22.371 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

22.371 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Wij streven naar een initiatiefrijk en cultureel levendig Overijssel. Cultuur en sociale kwaliteit verbinden mensen, heden en verleden en verschillende domeinen. Cultuur geeft uitdrukking aan de Overijsselse identiteit en bepaalt en vormt deze. Een rijke cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Wij zijn trots op het culturele klimaat in Overijssel. Dat is levendig, geworteld in onze boeiende historie met veel ruimte voor experiment en ontwikkeling. Iedereen krijgt de kans krijgt om mee te doen.

Er ontstaan nieuwe vormen van noaberschap, diensten en voorzieningen in een veranderend samenspel tussen organisaties, ondernemers, inwoners en gemeenten. Dit past bij Overijssel met zijn rijke verenigingsleven, krachtige lokale netwerken en actieve ondernemers. Onze prachtige omgeving en slim ingerichte openbare ruimte dagen uit tot activiteiten, individueel en samen. We stimuleren en ondersteunen deze initiatieven.

Wij dragen bij aan behoud en ontwikkeling van de Overijsselse culturele identiteit door onze inzet op erfgoed (waaronder streektaal en streekcultuur), cultureel aanbod, cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, erfgoed en op bibliotheken.

Overijsselaars bewegen hun leven lang, op hun eigen niveau en met hun een eigen doel. Vitale en gezonde Overijsselaars hebben meer energie om voor zichzelf te zorgen en initiatieven voor anderen te ontplooien. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning. Iedereen doet mee. We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. We werken samen met partners zoals andere overheden, organisaties, initiatiefnemers en bedrijven en benutten elkaars kennis, netwerken en talent. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Terug naar navigatie - 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen (6.1.1.). Wij zetten ons in voor grote restauraties van rijksmonumenten en het behoud van cultureel erfgoed (6.1.2). Met ons provinciebrede programma voor streektaal en streekcultuur en met het stimuleren van initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen houden we het verleden levend (6.1.3.).

6.1.1 Materieel erfgoed

Acties 2021

 1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
 2. Wij maken afspraken met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
 3. Wij maken afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten.
 4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 15 projecten mogelijk en wij stimuleren binnen deze projecten in afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel duurzaamheidsmaatregelen.
 5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
 6. Wij maken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel afspraken over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.1.2 Immaterieel erfgoed

Acties 2021

 1. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen.
 2. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen.
 3. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
 4. Wij maken arrangementsafspraken met Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over hun inzet op het beleefbaar maken van de Overijsselse geschiedenis en het vertellen van het verhaal achter ons erfgoed.
 5. Wij ondersteunen gezamenlijke initiatieven van erfgoedorganisaties en ondernemers in de vrijetijdssector, die zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten en arrangementen geïnspireerd op het verhaal van Overijssel.
 6. Wij maken ten minste 65  kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel (zie ook 6.3.1).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Terug naar navigatie - 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 bevat ambities voor de culturele infrastructuur en vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en ambities voor de lange termijn. In een cultuurconvenant 2017-2020 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 (6.2.1). Wij stimuleren een gezond productieklimaat, waarin makers en podia het cultureel aanbod zorgen voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering (6.2.2).

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties 2021

 1. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit doen wij ook met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
 2. Wij maken prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
 3. Wij maken prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
 4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2021

 1. Wij maken met de subsidieregeling 'Versterking Productie aanbod' ten minste acht producties mogelijk.
 2. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en de hun programmering van het zgn. kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
 3. Wij maken proeftuinen mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden.
 4. Wij maken (hernieuwde) afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
 5. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en  via ons Cultuurmagazine.
 6. Wij zetten met onze partners in op een ketenaanpak voor de versterking van het middensegment in de culturele infrastructuur.
 7. Wij ontwikkelen ontwikkelen samen met onze partners, waaronder de Taskforce, acties zoals nieuwe verdienmodellen, die gericht zijn op een toekomstbestendige (weerbare en wendbare) culturele sector.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Terug naar navigatie - 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Op basis van het landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 en het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020  stimuleren wij dat  onze partners zich inzetten voor de keten van cultuuronderwijs (6.3.1), actieve cultuurparticipatie (6.3.2.) en talentontwikkeling (6.3.3).

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

Acties 2021

 1. Wij maken in ten minste vijf gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
 2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarin de financiering en borging centraal staan.
 3. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de ondersteuning van scholen, gemeenten en culturele organisaties om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken.
 4. Wij maken ten minste 20 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
  In ten minste 15 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
 5. Wij maken met ten minste 10  gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
 6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine  Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)  van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties 2021

 1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling specifiek in op  versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.
 2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
 3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
 4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Terug naar navigatie - 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken ondersteunen wij het Overijsselse bibliotheeknetwerk, bevorderen wij het interbibliothecair leenverkeer en stimuleren wij bibliotheekinnovatie. De bibliotheek beperkt zich niet tot het uitlenen van materiaal, maar is een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te leren, voor lokale organisaties en initiatieven. Bibliotheken worden met succes ingezet bij leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

Terug naar navigatie - 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

De ambitie #levenlangbewegen wordt verder verrijkt en krijgt in de praktijk inhoud.. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan we, ieder vanuit onze eigen kennis, rol en ervaring – aan de slag (6.5.1) met het vitaliteit, gezondheid en bewegen. Wij doen dit door bij te dragen aan een goede kennisinfrastructuur en ruimte te geven aan innovatieve, bovenlokale projecten. We doen graag mee in experimenten. Als financier, partner of living lab. Bijvoorbeeld via projecten die inzetten op talentontwikkeling of meer bewegen voor kinderen of senioren.

Samen met initiatiefnemers ontdekken we wat werkt en wat niet, benutten en delen kennis en passen leerervaringen toe. We werken aan een inclusieve Overijsselse samenleving, waarin iedereen mee kan doen (6.5.2). Nieuwe experimenten en ervaringen in het vergroten van welzijn van inwoners zijn nodig. Door initiatieven van gemeenten en maatschappelijke organisaties en initiatiefgroepen te bundelen in arrangementen of deals, krijgen we beter zicht hoe vitale gemeenschappen zicht succesvol ontwikkelen.

Om te zorgen dat iedereen in Overijssel zicht veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn, stimuleren we gemeenten en andere partners om hiertoe activiteiten te organiseren. We richten ons daarbij specifiek op de doelgroep LHBTI (6.5.3).

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

Acties 2021

 1. Wij voeren het statenvoorstel  'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
 2. Wij maken met de subsidieregeling 'Bewegen in de openbare ruimte' ten minste vijf projecten mogelijk.
 3. Wij faciliteren de alliantie van Sportservice Overijssel en de Overijsselse stedelijke sportbedrijven .
 4. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door samen  met partners ten minste drie projecten mogelijk te maken.
 5. Wij  realiseren samen met onze partners een duurzame kennisinfrastructuur voor het delen van kennis en ontwikkeling.
 6. Wij maken ten minste vier projecten mogelijk die aansluiten op integrale thema's  die preventie, breedtesport en onderwijs verbinden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties 2021

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
 2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
 3. Wij voeren de motie Slingeland 'Voorstel actieplan gehandicaptenprojecten Overijssel (2019/1101116)'uit.
 4. Wij maken samen met gemeenten over hoe verschillende domeinen zoals cultuur, arbeidsmarkt en sociaal domein te verbinden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

Acties 2021

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
 2. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op preventie, door gezamenlijk drie innovatieve projecten te realiseren.
 3. Wij realiseren samen met het Rijk ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze concrete zorgvoorzieningen.
 4. Wij bepalen ons beleid op basis van de aanbevelingen uit de verkenning naar zorgtafels en urgente Overijsselse zorgthema's.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Terug naar navigatie - 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Het zelforganiserend vermogen van Overijsselaars is zichtbaar in hun inzet in de ontwikkeling van een duurzaam voorzieningenniveau. Zowel op het platteland als in steden ontstaan experimenten en initiatieven die bijdragen bereikbare voorzieningen. In de gemeenschap of door samenwerkingsverbanden in een regio. Lokale agenda’s en visies op maatschappelijk vastgoed laten zien wat nodig is om in een gemeenschap zelfstandig te kunnen leven en welke maatschappelijk vastgoed voldoende potentie heeft als duurzame ontmoetingsplek. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen gemeenten, organisaties en initiatiefnemers. We waarderen vrijwillige inzet en ondersteunen initiatiefnemers met kennis en informatie. Nieuwe organisaties, zoals lokale zorgcoöperaties en digitale diensten ontstaan. Het momentum is nu om deze pilots te helpen om op eigen kracht door te groeien tot duurzame ondernemingen (6.6.1). Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om met initiatieven om te gaan en willen ontdekken hoe deze onderdeel kunnen worden van duurzaam beleid. Dit resulteert in vraagstukken over een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals, inkoop van welzijn en zorg, versterken van mantelzorgers en voorkomen van eenzaamheid. We waarderen vrijwillige inzet en ontzorgen vrijwilligers door kennisontwikkeling en – spreiding (6.6.2).

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2021
Lasten
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
6.1.1 Materieel erfgoed -3.979
6.1.2 Immaterieel erfgoed -2.396
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst -6.375
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -4.249
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -506
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod -4.755
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -2.265
6.3.3 Talent heeft de toekomst -1.356
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent -3.621
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -3.369
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang -748
6.5.2 Iedereen doet mee -1.270
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen -2.018
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -1.563
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -669
Totaal Lasten -22.371