategie voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties 2021

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een slimme en duurzame A1 en A28 corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma Aanpak vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie ‘0 verkeersslachtoffers’. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uit in een actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.10).

4.6.1 A1

Acties 2021

 1. Wij begeleiden de uitvoering van het Rijksproject "Capaciteitsuitbreiding A1" fase II  (Rijssen-Azelo).
 2. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden we de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld geluidsmaatregelen bij Bathmen, fietspassages Schipbeek, strecoduct Wolvesweg).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties 2021

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.2 A28

Acties 2021

 1. Wij voeren in 2021 het gebiedsgericht MIRT-onderzoek ‘Bereikbaarheid in samenhang met verstedelijking Zwolle en omgeving’ verder uit, samen met Rijk en regio Zwolle.
 2. Wij starten met het uitvoeren van de gemaakte bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio, naar aanleiding van het MIRT-onderzoek A28, over:
        - een gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel
        - de uitvoering van een maatregelenpakket verkeersveiligheid infra (met bereikbaarheidseffecten)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties 2021

 1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
  Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
 2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
  Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid.
 3. Project knooppunt Raalte
  Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties 2021

 1.  Wij werken samen met het Rijk de eerste stap uit van de afspraken zoals gemaakt in het MIRT overleg uit het najaar 2020

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.5 N50

Acties 2021

 1. Wij sluiten eind 2020 - begin 2021 een Bestuursovereenkomst (BOK) met het Rijk over de definitieve financiering en planning van het wegvak N50 Kampen - Kampen-Zuid.  Het Rijk rondt in 2021 de Planstudiefase af. Na het Ontwerp Tracébesluit start de uitvoering in 2023.
 2. Wij agenderen de problematiek op de gehele N50 bij het ministerie I&W via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.6 N307

Acties 2021

1. Wij starten onder regie van Flevoland de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. Dit met de doelstelling eind 2022 de watergerelateerde onderdelen op te leveren en de weginfrastructuur medio 2023.
2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties 2021

 1. Wij nemen de aansluiting van de A28 op het nieuwe tracé van de N340 en knooppunt Varssen in gebruik.
 2. Wij voeren werkzaamheden uit aan de bestaande weg N340, te weten: de parallelwegen, fietstunnels en ecoduct.
 3. Wij beginnen met het afwaarderen van de bestaande Hessenweg.
 4. Wij nemen de onderdoorgang bij Balkbrug in gebruik.
 5. Wij starten met de werkzaamheden aan de N377.
 6. Wij monitoren de aanbesteding voor de spooronderdoorgang N340 door ProRail.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)

Acties 2021

 1. Wij voltooien de werkzaamheden aan de onderdoorgang Oude Twentseweg (N348)
 2. Wij realiseren het groenplan bij de nieuwe onderdoorgangen
 3. Wij ronden het project (financieel) af.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties 2021

 1. Wij realiseren de kruising met verkeerslichten in het project Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel).
 2. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
 3. Wij realiseren de faunavoorziening langs de N737.
 4. Wij realiseren de rotonde Bornsestraat Weerselo (N343) en bereiden de rondweg voor.
 5. Wij bereiden de realisatie van de aansluiting N315/N768 Danspaleis voor.
 6. Wij ronden de planstudie fietsverbinding F35 Enschede-Oldenzaal af (zie ook prestatie 4.3.1).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3).

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties 2021

 1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 2. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
 3. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
 4. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
 5. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties 2021

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2021

 1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

Acties 2021

 1. Wij ronden in 2021 de taxaties af.
 2. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.
 3. Wij dienen uiterlijk in juli 2021 een voorstel in bij Provinciale Staten voor de volgende fase van het project waarin de gebiedsgerichte aanpak is uitgewerkt.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2021
Lasten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -1.668
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -760
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -95.608
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer -96.368
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -8.783
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -800
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -1.213
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek -2.013
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -3.528
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -6.853
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis -10.380
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -4.044
4.6.6 N307 -81
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) -327
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -6.668
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer -11.120
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn -9.520
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -13.215
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -16.643
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -127
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -20.000
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur -49.986
Totaal Lasten -189.838
Baten
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 35.795
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 370
Totaal Baten 37.665