Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij sluiten eind 2020 - begin 2021 een Bestuursovereenkomst (BOK) met het Rijk over de definitieve financiering en planning van het wegvak N50 Kampen - Kampen-Zuid.  Het Rijk rondt in 2021 de Planstudiefase af. Na het Ontwerp Tracébesluit start de uitvoering in 2023.
  2. Wij agenderen de problematiek op de gehele N50 bij het ministerie I&W via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman