Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarverslag 2022
  1. Blz. 2 Jaarverslag 2022
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleiding en statenvoorstellen
    1. Blz. 5 Inleidende samenvatting
    2. Blz. 6 Statenvoorstellen
    3. Blz. 7 Toelichting kleurscores
   2. Blz. 8 Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 9 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 10 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 11 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 12 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
      1. Blz. 13 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
      2. Blz. 14 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
      3. Blz. 15 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda
      4. Blz. 16 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
      5. Blz. 17 1.1.5 Programma Omgevingswet
     2. Blz. 18 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
      1. Blz. 19 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit
      2. Blz. 20 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater
      3. Blz. 21 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
      4. Blz. 22 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
      5. Blz. 23 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water
      6. Blz. 24 1.2.7 IJsseldelta programma
     3. Blz. 25 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
      1. Blz. 26 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
      2. Blz. 27 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
     4. Blz. 28 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
      1. Blz. 29 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
      2. Blz. 30 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail
      3. Blz. 31 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland
      4. Blz. 32 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen
    4. Blz. 33 Financiën
    5. Blz. 34 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 35 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   3. Blz. 36 Kerntaak 2: Milieu en energie
    1. Blz. 37 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 38 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 39 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 40 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
      1. Blz. 41 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid
      2. Blz. 42 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu
      3. Blz. 43 2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
      4. Blz. 44 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid
     2. Blz. 45 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
      1. Blz. 46 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties
      2. Blz. 47 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
      3. Blz. 48 2.2.3 Beheer nazorgfonds
     3. Blz. 49 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
      1. Blz. 50 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
      2. Blz. 51 2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel
      3. Blz. 52 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
     4. Blz. 53 2.4 Een duurzaam landelijk gebied
      1. Blz. 54 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven
    4. Blz. 55 Financiën
    5. Blz. 56 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 57 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   4. Blz. 58 Kerntaak 3: Vitaal platteland
    1. Blz. 59 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 60 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 61 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 62 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
      1. Blz. 63 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap
      2. Blz. 64 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap
      3. Blz. 65 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000
      4. Blz. 66 3.1.4 Beheer natuurterreinen
      5. Blz. 67 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied
      6. Blz. 68 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit
      7. Blz. 69 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap
     2. Blz. 70 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
      1. Blz. 71 3.2.1 Beheer landschap
      2. Blz. 72 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen
     3. Blz. 73 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur
      1. Blz. 74 3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof
      2. Blz. 75 3.3.2 Nationale parken
      3. Blz. 76 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken
      4. Blz. 77 3.3.4 Faunabeheer
      5. Blz. 78 3.3.5 Invasieve exoten
     4. Blz. 79 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
      1. Blz. 80 3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw
      2. Blz. 81 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food
      3. Blz. 82 3.4.3 Landbouwstructuurversterking
     5. Blz. 83 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma
      1. Blz. 84 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
      2. Blz. 85 3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel
      3. Blz. 86 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
      4. Blz. 87 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
      5. Blz. 88 3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie
      6. Blz. 89 3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied
    4. Blz. 90 Financiën
    5. Blz. 91 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 92 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   5. Blz. 93 Kerntaak 4: Mobiliteit
    1. Blz. 94 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 95 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 96 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 97 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
      1. Blz. 98 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit
      2. Blz. 99 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak
      3. Blz. 100 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
      4. Blz. 101 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken
     2. Blz. 102 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
      1. Blz. 103 4.2.1 Transities Openbaar Vervoer
      2. Blz. 104 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen
      3. Blz. 105 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
      4. Blz. 106 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
      5. Blz. 107 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
     3. Blz. 108 4.3 Vaker op de fiets
      1. Blz. 109 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
      2. Blz. 110 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk
     4. Blz. 111 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
      1. Blz. 112 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)
      2. Blz. 113 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)
      3. Blz. 114 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer
      4. Blz. 115 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
     5. Blz. 116 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
      1. Blz. 117 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
      2. Blz. 118 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
     6. Blz. 119 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
      1. Blz. 120 4.6.1 A1
      2. Blz. 121 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
      3. Blz. 122 4.6.2 A28
      4. Blz. 123 4.6.3 N35 – Lopende projecten
      5. Blz. 124 4.6.4 N35 – Marsroute
      6. Blz. 125 4.6.5 N50
      7. Blz. 126 4.6.6 N307
      8. Blz. 127 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
      9. Blz. 128 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
      10. Blz. 129 4.6.12 Vloedbeltverbinding
     7. Blz. 130 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
      1. Blz. 131 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
      2. Blz. 132 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 133 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
      4. Blz. 134 4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
    4. Blz. 135 Financiën
    5. Blz. 136 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 137 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   6. Blz. 138 Kerntaak 5: Regionale economie
    1. Blz. 139 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 140 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 141 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 142 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
      1. Blz. 143 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs
     2. Blz. 144 5.2 Regiodeals
      1. Blz. 145 5.2.1 Regio Deal Twente
      2. Blz. 146 5.2.2 Regio Deal Zwolle
      3. Blz. 147 5.2.3 Cleantech Regio
      4. Blz. 148 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn
      5. Blz. 149 5.2.5 Nationaal Groeifonds
     3. Blz. 150 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
      1. Blz. 151 5.3.1 Werklocaties: basis op orde
      2. Blz. 152 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties
      3. Blz. 153 5.3.3 Topwerklocaties
      4. Blz. 154 5.3.4 Internationaliseren
     4. Blz. 155 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
      1. Blz. 156 5.4.1 Gastvrij Overijssel
      2. Blz. 157 5.4.2 Festivals en evenementen
     5. Blz. 158 5.5 Krachtig MKB
      1. Blz. 159 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie
      2. Blz. 160 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap
      3. Blz. 161 5.5.3 Europese programma’s
      4. Blz. 162 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal
      5. Blz. 163 5.5.5 Circulaire economie
    4. Blz. 164 Financiën
    5. Blz. 165 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 166 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   7. Blz. 167 Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 168 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 169 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 170 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 171 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
      1. Blz. 172 6.1.1 Materieel erfgoed
      2. Blz. 173 6.1.2 Immaterieel erfgoed
     2. Blz. 174 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
      1. Blz. 175 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod
      2. Blz. 176 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
     3. Blz. 177 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
      1. Blz. 178 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst
      2. Blz. 179 6.3.3 Talent heeft de toekomst
     4. Blz. 180 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
      1. Blz. 181 6.4.1 Een leven lang lezen èn leren
     5. Blz. 182 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
      1. Blz. 183 6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang
      2. Blz. 184 6.5.2 Iedereen doet mee
      3. Blz. 185 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen
     6. Blz. 186 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
      1. Blz. 187 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten
      2. Blz. 188 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers
    4. Blz. 189 Financiën
    5. Blz. 190 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 191 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   8. Blz. 192 Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 193 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 194 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 195 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 196 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
      1. Blz. 197 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking
      2. Blz. 198 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht
      3. Blz. 199 7.1.3 Financieel toezicht
      4. Blz. 200 7.1.4 Archieftoezicht
      5. Blz. 201 7.1.5 Ondermijning
      6. Blz. 202 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
     2. Blz. 203 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
      1. Blz. 204 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
      2. Blz. 205 7.2.2 Trendbureau Overijssel
      3. Blz. 206 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse
      4. Blz. 207 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie
     3. Blz. 208 7.3 Effectief eigen bestuur
      1. Blz. 209 7.3.1 Samenwerking met partners
      2. Blz. 210 7.3.2 Lobby en relatiebeheer
      3. Blz. 211 7.3.3 Communicatie
      4. Blz. 212 7.3.4 Bezwaar en beroep
      5. Blz. 213 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
    4. Blz. 214 Financiën
    5. Blz. 215 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 216 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   9. Blz. 217 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 218 Overhead
    2. Blz. 219 Financiering
    3. Blz. 220 Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 221 Financiën
    5. Blz. 222 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 223 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
  3. Blz. 224 Paragrafen
   1. Blz. 225 Provinciale heffingen
    1. Blz. 226 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 227 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 228 Provinciale heffingen
    4. Blz. 229 Leges, precario en overige heffingen
    5. Blz. 230 Toelichting leges, precario en overige heffingen
    6. Blz. 231 Kwijtscheldingsbeleid
    7. Blz. 232 Opcenten Motorrijtuigenbelasting
    8. Blz. 233 Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie
    9. Blz. 234 Kostendekkenheid heffingen
   2. Blz. 235 Weerstandsvermogen
    1. Blz. 236 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 237 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 238 Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 239 Grootste risico's weerstandscapaciteit
    5. Blz. 240 Beschikbare weerstandscapaciteit
    6. Blz. 241 Ratio weerstandsvermogen
    7. Blz. 242 Financiële kengetallen
    8. Blz. 243 Definities kengetallen
   3. Blz. 244 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 245 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 246 Provinciale infrastructuur
    3. Blz. 247 Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
    4. Blz. 248 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 249 Investeringen
    1. Blz. 250 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 251 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 252 Financieel totaaloverzicht investeringen
    4. Blz. 253 1. Lopende investeringen
    5. Blz. 254 2. Vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut
    6. Blz. 255 3. Vervangingsinvesteringen met economisch nut
    7. Blz. 256 4. Nieuwe investeringen
    8. Blz. 257 5. Provinciale gebouwen
   5. Blz. 258 Financiering
    1. Blz. 259 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 260 Liquiditeitspositie
    3. Blz. 261 Obligatieportefeuille
    4. Blz. 262 Risicobeheersing
    5. Blz. 263 Uitgezette middelen vanuit de publieke taak
    6. Blz. 264 Uitgezette middelen vanuit treasury taak
    7. Blz. 265 Beheersing renterisico's
    8. Blz. 266 Renteresultaat
    9. Blz. 267 Renteresultaat
    10. Blz. 268 EMU saldo
   6. Blz. 269 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 270 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 271 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 272 Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik
   7. Blz. 273 Verbonden partijen
    1. Blz. 274 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 275 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 276 Risico's
    4. Blz. 277 Verbonden Partijen
     1. Blz. 278 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 279 Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle)
      2. Blz. 280 Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)
      3. Blz. 281 Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)
      4. Blz. 282 Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)
      5. Blz. 283 Openbaar lichaam Technology Base (Enschede)
     2. Blz. 284 Overige verbonden partijen
      1. Blz. 285 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)
     3. Blz. 286 Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 287 Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage)
     4. Blz. 288 Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 289 BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage)
      2. Blz. 290 Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)
      3. Blz. 291 CSV Amsterdam B.V. ('s Hertogenbosch)
      4. Blz. 292 Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)
      5. Blz. 293 Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch)
      6. Blz. 294 Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)
      7. Blz. 295 Innovatiefonds Overijssel I (Zwolle)
      8. Blz. 296 Innovatiefonds Overijssel II (Zwolle)
      9. Blz. 297 Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)
      10. Blz. 298 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch)
      11. Blz. 299 SPV Hengelo B.V. (Enschede)
      12. Blz. 300 Vitens N.V. (Zwolle)
      13. Blz. 301 Wadinko N.V. (Zwolle)
    5. Blz. 302 Financieel overzicht verbonden partijen
    6. Blz. 303 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 2
    7. Blz. 304 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 3
    8. Blz. 305 Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 4
   8. Blz. 306 Grondbeleid
    1. Blz. 307 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 308 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 309 Verloopoverzicht grondbezit
    4. Blz. 310 Algemene Reserve Grondzaken
    5. Blz. 311 Meerjaren Investeringsprognose Grondbeleid 2022
   9. Blz. 312 Openbaarheidsparagraaf
    1. Blz. 313 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 314 Dit is wat wij doen
  4. Blz. 315 Jaarrekening
   1. Blz. 316 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 317 Inleiding
    2. Blz. 318 Saldo baten en lasten kerntaken
    3. Blz. 319 Analyse begrotingsrechtmatigheid
    4. Blz. 320 Saldo baten en lasten overig
    5. Blz. 321 Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 322 Toelichting algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 323 Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak
    8. Blz. 324 Resultaat
   2. Blz. 325 Analyse van het resultaat over 2022
    1. Blz. 326 Resultaatoverzicht
    2. Blz. 327 Analyse van het resultaat
    3. Blz. 328 Specificatie van het resultaat
    4. Blz. 329 Verklaring lagere besteding budgetten gedekt uit reserves
    5. Blz. 330 Voordelen op structurele begrotingsposten
    6. Blz. 331 Herhaalde resultaatbestemming
    7. Blz. 332 Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen
    8. Blz. 333 Overzicht saldo van baten en lasten 2015-2022
   3. Blz. 334 Structurele en incidentele baten en lasten
    1. Blz. 335 Inleiding en spelregels
    2. Blz. 336 Structurele en incidentele lasten
    3. Blz. 337 Structurele en incidentele baten
    4. Blz. 338 Structureel - incidenteel saldo
    5. Blz. 339 Structurele toevoegingen aan reserves
    6. Blz. 340 Structurele onttrekkingen aan reserves
   4. Blz. 341 Balans
    1. Blz. 342 Inleiding
    2. Blz. 343 Balans
    3. Blz. 344 Toelichting op de balans
    4. Blz. 345 Immateriële vaste activa
    5. Blz. 346 Toelichting immateriële vaste activa
    6. Blz. 347 Materiële vaste activa
    7. Blz. 348 Toelichting materiële vaste activa
    8. Blz. 349 Investeringskredieten voor activa
    9. Blz. 350 Toelichting investeringskredieten voor activa
    10. Blz. 351 Financiële vaste activa
    11. Blz. 352 Toelichting financiële vaste activa
    12. Blz. 353 Voorraden
    13. Blz. 354 Toelichting voorraden
    14. Blz. 355 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    15. Blz. 356 Toelichting uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    16. Blz. 357 Liquide middelen (kas- en banksaldi)
    17. Blz. 358 Toelichting liquide middelen
    18. Blz. 359 Overlopende activa
    19. Blz. 360 Toelichting overlopende activa
    20. Blz. 361 Recht op verliescompensatie conform Wet VpB
    21. Blz. 362 Eigen vermogen
    22. Blz. 363 Reserves
    23. Blz. 364 Voorzieningen
    24. Blz. 365 Voorzieningen
    25. Blz. 366 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
    26. Blz. 367 Toelichting vaste schulden > 1 jaar
    27. Blz. 368 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    28. Blz. 369 Toelichting netto-vlottende schulden < 1jaar
    29. Blz. 370 Overlopende passiva
    30. Blz. 371 Toelichting overlopende passiva
    31. Blz. 372 Doel- en Specifieke uitkeringen
    32. Blz. 373 Doel- en Specifieke uitkeringen
    33. Blz. 374 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    34. Blz. 375 I: Verstrekte borg- en garantstellingen
    35. Blz. 376 Toelichting borg- en garantstellingen
    36. Blz. 377 Borgstellingen
    37. Blz. 378 Toelichting borgstellingen
    38. Blz. 379 Garantstellingen
    39. Blz. 380 Toelichting garantstellingen
    40. Blz. 381 II: Meerjarige financiële verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten
    41. Blz. 382 Subsidieverplichtingen
    42. Blz. 383 Toelichting subsidieverplichtingen
    43. Blz. 384 Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen
    44. Blz. 385 Landinrichting
    45. Blz. 386 Technology Base
    46. Blz. 387 III: Garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
   5. Blz. 388 Personeelsgebonden lasten
    1. Blz. 389 Salarissen en personeelsgebonden kosten
    2. Blz. 390 Vergoedingen bestuur en voormalig personeel
    3. Blz. 391 Personele inzet
    4. Blz. 392 Formatieontwikkeling
    5. Blz. 393 Inhuur personeel
    6. Blz. 394 Inhuur
    7. Blz. 395 WNT-norm
  5. Blz. 396 Organisatie
   1. Blz. 397 Organisatie
    1. Blz. 398 Provinciale staten
    2. Blz. 399 Gedeputeerde staten
    3. Blz. 400 Ambtelijke organisatie
  6. Blz. 401 Controleverklaring
   1. Blz. 402 Controleverklaring accountant
    1. Blz. 403 Controleverklaring
  7. Prestaties
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap