Verbonden Partijen

Verbonden Partijen

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Ons beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Nota verbonden partijen Overijssel. Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als wij een bestuurlijk én financieel belang hebben in een organisatie. Dit kan een privaatrechtelijke organisatie zijn (vennootschap, stichting, vereniging) of een publiekrechtelijke organisatie (bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam).

Er is ‘bestuurlijk belang’ als wij een zetel hebben in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht kunnen uitoefenen. Van een ‘financieel belang’ is sprake als wij middelen (risicodragend kapitaal) ter beschikking stellen die we kwijt zijn in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie op ons kunnen worden verhaald.

We gebruiken dit instrument als wij betrokken willen zijn bij de uitvoering en zeggenschap willen hebben in de wijze waarop het provinciaal belang behartigd wordt. Bij de keuze voor een verbonden partij gaan wij er van uit dat deze partij dezelfde activiteiten uit kan voeren met een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid en met meer kwaliteit en continuïteit dan wij zelf zouden kunnen. Een externe partij staat los van de provinciale organisatie en kan zich daardoor volledig focussen op de uitvoering van haar specifieke taak. Ook kan een externe partij beschikken over specifieke expertise, die wij niet in huis hebben en ook niet in huis kunnen of willen halen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Om te bepalen of het publieke belang behartigd zou moeten worden in de vorm van een verbonden partij gebruiken wij het afwegingskader uit de Nota verbonden partijen Overijssel. U wordt nadrukkelijk betrokken bij het besluitvormingsproces en de motivering voor de keuze van een verbonden partij.

Iedere algemene (bestuurs)vergadering wordt voorbereid in ons College. Bij de besluitvorming houden wij rekening met de verschillende rollen die de provincie heeft ten aanzien van de verbonden partij (o.a. eigenaar, opdrachtgever en toezichthouder). De Nota verbonden partijen Overijssel wordt elke statenperiode geactualiseerd en de portefeuille verbonden partijen geëvalueerd. We evalueren en verbeteren de governance (bestuur van en toezicht op) van onze verbonden partijen. Daarbij houden wij rekening met uw besluitvorming ten aanzien van het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico.

Waar mogelijk zullen onze fondsen een rol spelen in het Herstelplan Regionale Economie. Hierover heeft, ten tijde van het opstellen van deze paragraaf, nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Tevens heeft een aantal fondsen aangegeven gevolgen van de coronacrisis te ondervinden en extra financiële middelen nodig te hebben ter overbrugging.

 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt stellen wij per verbonden partij een risicoprofiel op. In een aantal gevallen leidt dat tot een risicovoorziening. Het deel dat niet is opgenomen in een risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Voor onderstaande verbonden partijen is een risicovoorziening gevormd:

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO)
Het eigen vermogen van de (geconsolideerde) Houdstermaatschappij bedraagt per ultimo 2019 € 16,0 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van de Houdstermaatschappij en het totale door de provincie gestorte vermogen houden wij een voorziening aan van € 8,6 miljoen. De boekwaarde wordt daarmee bepaald op € 16,0 miljoen.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)
De stand van het eigen vermogen van HMO bedraagt ultimo 2019 € 51,4 miljoen. Het door de provincie ingebrachte aandelenkapitaal bedraagt € 55,9 miljoen. Voor het verschil is een voorziening getroffen van € 4,5 miljoen: voorziening Participatie HMO.

Energiefonds Overijssel (EFO)
Voor het verstrekken van participaties werkt Energiefonds Overijssel onder een zogenaamde MiFID2- vergunning. Deze vergunning vereist van het fonds een minimaal eigen vermogen van € 125 duizend. Om hieraan te kunnen voldoen is in 2018 met terugwerkende kracht, in totaal € 13,3 miljoen omgezet van een lening aan Energiefonds Overijssel B.V., naar agiostortingen in het eigen vermogen van het fonds. Eind 2019 is nog een bedrag van € 250 duizend gestort, waarmee het totale door de provincie gestorte kapitaal € 13,6 miljoen bedraagt.

Het (geconsolideerde) eigen vermogen van Energiefonds Overijssel bedraagt per ultimo 2019 € 293 duizend. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van Energiefonds Overijssel en het totale door de provincie gestorte vermogen wordt een voorziening getroffen. In 2018 is een voorziening getroffen van € 12,1 miljoen, welke in 2019 is opgehoogd met € 1,16 miljoen. De totale voorziening Energiefonds Overijssel komt daarmee op € 13,3 miljoen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de dekking van het maximale fondsvermogen van € 200 miljoen in de Algemene Financieringsreserve.

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)
De begroting 2021 van RBT gaat uit van een grondexploitatie van € 11,9 miljoen negatief (netto contante waarde) per 01.01.2020 met een jaarlijkse oprenting van 2%. Binnen de provinciale (meerjaren)begroting is ons aandeel in dit tekort (23% zijnde € 2,7 miljoen) voorzien, evenals ons aandeel in de oprenting tot met 2021 gedekt Ook wordt in de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen rekening gehouden met een 50% kans op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 1,4 miljoen).

Technology Base (voorheen Area Development Twente (ADT))
De begroting 2021 van Technology Base gaat uit van een grondexploitatie van € 17,1 miljoen negatief (netto contante waarde) per 01.01.2020 met een jaarlijkse oprenting van 2%. Binnen de provinciale (meerjaren)begroting is ons aandeel in dit tekort (50% zijnde € 8,5 miljoen) voorzien, evenals ons aandeel in de oprenting tot met 2021 gedekt. Ook wordt in de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen rekening gehouden met een 50% kans op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 4,1 miljoen) en luchthavenexploitatie (impact € 0,7 miljoen).

 

Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Verbonden Partijen
Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties

Verbonden partijen

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Financiële betrokkenheid (per 01.01.2021) Financiële kengetallen 2021 (x € 1 miljoen) Geraamde opbrengsten in 2021 (x € 1 miljoen)
percentage van het aandelenkapitaal percentage aandeel in het resultaat Geraamd eigen vermogen per 01.01 Geraamd eigen vermogen per 31.12 Vreemd vermogen per 01.01 Vreemd vermogen per 31.12 Geraamd resultaat Dividenden / winstuitkeringen Rente
Gemeenschappelijke regelingen
SSC ONS 35,38 0,2 0,2 5,5 4,2 0,0 n.v.t. n.v.t.
Technology Base* 50,00 0,0 0,0 43,6 49,5 -17,8 0,0 0,0
ODIJ 10,00 0,3 0,3 2,2 2,2 0,0 n.v.t. n.v.t.
ODT 10,61 0,7 0,7 1,6 1,6 0,1 n.v.t. n.v.t.
RBT* 23,00 4,6 6,8 107,0 71,2 -12,4 0,0 0,0
Vennootschappen en coöperaties
BNG 0,16 4.887,0 4.887,0 144.802,0 144.802,0 0,0 0,0 1,5
Coöperatie DOVA 5,24 0,5 0,4 1,5 1,5 0,1 0,0 0,0
CSV Amsterdam 18,71 0,4 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
Energiefonds Overijssel 100,00 1,0 0,7 187,7 229,0 -0,3 0,0 0,0
Enexis 19,68 4.088,0 4.088,0 4.435,0 4.435,0 99,9 16,9 2,1
HMO 100,00 51,7 49,5 3,7 3,7 -2,2 0,0 0,0
HFO 100,00 16,0 17,7 22,3 21,8 -0,3 0,0 0,0
Oost NL 13,19 83,4 87,5 8,2 8,2 4,1 0,0 0,0
PBE 18,71 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitens 13,40 545,7 580,6 1.378,7 1.445,0 24,9 0,0 0,0
Wadinko 25,12 66,7 65,9 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Verenigingen
IPO 8,33 2,3 2,3 21,2 21,2 0,0 0,0 0,0
Overige
Nazorgfonds Overijssel n.v.t. 13,4 13,6 0,0 0,0 0,2 n.v.t. n.v.t.
* Het geraamde resultaat van betreft de netto contante waarde over de looptijd van de grondexploitatie / het project