25.374 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

25.374 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

We werken aan een krachtige, regionale economie die crises het hoofd kan bieden. Een krachtige economie zorgt voor werkgelegenheid voor iedereen. Het MKB in Overijssel zorgt voor 60% van de werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke pijler van de Overijsselse economie.

Er is in Overijssel een tekort aan vakmensen in technische en IT-beroepen (MBO) en een beperkte beschikbaarheid van hoogopgeleid talent (HBO, WO). Wij willen daarom de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking vergroten.
Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen worden weggenomen en nationale doelstellingen gerealiseerd. Dat is een zeer effectieve en productieve keuze. Opgaven spelen decentraal en moeten daar ook worden aangepakt. Voor Overijssel geldt dat de lijntjes kort zijn. Wij kennen de mensen, de bedrijven, de kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en gemeenten en waterschappen, zij kennen ons.

Een aantrekkelijke vestigingslocatie is cruciaal om bedrijfsleven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs.

Bedrijven staan voor de uitdaging in te spelen op nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die ontstaan door maatschappelijke en technologische veranderingen over de sectoren heen. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De vrijetijdseconomie is voor Overijssel een sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Wij willen de potentie ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Terug naar navigatie - 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. (5.1.1). Wij richten ons op de prioriteiten inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch en werken met nieuwe technologieën.

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties 2021

1. Sturing, monitoring en kennisdeling
Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen door het opzetten van een Overijsselbreed leernetwerk. Wij zetten in op het vergroten van de expertise op het gebied van Social Return On Investment (SROI) bij opdrachtgevers en –nemers. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio.

2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven. Om dit te realiseren is in 2020 een subsidieregeling uitgewerkt, welke in 2021 wordt voortgezet, waarmee projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven financieel worden ondersteund.

3. Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
Wij ondersteunen vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven.  Samenwerkende publieke en private partijen, zoals overheden, onderwijs, werkgevers en ondernemers kunnen hiervoor een beroep doen op de subsidieregeling Arbeidsmarkt.

4. Talent behouden en aantrekken
Wij investeren met onze partners  om talent te behouden en aan te trekken voor de regio.  Als onderdeel van de subsidieregeling Arbeidsmarkt kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op een aantrekkelijker woon- werk- en leefklimaat, employer branding door werkgevers en op het organiseren van samenwerkingen en platforms waar vraag en aanbod samenkomen. Wij organiseren bijeenkomsten voor projectleiders om ervaringen en kennis met elkaar te delen als onderdeel van het leernetwerk.

5. Uitbouwen Techniekpacten
Wij subsidiëren de activiteiten van de 3 Overijsselse techniekpacten en organiseren de jaarconferentie van het Techniekpact samen met de provincie Gelderland. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en werken we aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel.

6. Doorontwikkeling wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren
We stimuleren het aanbod van wetenschap en techniek in het onderwijs. Hiervoor hebben wij een regeling ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken. Daarnaast lobbyen wij voor een structurele bijdrage van het Rijk voor wetenschap en techniek activiteiten. Wij verbinden provinciale programma's aan wetenschap en techniek activiteiten voor jongeren en zetten gezamenlijk projecten op die verbonden zijn aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.

7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.  We stimuleren dit door via de regeling Arbeidsmarkt projecten te ondersteunen die hieraan bijdragen.

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2 Regiodeals

Terug naar navigatie - 5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties 2021

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren in de vorm van een lening van € 10 miljoen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta dat een looptijd heeft van acht jaar. Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle

Acties 2021

 1. Wij monitoren de uitvoering van actielijn 2 de Regiodeal: 'Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt/ Human Capital Agenda Regio Zwolle. In deze agenda staan drie ambities centraal: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2.3 Cleantech Regio

Acties 2021

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene leefomgeving.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties 2021

 1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021.  Het programma  omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn. Voor dit programma hebben PS begin 2019 € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld uit Kansen in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1 ). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo (5.3.2). Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties 2021

 1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken.
 2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel
 3. Wij spelen in op kansen die ontstaan bij het toekomstbestendig maken van werklocaties, afhankelijk van de investeringsbereidheid in het veld.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties 2021

 1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.3 Topwerklocaties

Acties 2021

 1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.4 Internationaliseren

Acties 2021

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

 1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
 2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
 3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT.  Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. Vanwege COVID-19 wordt de wereldhandel bemoeilijkt en zijn er veel bedrijven op zoek naar alternatieven. Binnen het GO4EXPORT programma wordt de focus verlegd naar omringende landen (EU), zo helpen we bedrijven om omzet en werkgelegenheid te behouden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Terug naar navigatie - 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.5 Krachtig MKB

Terug naar navigatie - 5.5 Krachtig MKB

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met Oost NL, Novel-T en innovatieloketten en open innovatiecentra van waaruit het MKB wordt geholpen met ondernemerschaps-, innovatie- en internationaliseringsvraagstukken (5.5.1). De vele MKB en familiebedrijven vormen de motor van de Overijsselse economie. Om als MKB te blijven verdienen, is het nodig om te vernieuwen. Bedrijven staan voor de uitdaging van digitalisering en verduurzaming. Met behulp van instrumentarium en projecten van de provincie wordt het MKB daarbij ondersteund (5.5.2). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/LEADER en Interreg (5.5.3). Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (5.5.4). Met generieke en specifieke instrumenten en interventies stimuleren wij de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie (5.5.5).

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties 2021

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T en de regionale loketten (basisinfrastructuur).

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij bewaken of de gemaakte afspraken met Oost NL, Novel-T en de regionale innovatieloketten worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur. Met hun jaarlijkse inzet wordt in 2021 >100 netwerk en kennisevents georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten nemen >3.000 deelnemers deel, worden 750 ondernemers begeleid dan wel doorverwezen. Oost NL realiseert € 20 miljoen aan innovatie-investeringen en € 52 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie en 300 directe arbeidsplaatsen. De vermelde aantallen evenementen zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen en maatregelen rond Covid-19.

 3. Wij ondersteunen initiatieven voor open innovatiefaciliteiten (zoals het Polymer Science Park en het Laser Applicatie Centrum) die passen bij de opgestelde Regionale Innovatiestrategie (RIS) en het innovatieprofiel ThinkEastNetherlands.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.2 Bev. innovatie en ondernemerschap

Acties 2021

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we onder andere ons voucherinstrumentarium vereenvoudigen, de online dienstverlening (website) verbeteren, regelgeving reduceren en richten wij een expertisecentrum Launching Customership (eerste klant) in.

1. MKB vriendelijke dienstverlening
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2021 werken we aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Wij onderzoeken met een klankbordgroep, bestaande uit brancheverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, waar knelpunten zitten t.a.v. regelgeving, regeldruk, informatievoorziening en contact met de overheid. Hieruit destilleren wij verbeterpunten die wij omzetten in acties.

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)
Wij begeleiden 20 van de 25 lopende LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (afronding praktijktest en uitgewerkte businesscase) en besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence (SIR) Energie Innovatie realiseren wij de praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2021-2022), die bij toepassing substantieel bijdragen aan het aandeel nieuwe energie en/of energiebesparing.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups&scale-ups en sociaal ondernemen. Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Familiebedrijven (programmalijn Investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de realisatie van het project Family Next. Het doel is in 2021 400 ondernemers te begeleiden/informeren.

4. Starters, startups, scaleups (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de voortgang van het programma Starversneller dat Oost NL samen met een aantal ondernemershubs uitvoert. Voor coaching zijn ondersteuningsvouchers beschikbaar. In 2021 nemen 100 startende ondernemers deel.
Wij ondersteunen daarnaast de 3 regio’s bij de uitvoering van hun startup plannen.

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies
Voor de MIT-regelingen is € 4 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2 miljoen beschikbaar en ook het Rijk draagt € 2 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 50-60 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB
Digitalisering is noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen in deze (corona) tijd op te lossen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid. Ook ondersteunen wij het initiatief van de Verenigde Maakindustrie Oost Nederland (VMO) voor de organisatie van webinars op het gebied van digitale klantenwerving.

7. Investeren in digitalisering
Wij bewaken de voortgang van het aantal bedrijven dat via de digitale werkplaatsen (t/m 2021 150) en via Boost link boost (Oost-Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) (t/m 2021 1000) bereikt worden.
Verder verkennen wij hoe wij het brede MKB kunnen mobiliseren om meer met digitalisering aan de slag te gaan. We presenteren de effecten van de digitaliseringsvoucher uit 2020.

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
In het kader van de landelijke kennis en innovatie agenda's (KIA’s) en de RIS ontwikkelen wij een nieuw programma gericht op de versterking van onze topclusters.

 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.3 Europese programma’s

Acties 2021

Op dit moment zijn de programma's 2014-2020 volop in  uitvoering. Over de programma's 2021-2027 en de maatregelen n.a.v. Corona is recent een Raadsakkoord bereikt, besluitvorming in het Europees Parlement moet nog plaatsvinden.

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen en mede-ontwikkelen de programma's in regionaal beheer (EFRO, POP, Interreg NL-D).
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2021

 1. Wij geven uitvoering aan besluitvorming van Provinciale Staten (najaar 2020) over de inzet van risicokapitaal en de vormgeving van de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.5 Circulaire economie

Acties 2021

 1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
 2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
 3. Wij ontwikkelen onze monitoring in aansluiting op het landelijke beleid en kijken opnieuw naar onze ambitie voor circulair inkopen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek
 4. Wij stimuleren gedragsverandering en we richten een meldpunt in voor  wet en -regelgeving.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2021
Lasten
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -335
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -1.587
5.3.3 Topwerklocaties -175
5.3.4 Internationaliseren -600
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie -2.697
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel -2.070
5.4.2 Festivals en evenementen -1.225
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor -3.295
5.5 Innovatief bedrijfsleven (B2021 - Krachtig MKB)
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -5.080
5.5.2 Bev. innovatie en ondernemerschap -3.916
5.5.3 Europese programma’s -6.570
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven (B2021 - Krachtig MKB) -15.566
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -3.816
Totaal Lasten -25.374
Baten
5.5 Innovatief bedrijfsleven (B2021 - Krachtig MKB)
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 98