Begroot lasten 215.389

Realisatie lasten 211.356

Ruimte lasten 4.033
211.356 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

Begroot lasten 215.389

Realisatie lasten 211.356

Ruimte lasten 4.033
211.356 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4). 

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

 1. Wij verankeren de resultaten uit de vorig jaar uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transities, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) als mobiliteitslijn in de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Daarbij toetsen we de huidige koersdocumenten aan de recente inzichten rondom mobiliteit en actualiseren deze indien nodig.
 2. We bundelen het Overijssels mobiliteitsbeleid en werken samen met de gemeenten een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) uit.
 3. Wij verwerken de effecten spreiden en mijden, als gevolg van Covid-19, uit voor het beleidsveld mobiliteit.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 6. Wij voeren een onderzoek uit op welke wijze Openbare Mobiliteit werkbaar kan zijn voor Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Strategische programma's.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2023 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2023 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 heeft deze gedragsverandering een stimulans gegeven. Wij werken de ervaringen verder uit.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

 1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer. We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

 1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel. We identificeren de mogelijke maatregelen op regionaal en gemeentelijk niveau en maken plannen voor realisatie in de lopende concessies of aan te besteden concessies.
 2. Wij verkennen samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende openbare mobiliteit, waarbij we vervoersvraag en vervoersaanbod verder op elkaar laten aansluiten.
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

 1. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 2. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk en Gelderland in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 3. Wij zetten de vervolgstappen voor de elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau-Münster) ten behoeve van de treinverbinding Münster-Enschede(-Zwolle), op basis van afspraken met de partners van de INTERREG-studie EuregioRail, de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht en begeleiden de implementatie (december 2022).
 3. Wij bereiden de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Twente voor (december 2023).
 4. Wij gunnen de Europese aanbesteding voor een kortlopende concessie in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2) en starten met de voorbereiding van de implementatie van deze concessie.
 5. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar de opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO). In 2021 is voor de openbare NABO’s de verkenningsfase afgerond. In 2022 wordt verder samengewerkt aan planuitwerking en planuitvoering. Realisatie van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2022 en 2023.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

 1. Wij leggen uw Staten in de eerste helft van 2022 een Investeringsvoorstel voor inzake verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid Heino en Raalte). Basis hiervoor zijn de uitkomsten van de onderzoeken welke eind 2021 zijn afgerond. Hierbij houden wij rekening met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - 4.3 Vaker op de fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ook als vervoermiddel van en naar stations of carpoolplaatsen (4.3.1). Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is belangrijk voor woon-werkverkeer, en daarmee ook voor de werkgelegenheid. (4.3.2.)

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4). 

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan het meerjarenprogramma.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
 3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda.
 4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 5. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven we hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur en Smart Energy Hubs.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor en voor het versterken van de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic Corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie ‘0 verkeersslachtoffers’. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uit in een actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.10).

4.6.1 A1

 1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld fietspassages Schipbeek, versterking landschap nabij  buurtschap Azelo en uitkijktoren Rijssense berg).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.6.2 A28

 1. Wij ronden het Gebiedsgerichte MIRT onderzoek 'Bereikbaarheid Zwolle en omgeving' medio 2022 af.  In het BO Leefomgeving worden vervolgafspraken gemaakt voor vervolgacties als input voor het BO MIRT 2022, najaar.
 2. Wij zetten de  gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

 1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
  Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
 2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
  Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid waaronder een circulair viaduct bij Haarle en een pakket aan maatregelen bij Marienheem en twee bajonetten bij Heino.
 3. Project knooppunt Raalte
  Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Inhoudelijke kleurscore

R

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

 1. Wij hebben samen met het Rijk en partners de Startbeslissing van de MIRT Verkenning Marsroute N35 afgerond. Op basis daarvan starten we in 2022 de Verkenning voor de N35 tussen Wijthmen- Raalte en omleiding Mariënheem. In 2023 zal de verkenning naar verwachting afgerond worden.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.5 N50

 1.  Wij tekenen naar verwachting begin 2022 de Bestuursovereenkomst (BOK) indien besluitvorming over aanvullend budget tussen Rijk en regio heeft plaatsgevonden tijdens BO MIRT november 2021. Door de stikstofuitspraak Raad van Staten over de Via15 is ook de Planstudie N50 Kampen Zuid-Kampen vertraagd en zal naar verwachting tweede helft 2022 opgeleverd worden. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.
 2. De regio is van plan om in 2022 een verdere opwaardering van de N50 voor het gedeelte Hattemerbroek-Kampen bij het Rijk op de agenda te zetten. Een lobbystrategie hiervoor inclusief kostenindicatie regio wordt eerste helft 2022 uitgewerkt binnen de regio. Bespreking tijdens BO MIRT najaar 2022. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.6 N307

 1. Wij werken onder regie van Flevoland verder aan de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. Dit met de doelstelling eind 2022 de watergerelateerde onderdelen op te leveren en de weginfrastructuur medio 2023.
 2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

 1. Wij ronden de werkzaamheden af aan de bestaande N340.
 2. Wij verzorgen de oplevering en overdracht N340 en N377 voor het hoofdcontract
 3. Wij starten met de uitvoering van de groencompensatie.
 4. Wij voeren de werkzaamheden aan de N377 uit en nemen deze in gebruik.
 5. Wij starten met de uitvoering van de spooronderdoorgang N340 (door ProRail).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

 1. Wij ronden het project N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) financieel af.
 2. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337).
 3. Wij bereiden de realisatie van rondweg Weerselo (N343) voor.
 4. Wij bereiden de realisatie van de aansluiting N315/N768 Danspaleis voor.
 5. Wij ronden de planstudie fietsverbinding F35 Enschede-Oldenzaal af (zie ook prestatie 4.3.1).
 6. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.6.12 Vloedbeltverbinding

 1. Wij starten de ruimtelijke procedure, op basis van het Investeringsvoorstel welke aan uw Staten in het najaar 2021 is voorgelegd, voor de Vloedbeltverbinding, dit doen we samen met de betrokken partijen (provincie, gemeente Borne en Almelo).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3).

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 2. Wij stellen het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen (BIK) op voor de periode 2024-2027, met een doorkijk naar 2031 en leggen deze aan uw Staten voor.
 3. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
 4. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
 5. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
 6. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

 1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
 2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
 3. Wij werken verschillende scenario's voor een (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt uit.
 4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

 1. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

R

 • PS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Lasten Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.321 870 2.191 1.783 408 67
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 760 915 1.675 1.100 575 0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 0 482 482 -274 755 755
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 96.937 4.683 101.620 105.345 -3.725 1.623
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 0 766 766 564 203 203
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 97.697 6.846 104.543 106.734 -2.191 2.581
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 13.895 967 14.862 7.960 6.901 6.889
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 600 267 867 375 492 479
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 814 -123 691 495 196 0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 1.414 143 1.558 870 688 479
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 3.830 5.223 9.053 7.146 1.907 1.766
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 5.854 -1.181 4.674 3.810 863 1.375
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 9.684 4.043 13.727 10.957 2.770 3.141
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.1 A1 0 0 0 0 0 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 1.748 399 2.147 1.857 290 158
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 1.029 1.029 550 480 480
4.6.5 N50 0 7.500 7.500 7.500 0 0
4.6.6 N307 77 0 77 22 56 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 6.708 0 6.708 5.615 1.093 0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 8.533 8.928 17.461 15.543 1.918 637
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 13.507 1.637 15.144 14.246 898 73
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 19.040 1.336 20.377 20.395 -19 121
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 730 100 830 344 486 25
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 0 11.325 11.325 18.491 -7.165 435
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 33.277 14.398 47.675 53.476 -5.800 653
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 12.329 1.043 13.373 14.034 -662 0
Totaal Lasten 178.151 37.238 215.389 211.356 4.033 14.447
Baten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 0 585 585 880 -295 0
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0 915 915 836 79 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 36.414 3.021 39.435 54.085 -14.650 0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 0 94 94 94 0 0
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 36.414 4.030 40.443 55.015 -14.572 0
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 0 0 0 19 -19 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0 0 0 43 -43 0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 0 0 0 62 -62 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 0 1.362 1.362 1.144 218 396
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500 -1.500 0 522 -522 0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 1.500 -138 1.362 1.665 -303 396
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.5 N50 0 1.770 1.770 1.770 0 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 0 1.770 1.770 1.770 0 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 377 0 377 394 -17 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 0 0 19 -19 0
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 377 0 377 413 -35 0
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 225 -225 0
Totaal Baten 38.291 6.246 44.537 60.029 -15.492 396

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken Resultaatbestemming -31 0 31 -31 Voor in behandeling zijnde subsidieaanvragen van de regeling Slimme Mobiliteit Overijssel (werkgeversaanpak), nemen wij € 31.000 op in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor subsidies. Daarmee kunnen de subsidieaanvragen wordt afgewikkeld in 2023. Wij stellen u voor om € 31.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.1.3.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken GS Begrotingswijziging -37 0 37 -37 Binnen beleidsdoel 4.1 is er aan lasten € 2,2 miljoen geraamd voor prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken. Hiervan is ruim € 1,8 miljoen gerealiseerd. Verder zijn er baten gerealiseerd voor bijna € 0,9 miljoen ten opzichte van een raming van bijna € 0,6 miljoen; er is € 0,3 miljoen meer aan baten gerealiseerd. Deze hogere baten zijn specifieke rijksuitkeringen voor mobiliteitsprojecten (Specifieke uitkering (SPUK) Laadinfrastructuur GO-Ral en Specifieke uitkering (SPUK) Veilige Duurzame Doelmatige Verkeersinfrastructuur). Door deze specifieke uitkeringen was het mogelijk kosten van mobiliteitsprojecten die ten laste van reguliere budgetten komen gedeeltelijk toe te rekenen aan de specifieke rijksuitkeringen. Dit heeft mede geresulteerd in een meevaller van € 0,4 miljoen op de lasten. Laadinfrastructuur GO-Ral: Op de cofinanciering voor Laadinfrastructuur GO-Ral is in 2022 € 37.000 niet gerealiseerd. Dit bedrag is in 2023 nodig voor doorlopende verplichtingen. Wij hebben besloten dit bedrag beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 37.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken van de begroting 2023.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen PS Begrotingswijziging -755 0 755 -755 Op deze prestatie is een positief resultaat te zien van € 0,75 miljoen. Dit resultaat is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de onderzoekskosten voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afwijkt van het verwachte bestedingsritme en het geraamde bedrag in de begroting. De overgebleven gelden zullen in 2023 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,75 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2023.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein GS Begrotingswijziging -1240 0 1240 -1240 Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein geeft laat per saldo een een positief resultaat van € 10,9 miljoen zien. Dit geeft een vertekend beeld. In dit resultaat loopt namelijk de specifieke uitkering (SPUK) decentraal spoor van € 9,7 miljoen mee. Dit betreft een structurele rijksbijdrage die voorheen als decentralisatie uitkering werd ontvangen (en begroot op de algemene dekkingsmiddelen) , maar nu als SPUK op de prestatie zelf wordt verantwoord. Dit levert een niet begrote baat (voordeel) op van € 9,7 miljoen op de prestatie 4.2.3, maar een niet gerealiseerde baat (nadeel) bij de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo heeft dit geen effect het jaarrekeningresultaat van de provincie. Tegenover de geraamde baat van € 39 miljoen staat een realisatie van € 54 miljoen. In de gerealiseerde baten zijn incidentele bijdragen van het Rijk (Specifieke uitkering) opgenomen voor in totaal € 13,2 miljoen. Dit betreft de beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven voor € 4,4 miljoen (bestaande uit € 8,8 miljoen toezeggingen voor 2022 verminderd met € 4,4 miljoen terug te betalen in verband met lagere vaststellingen 2021) en de specifieke uitkering decentraal spoor € 9,7 miljoen. De beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven compenseert weggevallen reizigersopbrengsten. Exploitatie OV concessies: De structurele lasten van exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer komen circa € 0,9 miljoen lager uit dan begroot (€ 99,0 miljoen begroot en € 98,1 miljoen gerealiseerd) als gevolg van incidentele meevallers (ca. € 3,4 miljoen) uit eerdere jaren. De baten in 2022 € 0,245 miljoen hoger dan begroot vanwege niet begrote doorbelaste kosten. Spoorlijn Hengelo Bielefeld: De exploitatie van de spoorlijn Hengelo Bielefeld laat op de incidentele middelen een exploitatietekort zien van € 317.000 als gevolg van hogere indexatie en lagere reizigersinkomsten (geen aanspraak op beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven). Voor de dekking hiervan zijn middelen beschikbaar in de reserve mobiliteitsprojecten. Binnen kerntaak 4 is de extra onttrekking aan de reserve mobiliteitsprojecten per saldo € 184.000. Resultaatbestemming, onttrekking aan Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer ten gunste van het resultaat Wij stellen u voor om een bedrag van € 184.000 te onttrekken aan Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve. Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's): Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). Er zijn enkele subsidieverzoeken ontvangen van de betrokken gemeenten. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak van NABO's. Wij schuiven de niet bestede KVO middelen (€ 0,4 miljoen) door naar 2023. Verder hebben wij ter dekking van de subsidieverplichtingen besloten voor 2023 de lasten van prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ in 2023 te verhogen met € 195.000 onder gelijktijdige onttrekking van hetzelfde bedrag aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Actualisatie begrotingsritme verplichtingen NABO’s Verder is de lastneming van de meerjarig verleende subsidies voor de periode 2023-2024 geactualiseerd en dit leidt tot een wijziging in het begrotingsritme van de lasten met bijbehorende onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein van de begroting 2023. Verder hebben wij besloten de lasten van prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ in 2024 met € 0,62 miljoen te verlagen en de lasten in 2023 met hetzelfde bedrag te verhogen. Tevens de bijbehorende onttrekkingen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel te wijzigen.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein Resultaatbestemming -384 0 384 -384 Haltevoorzieningen IJssel-Vecht: Bij de jaarrekening 2021 heeft u via resultaatbestemming middelen beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de halte infrastructuur IJssel-Vecht in verband met wijzigingen in de dienstregeling van de concessie IJssel-Vecht. De halte aanpassingen die gemeente Zwolle moet doen hebben op zich laten wachten in verband met onzekerheid over lijnvoering vanuit de nood-concessie IJssel-Vecht 2020-2022 en de recentelijk gegunde concessie IJssel-Vecht 2022-2035. In 2023 zal Zwolle de haltes aanpassen zodat deze voldoen aan lijnvoering van EBS en zullen wij Zwolle hiervoor subsidie verlenen op basis van het besluit uit 2020. Resultaatbestemming Haltevoorzieningen IJssel-Vecht Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,376 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.2.3. Gebundelde resultaatbestemming: Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel. Onderdeel hiervan is een subsidie aanvraag van € 8.000 in het kader van de subsidieregeling Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede GS Begrotingswijziging -181 0 181 -181 Op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede is het geraamde budget van ruim € 0,76 miljoen voor € 0,2 miljoen niet tot besteding gekomen. De geraamde baat van € 0,94 miljoen is volledig gerealiseerd. De geraamde baat betreft een Rijksbijdrage voor een verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. De onderbesteding op de lasten (€ 0,2 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de kosten van een verkenningsstudie afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2023 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en het restant Rijksbijdrage . Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2023.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede PS Begrotingswijziging -21 0 21 -21 Op de post Corridor Zwolle Twente Münster is € 21.000 minder besteed dan geraamd. In de begroting 2023 is de actie met betrekking tot de Corridor Zwolle Twente Münster ondergebracht bij prestatie 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit. Wij stellen u voor de overgebleven gelden uit 2022 in 2023 beschikbaar te houden voor doorlopende verplichtingen op prestatie 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit. Verder stellen wij voor de in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gereserveerde middelen van € 0,38 miljoen voor de Corridor Zwolle Twente Münster te koppelen aan prestatie 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik GS Begrotingswijziging -1088 0 1088 -1088 Uitvoering Koers Fiets (gefinancierd uit uKvO): Op deze prestatie is € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. In totaal gaat het om een onderbesteding van € 1,1 miljoen die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 1,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2023.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik PS Begrotingswijziging 0 0 0 0 Lastneming verstrekte subsidies: De regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies is met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Voor de administratieve afhandeling van verstrekte subsidies is de reserve verstrekte subsidies ingesteld. Als gevolg van deze werkwijze stellen wij voor de begroting 2023 voor zover van toepassing te wijzigen. Dat betekent dat de begroting 2023 financieel technisch wordt aangepast door eerst het al geraamde bedrag van € 0,3 miljoen voor de dekking van meerjarige subsidies te storten in de reserve verstrekte subsidies en vervolgens dit zelfde bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies en toe te voegen aan prestatie 4.3.1 Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 in 2023 met € 0,3 miljoen te verlagen onder gelijktijdige toevoeging van dit bedrag aan de reserve verstrekte subsidies en vervolgens ditzelfde bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies en toe te voegen aan prestatie 4.3.1
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Resultaatbestemming -5799 0 5799 -5799 Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 3,2 miljoen toe te voegen aan de reserve Verstrekte subsidies voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Uitvoering projecten 2023: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 1,8 miljoen beschikbaar te houden voor de uitvoering van projecten in 2023 en toe te voegen aan de lasten van prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik jaarschijf 2023. Via prestaties 4.5.1, 4.5.2 en 4.6.10 wordt voorgesteld de ontstane vrijval op die prestaties van respectievelijk € 38.000, € 106.000 en € 158.000 door te schuiven naar 2023 naar prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik voor de uitvoering van projecten in 2023. Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en in totaal € 259.000 door te schuiven naar 2024 waarvan € 157.000 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en € 103.000 op prestatie 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid. Via prestaties 4.5.1 en 4.5.2 wordt voorgesteld de ontstane vrijval op die prestaties van respectievelijk € 47.000 en € 261.000 door te schuiven naar 2024 naar prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit. Impuls fiets, (incidenteel budget): Voor de uitvoering van de aanvullende ambities bij de begroting 2022 (PS/2021/1104511) heeft u een motie aangenomen over de verbetering van de leefbaarheid Engbertsdijksvenen. Dit is in de motie specifiek verwoord als: “Impuls voor de fiets, voor het mede-investeren in fietspaden en fietsvoorzieningen, zoals fietspad Engbertsdijksvenen”. Overleg met de gemeente heeft met een bijdrage van € 0,520 miljoen van de Provincie niet tot een haalbaar projectvoorstel geleid. Wij stellen u voor de middelen beschikbaar te houden voor een impuls in de leefbaarheid Engbertsdijksvenen en verwachten hiervoor een subsidieaanvraag door de gemeenten die in afstemming met inwoners wordt opgesteld en in 2023 uitgekeerd. Wij stellen u voor € 0,52 miljoen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2023 prestatie 1.4.3 Leefbaar Platteland.
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) GS Begrotingswijziging -479 0 479 -479 Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO) van de geraamde lasten van € 0,87 miljoen ruim € 0,38 miljoen besteed in 2022. € 0,5 miljoen is niet tot besteding gekomen hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder aanvragen zijn geweest voor de beschikbare subsidiegelden. De subsidieregeling loopt door in 2023 en daarvoor dienen de resterende middelen beschikbaar te blijven. Wij schuiven deze door naar de jaarschijf 2023 van de begroting 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de begroting 2023.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid GS Begrotingswijziging -396 396 792 -396 Specifieke uitkeringen stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen: Voor uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen is een rijksbijdrage van € 1,4 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 0,4 miljoen) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2023. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 396.000 van de specifieke uitkeringen stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen op prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid voor zowel de lasten als baten door te schuiven en toe te voegen aan de begroting 2023. Cofinanciering verkeersveiligheidsprojecten: Voor de uitvoering van verkeersveiligheidsprojecten ontvangen wij rijksbijdragen onder de voorwaarde van 50% cofinanciering door de Provincie. De dekking van deze cofinanciering komt uit de gereserveerde middelen in de reserve kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten € 0,4 miljoen aan niet gerealiseerde middelen van 2022 door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2023
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid PS Begrotingswijziging 0 0 0 0 Lastneming verstrekte subsidies: De regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies is met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Voor de administratieve afhandeling van verstrekte subsidies is de reserve verstrekte subsidies ingesteld. Als gevolg van deze werkwijze stellen wij voor de begroting 2023 voor zover van toepassing te wijzigen. Dat betekent dat de begroting 2023 financieel technisch wordt aangepast door eerst het al geraamde bedrag van € 0,3 miljoen voor de dekking van meerjarige subsidies te storten in de reserve verstrekte subsidies en vervolgens dit zelfde bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies en toe te voegen aan prestatie 4.5.1. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2023 met € 0,3 miljoen te verlagen onder gelijktijdige toevoeging van dit bedrag aan de reserve verstrekte subsidies en vervolgens ditzelfde bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies en toe te voegen aan prestatie 4.5.1.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Resultaatbestemming -974 0 974 -974 UVP 2022: Op prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid is de uitvoering van het UVP 2022 voor € 1,7 miljoen volledig gerealiseerd. In totaal € 519.000 van de onderbesteding wordt veroorzaakt doordat vrijval is ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren. Verder is er een onderbesteding van € 38.000 op projecten die conform het UVP zal worden ingezet voor sluitstukprojecten die in 2023 tot uitvoering komen. Deze (gespaarde) middelen uit 2022 zijn beschikbaar voor de uitvoering in 2023. Wij stellen u voor zoals bij monitor II aangekondigd deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van projecten in 2023. Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP 2022: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 519.000 door te schuiven naar 2024, waarvan € 47.000 naar prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en € 472.000 naar prestatie 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid. Uitvoering projecten 2023: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 38.000 beschikbaar te houden voor de uitvoering van projecten in 2023 en toe te voegen aan de lasten van prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik. Realisatie verkeersveiligheid maatregelen (Besteding meeropbrengsten Motorrijtuigenbelasting MRB): Voor de realisatie verkeersveiligheid maatregelen was in 2021 een bedrag van € 4,0 miljoen geraamd waarvan € 3,3 miljoen is gerealiseerd. Een bedrag van € 717.000 is niet tot besteding gekomen. De onderbesteding wordt zoals bij de 2e monitor gesignaleerd veroorzaakt doordat voorbereiding, programmering en besluitvorming van infrastructurele projecten relatief veel tijd vergen voordat projecten worden uitgevoerd. Tegelijkertijd geldt wel dat voor de start van de voorbereiding van projecten de financiering moet zijn geregeld. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 717.000 beschikbaar te houden voor de realisatie van verkeersveiligheidsmaatregelen en daarvan € 0,3 miljoen in 2023 te storten in de reserve dekking kapitaallasten activa voor het investeringsproject N760 IJsselmuiden-Genemuiden fase I (prestatie 4.7.3) en € 0,4 miljoen te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid PS Begrotingswijziging 0 0 0 0 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 (UVP 2022): Lastneming verstrekte subsidies De regelgeving met betrekking tot de lastneming van subsidies is met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. Meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. Voor de administratieve afhandeling van verstrekte subsidies is de reserve verstrekte subsidies ingesteld. Als gevolg van deze werkwijze stellen wij voor de begroting 2023 voor zover van toepassing te wijzigen. Dat betekent dat de begroting 2023 financieel technisch wordt aangepast door eerst het al geraamde bedrag van € 0,3 miljoen voor de dekking van meerjarige subsidies te storten in de reserve verstrekte subsidies en vervolgens dit zelfde bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies en toe te voegen aan prestatie 4.5.2. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.2 in 2023 met € 0,3 miljoen te verlagen onder gelijktijdige toevoeging van dit bedrag aan de reserve verstrekte subsidies en vervolgens ditzelfde bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies en toe te voegen aan prestatie 4.5.2
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Resultaatbestemming -1375 0 1375 -1375 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 (UVP 2022): Afwikkeling van meerjarige subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,4 miljoen toe te voegen aan de reserve verstrekte subsidies voor de afwikkeling van meerjarige subsidies binnen prestatie 4.5.2. Vrijval voorgaande jaren: Verder is er € 0,9 miljoen vrijval ontstaan uit eerdere jaren doordat een aantal verleende subsidies lager zijn vastgesteld. Overeenkomstig het Statenvoorstel Herprioritering (2020/1102400) stellen wij voor dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2024. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,9 miljoen door te schuiven naar 2024, waarvan € 0,3 miljoen naar prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik en € 0,6 miljoen naar prestatie 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid. Uitvoering projecten 2023: Verder is er een onderbesteding van € 0,1 miljoen op projecten die conform het UVP zal worden ingezet voor sluitstukprojecten die in 2023 tot uitvoering komen. De (gespaarde) middelen uit 2022 zijn beschikbaar voor de uitvoering in 2023. Wij stellen u voor zoals bij monitor II aangekondigd deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van projecten in 2023 en toe te voegen aan prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik.
4.6.3 N35 – Lopende projecten GS Begrotingswijziging -480 0 480 -480 Het exploitatiebudget van de prestatie heeft volledig betrekking op het project N35 knooppunt Bos. Als gevolg van de projectontwikkelingen is in 2022 € 480.000 minder uitgegeven dan in de begroting was voorzien. De resterende middelen schuiven wij door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 480.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.6.3 van de begroting 2023.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid PS Begrotingswijziging 0 0 0 0 Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit. Via prestaties 4.3.1, 4.5.1 en 4.5.2 wordt voorgesteld de ontstane vrijval op die prestaties van respectievelijk € 103.000, € 472.000 en € 587.000 door te schuiven naar 2024 naar prestatie 4.6.10. Lastneming meerjarig verleende subsidies: De lastneming van de meerjarig verleende subsidies is geactualiseerd en dit leidt tot een wijziging in het begrotingsritme van de lasten met bijbehorende onttrekking aan de reserve mobiliteitsprojecten. Wij stellen u voor het restant aan middelen uKVO van 2022 (€ 96.000) beschikbaar te houden voor dekking van de lasten uit meerjarig verleende subsidies en aanvullend € 36.000 te onttrekken aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 4.6.10 op de jaarschijf 2024 met € 96.000 te verhogen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.6.10 van de jaarschijf 2024 met € 36.000 te verhogen onder gelijktijdige onttrekking van dit bedrag aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid Resultaatbestemming -158 0 158 -158 Uitvoering projecten 2023: De restant gelden in 2022 van € 158.000 op projecten zal conform het UVP worden ingezet voor sluitstukprojecten die in 2023 tot uitvoering komen. De (gespaarde) middelen uit 2022 zijn beschikbaar voor de uitvoering in 2023. Wij stellen u voor zoals bij monitor II aangekondigd deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van projecten in 2023 en toe te voegen aan jaarschijf 2023 van prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik. Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren van meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit. Via prestaties 4.3.1, 4.5.1 en 4.5.2 wordt voorgesteld de ontstane vrijval op die prestaties van respectievelijk € 103.000, € 472.000 en € 587.000 door te schuiven naar 2024 naar prestatie 4.6.10.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur PS Begrotingswijziging -73 0 73 -73 De budgetten voor beheer- en onderhoud (onderdeel prestatie 4.7.1) wordt structureel met € 72.750 per jaar verhoogd.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur PS Begrotingswijziging -121 0 121 -121 De budgetten voor beheer- en onderhoud (onderdeel prestatie 4.7.2) wordt structureel met afgerond € 0,12 miljoen per jaar verhoogd.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur PS Begrotingswijziging -25 0 25 -25 Onderdeel Vaarwegen: Van het in 2022 beschikbaar gestelde budget van € 0,1 miljoen aan onderzoekskosten voor het onderzoek naar de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden Kanaal Almelo – de Haandrik is € 25.000 niet besteed. Dit budget is wel benodigd om het onderzoek in 2023 te vervolgen. Wij stellen u voor om het resterende bedrag van € 25.000 te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.7.3 van de begroting 2023.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik PS Begrotingswijziging -435 0 435 -435 Het schadedossier kent een totaalbudget van € 40 miljoen, dat is opgebouwd uit een voorziening (als dekking voor de schadevergoedingen en subsidies waartoe de provincie zich bij het vaststellen van de schaderegeling heeft verplicht), een exploitatiebudget (als dekking voor ambtelijke kosten en onderzoek) en een risicoreservering. In de periode 2019-2022 is in totaal circa € 13 miljoen van dit bedrag uitgegeven. De lasten die betrekking hebben op het boekjaar 2022 bestaan uit twee onderdelen. Vanuit het exploitatiebudget is in 2022 € 1,4 miljoen uitgegeven, waar een bedrag van € 1,8 miljoen was begroot. Daarnaast is er 17,1 miljoen gestort in de voorziening om een toereikend niveau te bieden voor de kosten die nog voor de verdere afhandeling worden verwacht. Hiervan is € 9,5 miljoen gestort bij de 2e monitor en is bij de jaarrekening besloten tot een additionele storting van 7,6 miljoen op basis van actuele inzichten. Van dit aanvullende bedrag wordt € 2,6 miljoen gedekt uit de Algemene Risicoreserve en de resterende € 5 miljoen ten laste gebracht van het jaarresultaat. Voor de bestedingen vanuit de voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen (als onderdeel van de balans). Wij stellen u voor om het restant budget van € 0,4 miljoen door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2023.
Totaal -14052 396 14448 -14052

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -285 485 770 -285 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Onttrekking Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 (E15): Van de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 die wij van het Rijk via de Provincie Gelderland hebben ontvangen is nog € 0,7 miljoen beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten voor het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 op basis van de onderwerpen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Voor 2022 is een benodigd bedrag geraamd van € 285.000 Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 285.000 voor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering. Cofinanciering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur: Voor de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur is een provinciale cofinanciering van 50% voorgeschreven. De dekking hiervan is beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten voor 2022 de cofinanciering van € 285.000 aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 285.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken van de begroting 2022. Onttrekking Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56): Van de Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,2 miljoen beschikbaar. Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,2 miljoen voor projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. GS begrotingswijziging
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 0 100 100 0 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Onttrekking Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56): Van het Rijk ontvangen wij de Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) als cofinanciering van 50% in de kosten van projecten en maatregelen die zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten  en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,1 miljoen voor projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. GS begrotingswijziging
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0 915 915 0 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Concessies IJssel-Vecht en Twente/ZHO: Er zijn hogere aanbestedingskosten voor de concessies IJssel-Vecht en Twente/ZHO en kosten inhuur in verband met overnameregeling IJssel-Vecht. Verder maken wij het restant van de opgelegde boete aan Keolis over naar Gelderland en Flevoland voor hun aandeel in de OV concessies. Aan de batenzijde belasten wij een gedeelte van de hogere aanbestedingskosten door naar Gelderland en Flevoland en ontvangen wij een opgelegde boete aan Keolis. Wij verhogen voor 2022 budgettair neutraal de lasten en baten van prestatie 4.2.1 met € 0,915 miljoen. GS begrotingswijziging
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -482 0 482 -482 PS 003 Jaarverslag 2021 Op deze prestatie is van het geraamde budget aan lasten van € 1,7 miljoen voor € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen.  De onderbesteding op de lasten (€ 0,5 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de onderzoekskosten voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -376 0 376 -376 PS 003 Jaarverslag 2021 Haltevoorzieningen IJssel-Vecht: Als gevolg van wijzigingen in de dienstregeling van de concessie IJssel-Vecht worden er aanpassingen aangebracht aan de halte infrastructuur. Inmiddels is van het beschikbaar gestelde bedrag € 0,349 miljoen gerealiseerd. Wij stellen u voor om voor dekking van doorlopende verplichtingen € 0,376 miljoen middels resultaatbestemming beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.2.3. PS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -1622 0 1622 -1622 GS 101 Jaarverslag 2021 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's): Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). Er zijn tot en met 2021 slechts enkele subsidieverzoeken ontvangen van de betrokken gemeenten. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak van NABO's. Wij schuiven de niet bestede KVO middelen (€ 1,55 miljoen) door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein van de begroting 2022. Sociale veiligheid Openbaar Vervoer: In 2021 is op de post Sociale veiligheid Openbaar Vervoer (uKvO) per saldo € 71.500 niet besteed. Wij schuiven deze middelen door naar 2022 en zetten deze in om de sociale veiligheid op stations te verbeteren. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 71.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -265 0 265 -265 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 100.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.2.3 (Concessie- en contractmanagement bus en trein) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken. Treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo: Op basis van een actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo verwachten wij een tekort op de lasten (€ 0,165 miljoen). Voor de dekking van dit tekort zijn middelen beschikbaar in de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. Wij stellen voor de lasten van de begroting 2022 op prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ met € 0,165 miljoen te verhogen en dit te dekken door eenzelfde bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. PS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -290 0 290 -290 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Sociale veiligheid Openbaar Vervoer: Vanuit het Investeringsvoorstel Sociale veiligheid Openbaar Vervoer is € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld om de sociale veiligheid in het OV en op stations te verbeteren. Conform het investeringsvoorstel zetten wij de nog beschikbare incidentele middelen voor een bedrag van € 289.500 in 2022 in behoeve van de Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer in Overijssel Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 289.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 890 0 -890 890 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's): Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen. Voor dekking van de subsidieverplichtingen in 2023 en 2024 stellen wij voorin totaal € 0,89 miljoen door te schuiven naar volgende jaren. Tevens stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2024. Wij stellen u voor  de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 in de begroting 2022 te verlagen met € 0,89 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder stellen voor de middelen door te schuiven naar de jaarschijf 2023 (€ 0,27 miljoen) en de jaarschijf 2024 (€ 0,62 miljoen) en de einddatum voor het budget te verlengen naar 31-12-2024. PS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 0 3021 3021 0 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Exploitatiesubsidies OV en indexering: Onze structurele lasten van exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer zullen in 2022 hoger uitvallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak daarvan wordt gevormd door de OV-index waarmee de exploitatiesubsidies - ter compensatie van kostenstijgingen waarmee vervoerders worden geconfronteerd - worden geïndexeerd. De verwachting is dat deze OV-index over 2022 hoger zal uitvallen dan begroot als gevolg van met name stijgende brandstof-/energieprijzen. Het effect hiervan is circa € 5,8 miljoen op basis van de indexcijfers tot en met augustus 2022. De hogere exploitatiekosten worden in 2022 gedeeltelijk gedempt door circa € 2,7 miljoen hogere baten op onze regionale treindiensten. Deze zijn voornamelijk het gevolg van hoger aandeel in de vergoeding voor het studentenreisproduct. Daarnaast zullen de lasten incidenteel circa € 2,7 miljoen. lager uitvallen als gevolg van nu lager vastgestelde verplichtingen uit subsidies uit voorgaande jaren. Het tekort nu becijfert op circa € 0,4 miljoen. kan worden opgevangen door de bestemmingsreserve openbaar vervoer.  In december 2022 start het busvervoer in IJssel-Vecht met EBS. Vervolgens zal in december 2023 de nieuwe concessie Twente-ZHO starten waarbij gelijktijdig de huidige concessie IJsselmond instroomt in de concessie IJssel-Vecht. Voor deze contracten zijn maatregelen genomen die helpen om het structurele evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen waarbij de kosten beheersbaar blijven. In de aanbestedingsprocedures van beide concessies is bijvoorbeeld uitgegaan van een lager opbrengstenniveau in verband met mogelijke structurele gevolgen van ander reisgedrag, bestaan er mogelijkheden tot meer- en minderwerk en garanderen wij deze vervoerders tot en met 2025 het meegegeven lagere opbrengstenniveau waarbij eventuele tekorten worden gedekt uit de bestemmingsreserve openbaar vervoer. GS begrotingswijziging
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -239 0 239 -239 GS 101 Jaarverslag 2021 Op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede is het geraamde budget van ruim € 0,75 miljoen voor € 0,33 miljoen niet tot besteding gekomen. Van de geraamde baat van € 0,38 miljoen is € 0,28 miljoen gerealiseerd. De geraamde baat betreft een Rijksbijdrage voor een verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede.  De onderbesteding op de lasten (€ 0,33 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de kosten van een verkenningsstudie afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en het restant op de Rijksbijdrage. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,239 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -770 94 864 -770 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster: Met Statenvoorstel Inzet projecten Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) heeft u procesmiddelen en middelen voor het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen voor het Nationaal Groeifonds ter beschikking gesteld. Daarin is € 0,5 miljoen opgenomen voor de voorbereiding van een aanvraag voor het gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster (ZTM). Wij hebben besloten voor de kosten van inhuur en visieontwikkeling corridor ZTM voor 2022 € 0,12 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken ter dekking van de kosten op prestatie 4.2.6 ‘Spoor Zwolle – Enschede’. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,12 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 ‘Spoor Zwolle – Enschede’ van de begroting 2022. Verbetering treindienst Zwolle-Enschede: Met de statenbrief van 19 april 2022 bent u geïnformeerd over de verdere verbetering van de treinverbinding Zwolle-Wierden (Biauwnetverbinding Zwolle-Enschede) en de aanpak van de perrons in Heino en Raalte. Voor de provinciale bijdrage is € 14,2 miljoen gereserveerd binnen daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Voor de planuitwerking fase die door Prorail wordt uitgevoerd wordt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting waarvan € 0,650 miljoen in de jaarschijf 2022 en € 0,150 miljoen in de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,650 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en € 0,150 miljoen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.6 ‘Spoor Zwolle – Enschede’ van de begroting 2022. Onttrekking Specifieke uitkering verkenningsstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73): Van de Specifieke uitkering verkenningsstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 94.000 beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten van een verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede te verhogen met € 94.000 in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering specifieke uitkering verkenningsstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73). GS begrotingswijziging
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 336 0 -336 336 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Creditfactuur elektrificatieproject Zwolle-Wierden: Op prestatie 4.2.6 verwachten  wij lagere lasten als gevolg van een ontvangen creditfactuur van ProRail  betreffende de eindafrekening van elektrificatieproject Zwolle-Wierden Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 4.2.6 in 2022 te verlagen met € 0,336 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. GS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -520 0 520 -520 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -974 0 974 -974 PS 003 Jaarverslag 2021 Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP 2020: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,3 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 1,0 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,9 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,1 miljoen naar de jaarschijf 2023. PS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -880 0 880 -880 GS 101 Jaarverslag 2021 Uitvoering Koers Fiets: Op deze prestatie is € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. In totaal gaat het om een onderbesteding van € 0,88 miljoen die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,88 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021. GS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -2021 0 2021 -2021 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 1196 0 -1196 1196 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Snelfietsroute Zwolle- Wijhe: Voor de realisatie van de snelfietsroute Zwolle- Wijhe geldt dat de dekking voor de helft uit de structurele middelen verkeer en vervoer plaatsvindt (€ 0,58 miljoen) en de andere helft via de beschikbaar gestelde middelen bij de P-nota 2022 voor de uitvoering van provinciale fietsprojecten. Hiervoor is de dekking van de kapitaallasten al in de begroting opgenomen zodat per saldo € 1,2 miljoen kan worden gestort in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Wij stellen voor de lasten van 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik met € 1,2 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt. PS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -132 0 132 -132 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022: Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestaties 4.4.4 en 4.5.2. een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 132.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema’s (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen. Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.3.1 met € 132.000 te verhogen en de lasten op prestaties 4.4.4 en 4.5.2. in 2022 met hetzelfde bedrag te verlagen. PS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 2365 0 -2365 2365 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Uitvoering Koers Fiets: Op deze prestatie is € 4,8 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. Hiervan wordt voor 2022 een onderbesteding van € 2,4 miljoen verwacht die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 4.3.1. met € 2,4 miljoen te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel gelabeld aan prestatie 4.3.1. GS begrotingswijziging
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -267 0 267 -267 GS 101 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de geraamde lasten van € 0,8 miljoen is ruim € 0,5 miljoen besteed in 2021. Afgerond € 0,3 miljoen is niet tot besteding gekomen hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder aanvragen zijn geweest voor de beschikbare subsidiegelden. De subsidieregeling loopt door in 2022 en daarvoor dienen de resterende middelen beschikbaar te blijven. Wij schuiven deze door naar de jaarschijf 2022 van de begroting 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 266.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 93 0 -93 93 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 30 0 -30 30 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022: Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestatie 4.4.4 een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 30.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk (€ 30.000). Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema’s (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen. Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.4.4 met € 30.000 te verlagen ten gunste van prestatie 4.3.1. PS begrotingswijziging
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -299 0 299 -299 PS 003 Jaarverslag 2021 Verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,965 miljoen in te zetten voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis. Bij prestatie 4.7.3. ‘Vervangen provinciale infrastructuur’ is een nadere toelichting opgenomen. De middelen worden conform de financiële regelgeving toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,6 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,3 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023. PS begrotingswijziging
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -3562 1362 4924 -3562 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -421 0 421 -421 PS 003 Jaarverslag 2021 UVP: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,6 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1. Stimuleren fietsgebruik. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,7 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Hiervan schuift € 0,4 miljoen door naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023 voor prestatie 4.5.2. PS begrotingswijziging
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 -1500 -1500 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland: Ingaande 2022 is de Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland 2019–2022 beëindigd. Het ROV, als een apart samenwerkingsverband, en het jaarlijkse werkbudget van € 1,5 miljoen komt daarmee te vervallen. Er wordt een nieuwe samenwerkingsrelatie met de provincie Gelderland aangegaan die gericht is op het vastleggen van werkafspraken voor het uitvoeren van projecten op een aantal landelijke verkeersveiligheidsthema’s. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid structureel met € 1,5 miljoen te verlagen (budgettair neutrale wijziging). GS begrotingswijziging
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 102 0 -102 102 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Uitvoering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2022: Bij de uitvoering van het UVP 2022 is gebleken dat op prestatie 4.5.2 een onderbesteding wordt verwacht van ca. € 208.000 door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. In 2022 voor het project Fietstunnel Haardijk (€ 102.000) en voor 2023 voor het sluitstukproject F35 Onderdoorgang Bornerbroeksestraat (€ 106.000). Voor de verschuiving van de middelen naar prestatie 4.3.1 in 2022 stellen wij u onderstaande begrotingswijziging voor. Voor het doorschuiven van de middelen naar 2023 doen wij u bij de jaarrekening 2022 een voorstel voor resultaatbestemming.  Wij stellen u voor in 2022 de lasten van prestatie 4.5.2 met € 0,1 miljoen te verlagen ten gunste van prestatie 4.3.1. PS begrotingswijziging
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -221 0 221 -221 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -178 0 178 -178 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Restant middelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF): De resterende middelen van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF) zijn gestort in de Reserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Vanuit het resterende saldo van het RMF Regionaal Mobiliteitsfonds Twente stellen wij voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.6.10 voor het (mede)financieren van gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid. Het resterende saldo wordt ingezet voor Twentse mobiliteitsprojecten en de afwikkeling hiervan valt onder het beheer van de Provincie. De dekking wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Wij stellen voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2022 prestatie 4.6.10 voor Twentse mobiliteitsprojecten (afwikkelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s. PS begrotingswijziging
4.6.3 N35 – Lopende projecten -229 0 229 -229 GS 101 Jaarverslag 2021 De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Derhalve zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar deels gebruikt. De resterende middelen schuiven wij door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 229.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.6.3 N35 – Lopende projecten -1300 0 1300 -1300 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 1,3 miljoen onttrokken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022. Hiermee komt de begroting van 2022 op € 3,3 miljoen. Dit heeft tevens een verschuiving van het investeringskrediet tot gevolg. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 N35 – Lopende projecten van de begroting 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben wij respectievelijk € 1,9 miljoen, € 1,45 miljoen en € 3,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toegevoegd aan deze prestatie. Tevens stellen wij u voor het investeringskrediet voor de N35 in de jaren 2022, 2026 en 2027 te verhogen met respectievelijk € 0,8 miljoen, € 10,1 miljoen en € 0,5 miljoen. De ramingen voor 2023 tot en met 2025 worden verlaagd met in totaal € 11,4 miljoen. GS begrotingswijziging
4.6.3 N35 – Lopende projecten 500 0 -500 500 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: In afwachting van de besluitvorming over knooppunt Raalte worden in 2022 minder kosten gemaakt dan begroot. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 0,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023. Deze wijziging heeft ook invloed op het bestedingsritme van het investeringskrediet voor dit project. Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet in 2022 te verlagen met € 0,45 miljoen en toe te voegen aan de daaropvolgende jaren. GS begrotingswijziging
4.6.5 N50 -3200 1180 4380 -3200 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.6.5 N50 -620 0 620 -620 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.6.5 N50 -1910 0 1910 -1910 PS 004 Perspectiefnota 2023 N50 (Kampen – Kampen zuid): De N50 Kampen Zuid-Kampen is in 2014 door een regionale toezegging van een bijdrage van 50% van de kosten bij IenW op de agenda komen te staan. Op dat moment werd uitgegaan van uitvoeringskosten van € 10 miljoen. Door een aantal oorzaken waaronder te weinig personeel bij Rijkswaterstaat en de Via15 uitspraak over stikstof is de uitvoering van het project vertraagd tot 2023/2024. Bij het maken van een preciezere raming in kader Planstudie is in 2021 naar boven gekomen dat uitvoering in 2023/2024 nu rond de € 15 miljoen zou uitkomen, onder meer door verkeersveiligheidsmaatregelen (verleggen as weg i.v.m. boogstralen). De meerkosten zijn (indien definitief besloten door Rijk en regio en behoudens goedkeuring door de staten) weer voor Rijk en regio. Uitgaande van de eerdere regionale verdeling van de kosten is de bijdrage van de provincie Overijssel € 1,9 miljoen (76,4% van de regionale bijdrage). Met het Rijk is afgesproken dat dit bedrag in 2022 wordt overgemaakt, zodat er vanuit de regio geen indexering hoeft te worden toegepast. Dit is sinds 2014 ook niet gebeurd. PS begrotingswijziging
4.6.5 N50 0 590 590 0 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: De Rijksweg N50 tussen Kampen en Kampen–Zuid wordt verbreed en voorzien van een fysieke rijbaanscheiding voor een betere doorstroming van het verkeer en verbeterde verkeersveiligheid. Hiervoor wordt dit najaar een bestuursovereenkomst getekend waarin afspraken tussen Rijk en regio zijn vastgelegd. In de Planstudie in 2021 is naar boven gekomen dat bij uitvoering de realisatiekosten rond de € 15 miljoen zou uitkomen, onder meer door verhoogde kosten voor materiaal en personeel en door extra verkeersveiligheidsmaatregelen. De meerkosten van € 5 miljoen zijn weer voor Rijk en regio. De totale regionale bijdrage komt daarmee op € 7,5 miljoen. Bij de Perspectiefnota 2023 hebben Uw Staten hiervoor € 1,91 miljoen beschikbaar gesteld. De totale Overijsselse bijdrage is hiermee € 5,73 miljoen. De bijdragen van gemeenten Zwolle, Kampen en Dronten en de provincie Flevoland is in de begroting opgenomen voor € 1,18 miljoen en dient te worden verhoogd met € 0,590 miljoen naar in totaal € 1,77 miljoen. Wij hebben besloten de lasten en baten van prestatie 4.6.5 te verhogen met € 0,59 miljoen. GS begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -23 0 23 -23 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -321 0 321 -321 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Deze wijziging betreft de aanpasing normbedragen naar kerntaken PS begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -210 0 210 -210 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 277 0 -277 277 Adm. 217 Personeelsgebonden kosten najaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 217 Personeelsgebonden kosten najaarswijziging Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -606 0 606 -606 Adm. 221 Mutaties personeel CAO Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 221 Mutaties personeel CAO Adm. begrotingswijziging
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -681 0 681 -681 GS 101 Jaarverslag 2021 De niet bestede middelen op deze prestatie hebben vooral betrekking op het incidenteel beschikbaar gestelde budget op openbare verlichting. In het kader van het stimuleren van de economie in ‘coronatijd’ is voor de verduurzaming van openbare verlichting eenmalig € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Ondanks de relatief korte voorbereidingstijd, de vertraging door de politieke commotie over het verwijderen van lichtmasten en de langere levertijden van materialen, is in 2021 ruim € 1,3 miljoen besteed aan de genoemde opgaven en ca. € 0,5 miljoen verplicht. De resterende opgave is al voorbereid maar moet nog verplicht en uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2022 zal plaatvinden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 681.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -630 0 630 -630 PS 004 Perspectiefnota 2023 Indexeringen programma's en projecten Wegen en Kanalen: Het indexcijfer waarmee de begroting 2022 is geïndexeerd was 1,8%. Daarmee loopt onze begroting op sommige onderdelen nu al uit de pas. Om deze reden stellen we voor om op een aantal begrotingsposten dit jaar al extra middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast voorzien we op een aantal projecten en programma’s nog meer indexeringstekorten, bijvoorbeeld de kosten voor Faunaschade en verschillende infrastructurele projecten zoals de Vloedbeltverbinding. Bij deze perspectiefnota doen we enkel voorstellen om budgetten te verhogen als de tekorten onvermijdelijk en onontkoombaar zijn, bijvoorbeeld vanwege lopende contracten. Bij projecten waar nog moet worden aanbesteed kijken we eerst of de hogere kosten binnen bestaande budgetten en/of met scopewijzigingen kunnen worden opgevangen. We stellen voor om als gevolg van vastgelegde contractafspraken voor het beheer en onderhoud van onze wegen in totaal € 2,6 miljoen aanvullend beschikbaar te stellen. Voor 2022 is dit een bedrag van € 0,6 miljoen. PS begrotingswijziging
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 76 0 -76 76 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -125 0 125 -125 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: Zoals ook aangegeven onder kerntaak 10 onderdeel Bedrijfsvoering zijn de huidige budgetten door het nieuwe afgesloten energiecontract, ontoereikend. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,425 miljoen te onttrekken aan de  bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1. van de begroting 2022 en 2023. Het is lastig te voorspellen wat de energieprijzen exact gaan doen. Indien nodig  zullen we hier bij u op terugkomen.  Bij prestatie 4.7.3 stellen wij voor om van het budget voor deze prestatie 4.7.1 € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa ter dekking van extra benodigde middelen voor de investering in de kademuur Ossenzijl. PS begrotingswijziging
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -277 0 277 -277 Adm. 217 Personeelsgebonden kosten najaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 217 Personeelsgebonden kosten najaarswijziging Adm. begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -25 0 25 -25 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 23 0 -23 23 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -1267 0 1267 -1267 PS 004 Perspectiefnota 2023 Indexeringen programma's en projecten Wegen en Kanalen: Het indexcijfer waarmee de begroting 2022 is geïndexeerd was 1,8%. Daarmee loopt onze begroting op sommige onderdelen nu al uit de pas. Om deze reden stellen we voor om op een aantal begrotingsposten dit jaar al extra middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast voorzien we op een aantal projecten en programma’s nog meer indexeringstekorten, bijvoorbeeld de kosten voor Faunaschade en verschillende infrastructurele projecten zoals de Vloedbeltverbinding. Bij deze perspectiefnota doen we enkel voorstellen om budgetten te verhogen als de tekorten onvermijdelijk en onontkoombaar zijn, bijvoorbeeld vanwege lopende contracten. Bij projecten waar nog moet worden aanbesteed kijken we eerst of de hogere kosten binnen bestaande budgetten en/of met scopewijzigingen kunnen worden opgevangen. We stellen voor om als gevolg van vastgelegde contractafspraken voor het beheer en onderhoud van onze wegen in totaal € 2,6 miljoen aanvullend beschikbaar te stellen. Voor 2022 is dit een bedrag van € 1,3 miljoen. PS begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -67 0 67 -67 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo bij de jaarrekening jaarlijks een instandhoudingsbijdrage toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2022 berekend hebben, is € 67.000 te laag. Wij stellen u voor om de storting van de instandhoudingsbijdrage in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2022 met € 67.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen. Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd op basis van het financieel werkplan 2022. Overeenkomstig dit financieel werkplan stellen wij voor het kasritme bij van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur in 2022 te verlagen met € 0,491 miljoen. Echter merken we momenteel dat bij de huidige marktomstandigheden (o.a. vertraging levering materiaal) het moeilijk is om de geplande werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Wij verwachten dan ook dat een groot deel van de geplande werkzaamheden doorlopen in of geheel doorgeschoven zullen worden naar volgend jaar. PS begrotingswijziging
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -100 0 100 -100 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Vervanging vaarwegen: Vervroegde aanpak damwanden Kanaal Almelo- de Haandrik: Om te kunnen bepalen welke maatregelen en middelen voor de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden nodig zijn, is eerst onderzoek nodig. In het Statenvoorstel Kanaal Almelo - de Haandrik (2020/1101455) is de optie om de voor de schadeproblematiek gereserveerde middelen in de Algemene Risico Reserve in te zetten voor maatregelen in het gebied aangenomen. Het vervangen van de damwanden is daarbij specifiek genoemd. Het betreft een omvangrijke opgave waarvoor momenteel nog geen budget beschikbaar is gesteld. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de risicoreservering voor Kanaal Almelo - De Haandrik in de algemene risico reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 voor een bedrag van € 0,1 miljoen en aan jaarschijf 2023 voor een bedrag van € 0,9 miljoen van prestatie 4.7.3. van de begroting.    Kademuur Ossenzijl: De kosten voor vervanging van de kademuur Ossenzijl vallen € 0,56 miljoen hoger uit dan in eerste instantie geraamd was. Voor € 0,26 miljoen wordt dit veroorzaakt door prijsindexeringen. Voor € 0,3 miljoen hangt de kostenstijging samen met de inhoudelijke wijzigingen die worden toegelicht in de inhoudelijke toelichting bij deze prestatie.  Wij stellen voor het investeringskrediet voor de kademuur Ossenzijl te verhogen met € 0,56 miljoen. Ter dekking daarvan stellen wij voor om een bedrag van € 0,26 miljoen te onttrekken aan de bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en toe te voegen aan de Reserve Dekking Kapitaallasten (RDKA) . Voor de dekking van het resterende bedrag stellen wij voor om € 0,3 miljoen van de dit jaar niet benodigde middelen voor prestatie 4.7.1 toe te voegen aan de RDKA. PS begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -321 0 321 -321 PS 003 Jaarverslag 2021 Bij de 2e monitor is de begroting 2021 bijgesteld naar € 5 miljoen voor opdrachten (dekking Reserve Waterwegen). Van het budget voor opdrachten is € 0,3 miljoen niet besteed. Dit restant budget willen wij doorschuiven naar 2022. Voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding is in 2021 € 5,5 miljoen opgenomen in de begroting, deze middelen zijn beschikbaar in de Voorziening KAdH. In 2021 is totaal € 0,8 miljoen uitbetaald. Daarnaast zijn er in 2021 € 2,5 miljoen (stand eind december 2021) diverse besluiten verzonden voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding, deze besluiten worden verwerkt op boekjaar 2022. Wij stellen u voor om het restant budget van € 0,3 miljoen voor opdrachten door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2022. PS begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -1500 0 1500 -1500 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -45 0 45 -45 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I In de Reserve Waterwegen zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze prestatie. Een deel van deze middelen is benodigd voor dekking van de kosten voor in te zetten uitvoeringscapaciteit. Wij stellen u voor om voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag van respectievelijk € 45.000, € 85.000 en € 45.000 bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen. PS begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 40 0 -40 40 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -9500 0 9500 -9500 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: Wij hebben de raming van het bestedingsritme van de schadeafhandeling ten laste van de Voorziening geactualiseerd. Bovendien kent het totale programma voor de schadeafhandeling hogere kosten dan bij aanvang van het programma werd verondersteld. Hiervoor is het noodzakelijk de verliesvoorziening met 9,5 miljoen euro te verhogen. In een afzonderlijke PS brief (2022/1108516) is nader op de oorzaken hiervan ingegaan.  Vanwege de onzekerheid die bij aanvang bestond over de uiteindelijke kosten is binnen de Algemene Risico Reserve € 15 miljoen gereserveerd voor het schadedossier. Ter dekking van de verhoging van de "Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling" stellen wij u voor het budget voor prestatie 4.7.4 in 2022 te verhogen met € 9,5 miljoen, ten laste van de Algemene Risico Reserve. PS begrotingswijziging
Totaal -30992 6246 37238 -30992