Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Balans

Balans

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De balans is het overzicht van onze bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit activa en passiva, welke met elkaar in evenwicht zijn. Activa zijn de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen vermogen en vreemd vermogen).

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De activa worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde, tenzij bij het betreffende onderdeel anders is vermeld.

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de provincie Overijssel.  De continuïteit is gewaarborgd gegeven haar publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. 

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Balans per 31 december 2022 X € 1.000
Activa 31.12.2021 31.12.2022 Passiva 31.12.2021 31.12.2022
Vaste activa 1.106.431 989.227 Vaste passiva 1.720.668 1.729.003
Immateriële vaste activa 761 Eigen vermogen 1.677.655 1.669.168
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 761 Reserves 1.643.219 1.632.600
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - waarvan algemene reserves 684.998 696.028
Bijdragen aan activa in eigendom van derden - waarvan bestemmingsreserves 958.221 936.572
Resultaat 34.436 36.568
Materiële vaste activa 294.186 333.887 Voorzieningen 41.152 57.975
Investeringen met een economisch nut 28.819 28.729
- waarvan in erfpacht
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
- waarvan in erfpacht
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 265.367 305.158
- waarvan in erfpacht
Financiële vaste activa 811.484 655.340 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 1.861 1.860
Kapitaalverstrekkingen 168.556 171.825 Obligatieleningen
- waarvan aan deelnemingen 168.556 171.825 Onderhandse leningen 1.853 1.853
- waarvan aan gemeenschappelijke regelingen - waarvan van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- waarvan aan overige verbonden partijen - waarvan van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Leningen 432.128 386.173 - waarvan van binnenlandse bedrijven
- waarvan aan openb. lichamen (art. 1a Wet FIDO) 20.551 20.551 - waarvan van openb. lichamen (art. 1a Wet FIDO) 1.853 1.853
- waarvan aan woningbouwcorporaties - waarvan van overige binnenlandse sectoren
- waarvan aan deelnemingen 411.577 365.622 - waarvan van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
- waarvan aan overige verbonden partijen Door derden belegde gelden
Overige langlopende leningen 27.560 23.808 Waarborgsommen 8 7
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 28.100 20
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 155.140 73.514
Vlottende Activa 937.620 1.056.709 Vlottende passiva 323.383 316.933
Voorraden 123.056 112.532
Grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen 123.056 112.532
Vooruitbetalingen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 772.652 907.761 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 32.370 29.764
Vorderingen op openbare lichamen 58.934 49.087
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (conform art. 1, onderdeel a Wet FIDO) Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen (conform art. 1, onderdeel a Wet FIDO)
Overige verstrekte kasgeldleningen Overige kasgeldleningen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Rekening-courantverhouding met het Rijk 694.192 850.447
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Banksaldi 1.400
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 519 1
Overige vorderingen 13.826 6.106 Overige schulden 30.970 29.764
Overige uitzettingen 5.181 2.120
Liquide middelen (kas- en banksaldi) 3 109
Overlopende activa 41.909 36.307 Overlopende passiva 291.013 287.169
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 195.912 154.273
Van de Europese Unie nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel 325 Van de Europese Unie ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 1.236 729
Van de Nederlandse Rijksoverheid nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel 9.905 3.804 Van de Nederlandse Rijksoverheid ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 80.742 125.888
Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvan-gen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 310 40
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 31.679 32.503 Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 12.813 6.239
Totaal 2.044.051 2.045.936 Totaal 2.044.051 2.045.936
Recht op verliescompensatie conform Wet VpB 599 599 Verstrekte borg- of garantstellingen 78.297 84.628

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

Grondslagen
De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen (inclusief de betaalde boeterente) en het saldo van agio en disagio worden geactiveerd en over maximaal de looptijd van de rentevaste periode volledig afgeschreven, te starten vanaf het moment van het in gebruik nemen van het gerelateerde financieel vast actief of de gerelateerde vaste schuld. 
Voor (dis)agio op financiële vaste activa betreft deze post het positieve saldo van agio (aankoopwaarde > nominale waarde) verminderd met disagio (nominale waarde > aankoopwaarde) en de afschrijvingen op zowel agio als disagio.
Voor (dis)agio op vaste schulden betreft deze post het positieve saldo van disagio (nominale waarde > verkoopwaarde) verminderd met agio (verkoopwaarde > nominale waarde) en de afschrijvingen op zowel agio als disagio.
Het (dis)agio wordt gedurende de looptijd van het actief of schuld lineair afgeschreven; bij tussentijdse verkoop wordt het op dat moment resterende (dis)agio als last genomen.

x €1.000 Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinves-teringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2022
Immateriële vaste activa: 761 -2.629 125 -1.993
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 761 -2.629 125 -1.993
- waarvan agio op financiële vaste activa 1.103 673 430
* cumulatieve aanschafwaarden 9.393 1.399 7.994
* cumulatieve afschrijvingen -8.290 -1.399 673 -7.564
- waarvan disagio op financiële vaste activa -341 -2.629 -548 -2.423
* cumulatieve aanschafwaarden -1.509 -2.629 -1.389 -2.749
* cumulatieve afschrijvingen 1.167 1.389 -548 326
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Toelichting
Het bedrag aan desinvesteringen betreft de, bij afloop of verkoop van de verband houdende financiële vaste activa, afgeboekte verkrijgingswaarde van (dis)agio verminderd met de daarop gepleegde afschrijvingen. In 2022 zijn er obligaties geruild, waarbij op de verkochte obligaties een bedrag aan destijds gekocht disagio resteerde van € 0,2 miljoen. Dit in 2022 versneld afgeschreven bedrag maakt onderdeel uit van het bedrag onder afwaarderingen van de cumulatieve afschrijvingen op disagio.

Daarnaast is het saldo van (dis)agio  en daarop gepleegde afschrijvingen in 2022 negatief geworden. Conform de grondslagen is dit negatieve saldo van € 2,2 miljoen overgeheveld naar en in mindering gebracht op de betreffende financiële vaste activa. Dit bedrag is aldaar eveneens toegelicht.

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Grondslagen
De materiële vaste activa worden verdeeld in drie categorieën.

  • Investeringen met een economisch nut.
  • Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden (deze categorie is voor Overijssel niet van toepassing).
  • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Alle investeringen worden geactiveerd. De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs verminderd met ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
De afschrijvingen vinden lineair plaats. De afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de financiële verordening, variëren conform de financiële verordening van vier jaar tot honderd jaar. Het afschrijven op investeringen start in het jaar ná ingebruikname van het actief.

x €1.000 Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinves-teringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boekwaarde 31-12-2022
Investeringen met een economisch nut: 28.819 3.434 3.464 60 28.729
Gronden en terreinen
Woonruimten 122 15 107
Bedrijfsgebouwen 25.947 1.661 2.249 25.359
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen 21 7 14
Machines, apparaten en installaties 2.646 1.773 1.176 60 3.183
Overige materiële vaste activa 83 17 66
x €1.000 Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinves-teringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boekwaarde 31-12-2022
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: 265.367 46.734 5.402 1.541 305.158
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 265.367 46.734 5.402 1.541 305.158
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Bij machines,apparaten en installaties is onderhanden werk verwerkt naar vast actief.

In 2022 hebben nieuwe investeringen plaatsgevonden voor een bedrag van € 50,2 miljoen. Daarnaast hebben wij voor deze investeringen bijdragen van andere overheden ontvangen voor een bedrag van € 1,6 miljoen. De afschrijvingen op de materiële vaste activa bedroegen in 2022 €  8,9 miljoen. 

Investeringskredieten voor activa

Terug naar navigatie - Investeringskredieten voor activa
Investeringskredieten voor activa
Kerntaak Beschikbaar GS-wijziging (kasritme wijz.) Vrijval (PS)
Beleidsdoel Begroting Rekening Saldo uit overloop
Prestatie 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
4. Mobiliteit 73.888.983 46.928.354 26.960.629 26.960.629 12.665.858 -3.561.086 -853.399 4.431.725 584.271 13.673.125
4.2 Toekomst bestendig en duurzaam openbaar vervoer 8.907.387 1.734.885 7.172.501 7.172.501 5.738.100 1.434.401
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 8.907.387 1.734.885 7.172.501 7.172.501 5.738.100 1.434.401
Uitgaven 8.907.387 1.795.199 7.112.187 5.738.100 1.434.401
Ontvangsten -60.314 60.314
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 37.938.483 33.003.021 4.935.461 4.935.461 -7.809.985 -3.561.086 -853.399 4.431.725 584.271 12.143.936
4.6.3 N35 (1) 1.350.000 791.632 558.368 558.368 558.368
Uitgaven 1.350.000 791.632 558.368 558.368
Ontvangsten
4.6.6 N307 5.706.010 6.064.712 -358.701 -358.701 -358.701
Uitgaven 5.706.010 7.138.879 -1.432.869 -358.701
Ontvangsten -1.074.167 1.074.167
4.6.7 Vechtdalverbinding 24.856.498 23.585.353 1.271.144 1.271.144 -7.915.833 -2.872.300 12.059.277
Uitgaven 24.856.498 23.841.721 1.014.777 -7.915.833 -2.872.300 12.059.277
Ontvangsten -256.368 256.368
4.6.9 verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten (2) 5.275.975 2.370.476 2.905.499 2.905.499 -652.970 -688.786 -853.399 4.431.725 584.271 84.659
Uitgaven 7.273.475 2.436.896 4.836.579 -652.970 -688.786 -853.399 4.431.725 584.271 84.659
Ontvangsten -1.997.500 -66.420 -1.931.080
4.6.12 Vloedbeltverbinding 750.000 190.849 559.151 559.151 559.151
Uitgaven 750.000 240.849 509.151
Ontvangsten -50.000 50.000
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 27.043.114 12.190.447 14.852.667 14.852.667 14.737.743 94.788
4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud proviciale infrastructuur 831.489 831.489 831.489 751.801 79.687
Uitgaven 831.489 44.618 786.870 751.801 79.687
Ontvangsten -44.618 44.618
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 26.211.625 12.190.447 14.021.178 14.021.178 13.985.942 15.101
Uitgaven 26.211.625 12.239.294 13.972.331 13.985.942 15.101
Ontvangsten -48.847 48.847
10. Bedrijfsvoering 13.308.491 1.638.456 11.670.036 11.670.036 1.232.738 10.371.052 43.954 22.291
10.00 Bedrijfsvoering 13.308.491 1.638.456 11.670.036 11.670.036 1.232.738 10.371.052 43.954 22.291
Uitgaven 13.308.491 1.638.456 11.670.036 1.232.738 10.371.052 43.954 22.291
Ontvangsten
Totaal 87.197.475 48.566.810 38.630.665 38.630.665 13.898.596 6.809.967 -809.445 4.431.725 584.271 13.695.416

Voor  een overzichtelijke weergave van de  investeringskredieten, hebben wij daaraan met ingang van 2022 een speciale paragraaf  Investeringen gewijd.  Daarin zijn de investeringskredieten en het verloop daarvan toegelicht. U vindt deze onder de sectie 'Paragrafen' bovenaan de hoofdpagina van het jaarverslag.  

Snelkoppeling naar paragraaf Investeringen

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Grondslagen
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Waar nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de activa in mindering gebracht. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (aandelen en agio) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen of het bedrag waarvoor agio beschikbaar is gesteld. Als de marktwaarde van de deelneming daalt tot onder de verkrijgingsprijs, dan vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.
De uitzettingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, daar waar van toepassing verminderd met een negatief saldo van agio, disagio en afschrijvingen op (dis-)agio. De wijze van waarderen van dit negatieve saldo wijkt niet af van hetgeen beschreven is onder immateriële vaste activa.

x €1.000 Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen / aankopen Desinvesteringen / verkopen Afschrijvingen / Aflossingen Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2022
Financiële vaste activa: 811.484 28.709 95.323 89.659 -129 655.340
Kapitaalverstrekkingen aan: 168.556 957 -2.312 171.825
Deelnemingen 168.556 957 -2.312 171.825
Leningen aan: 432.128 8.952 54.907 386.173
Openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 20.551 20.551
Deelnemingen 411.577 8.952 54.907 365.622
Overige langlopende leningen 27.560 1.000 4.752 23.808
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 28.100 28.080 20
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 155.140 17.800 67.243 30.000 2.183 73.514

Toelichting
Een gedetailleerde onderverdeling treft u aan in het bijlagenboek. Voor de financiële vaste activa geldt dat het overgrote deel óf gefinancierd is via de Algemene financieringsreserve óf hier op afzienbare termijn in wordt voorzien dan wel wordt afgelost. Uitgezonderd hierop zijn een deel van de leningen aan Energiefonds Overijssel (€ 80 miljoen, waarvan nog maximaal € 61 miljoen beschikbaar te stellen), de lening aan de BNG Bank (€ 25,0 miljoen) en een deel van de aandelen in Enexis (€ 35,9 miljoen). Deze uitzettingen worden via het overige beschikbare eigen vermogen gefinancierd. Naast de genoemde uitzonderingen is de obligatieportefeuille (€ 73,5 miljoen eind 2022)  uitgezonderd omdat hier op afzienbare termijn op wordt afgelost. Hierna treft u een toelichting aan op de mutaties in 2022.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:
De vermeerdering van € 957.000 betreft een kapitaalstorting in IFO I.
Het bedrag aan afwaarderingen van per saldo € 2,3 miljoen bestaat uit -/- € 0,2 miljoen aan vrijval uit de Voorziening participatie HMO, -/- € 0,2 miljoen vrijval voorziening  Energiefonds Overijssel en  -/- € 1,9 miljoen vrijval uit de voorziening IFO I . De vrijval uit de genoemde voorzieningen zijn gebaseerd op de (voorlopige) resultaten van de betreffende deelnemingen over 2022. Conform bestaande regelgeving stellen we voor dit te storten in de Algemene financieringsreserve. 

Leningen aan:
Deelnemingen
De toename van € 9,0 miljoen betreft  aan het Energiefonds verstrekte leningen. De afname van € 54,9 miljoen betreft aflossingen op verstrekte leningen, waarvan € 4,3 miljoen op leningen aan het Energiefonds, € 49,5 miljoen op BNG lening, € 1,1 miljoen SPV Hengelo  en € 5.000 aan Breedbandfonds.

Overige langlopende leningen
De toename van € 1,0 miljoen betreft de verstrekte leningfaciliteit aan PhotonDelta. 
De afname van € 4,8 miljoen betreft aflossingen op SVn startersleningen (€ 1,6 miljoen), SVn duurzaamheidsleningen (€ 3,0 miljoen) en SVn MKB duurzaamheidsleningen (€ 0,2 miljoen).

Overige uitzettingen
Het bedrag aan verkopen bestaat voor € 83,2 miljoen aan obligaties die in 2022 afliepen en waarbij door voortijdige verkoop in januari 2022 een aanvullend resultaat te behalen was. Daarnaast zijn gedurende 2022 diverse ruilingen uitgevoerd waarbij voor € 12,1 miljoen aan nominale waarde is verkocht en uit de opbrengst aankopen zijn gedaan van € 17,8 miljoen. De bij de verkopen behaalde boekwinst is geheel ten gunste van het resultaat gebracht. Meer informatie hierover is opgenomen in de paragraaf Financiering.

Zoals bij de immateriële vaste activa al is toegelicht, is het saldo aan (dis)agio en afschrijvingen daarop gedurende 2022 negatief geworden. Conform de grondslagen is dit bedrag in mindering gebracht op deze post, u treft dit bedrag van € 2,2 miljoen aan in de kolom afwaarderingen.

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

Grondslagen
Voor de gronden voor de infrastructuur geldt dat de gronden onder trace tegen nihil worden gewaardeerd. De overige gronden worden in overeenstemming met de geldende regelgeving gewaardeerd tegen aanschafprijs of lagere marktwaarde. De marktwaarde van de projectgronden (gronden binnen de begrenzing van het natuurnetwerk) en ruilgronden baseren wij op de waarden die worden genoemd in de derde kwartaalrapportage van de Grondprijsmonitor van het Kadaster. Naast deze toelichting op de balanspost Voorraden bevatten ook de Paragraaf grondbeleid en de daarbij opgenomen Meerjaren Investeringsprognose Grondbeleid informatie over gronden.

x €1.000 Stand per 31-12-2021 Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31-12-2022
Voorraad gereed product en handelsgoederen:
Infrastructuur Kapitaaluitgaven 3.637 3 -758 2.882
Afwaardering - - - -
Voorziening -141 - - -141
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 3.496 3 -758 2.741
Grond voor Grond Kapitaaluitgaven 34.117 4 -4.817 29.304
Afwaardering -15.739 4 -219 -15.954
Voorziening -1.940 1.115 - -825
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 16.438 1.123 -5.036 12.525
Anticiperend grondfonds Kapitaaluitgaven - 1.100 - 1.100
inclusief Progr. natuur en Afwaardering - - - -
Veenweide Voorziening - - - -
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) - 1.100 - 1.100
Opkoop veehouderij (MGA-1) Kapitaaluitgaven - 311 -159 152
Afwaardering - - -152 -152
Voorziening - - - -
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) - 311 -311 -
Boscompensatie Kapitaaluitgaven - 1.863 - 1.863
Afwaardering - - -1.584 -1.584
Voorziening - - - -
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) - 1.863 -1.584 280
Natuurnetwerk Kapitaaluitgaven 135.395 9.936 -12.321 133.009
Afwaardering -35.204 - -5.262 -40.466
Voorziening -12.747 1.874 -624 -11.497
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 87.444 11.809 -18.207 81.046
Revolving Fund Kapitaaluitgaven 6.560 6.560 -3.883 9.237
Afwaardering - - - -
Voorziening -32 - - -32
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 6.528 6.560 -3.883 9.204
Overige Kapitaaluitgaven 9.217 2.243 -4.944 6.515
Afwaardering - - - -
Voorziening -65 - -813 -878
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 9.152 2.243 -5.757 5.637
TOTAAL Kapitaaluitgaven 188.925 22.020 -26.883 184.062
Afwaardering -50.943 4 -7.217 -58.156
Voorziening -14.926 2.989 -1.437 -13.374
Boekwaarde na aftrek voorziening (cf. marktwaarde) 123.056 25.012 -35.536 112.532

Toelichting

Voorraad grond ten behoeve infrastructuur
In 2022 zijn gronden en opstallen die waren aangekocht voor de N348 volgens plan verkocht.

Voorraad grond voor grond
De opbrengst van de verkoop van deze gronden is bedoeld voor dekking van de kosten van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. De boekwaarde van de in 2022 verkochte gronden bedraagt € 5,0 miljoen en wordt weergegeven in de kolom verminderingen bij 'kapitaaluitgaven' en 'afwaardering'. Het voor een aantal verkochte percelen aanwezige bedrag in de voorziening van € 1,1 miljoen is op de voorziening in mindering gebracht. Dit bedrag is deels gebruikt voor de dekking van een negatief transactieresultaat en deels vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

De boekwaarde na aftrek van de voorziening is door de gerealiseerde verkopen afgenomen met € 3,9 miljoen en bedraagt eind 2022 € 12,5 miljoen.

Anticiperend grondfonds
De aankopen van € 1,1 miljoen bestaan uit meegekochte landbouwgronden in het kader van de opkoopregeling veehouderijen (MGA-1).

Opkoopregeling veehouderijen
De in 2022 verworven opstallen in het kader van deze regeling zijn afgewaardeerd en vervolgens verkocht.  Voor de afwaardering ontvangen wij een vergoeding (100%) in het kader van de Specifieke uitkering voor deze regeling.

Boscompensatie
Enkele beschikbare percelen binnen andere voorraadrubrieken zijn in 2022 overgeheveld naar de Voorraad grond voor boscompensatie. De boekwaarde van die gronden bedroeg € 1,9 miljoen. In verband met de nieuwe bestemming zijn de gronden afgewaardeerd met € 1, 6 miljoen.

Natuurnetwerk
In 2022 is de omvang van deze grondvoorraad gedaald. De boekwaarde na aftrek van de voorziening is gedaald van € 87,4 miljoen naar € 81,0 miljoen.

Revolving Fund
Het Revolving fund heeft een plafond van € 25 miljoen. Eind 2022 bedraagt de omvang van deze voorraad € 9,2 miljoen. Vanuit de landinrichting Staphorst zijn door het Revolving Fund meer gronden ontvangen dan ingebracht.

Overige gronden
Dit betreft gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor de projecten waarvoor ze zijn aangekocht. De huidige voorraad bestaat vooral uit gronden die zijn aangekocht voor de projecten IJsseldelta, fase I en de N340. Ook de aangekochte gronden en opstallen in het kader van Kanaal Almelo de Haandrik en een grondsanering in Kampen maken deel uit van deze voorraad.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Grondslagen
Kortlopende uitzettingen (waaronder vorderingen) worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Waar nodig zijn deze verminderd met hiervoor voorzichtigheidshalve gevormde voorzieningen.

x €1.000 Saldo 31-12-2021 Saldo 31-12-2022
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: 772.652 907.761
Vorderingen op openbare lichamen 58.934 49.087
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden
Overige verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Rekening-courantverhouding met het Rijk 694.192 850.447
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier 519 1
Overige vorderingen 13.826 6.106
Overige uitzettingen 5.181 2.120
x €1.000 Saldo 31-12-2021 Saldo 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen: 58.934 49.087
Europese Unie
Rijksoverheid 53.240 45.324
Provincies 2.225 2.076
Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden 3.469 1.687

Toelichting
Vorderingen op openbare lichamen
De belangrijkste vorderingen ultimo 2022 betreffen het BTW-compensatiefonds (€ 35,4 miljoen) en de opcenten motorrijtuigenbelasting (€ 9,8 miljoen).

Rekening-courantverhouding met het Rijk
Op grond van wet- en regelgeving dienen overtollige middelen aangehouden te worden in ’s Rijks schatkist en afzonderlijk te worden verantwoord. De verantwoording over het drempelbedrag, zoals bepaald in artikel 7 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden en artikel 52 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, en het gebruik daarvan is te vinden onder liquide middelen.

Uitzettingen in Nederlands schuldpapier
Dit betreft de per jaareinde opgebouwde rente op Nederlands schuldpapier binnen de obligatieportefeuille.

Overige vorderingen
Voor een groot deel bestaat dit uit eindafrekeningen van landschapsinrichtingsprojecten. Daarnaast zijn in deze post vorderingen van in totaal € 2,3 miljoen begrepen, waarvan de inbaarheid onzeker is. Deze vorderingen zijn geheel voorzien, waardoor de gepresenteerde boekwaarde nihil bedraagt.

Overige uitzettingen
Dit betreft de per jaareinde opgebouwde rente op obligaties (exclusief Nederlands schuldpapier) binnen de obligatieportefeuille.

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

Terug naar navigatie - Liquide middelen (kas- en banksaldi)

Grondslagen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

x €1.000 Saldo 31-12-2021 Saldo 31-12-2022
Liquide middelen
Bank 3 109
Kas 0 0
Totaal 3 109
Begroting Percentage Drempel
Berekening drempelbedrag schatkistbankieren
Totale lasten Begroting 2022 580.042
Drempelbedrag bij begroting tot € 500 miljoen 2,00% 10.000
Extra drempel bij begroting vanaf € 500 miljoen 0,20% 160
Drempelbedrag 2022 10.160
Gemiddeld Drempel Verschil
Verantwoording drempelbedrag schatkistbankieren
Eerste kwartaal 2022 42 10.160 10.118
Tweede kwartaal 2022 1.162 10.160 8.998
Derde kwartaal 2022 96 10.160 10.064
Vierde kwartaal 2022 231 10.160 9.929
Geheel 2022 382 10.160 9.778

Toelichting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is het maximumbedrag aan liquide middelen dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden aangehouden, gebaseerd op de totale lasten uit de initiële Begroting 2022. Het kwartaalgemiddelde wordt op dagbasis berekend, waarbij per saldo tekorten (roodstanden) als nihil worden meegeteld. In 2022 is het drempelbedrag niet overschreden.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

Grondslagen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

x €1.000 Saldo 31-12-2021 Saldo 31-12-2022
Overlopende activa 41.909 36.307
Van de Europese Unie nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel 325
Van de Nederlandse Rijksoverheid nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel 9.905 3.804
Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren komen. 31.679 32.503

Toelichting
Voor de toelichting op de (nog te ontvangen voorschotbedragen op) doeluitkeringen verwijzen wij u naar het onderdeel Doeluitkeringen, waar deze gezamenlijk met de nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen toegelicht worden.

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Alle bedragen worden verrekenbaar of inbaar geacht. De grootste posten betreffen nog van SVn te ontvangen rente en aflossingen inzake startersleningen en duurzaamheidsleningen (€ 5,0 miljoen), nog te ontvangen bedragen voor landinrichting (€ 2,3 miljoen), nog te ontvangen grondwaterheffing 2021  (€ 1 miljoen) en nog te vorderen omzetbelasting (€ 1,4 miljoen). 

Recht op verliescompensatie conform Wet VpB

Terug naar navigatie - Recht op verliescompensatie conform Wet VpB

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Vennootschapsbelasting (VpB) ook van toepassing op decentrale overheden. De activiteiten van de Provincie zijn – kortweg – belast voor de vennootschapsbelasting, indien en voor zover bij die activiteit sprake is van deelname aan het economisch verkeer om daaruit een structureel voordeel te behalen.

Jaarlijks monitoren wij onze activiteiten op onderworpenheid aan de VpB. Tot op heden is het oordeel dat de provincie geen belastingplichtige activiteiten bezigt. Hierdoor is er geen sprake een fiscaal belaste winst waarover belasting wordt geheven. Voor zover belastingheffing ooit aan de orde zou komen, heeft Overijssel nog verliescompensatierechten van € 599.000 uit haar voormalige deelname aan de Zuiderzeehaven C.V.  Deelname aan deze C.V. is in 2017 beëindigd. 

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Grondslagen
Reserves worden gevormd voor:

  • Het opvangen van algemene risico’s (bufferfunctie van de algemene reserves).
  • Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves).

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de nota reserves, voorzieningen en doeluitkeringen provincie Overijssel 2021. Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Eventuele specifieke spelregels worden per reserve toegelicht.