Acties 2021

1. Sturing, monitoring en kennisdeling
Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen door het opzetten van een Overijsselbreed leernetwerk. Wij zetten in op het vergroten van de expertise op het gebied van Social Return On Investment (SROI) bij opdrachtgevers en –nemers. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio.

2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven. Om dit te realiseren is in 2020 een subsidieregeling uitgewerkt, welke in 2021 wordt voortgezet, waarmee projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven financieel worden ondersteund.

3. Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
Wij ondersteunen vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven.  Samenwerkende publieke en private partijen, zoals overheden, onderwijs, werkgevers en ondernemers kunnen hiervoor een beroep doen op de subsidieregeling Arbeidsmarkt.

4. Talent behouden en aantrekken
Wij investeren met onze partners  om talent te behouden en aan te trekken voor de regio.  Als onderdeel van de subsidieregeling Arbeidsmarkt kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op een aantrekkelijker woon- werk- en leefklimaat, employer branding door werkgevers en op het organiseren van samenwerkingen en platforms waar vraag en aanbod samenkomen. Wij organiseren bijeenkomsten voor projectleiders om ervaringen en kennis met elkaar te delen als onderdeel van het leernetwerk.

5. Uitbouwen Techniekpacten
Wij subsidiëren de activiteiten van de 3 Overijsselse techniekpacten en organiseren de jaarconferentie van het Techniekpact samen met de provincie Gelderland. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en werken we aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel.

6. Doorontwikkeling wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren
We stimuleren het aanbod van wetenschap en techniek in het onderwijs. Hiervoor hebben wij een regeling ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken. Daarnaast lobbyen wij voor een structurele bijdrage van het Rijk voor wetenschap en techniek activiteiten. Wij verbinden provinciale programma's aan wetenschap en techniek activiteiten voor jongeren en zetten gezamenlijk projecten op die verbonden zijn aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.

7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.  We stimuleren dit door via de regeling Arbeidsmarkt projecten te ondersteunen die hieraan bijdragen.

 

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Samen naar een wendbare, inclusieve en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023

Motie vergrijzing als kans i.p.v. bedreiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Tijs de Bree