Meerjarig overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle inkomsten (baten) en uitgaven (lasten). Enkele tabellen zijn uit te klappen voor meer detailinformatie. De overzichten zijn een resultaat van alle besluitvorming tot en met deze begroting . Voor een overzicht van de financiële wijzigingen in deze begroting verwijzen we naar het budgettair perspectief. 

  • Met de tabellen 'Saldo baten en lasten kerntaken' en 'Saldo baten en lasten overig' presenteren we het meerjarige saldo van alle inkomsten en uitgaven. In 2021 is het saldo van alle inkomsten en uitgaven -/- € 129,9 miljoen. 
  • De tabel 'Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves' laat zien wat we de komende jaren per saldo toevoegen / onttrekken aan de reserves. In 2021 onttrekken we per saldo € 129,9 miljoen aan de reserves om het saldo van alle inkomsten en uitgaven te dekken. We benutten de komende jaren onze reserves om te kunnen investeren in de opgaven.
  • Met de tabel 'Geraamd resultaat' laten we zien wat we met de huidige vooruitzichten elk jaar overhouden. Dit komt overeen met de saldi in het budgettair perspectief.
  • Onderaan deze pagina staat tot slot een nadere uitsplitsing van en toelichting op de Algemene dekkingsmiddelen.

Saldo baten en lasten kerntaken

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten kerntaken
Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten kerntaken Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond -2.307 -930 57 4.754 2.258 5.888
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen -2.127 -11.457 -1.561 -855 -855 -855
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht -2.666 -3.891 265 268 277 279
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving -2.282 -9.788 -1.250 0 0 0
1.5 Schoon en voldoende water -2.457 0 0 0 0 0
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten -5.368 -6.694 -7.228 -7.220 -7.220 -7.220
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -17.207 -32.761 -9.716 -3.053 -5.540 -1.909
2. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen -10.052 -4.517 -3.708 -3.629 -3.589 -3.589
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst -3.101 -9.052 -8.448 -7.299 -1.699 -499
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem -18.695 -15.064 -7.939 92 43 11
2.4 Een duurzaam landelijk gebied -885 -1.300 -1.200 0 0 0
2.5 Stimuleren duurz. gezond leefmilieu -1.147 0 0 0 0 0
2.6 Ontwikkeling milieu en duurzaamheid -99 0 0 0 0 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten -5.807 -6.124 -4.904 -4.906 -4.906 -4.906
Totaal 2. Milieu en energie -39.786 -36.058 -26.199 -15.742 -10.151 -8.983
3. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit -24.931 -26.141 -25.922 -26.678 -27.151 -27.892
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur -8.342 -3.833 -3.141 -1.641 -1.641 -1.141
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie -4.125 -3.544 -3.757 -3.171 -3.225 -3.280
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem -5.691 -3.863 -4.776 -1.776 -2.276 -276
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma -1.036 -70.200 -125.734 -107.850 -73.134 -14.739
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten -5.088 -9.939 -9.454 -9.460 -9.460 -9.360
Totaal 3. Vitaal platteland -49.214 -117.520 -172.783 -150.577 -116.887 -56.688
4. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken -2.378 -1.953 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer -60.933 -70.602 -60.573 -60.573 -60.301 -59.813
4.3 Vaker op de fiets -9.407 -11.844 -8.783 -9.461 -6.861 -5.561
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 444 -4.044 -2.013 -1.813 -1.413 -1.213
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis -6.523 -10.356 -8.880 -9.380 -9.380 -7.880
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 3.092 -15.133 -11.120 -11.091 -11.200 -17.021
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten -9.758 -10.851 -9.520 -9.532 -9.330 -9.330
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur -27.304 -32.911 -49.616 -30.125 -30.418 -30.489
4.8 Beleidsimpuls Beter Benutten -2.256 0 0 0 0 0
Totaal 4. Mobiliteit -115.024 -157.694 -152.173 -133.643 -130.571 -132.975
5. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding -2.568 -2.067 0 0 0 0
5.2 Regiodeals -4.340 -22.578 0 0 0 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie -11.870 -3.708 -2.697 -1.010 -810 -360
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor -3.086 -4.325 -3.295 -2.905 -2.905 -430
5.5 Innovatief bedrijfsleven (B2021 - Krachtig MKB) -4.008 -28.083 -15.468 -12.819 -9.360 -5.333
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten -2.294 -2.418 -3.816 -3.812 -3.812 -3.812
Totaal 5. Regionale economie -28.167 -63.179 -25.276 -20.545 -16.887 -9.935
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst 0 0 -6.375 -6.375 -5.126 -5.126
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 0 0 -4.755 -4.755 -4.495 -4.495
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent 0 0 -3.621 -3.621 -1.289 -1.289
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel 0 0 -3.369 -3.369 -3.319 -3.319
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen 0 0 -2.018 -2.018 -2.018 -1.918
6.1 Cultureel erfgoed -7.188 -6.345 0 0 0 0
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod (B2021 - Breed en professioneel cultureel aanbod) -4.823 -8.376 0 0 0 0
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers (B2021 - Cultuur voor iedereen en kansen voor talent) -3.131 -2.950 0 0 0 0
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk (B2021 - Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel) -3.296 -3.283 0 0 0 0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars (B2021 - Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen) 0 -2.736 0 0 0 0
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen 0 -2.296 -1.563 -1.563 -1.563 -1.563
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten -641 -673 -669 -669 -833 -833
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -19.079 -26.658 -22.371 -22.370 -18.644 -18.544
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel -2.285 -865 -709 -434 -434 -434
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur -1.171 -1.916 -1.705 -1.230 -1.356 -1.230
7.3 Effectief eigen bestuur -7.696 -5.738 -5.768 -5.768 -5.893 -5.768
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten -9.288 -9.820 -9.859 -9.871 -9.871 -9.871
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -20.441 -18.337 -18.041 -17.303 -17.555 -17.303
8. Gebiedsontwikkelingen | Oude kerntaak 2019
8.1 Gebiedsontwikkelingen -55.165 0 0 0 0 0
8.2 Grondbeleid -3.746 0 0 0 0 0
8.66 Totaal personeelsgebonden kosten -4.884 0 0 0 0 0
Totaal 8. Gebiedsontwikkelingen | Oude kerntaak 2019 -63.794 0 0 0 0 0
9. Sociale kwaliteit | Oude kerntaak 2019
9.1 Samen maken we Overijssel -3.131 0 0 0 0 0

Saldo baten en lasten overig

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten overig
Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten overig Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
10. Overhead
10.0 Bedrijfsvoering 0 -27.306 -26.536 -25.697 -26.141 -26.586
10.1 Sturing, beheersing en verantw. -449 0 0 0 0 0
10.2 De digitale provincie -1.752 0 0 0 0 0
10.3 Juridische kwaliteit -214 0 0 0 0 0
10.4 Flexibele organisatie -606 0 0 0 0 0
10.5 Overhead -19.393 0 0 0 0 0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten -19.762 -21.004 -22.484 -22.463 -21.826 -21.826
Totaal 10. Overhead -42.177 -48.309 -49.021 -48.161 -47.967 -48.412
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 381.983 352.973 345.971 335.347 332.084 331.882
20.20 Onvoorzien 0 -500 -250 -250 -250 -250
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 381.983 352.473 345.721 335.097 331.834 331.632

Saldo Baten en lasten totaal

Terug naar navigatie - Saldo Baten en lasten totaal
Bedragen x €1.000
Saldo Baten en lasten totaal Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten -474.575 -558.908 -522.221 -461.129 -412.189 -337.018
Baten 458.540 410.866 392.361 384.831 379.821 373.902

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
20.30 Mutaties algemene reserves 48.807 137.844 446 -8.623 -4.193 -1.623
20.40 Mutaties bestemmingsreseves 14.995 10.199 129.414 92.856 40.703 -9.049

Geraamd resultaat

Terug naar navigatie - Geraamd resultaat
(x € 1.000)
Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Geraamd resultaat 47.766 0 0 7.935 4.143 26.212

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • Lokale heffingen: de inkomsten uit de door ons geheven opcenten op de motorrijtuigenbelasting.
  • Algemene uitkeringen: de inkomsten die we conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het Provinciefonds ontvangen.
  • Dividend: dividend en winstuitkeringen van alle deelnemingen en daarnaast de rentebaten op de perpetuele obligaties van BNG Bank en de converteerbare lening aan Enexis.
  • Saldo financieringsfunctie: alle (rente)baten op uitzettingen. Voor zover de looptijd korter dan een jaar bedraagt, gaat het om (rente)baten op saldi van rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Op de kortlopende uitzettingen verwachten wij vanwege het ontbreken van enig rendement geen baten. Voor zover de looptijd 1 jaar of langer bedraagt, gaat het om (rente)baten op onze obligatieportefeuille. De ramingen vanaf 2021 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille eind juli 2020. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.
  • Overige algemene dekkingsmiddelen: alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en mutaties op de reserves.
Bedragen x €1.000
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
20.00.3 Dividend 9 1.467 40 20 -4 -4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties -2.736 -2.042 -1.109 -681 -452 -47
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 1.725 88 100 100 100 1.000
Totaal Lasten -1.001 -487 -969 -561 -356 949
Baten
20.00.1 Lokale heffingen 113.047 111.800 112.300 112.800 112.800 112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen 217.156 206.596 204.126 200.374 199.574 198.774
20.00.3 Dividend 27.884 20.631 20.817 18.238 17.183 17.883
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 24.731 14.433 9.697 4.496 2.883 1.476
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 167 0 0 0 0 0
Totaal Baten 382.984 353.460 346.940 335.908 332.440 330.933